Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад


Опитът с избора на варианти за адаптация в сектора в други страни (ЕС)страница16/28
Дата30.07.2018
Размер2.37 Mb.
ТипДоклад
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

3.2. Опитът с избора на варианти за адаптация в сектора в други страни (ЕС)


 1. Процесът на приемане на Национална стратегии за адаптация (НСА) и национални планове за адаптация (НПА) в Европа стартира през 2005 г. от Финландия. В момента почти всички страни в Европейското икономическо пространство (ЕИП) вече са разработили своите НСА и/или НПА (с изключение на България)135. В Европа същинското изпълнение на мерките за адаптация е все още на ранен етап. Тринадесет от общо 30 страни докладват, че са в етапа на прилагане или на мониторинг и оценка на процеса на разработване на политиката за адаптация. Съобщава се, че повечето отговори на политиките за адаптация са били приложени на национално ниво и в областта на водите.

3.2.1. Варианти за адаптация за летния туризъм


 1. В Италия почти не съществува точна икономическа оценка на стратегиите за адаптация по италианското крайбрежие, с изключение на много специфични проблеми като дигите за защита на град Венеция. Carraro и Sgobbi136 са изчислили, че за туристическия сектор цената на изменението на климата във Венеция (спад в броя на туристите) към 2030 г., ще е в размер на 35-43 милиона евро. След горещите вълни през 2003 г. няколко града в Италия (напр., Болоня, Рим, Милано, Торино) одобриха система за ранно предупреждение (HHWSs), подобна на този в САЩ.


 2. Каре 9. Адаптация в крайбрежните райони и морската среда в ИталияError: Reference source not found

  Няколко стратегии вече се прилагат широко за защита на крайбрежните зони от покачването на морското равнище, увеличаване на ерозията и други въздействия на изменението на климата. Те включват технически мерки (като диги), както и поведенчески стратегии (напр., промяна на местоположението на съоръжения за отдих), управленски интервенции (напр., промяна на селскостопанските практики в райони, предразположени към наводнения), както и политически решения (напр., планиране на земеползването).


  В Кипър са идентифицирани различни варианти за адаптация137: подобрено управление на водите и по-ефективно използване на водата, опазване на повърхностни и подземни води; въвеждане на подходяща схема за ценообразуване за водата, отразяваща недостига и разходите за околната среда; разработване на насоки за устойчиво развитие на туризма и адаптация към изменението на климата, и повишаване на информираността на обществото; преминаване от мащабен/крайбрежен туризъм към специализиран по интереси туризъм; инвестиции в инфраструктура/технологии за модернизиране на съоръженията, за да издържат на повишаването на температурите и недостига на вода.

 3. Франция препоръчва диверсификация на предлаганите през преходните сезони дейности и атракции в морските курорти138.

 4. Анализ на разходите и ползите, изготвен от Гръцката национална банка139 предвижда по-високи оперативни разходи за туристическия бизнес, в резултат на нарасналите енергийни нужди, строителство на нова инфраструктура и т.н. От друга страна, ограничаването на въздействията може да намали оперативните разходи като допринесе за по-енергийно ефективни операции, които могат да помогнат за компенсиране на загубите. Засега са набелязани шест оперативни области на интервенция: (1) засилване на предприемачеството, (2) развитие и подобряването на обща и специфична инфраструктура, (3) повишаване знанията и уменията на човешките ресурси, (4) намаляване на сезонността на гръцкия туризъм, (5) разширяване на възможностите за развитие на туризма към всички региони на Гърция въз основа на спецификата и потенциала на всеки регион, и (6) задължение за изпълнение на конкретни специфични за съответната дестинация действия, насочени към максимизиране на предлагания „местен опит“. Политиките и действията за островите на Гърция включват главно цялостно управление на крайбрежните зони, в съчетание с промени в териториалното устройство и в правната рамка, уреждаща строителството, с цел намаляване на риска от наводнения и др.


Каре 10. Адаптация към горещите вълни в ИталияError: Reference source not found

Ползата от стратегия за адаптация в този контекст може да се изчисли, като се умножи стойността на избегната смърт по прогнозния брой спасени човешки животи, благодарение на стратегията за адаптация. При липсата на каквато и да е стратегия за адаптация, свързаните с горещите вълни разходи за Италия се оценяват на 281 милиона евро за 2020 г., и то само в Рим. След горещите вълни през 2003 г. няколко града в Италия (напр., Болоня, Рим, Милано, Торино) одобриха система за ранно предупреждение подобна на тази в САЩ.


3.2.2. Варианти за адаптация за зимния ски туризъм


 1. Най-важните възможни управленски и технологични решения за зимен туризъм в Италия са: разработване на ски писти със северно изложение; подобряване на съществуващите ски зони и разширяването им във височина; развитие на пистите; засаждане на дървета с цел защита на склоновете и производство на изкуствен сняг. Производството на сняг е най-често и най-широко разпространената стратегия за адаптация: около 77% от италианските ски зони разполагат с технология за изкуствен сняг. Диверсификацията на офертите, за да се уловят различни сегменти на туристическата индустрия (напр., бизнес пътувания, спа и уелнес) също е идентифицирана като възможна стратегия за италианските Алпи. 1. Каре 11. Адаптация към изменението на климата в италианските Алпи Error: Reference source not found

  На липсата на сняг може да се противодейства чрез производство на изкуствен сняг, по-интензивно използване на ски писти и инфраструктура, разположени на голяма надморска височина, или изместване на съществуваща инфраструктура на по-голяма надморска височина. Диверсификацията на офертите с цел улавяне на различни сегменти от туристическата индустрия (напр., бизнес пътувания, спа и уелнес) също може да бъде печеливша стратегия за италианските Алпи.


  През рекордно топлата зима на 2006-2007 г., някои ски зони, разположени в нископланински пояси в Австрия не са били в състояние да предложат постоянен ски сезон от декември до април, въпреки че са оборудвани с технология за производство на изкуствен сняг. Има както екологични, така и икономически ограничения за разширяване на производството на сняг, което може да предложи само частична и все по-скъпа защита от въздействията на изменението на климата140;141. Не изменението на климата, а намаляването и/или застаряването на населението в страните на произход представлява по-непосредствена заплаха за зимния туризъм в Австрийските Алпи през първата половина на 21 век, след което ефектът от повишаването на температурите ще надделее. Въпреки липсата на конкретни данни за мерки за адаптация в сектора на туризма в австрийската стратегия за адаптация, научни публикации142 показват, че колебанията в температурите и във валежите от сняг могат до известна степен да бъдат балансирани чрез производство на сняг.

 2. В Словения143 разположените в ниско- и среднопланинските пояси ще трябва да диверсифицират офертите си, като осигурят на гостите си други възможности, освен карането на ски.

 3. Обещаващи модели за развитието на швейцарската ски туристическа индустрия са концентрацията на зимни спортове в топ дестинации, популяризирането на уелнес центрове в района на планината, както и диверсификация на атракции, предлагани за летния отдих144.

 4. В националната стратегия на Франция145 се препоръчват следните мерки за адаптация:

 • диверсификация на дейностите и източниците на приходи през зимата (с изключение на ски), например, насърчаване на уелнес центрове в района на планината;

 • развитие на целогодишен туризъм, за да се намали зависимостта от сняг;

 • съсредоточаване на зимните спортове в топ дестинации.

 1. Може да се заключи, че в много държави туристическият сектор е адаптирал дейността си към изменението на климата. Както се вижда от таблицата в Приложение 3.3, в момента различните заинтересовани страни в туризма използват широка гама от технологични, управленски, политически и поведенчески приспособявания, за да се справят с климатичните колебания на нивото на дестинацията. Климатичните адаптации рядко се предприемат в изолация, но обикновено включват множество адаптации, които са много специфични за климата в района на дестинацията и предлаганите от нея туристически продукти. Специфичният за конкретното място характер на адаптацията към климата в крайна сметка ще създаде сложна смесица от прилагани на практика адаптации в туристическия сектор в целия свят146.

 2. Scott and McBoyle147 са очертали основните варианти за адаптация към изменението на климата за ски индустрията. Те са (за повече подробности вж. Приложение 4.4): производство на изкуствен сняг, развитие на ски писти и различни оперативни практики, образуване на облаци, диверсификация на приходи, маркетингови стимули, ски писти на закрито. Служителите на различни правителствени нива – местни, щатски, национални, трябва да се съсредоточат върху подобряването на прогнозирането на климата и развитието на правителствената политика. Radunsky148 добавя и необходимостта от:

 • Регионална координация на инвестициите

 • Разширяване на базата за финансиране отвъд бизнеса с кабинковите лифтове (напр., сътрудничество с общностите)

 • Преминаване към писти в по-слабо чувствителни към климатичните условия райони (напр., на по-голяма надморска височина)

 • Закриване на неефикасни писти

 • Подобрения в производството на сняг – които са били значителни в миналото

 • Диверсификация с включване на други туристически дейности – освен ските – които не зависят от наличието на сняг

 • Диверсификация с включване на други икономически дейности, освен туризъм

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница