Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад


Междусекторни въпроси, компромисни решения и единодействие на варианти за адаптациястраница16/23
Дата05.08.2018
Размер2.13 Mb.
ТипДоклад
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

3.5. Междусекторни въпроси, компромисни решения и единодействие на варианти за адаптация


  1. Постигането на координация и взаимодействие между различните сектори (взаимосвързаност) е сложен процес. Въздействията и последствията от изменението на климата засягат различни части на страната по различен начин. Разбирането на пространственото разпределение на рисковете от изменението на климата е важно от гледна точка на разработването на подходящи и ефективни стратегии за адаптация на местно ниво. За да бъдат тези рискове разбрани по-добре и да се реагира адекватно и своевременно на тях, трябва да е налице подробно и систематично картографиране, което да определи по какъв начин определени рискове предизвикват ефект на доминото в различни сектори. Нещо повече, изменението на климата влияе и на хората по различен начин в зависимост от социалната, културната и икономическата среда, в която са поставени. Онези, които са заети предимно в селскостопанския сектор, както и възрастните хора с ниски доходи, са по-чувствителни към последиците от изменението на климата.

  2. Изменението на климата засяга широк кръг от икономически и социални сектори То обхваща въпроси, свързани с качеството на водата, въздуха и почвата, градското и селското развитие, земеползването, безопасността на храните, селскостопанското производство и човешкото здраве. Например, наводненията могат да причинят директни щети на земеделски култури, пътища и сгради, което би допринесло за увеличаването на цените на храните и в крайна сметка би имало последици за живота и благосъстоянието на хората. По-високите температури биха предизвикали стрес при животните и биха увеличили нуждата от повече енергия за охлаждане. Загубата на биологично разнообразие и промените в екосистемите имат непосредствено въздействие върху отглеждането на селскостопански култури и животни, следователно отглеждането на нови култури, които са по-устойчиви на изменението на климата и намаляването на стреса при животните от по-високите температури биха имали положителен ефект както за секторите на биоразнообразието, така и за селското стопанство. Вредителите и болестите представляват значителен риск за секторите на земеделието, горското стопанство и биологичното разнообразие. Деградацията на почвите също има отрицателно въздействие както върху земеделието, така и върху горското стопанство. Затова са необходими координирани действия за управление на заплахите от инвазия и нашествия от вредители и за опазване на стопанствата, горите и природата като цяло. Селското стопанство и градското развитие все по-често се разглеждат взаимосвързано. Производството на определени култури (зеленчуци, плодове и билки) в града (например в градини на покривите) би намалило производствените и транспортните разходи, тъй като определени храни ще бъдат произвеждани по-близо до потребителя, като в същото време изграждането на подобни зелени пространствата, които да улавят фини прахови частици и намаляват емисиите на CO2, ще допринесе за това градската среда да стане по-екологична и по-здравословна. Отглеждането на собствени пресни храни облекчава разходите на домакинствата за храна и намалява обема на енергията, изразходвана за транспорт, охлаждане, преработка и пакетиране. Устойчивото управление на рибарството е от съществено значение за осигуряване на дългосрочна жизнеспособност на сектора, който подкрепя здравословните екосистеми. Рибарството също е тясно взаимосвързано с туризма и водните развлекателни дейности, както и с риболова (включително любителски риболов, развлекателни плавания, посещения на пристанища, придружаване на рибари по време на риболов и пр.). Туристическият риболов и риболовният туризъм осигуряват допълнителни работни места и доходи за местните рибари и районите с традиции в риболова.

  3. Адаптацията към климатичните промени трябва да бъде интегрирана в съществуващите планове и практики и придружена с координацията между различните заинтересовани страни. Адаптацията към изменението на климата по дефиниция е многостранен, многосекторен въпрос. Мерките за адаптиране към изменението на климата следва да се прилагат като неразделна част от настоящите и планираните бъдещи инициативи и проекти. Постигането на ефективна адаптация изисква възприемане на интегриран подход, който отчита редица социални, икономически и екологични съображения. Ето защо е необходимо дейности по адаптиране да бъдат предприети в различни сектори и те да включват значителен брой участници от различни професионални области и институции. Участието на широк кръг заинтересовани страни с експертни познания в селскостопанския сектор, включително земеделски стопани, представители на сектора, органи на властта и НПО, е от решаващо значение за разработването на мерки за адаптиране и тяхното прилагане.

  4. Насърчаването на синергично единодействие между адаптация и смекчаване в селското стопанство ще гарантира по-висока ефективност и ефикасност на политиките. За тази цел е необходимо да се създаде последователност за системно проучване на синергията между мерките за адаптиране и смекчаване в селското стопанство. Някои възможности за адаптиране към изменението на климата имат положително въздействие върху смекчаването. Примери за мерки, които могат да допринесат както за приспособяване, така и за смекчаване на последиците включват: i) мерки, които намаляват ерозията на почвите и подобряват почвеното здраве; ii) мерки за опазване на почвената влага; iii) подобряване и оптимизиране на сеитбооборота чрез подбор на видове и сортове култури.

  5. Следва да се установят рамки за оценка на риска и мониторинг по отношение на адаптацията. Адаптацията е непрекъснат процес на интегриране на опции, разходи и рискове в различни райони на страната през различни периоди от време. Общите и специфични цели за адаптация трябва да бъдат гъвкави поради присъщата несигурност и динамика на изменението на климата. Оценката на тези въздействия е много сложна и несигурна. Изследването и разпространението на актуализирана информация е от съществено значение за отстраняване пропуски, което за намаляване на несигурността. Непрекъснатото проучване и мониторинг на рисковете от изменението на климата и уязвимостта към него би допринесло за по-доброто разбиране на въздействията от изменението на климата и за проследяването на всички промени и развития. Освен това е необходимо последователно наблюдение на изпълнението на мерките, плановете и свързаните с тях програми за адаптация, за да се гарантира, че мерките са ефикасни и ефективни. За да се подпомогне мониторингът на напредъка по прилагането на мерките за адаптация , може да се изисква от съответните заинтересовани страни да представят годишни доклади . Изпълнението на мерките трябва да бъде обект на преглед и ако се сметне за необходимо да се въведат допълнителни мерки.

  6. Свързаните с адаптацията научни изследвания и обмен на знания са жизненоважни за изграждането на капацитет и повишаване на уменията. За насърчаване на адаптирането към изменението на климата са необходими изследвания, споделяне на знания и обмен на най-добри практики. . Разпространение на информация и консултантските услуги играят важна роля в адаптирането към изменението на климата, тъй като могат да помогнат на обществеността и земеделските стопани да разберат по-добре климатичните рискове. Данните и информацията трябва да бъдат ясни, лесни за разбиране и лесни за достъп. Допълнителните дейности трябва да включват разпространяване на информация за добри практики (насоки), документиране на случаи от практиката, демонстрационни ферми за подобряване на знанията и уменията на земеделските стопани във връзка с адаптирането към климата.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница