Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад


Институционална рамка и общност на заинтересованите страни в Българиястраница10/23
Дата05.08.2018
Размер2.13 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

2.5. Институционална рамка и общност на заинтересованите страни в България


  1. Институционалната рамка, свързана с изменението на климата в България, се съсредоточава основно върху ограничаването. То се решава или чрез стремеж да се изпълнят международните задължения и договорените цели за намаляване на емисиите на парникови газове, или чрез участие в механизми за международна търговия с емисии или мониторинг, докладване и проверка (МДП) на СТЕ ЕС. Институционалната рамка, свързана с адаптирането към изменението на климата, е елемент от цялостната институционална рамка за изменението на климата, изложена в Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) и свързаните с него подзаконови актове. Институциите и техните отговорности са илюстрирани на фигурата по-долу. Областите, които все още не са законно упълномощени или достатъчно подробни, са маркирани в червено. Заинтересованите страни, изброени в тези области, са ангажирани повече или по-малко неофициално.

Фигура 21. Структура на основните участници в изпълнението на политиките на България по изменението на климатаИзточник: Световна банка, авторска, 2017 г.

  1. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отговаря за управлението, координацията и мониторинга на екологичната политика на национално, европейско и международно ниво. Министерството отговаря също така за координирането на политиките във връзка с адаптирането към изменението на климата. МОСВ се подпомага от Националния експертен съвет по изменение на климата. Работата в областта на изменението на климата се осъществява в рамките на специализираната дирекция „Политика по изменение на климата“.61 МОСВ се подпомага от други министерства и правителствени агенции, в това число Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Министерство на икономиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция по околна среда. Те отговарят за секторната интеграция на държавната политика по изменението на климата (адаптиране и смекчаване) в съответните им области.

  2. Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) отговаря за изготвянето на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и управлява различни схеми за подпомагане на селското стопанство. МЗХГ отговаря също и за програмите и стратегиите за развитие в секторите на рибарството и аквакултурите.АКП Държавният фонд "Земеделие" (ДФЗ) се занимава с администрирането и контрола на преките плащания към земеделските производители. Дирекцията за развитие на селските райони действа като управляващ орган на НПРСР и отговаря за ефективното съставяне, управление и изпълнение на програмата. Една от отговорностите, свързани с АКП, е да се разработят подходящи мерки и схеми за борба с изменението на климата за опазване на почвите, биологичното разнообразие и водните ресурси и да се гарантира изпълнението на ангажиментите по европейското законодателство и европейските структурни и инвестиционни фондове. Дирекцията отговаря и за мониторинга и контрола на дейността на Националната селска мрежа..

  3. Понастоящем консултантските услуги за селското стопанство в България се предоставят от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и частни консултантски организации. В България Системите за знания и иновации в селското стопанство се представят от различни институции62: (i) МЗХГ със своите вторични структури, включително НССЗ; (ii) частни и независими консултанти, международни търговски организации, регионални доставчици; iii) организации на селскостопанските производители; (iv) образователни и научноизследователски организации и (v) неправителствени организации - професионални сдружения и фондации. В момента НССЗ е единствената обществена специализирана консултантска организация с опит в сектора. Чрез своите центрове за професионално обучение НССЗ осигурява обучения за земеделските стопани, както и за публични и частни организации, главно по управление на проекти, бизнес планиране, агроекология и адаптация към климатичните промени, както и други относими селскостопански теми. Тя също така осигурява информационни кампании, насочени конкретно към земеделските стопани относно приложимите правни актове, иновациите или различните практики за отглеждане на култури и растения и развитие на технологиите. НССЗ е избрана като единствен консултант от МЗХГ за предоставяне на консултантски услуги на млади, малки и произвеждащи за собствени нужди земеделски производители. Като бенефициент по Мярка 1 "Прехвърляне на знания и информационни дейности" на НПРСР 2014-2020 г. НССЗ ще играе ключова роля за подобряване на знанията по АКП.

  4. Националната селска мрежа (НСМ) 63, която е част от Европейската мрежа за развитие на селските райони7664, има за цел да насърчи обмена на информация и знания сред членовете на мрежата, да подкрепи дейностите по сътрудничество и да укрепи капацитета на местните инициативни групи. В състава на НСМ влизат различни заинтересовани страни, участващи в развитието на селските райони, включително адаптирането към изменението на климата. Тя има за цел да улесни обмена на опит и ноу-хау и да идентифицира добри практики. Приоритет на НСМ е да улесни обмена на информация и да ангажира заинтересованите страни в разработването на ПРСР за периода 2014-2020 година. Дейностите на НСМ се координират от дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХГ. Функциите на Управляващо звено на НСМ са възложени на външен изпълнител, който се избира от Управляващия орган на ПРСР след провеждане на конкурсна процедура. До датата на изготвяне на настоящия доклад от МЗХГ не беше уточнено кой външен изпълнител отговаря за управлението на НСМ през текущия програмен период.

  5. Изпъпнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА),отговаря за отглеждането на риби и други водни организми. Политиката в областта на рибарството се осъществява от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), юридическо лице, подчинено на МЗХГ и две други дирекции. Дирекция "Морско стопанство и рибарство" е административна единица на МЗХГ и действа като Управляващ орган на Оперативна програма "Морско дело и рибарство". Дирекцията "Обща политика в областта на рибарството" подпомага министерството при прилагането на общата политика в областта на рибарството).

  6. Българската академия на науките (БАН) е водещата научна институция в страната, която осъществява изследователска и развойна дейност по изменение на климата, изследва промените, адаптацията на отделните сектори и др. Селскостопанската академия на България е публична научноизследователска организация, отговаряща за провеждането на научни и приложни изследвания в областта на селското стопанство, рибарството и аквакултурите, както и на хранителната промишленост.

  7. Няколко неправителствени организации имат пряко влияние върху развитието на политиките в селскостопанския сектор, например Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), Българска асоциация Биопродукти, Асоциация на млекопреработвателите в България (АМБ) и др. Тези организации са взели активно участие в консултациите за програмиране на мерките в рамките на Общата селскостопанска политика (стълб I и стълб II). Повечето от горепосочените организации са членове на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Социалните партньори (браншови асоциации), които представляват интересите на производителите на рибни продукти и аквакултури, са предимно неправителствени организации. Двете най-големи асоциации в България са Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ Фиш (АПРП БГ Фиш) и Националната асоциация на рибопроизводителите (НАР). Двете организации активно участват в консултациите за политиките в областта на рибарството и аквакултурите и имат принос към изготвянето на текущата оперативна програма.

Няколко други относими изследователски институции или национални агенции са посочени в Приложение 6.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница