Решение за включване или невключване на гражданите в картотеката; настанява под наем в жилищата, представляващи ведомствен жилищен фондДата15.10.2018
Размер182 Kb.
ТипРешение
НАРЕДБА

За условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Глава първа

Общи разпоредби
Чл.1. С тази наредба се регламентират условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване под наем в общински жилища и правилата за дейността на жилищната комисия към Община Костенец.
Глава втора

Жилищна комисия


Чл.2. (1) Жилищната комисия се назначава от Кмета на общината.

(2)Комисията се състои от 5 /пет/ членове и включва служители от общинската администрация, задължително един от които е юрист, представители на Дирекция за социално подпомагане, лекар и др.

Чл.3. (1) Жилищната комисия има следните задачи:


 1. завежда и съхранява подадените молби с приложени документи и декларации на нуждаещите се граждани, като съхранява документацията до 5 (пет) години след изваждане на гражданите от картотеката;

 2. взема решение за включване или невключване на гражданите в картотеката;

 3. настанява под наем в жилищата, представляващи ведомствен жилищен фонд;

 4. определя степента на жилищната нужда;

 5. изготвя проект за разпределение на свободните жилища при спазване на установените жилищни норми и го предлага за утвърждаване на кмета на общината;

 6. взема решения за изваждане от картотеката на граждани посочили неверни данни или не съобщили данни в декларацията;

 7. променя служебно с протокол картотеката при включване на нови лица (семейства) или промяна на данните на картотекираните граждани.

(2) Комисията се свиква на заседание от Председателят на комисията.

(3) Комисията провежда заседания 4 /четири/ пъти годишно /в края на месеците март, юни, септември и декември/.

(4) Комисията провежда извънредни заседания, когато това се налага от обстоятелствата, по предложение на Председателя на комисията.

(5)Заседанията са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой членове.

(6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на членовете й.
Глава трета

Настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда
Раздел І.

Условия за кандидатстване за настаняване

под наем в общинско жилище
Чл. 4. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване в населеното място, където работят и живеят постоянно;

2. не са прехвърляли имоти по т. 1 на други лица след 13 март 1990г. с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;

3. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност 5000,00лв.;

4. годишния доход на гражданите и техните семейства е на стойност до 22 минимални работни заплати, определени със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;

5. имат адресна регистрация в населеното място повече от 5 години;

6. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т.1, 3, 4 и 8 от Закона за общинската собственост, освен ако са изтекли повече от 2 години от освобождаване на жилището.

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват с декларация по образец, утвърдена от кмета на общината.

Чл. 5. (1) Стойността на притежаваното имущество по чл. 2, ал.1, т. 3 се определя, както следва:

1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други - по застрахователната им стойност;

2. за земеделски земи - по данъчна оценка; за жилищни и вилни имоти извън тези по чл. 2, ал. 1, т. 1 – по данъчна оценка

3. за дялово участие в търговски дружества - в размер 50 на сто от цената на придобиването;

4. за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите към тях терени и съоръжения - по оценки, извършени от лицензирани експерти съгласно Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация;

5. за акции, котирани на фондовата борса - по пазарната им цена.

(2) В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, включително и тези по жилищноспестовните влогове и дивидентите.
Раздел ІІ.

Групи. Картотекиране.
Чл.6. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл.4, ал.1, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1. граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;

2. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;

3. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;

4. семейства, живеещи при условията на свободно договаряне;

5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 15.

(2) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:

1. семейства с три и повече деца;

2. самотни родители с непълнолетни деца;

3. семейства, в които един от членовете е с призната инвалидност над 50%;

4. млади семейства;

5. семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.

Чл. 7. Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърдена от кмета на общината, в които се посочват:

1. броят, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството;

2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения;

3. обстоятелствата по чл.4, ал.1, т.1 и извършени сделки с недвижими имоти по чл. 4, ал. 1, т. 2;

4. притежаваното имущество по чл. 4, ал. 1, т. 3;

5.общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.;

6. данни за предишни вписвания в картотеките;

7. данни за обстоятелствата по чл.6, ал.2

Чл.8. Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и когато:

1. е повикан на срочна военна служба;

2. учи в друго населено място или извън страната;

3. работи в друго населено място, но има адресна регистрация и живее в Община Костенец.

Чл. 9. (1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни при промяна на данните по чл. 4, ал. 1 и на условията по чл.6 да уведомят в едномесечен срок писмено жилищната комисия чрез подаване на нова декларация.

(2) Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено жилищната комисия в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж.

(3) При предоставяне на ведомствено жилище или жилище на търговско дружество за настаняване или закупуване на картотекиран гражданин ведомството, съответно търговското дружество, уведомява в едномесечен срок жилищната комисия по местоживеене на работника или служителя.

Чл.9а.(нова Решение №40/25.06.2009г.) Лицата, настанени в общински жилища са длъжни ежегодно до 30 юни да подадат декларация по чл.4, ал.2.

Чл. 10. (1) Изваждат се от картотеката:

1. придобилите имоти по чл. 4, ал. 1, т. 1;

2. включените в строителството по чл. 9, ал. 2;

3. настанените в жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване по чл. 15.

4. (нова Решение №40/25.06.2009г.) лицата настанени в общински жилища, които не са подали в срок декларация по чл.4, ал.2.

(2) Гражданите, посочили неверни данни или несъобщили в декларациите обстоятелствата, свързани с условията по чл. 4, ал. 1, чл.6, чл. 7, ал.1, т.1,2 и 6 и чл. 9, ал. 2, носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката за срок от 5 години.

(3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.3. Решението се съобщава по реда на чл.17, ал.2 от закона за административното производство. Решението подлежи на обжалване пред Кмета на общината. Решението на кмета на общината е окончателно.

Чл. 11. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинските картотеки до 5 години след изваждането им от картотеката.

Чл. 12. (1) Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се актуализира всяка година. Тя не се променя в течение на годината освен при условията на чл. 9, ал.1 и служебно от комисията по чл. 3 с протокол.

(2) Въз основа на определената към 31 декември на предходната година поредност по групи и подгрупи, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят през годината, комисията по чл. 3 изготвят проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.

(3) При изготвяне на списъка по ал. 2 се вземат предвид броят и видът на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.

(4) Проектосписъкът по ал. 2 се обявява до 31 януари на определеното за целта място в общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.

(5) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от кмета на общината. Утвърденият от него списък може да се обжалва пред общинския съвет в 7-дневен срок от утвърждаването му. Общинският съвет се произнася по жалбите на следващото си заседание, но не по-късно от 1 месец след изтичане на срока за обжалване, и решението му е окончателно.

Чл. 13. (1) Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл. 12, ал. 2, се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 15.

(2) Настаняването на гражданите от списъците по чл. 12, ал. 5 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на нови списъци за следващата година.

(3) Гражданите, включени в списъците от предходната година и неполучили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл. 4, на групите по чл. 6 и на данните по чл. 7.

(4) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината.

(5) Въз основа на настанителната заповед кмета на общината сключва писмен договор за наем, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; срокът; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение.

(6) Размерът на наема се определя по реда на глава пета

Чл. 14. (1) Гражданите, настанени под наем в жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, представят ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по чл. 4, ал.1, чл.6 и чл.7.

(2) При изменение на данните и условията по чл.6 и чл.7, водещо до промяна на жилищните нужди, определени с нормите по чл. 15, наемателите се пренастаняват в други жилища.
Раздел ІІІ.

Норми за жилищно задоволяване
Чл. 15. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:

1. на едночленно семейство - до 25 кв. м жилищна площ;

2. на двучленно семейство - до 40 кв. м жилищна площ;

3. на тричленно и четиричленно семейство - до 55 кв. м жилищна площ;

4. на семейство с 5 и повече членове - до 15 кв. м. жилищна площ в повече за следващите членове.

(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

(3) За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнителна жилищна площ (стая) до 15 кв. м:

1. на хабилитирани научни работници, които не притежават помещения или ателиета за упражняване на научна и творческа дейност;

2. когато член от семейството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице;

3. на млади семейства;

4. на семейство, с което са живели непрекъснато в едно домакинство в продължение на 2 и повече години и продължават да живеят пълнолетни низходящи и възходящи, които не притежават жилищен или вилен имот в страната.
Раздел ІV.

Настаняване.
Чл. 16.(1) В едно жилище се настанява само едно семейство.

(2) По изключение, когато жилището надвишава нормите за жилищно задоволяване по чл.15, в едно жилище могат да бъдат настанени две семейства.

Чл. 17. Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 4, 6 и 7. Настъпилите промени се вземат предвид при настаняването.

Чл. 18. (1) Заповедта по чл. 13, ал. 4 се издава за свободни от наематели жилища, както и за новопостроени жилища, за които е издадено писмено разрешение за ползване по установения ред.

(2) Заповедта има действие за всички членове от семейството на настанения.

(3) Заповедта се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и влиза в сила от датата на фактическото предаване на жилището. В съобщението се насрочва датата за фактическото предаване.

(4) Влезлите в сила заповеди се изпълняват от служба "Общинска собственост".

(5) Ако настаненото лице в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта не заеме жилището, органът, издал заповедта, може да я отмени.

Чл. 19. При промяна на жилищната нужда, определена съгласно нормите за жилищно задоволяване по чл.15, на настаненото семейство може да се предостави под наем друго жилище съобразно наличния жилищен фонд.

Чл. 20. Запазват се наемните правоотношения с лицата, които:

1. заемат изборна длъжност в органите на държавна власт или в органите на местното самоуправление в друго населено място;

2. са повикани на срочна военна служба;

3. са осъдени да изтърпят наказание "лишаване от свобода".
Глава четвърта

Настаняване под наем във ведомствени жилища
Чл.21. Настаняването под наем в жилищата, представляващи общински ведомствен жилищен фонд, се извършва по наемни цени, определени съгласно глава пета.

Чл.22. (1) Право да кандидатстват за настаняване във ведомствени жилища имат лицата, които са в трудовоправно отношение с Община Костенец или в служебно отношение с Кмета на община Костенец, ако те и членовете на техните семейства отговарят на следните условия:

1. да имат определена по реда на глава трета жилищна нужда;

2. да не притежават на територията на община Костенец жилище или вила, годни за постоянно обитаване. Годността за постоянно обитаване на имота се установява по предвидения за това ред;

3. да не са прехвърляли жилищен имот на други лица след 13 март 1990 г., освен на държавата или на община, или при прекратяване на съсобственост.

(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 1 се установява от съответната жилищна комисия, а по ал. 1, т. 2 и 3 - с декларация на лицето.

(3) Във ведомствени жилища могат да се настаняват за срока на мандата им и лица, които заемат изборна длъжност, ако те и членовете на семействата им не притежават на територията на община Костенец жилище или вила, годни за постоянно обитаване.

Чл. 23. (1) Лицата и техните семейства се подреждат в групи, съгласно чл.6

(2)При подреждане на лицата и техните семейства в една и съща група предимство се дава на:

1. висококвалифицирани специалисти, както и работници и служители с по-голям трудов стаж във ведомството;

2. семейства с две или повече деца;

3. самотни родители на непълнолетни деца;

4. млади семейства;

(3) При равни други условия предимство се дава на семейства или лица, които са картотекирани по-рано.

Чл. 24. (1) Жилищната комисия изготвя проект за разпределение на свободните жилища при спазване на установените жилищни норми и го предлага за утвърждаване от кмета на община Костенец

(2) Проектът за разпределение на жилищата се обявява на определено за целта място в сградат на общинска администрация-Костенец. В 14-дневен срок от обявяването подалите молби за настаняване могат да правят възражения по обявения проект.

(3) Постъпилите възражения се разглеждат от кмета на община Костенец в едномесечен срок. Утвърденият от кмета на община Костенец списък е окончателен и не подлежи на обжалване.

Чл. 25. (1) Настаняването в свободните за разпределение жилища се извършва със заповед на кмета на община Костенец

(2) В едно жилище се настанява само едно семейство.

(3) Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството.

(4) Влезлите в сила заповеди за настаняване се изпълняват от служба “Общинска собственост”

Чл. 26. Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемодателя и на наемателя; наемната цена; срокът; отговорността при неизпълнение; поддържането и други условия по наемното правоотношение - текущи и основни ремонти и др.


Глава пета

Определяне на наемната цена
Чл.27. Наемната цена за жилища –общинска собственост се определя за 1 кв.м. полезна площ съобразно функционалния тип населено място и зона, в която жилището попада, конструкцията на сградата, разпложението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройствент му съръжаване както и от качеството на околната среда.

Чл.28. Основната наемна цена за 1кв.м. полезна площ се определя с Решение на общинския съвет.

Чл.29. Кметът на общината коригира (намалява или увеличава) основната наемна цена до размери, посочени за конкретните показатели по чл.30

Чл.30. Корекционните показатели са:


Показатели

Намаление

в % до


Увеличение в % до

А

Местонахождение на жилището според функционалния тип на населеното място зоната, в която попада1

Трети функц. тип. - І зона

-

7

2

Трети функц. тип. - ІІ-зона

7

-

3

Трети функц. тип - ІІІ зона

12

-

4

В населени места от четвърти до осми функц тип

15

-

Б

Кострукция на сградата1

Жилище в паянтови и плумасивни сгради

25

-

2

Жилище в масивни сгради

12

-

3

Жилище в сгради с монолитни или ссглбяеи скелетни рамкови стоманобетонни конструкции; пакетоповдигащи плочи, скелетно-безгредови контсрукции и конструкции, изградени по системите на “пълзящ кофраж” и “едроразмерен (едроплощен) кофраж”

-

7

В

Разположение във височина1

ІІ-ри етаж при двуетажна жилищна сграда

-

8

2

ІІ-ри до VІ-ти етаж

-

7

3

Последен етаж при жилищна сграда натри и повече етажа и за всеки седми и по-висок етаж

4

-

4

За жилище с височина на пода под 0,3м. спряма средното ниво на терена

1 за всеки пълни 10см.
Г

Преобладаващо изложение на жилищните помещения1

юг, югоизток

-

2

2

югозапад

-

2

3

запад, североизток

3

-

4

север, северозапад

4

-

Д

Благоустройствено съоръжаване1

За жилище в сграда над 5 ет. без асансьор

5

-

2

За жилище с централно отопление или локално парно

-

7

3

За жилище без складово помещеие

5

-

4

За жилище без ВиК

7

-

5

За жилище разположено в близост до трафопост, помпен агрегат, асансьорни машинни помещения, станции и др. източници на шум, топлина и др.

7

-

Чл.31. Кметът на общината може да намали до 10% или да увеличи до 40% основната наемна цена за показатели непосочени в предходния, свързани с качествата на обитаваното жилище и на средата около него.

Чл.32. Месечната наемна цена за площта, ползвана общо от двама или повече наематели - членове на различни семейства, се разпределя памежду им пропорцинално на броя на членовете на семействата.

Чл.33. Всички намаления или увеличения се изчисляват върху основната наемна цена.

Чл. 34. При ползване на нежилищни помещения за жилищни нужди се прилагат цените за жилищата.
Глава шеста

Прекратяване на наемните отношения
Чл. 35. Наемните отношения се прекратяват на основанията, установени в чл. 46 от Закона за общинската собственост и в договора за наем.

Чл.36. При смърт на лицето, на чието име е издадена заповедта за настаняване, наемните отношения не се прекратяват, ако другите настанени лица отговарят на условията за настаняване по чл.4 и чл.22.


Глав седма.(нова Решение №40/25.06.2009г.)

 ПРОДАЖБА И ЗАМЯНА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

 Чл. 37. Продажбата на общински жилища се извършва след решение на Общински съвет-Костенец.

 Чл. 38. Общинският съвет определя:

1.  жилищата, които се продават на наемателите, настанени в тях по административен ред;

2. жилищата, които се продават на наематели, правоимащи по Закон за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове;

3.  свободните общински жилища, които се продават на търг.

 Чл. 39. /1/ Не могат да се продават:

1.   резервните общински жилища;

2. общински жилища, освидетелствани по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията;

Чл. 40. /1/ Наемател на общинско жилище може да го закупи, ако отговаря на следните условия:

1. да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище, съгласно тази Наредба;

2. да е наемател на общинско жилище не по-малко от 3 години без прекъсване;

3.  да не е нарушавал условията по договора за наем.

4. да няма задължения към общината

/2/ Наемател на ведомствено жилище на община Костенец може да го закупи, ако е  работил непрекъснато на щатна длъжност в общинската администрация не по-малко от 5 години. 

 /3/ Наемател на общинско жилище, правоимащ по Закон за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, или наемател, настанен като осъден по чл. 7 от ЗВСОНИ, може да закупи жилището, без да отговаря на условието по точка 2 на ал. 1.

 /4/ Жилищата, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство, при писмено съгласие помежду им, могат да се продават на едно от семействата или в съсобственост.

Чл. 41. За закупуване на общинско жилище наемателят подава заявление и декларация по чл. 7 до кмета на общината.                       

Чл. 42. /1/ Жилищната комисия по чл.3, разглежда всички постъпили преписки, като проверява наличието на условията по чл.40

/2/ Въз основа на решението на комисията кметът на общината изготвя предложение за продажба до Общинския съвет.

 /3/ При отрицателно решение на комисията, кметът на общината прекратява образуваната преписка и уведомява писмено заявителите.

Чл.43. Продажбата на жилища се извършва по пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител. Оценката се одобрява от общинския съвет и не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на жилището.

Чл. 44. /1/ Кметът на общината извършва продажба на жилищата на техните наематели след решение на общинския съвет със заповед и договор

 /2/ Заповедта се издава в едномесечен срок от решението на общинския съвет и се връчва на купувача срещу подпис.

/3/ В заповедта по ал. 2 се посочват всички плащания, които следва да се извършат от купувача в едномесечен срок от връчването й.

 /4/ След плащане на посочените в заповедта суми и представяне на платежни документи и квитанции за платен наем, кметът на общината и купувачите сключват договор за продажба.

/5/ При неплащане в указания срок, заповедта се отменя с нова заповед, преписката за продажба се прекратява.

Чл. 45.  Замяната на общински жилища се извършва от кмета на общината след решение на общинския съвет.

Чл. 46. Не се допуска замяна на общински жилища с нежилищни имоти.

Чл. 47. Общинският съвет допуска замени преимуществено, когато са налице остри здравословни или социални проблеми.            

Чл. 48. /1/ Заявлението за замяна трябва да съдържа мотиви, подава се до кмета на общината и се прилагат копия от документи, удостоверяващи собствеността на заявителя, и декларация за семейно положение и имотно състояние.

/2/ При положително становище кметът на общината внася предложение до общинския съвет за замяна на имотите.

Чл. 49. Замените на общински жилища с жилища, собственост на физически или юридически лица, се извършват по пазарни цени.

Чл.50. Кметът на общината извършва замените със заповед и договор в сроковете по чл. 44.

Чл. 51.  При продажба и замяна на общински жилища, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски по реда и в размера, определени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Чл. 52. Договорите, с които се извършват продажба или замяна на общински жилища, се вписват от купувачите /заменителите/ в Службата по вписванията. „

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. “Полезна жилищна площ” по смисъла на настоящата наредба е сумарната площ на всички помещения внего, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цалат площ на балкони, лонджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителни стениц нажилището, и площта на складовите помещения- мазе, бараки и таван

§ 2. “Жилищна площ” по смисъла на настоящата наредба е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение -дневни, спални, детски стаи, столови , измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и колони.

§ 3. “ Младо семейство” по смисъла на настоящата наредба е семейство, в което съпрузите не са навършили 35 години, към датата на решениеот на комисията. Семейство са и лицата, които живеят в едно домакинство и съжителстват на съпружески начала заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак.

§ 4. “Семейство” по смисъла на наредбата са съпрузите и техните ненавършили пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак.

§ 5. “Самотни родители” по смисъла на наредбата са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Настоящата наредба се приема на основание чл.45а от Закона за общинската собственост и е приета с Решение № 78/19.05.2005г. на Общински съвет – Костенец, доп. с Решение №40.06.2009г.

§ 7.Настанените в общински жилища лица са длъжни в едномесечен срок от приемане на наредбата да подадат декларации по чл.7.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Декларация по чл.7, т.1-6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Молба за картотекиране

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ:

Приложение №1Д Е К Л А Р А Ц И ЯПо чл.7, т.1-7 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища
Подписаният…………………………………………………………

Живущ в гр.(с.)………………………………………………………………

С постоянен адрес:…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

С адресна регистрация:……………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

ЕГН…………………….., тел………………………………………………
Д Е К Л А Р И Р А М:
І.Данни за членовете на семейството /и домакинството/Име,

Презиме,


фамилия

Родствена връзка

Месторабота, длъжност

Семейно положение

ЕГН, адрес

1


2


3


4


5


6

ІІ. Имотно състояние: 1. Имущество по чл.4, ал.1, т.1


ПРИТЕЖАВАМ
НЕ ПРИТЕЖАВАМ


Забелжка: Отбележете вярното с Х


 • Жилище (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж)…………….

 • Жилищно-строителен парцел………………………………………….

 • Право на строеж или право на надстройване………………………..

 • Вещно право на ползване на жилище……………………………….

 • Вила (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж)………………

 • Вилен парцел………………………………………………………….

 • Вещно право на ползване на вила…………………………………….

 • Идеални части от описаните по-горе имоти…………………………ИМОТИТЕ СА ГОДНИ ЗА ПОСТАЯННО ОБИТАВАНЕ
ИМОТИТЕ НЕ СА ГОДНИ ЗА ПОСТАЯННО ОБИТАВАНЕ


Забелжка: Отбележете вярното с Х


 1. Сделки с недвижими имоти /чл.4, ал.1, т.2/

Прехвърляни са жилищни или вилни имоти след 13.03.1990г- с изключение на ликвидиране на съсобственост или дарение на общината, държавата или организации с благотворителна цел.
ДА
НЕ

Забелжка: Отбележете вярното с Х


 1. Имущество по чл.4, ал.1, т.3
ВИД ИМУЩЕСТВО

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

СТОЙНОСТ

Селскостопански земипо данъчна оценкаМоторни превозни средства, селскостопански машини, произведения на изкуството, нумизматика, филателия- по застрахователна стойностФабрики, работилници, магазини, складове и други основни средства с производствено значение –по цени съгласно НООППДялово участие в търговски дружества и кооперации – 50% от действителната стойностАкции, облигации - по стойността по която се търгуват на фондовата форсаНалични парични средства, включително и тези по влогове и дивидентиДруги

Забележка: При липса на имущество в графа “стойност” се изписва “НЕ”
4.Материално положение.

 • Годишните доходи на семейството ми са:

-От трудово възнаграждение……………………………………….лв.

-От пенсия…………………………………………………………...лв.

-други /хонорар, търговска и стопанска дейност

наеми, ренти и др……………………………………………………лв.


5. Жилищно състояние на семейството /домакинството/

 • Настанени сме по административен ред в помещения, собствеността върху които се възстановява по ЗВСОНИ или други реституционни закони.


ДА
НЕ

Забелжка: Отбележете вярното с Х


 • Живеем в нежилищни помещения /бараки, изби, непригодни тавански помещения/


ДА
НЕ

Забелжка: Отбележете вярното с Х


 • Живеем в помещения негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или освидетелствувани като самосрутващи се по реда на ЗУТ


ДА
НЕ

Забелжка: Отбележете вярното с Х


 • Наемаме жилище при условията насвободно договаряне, за което плащаме наем в размер на ………………….лева месечно. Жилището е собственост на………………………………………………………….

 • Ползваме жилище състоящо се от следните стаи и помещения:

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Жилището е собственост на (родители, роднини, близки, др.):

…………………………………………………………………………


 • Описание на жилищните условия:

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………


6. Други данни:

 • Семейства с три и повече деца

 • Самотен родител на непълнолетно дете

 • Член на семейството ми е с призната инвалидност повече от 50%

 • Младо новобрачно семейство

 • Данни за живеене по-дълго при тежки жилищни условия

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Известно ми(ни) е, че за деклариранни от мен (нас) неверни данни нося (носим) отговорност по чл.313 от НК.
Декларатор……………………………………….
……..……………2005г.

гр……………………..ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

М О Л Б А
От…………………………………………………………….

Живущ в ……………………………………………………..

ЕГН…………………………………, тел……………………

Г-Н КМЕТЕ,


Моля, да бъде картотекирано……………членното ми семейство (домакинство) за настаняване в общинско жилище.

За картотекирането прилагам Декларация по чл.7 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища


С уважение:……………………………….

……………….2005г.гр………………….
Каталог: documents -> naredbi Obshtinski%20savet
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
naredbi Obshtinski%20savet -> П р о г р а м а за управление на отпадъците


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница