Родопи западнистраница1/4
Дата24.07.2017
Размер0.6 Mb.
  1   2   3   4
ЗАЩИТЕНА ЗОНА “РОДОПИ – ЗАПАДНИ”
Приложение № 1

Класове Земно покритие

% Покритие

Иглолистни гори

20

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)

7

Сухи тревни съобщества, степи

4

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)

7

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници

4

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)

6

Смесени гори

5

Широколистни листопадни гори

15

Друга орна земя

12

Алпийски и субалпийски тревни съобщества

8

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета)

12

Общо Покритие

100


Приложение 2

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

КОД

ИМЕ (на български)

ИМЕ (на латински)

Местна попул.

Миграционна популация

Оценка

Размн.

Зимув.

Премин.

Попул.

Опазв.

Изолир.

Цял. оц.

1308

Barbastella barbastellus

Широкоух прилепC


B

A

C

C

1352

Canis lupus

Европейски вълк88-89


B

A

C

A

1355

Lutra lutra

Видра


30-40 (i)


B

A

C

A

1310

Miniopterus schreibersii

Дългокрил прилепR

R

10000-100000(i)

C

B

A

C

A

1323

Myotis bechsteinii

Дългоух нощник


R

V

P

B

A

C

A

1307

Myotis blythii

Остроух нощник


R

V

P

B

A

C

A

1316

Myotis capaccinii

Дългопръст нощник


P

2000-20000(i)

P

B

A

C

A

1321

Myotis emarginatus

Трицветен нощник


P

P

P

B

A

C

A

1324

Myotis myotis

Голям нощник


C

R

P

B

A

C

A

1306

Rhinolophus blasii

Средиземноморски подковонос


P

P

P

B

A

C

A

1305

Rhinolophus euryale

Южен подковонос


R

V

P

B

A

C

A

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Голям подковонос


C

C

P

B

A

C

A

1303

Rhinolophus hipposideros

Maлък подковонос


C

C

P

В

В

С

В

1302

Rhinolophus mehelyi

Подковонос на МехелиР


В

А

С

В

1371

Rupicapra rupicapra balcanica

Дива коза845-1065(i)


A

A

C

A

1335

Spermophilus cifellus

Лалугер


V


С

С

В

С

1354

Ursus arctos

Кафява мечка133(i)


A

А

С

A

2635

Vormela pregusna

Пъстър порР


С

А

С

А


Приложение 3

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II

на Директива 92/43/EEC

КОД

ИМЕ (на български)

ИМЕ (на латински)

Местна попул.

Миграционна популация

Оценка

Размн.

Зимув.

Премин.

Попул.

Опазв.

Изолир.

Цял. оц.

1193

Bombina variegata

Жълтокоремна бумкаC


C

A

C

A

1220

Emys orbicularis

Обикновена блатна костенуркаR


C

A

В

A

1219

Testudo graeca

Шипобедрена костенуркаV


C

A

В

A

1217

Testudo hermanni

Шипоопашата костенуркаV


C

A

C

A

1171

Triturus karelinii

Голям гребенест тритонV


C

A

В

В


Приложение 4

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

КОД

ИМЕ (на български)

ИМЕ (на латински)

Местна попул.

Миграционна популация

Оценка

Размн.

Зимув.

Премин.

Попул.

Опазв.

Изолир.

Цял. оц.

1137

Barbus plebejus

Маришка мрянаC


В

A

C

A

1134

Rhodeus sericeus amarus Европейска горчивка

С


В

A

С

AПриложение 5

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC


КОД

ИМЕ (на български)

ИМЕ (на латински)

Местна попул.

Миграционна популация

Оценка

Размн.

Зимув.

Премин.

Попул.

Опазв.

Изолир.

Цял. оц.

1093

Austropotamobius torrentium

Ручеен ракC


B

A

C

A

1032

Unio crassus

Бисерна мидаR


C

B

C

B

4053

Paracaloptenus caloptenoides

Обикновен паракалоптенусR


B

A

C

A

4052

Odontopodisma rubripes

ОдонтоподизмаV


B

A

A

A

4046

Cordulegaster heros

КордулегастерR


A

A

A

A

4032

Dioszeghyana schmidtii

V


B

A

A

A

1074

Eriogaster catax

ТорбогнездницаR


A

A

A

A

1065

Euphydryas aurinia

ЕуфидриасR


A

A

B

A

1078

Callimorpha quadripunctaria

R


B

A

B

A

4042

Polyommatus eroides

ПолиоматусR


A

A

A

A

1088

Cerambyx cerdo

Обикновен сечкоR


C

A

C

A

1083

Lucanus cervus

Бръмбар рогачR


C

A

C

A

1089

Morimus funereus

Буков сечкоR


B

A

C

A

1084

Osmoderma eremita

ОсмодермаR


B

A

B

A

1087

Rosalia alpina

Алпийска розалиаR


C

A

C

A


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница