Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад


Приложение 2. Прогнозирани промени в добивите на пшеница, царевица и слънчогледстраница19/23
Дата05.08.2018
Размер7.81 Mb.
ТипДоклад
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Приложение 2. Прогнозирани промени в добивите на пшеница, царевица и слънчоглед


Фигура 28 показва отклонения в симулираните добиви на зимна пшеница за периодите 2011-2020 и 2041-2050 по модела ROIMPEL, използвайки сценария за емисиите HadCM3 - А2. Фигурата подчертава, че добивите за периода 2011-2020 г. и 2041-2050 г. в България ще се увеличат през първия период със средно около 3-3,5 т/ха за по-голямата част на страната и с не повече от 2,5-3 т/ха през втория период. Основните райони за производство на зърнени култури ще бъдат изправени пред спад на добивите. Въпреки очакваните високи температури на въздуха и намалените валежи прогнозираното увеличение на добива на пшеница варира от 12 до 25%, поради наторяването, ефекта на повишените нива на CO2.

Фигура 26. Промени в добива на зимна пшеница за 2011-2020 и 2041-2050

Източник: Анализ на риска и уязвимостта и оценка на българските икономически сектори на климатичните промени

Отклоненията в симулирания добив на царевица за периодите 2011-2020 и 2041-2050 по модела ROIMPEL и добивите от 2000-2010 г. по сценарий на емисии A2 в модела HadCM3 са показани на Фигура 29. Намаляване на обема на добива се очаква до 2050 г. и най-вероятно ще продължи до края на века. Намалените добиви през следващите десетилетия се дължат на по-краткия вегетационен период и намалените валежи през лятото, което е основният период за развитие на реколта.

Фигура 27. Отклонения в добивите на царевица за периодите 2011-2020 и 2041-2050Източник: Анализ на риска и уязвимостта и оценка на българските икономически сектори на климатичните промени

Отклоненията в симулираните добиви на слънчоглед за периодите 2011-2020 и 2041-2050 (HadCM3 - В2) по модела ROIMPEL са показани на Фигура 30. Както може да се види, добивите в Централна и Западна България през първия период са близо до или около 15% над нормата, докато в източната част на страната се наблюдава спад от около 10%. До средата на века добивите в Източна България ще намалеят допълнително с 10-20%, докато в останалата част на страната те ще останат постоянни или ще надхвърлят сегашните цифри с около 15%. Но отглеждането на слънчоглед до голяма степен зависи от валежите, особено през лятото, когато се формира вегетативната маса, и всяка суша би била вредна за образуването на реколтата.Фигура 28. Отклонения в добивите на слънчоглед за 2011-2020 и 2041-2050Източник: Анализ на риска и уязвимостта и оценка на българските икономически сектори на климатичните промени

Приложение 3. Други относими най-добри практики в ЕС


Държавите-членки на ЕС са разработили различни политики, инструменти и действия, свързани с адаптацията към изменението на климата. За целите на настоящия доклад бяха избрани четири държави, които представят различни най-добри практики и полезни инструменти, свързани с АКП в селскостопанския сектор. Най-добрата практика на Швеция е свързана с Шведския национален център за знания за адаптиране към изменението на климата, който предоставя полезни инструменти и информация с цел да помогне на обществото в справянето с променящия се климат. Центърът обединява наука, политика и практика и събира на едно място отговорни за вземането на решения лица, представители на бизнеса, на научноизследователски институти и организации, които правят адаптацията към изменението на климата възможна. В Великобритания са създадени центрове за иновации в селското стопанство и програми за споделяне на знания. Австрия е разработила ориентирани към практиката начини за балансиране на хумуса, мерки за адаптация в лозарството и платформи и уебсайтове, посветени на адаптацията към изменението на климата. Последната най-добра практика е тази на Нидерландия, която насърчава и инвестира в най-съвременни системни научноизследователски програми, насочени към по-добро разбиране на последствията от изменението на климата в селското стопанство и други сектори.

Каре 8. Швеция

В Швеция няма централно министерство или национална агенция, която да носи цялостната отговорност за адаптацията към изменението на климата. Вместо това съществуват множество различни специализирани местни и регионални органи, отговарящи за адаптацията към климатичните промени в съответната им сфера на компетентност75. От 2009 г. насам административните съвети на области отговарят за адаптацията към изменението на климата на регионално равнище. Много от централните органи играят важна роля чрез своите отговорности в съответните сектори и отрасли. Близо 30 са агенциите, които работят по превенция, повишаване на компетентността и знанията, както и по-добра готовност за реагиране в случаи на срив в предоставянето на жизненоважни обществени услуги.

Като част от работата по АКП през 2012 г.76 е създаден Шведският национален център за знания за адаптиране към изменението на климата. Центърът е разположен в Шведския институт по метеорология и хидрология (SMHI) и предоставя информация и изследвания на всички заинтересовани страни. Центърът събира, разработва и споделя научни изследвания, информация от органите на властта и добри примери за улесняване на правилното вземане на решения. Институтът разполага с кратък документален филм посветен на адаптацията към изменението на климата в Швеция, който представя предизвикателствата и последиците от изменението на климата в Швеция и описва начини за смекчаване и адаптиране, с които страната да отговори на тези предизвикателства77. Освен това Центърът управлява Онлайн портал за адаптиране към изменението на климата78. Порталът е разработен в сътрудничество с 18 шведски правителствени агенции, общини и окръжни съвети. Неговата основна цел е да информира гражданите и обществото като цяло за последиците от изменението на климата в различни сектори, включително селското и горското стопанство, и да подготви хората да реагират ефективно на промените.9579 Порталът събира и споделя актуални новини относно адаптацията към изменението на климата както в международен план, така и в Швеция. Порталът включва също така проучвания за климата и примери за действия за адаптация, предприети на местно, национално и международно равнище, които са източник на вдъхновение и споделяне на знания.

Федерацията на шведските фермери (LRF) е независима бизнес организация, подпомагаща фермерите на регионално, национално и международно равнище. Тя обхваща близо 150 000 индивидуални членове и представлява около 90 000 земеделски стопанства. Почти всички кооперативи от шведския сектор на селското стопанство също са членове на федерацията. Централата на LRF се намира в Стокхолм и извършва своята дейност чрез 17 регионални офиса на територията на Швеция. LRF разполага и с офис в Брюксел за представителство в ЕС. LRF осъществява дейността си чрез седем дъщерни дружества с повече от 2 000 служители, които насърчават развитието на зелената индустрия с нейните земеделски и горски производители и предприемачи, така че да успеят да реализират своята визия за зелен растеж и рентабилност. LRF поставя изменението на климата начело на своята програма от приоритети и подкрепя различни научни изследвания и инициативи в тази област9680. Текущите инициативи на федерацията включват: проучване на използването на енергия в земеделските стопанства с цел повишаване на тяхната ефективност; представяне на добри примери за интелигентни решения по отношение на климата и добри практики в селското стопанство; разработване на уебсайт за климата, който да насърчава земеделските производители да правят избор- щадящ климата; насърчаване на съобразено с климата етикетиране върху храните; както и иницииране и финансиране на проучвания за идентифициране на щадящи климата мерки.

Шведският портал за изменението на климата81 има отделна секция от примери относно адаптацията и добри практики в различни сектори, включително селското стопанство.

Изолирани и вентилирани краварници. През 2012 г. бе разработен нов тип свободен краварник, който да приютява млечни крави и юници с цел намаляване на риска от топлинен стрес сред кравите. Новият краварник използва изолирана свободна конструкция без прегради, което означава, че кравите не са ограничени в определено пространство и са в състояние да се движат свободно в изолираната сграда. Покривът на краварника също е добре изолиран, което гарантира, че конструкцията ще се поддържа хладна през лятото и ще се отоплява по-добре през зимата. Сред останалите подобрения е естествената вентилация (идваща от дългите страни и покривния ръб на краварника, който може да бъде отворен). Инсталирани са и вентилатори за циркулация на въздуха, които увеличават допълнително въздушния поток. След инсталирането на новите краварници собствениците отбелязват, че кравите се чувстват по-добре и признаците на топлинен стрес са намалели. Наред с това качеството на въздуха в новия краварник се е подобрило и е намалял броят на насекомите, които дразнят кравите. Инициативата е реализирана с инвестиционна подкрепа от шведския Съвет по земеделие и от местни инвестиционни програми.

Каре 9. Обединено кралство

През 2013 г. Обединеното кралство (ОК) публикува първата си Национална програма за адаптация (НПА). Сред основните теми, които програмата разглежда, е повишаване на осведомеността относно необходимостта от адаптиране към изменението на климата82. НПА и оценката на риска от изменението на климата се очаква да бъдат актуализирани на всеки пет години83. Към Националната програма за адаптация за 2013 г. е приложен икономически анализ, който предоставя полезна информация, свързана с разходите и ползите от различните въздействия на изменението на климата върху икономическата дейност, както и препоръки относно посоки на адаптация, които да бъдат следвани84. Създаден е и самостоятелен Подкомитет по въпросите на адаптацията, който да предоставя независими съвети по адаптацията към изменението на климата и да оценява и контролира изпълнението на НПА85. Подкомитетът се състои от председател и петима членове, които са експерти в различни области, включително в областта на изменението на климата, икономиката и науката. Той е подкрепян от Министерството на околната среда, храните и селските райони (Дефра), органите на изпълнителната власт в Северна Ирландия, шотландското правителство и уелското правителство.

Един от основните приоритети за Обединеното кралство е доброто управление на почвите, ето защо правителството се ангажира към 2030 г. всички почви да бъдат управлявани устойчиво. Бяха разработени и широко разпространени няколко публикации и брошури за земеделските производители, които предоставят полезна информация и представят лесни стъпки за подобряване на здравето и производителността на почвите86. Добре документираните примери от практиката предлагат допълнителна практическа информация и насоки за земеделските стопани за устойчиво управление на широка гама от почви и стопанства87. Освен това в Англия, Уелс и Шотландия в рамките на широка Демонстрационна мрежа88 бяха създадени демонстрационни ферми и иновационни центрове, насочени към земеделските производители и други заинтересовани страни.

Наред с това правителството изрази подкрепа за развитието на науката и технологиите в областта на селското стопанство, включително устойчивите иновации, а през 2013 г. стартира стратегията Agri-Tech. Това е дългосрочна стратегия, за която вече са заделени 160 млн. британски лири89. Онлайн блогът на стратегията Agri-Tech предоставя актуализирани данни за напредъка по нейното изпълнение и за текущото развитие90. От 2015 г. досега са създадени три нови центъра за селскостопански иновации, в които правителството на Обединеното кралство е вложило инвестиции с общ размер 68 млн. британски лири: Център за здраве и защита на земеделските култури (CHAP); Център за високи постижения в областта на иновациите в животновъдството (CIEL); и Център за селскостопански иновации. Целта на тези центрове е да революционизират земеделските практики в бъдеще91. Първият център за селскостопански иновации Agrimetrics, който е създаден през 2015 г., предоставя експертни знания и информация в областта на „науката, боравеща с огромен обем данни, интелигентните анализи, биоинформатиката, транслационните изследвания и обмена на знания в областта на земеделските култури, животновдството и храните, и устойчивостта“ 92. Очаква се в скоро време да се създадат три нови центъра за иновации в Обединеното кралство и така да се оформи едно своеобразно „семейство от центрове“, които да си сътрудничат по различни проекти.

По отношение на сектора на рибарството и аквакултурите Обединеното кралство работи в тясно сътрудничество с Центъра за наука за околната среда, рибарството и аквакултурите (Cefas)93, научноизследователски и консултативен център за управление на рибарството, опазване на околната среда и наука за аквакултурата. Центърът разработи Fishing Info National Science Anglers Catch Log (FINS), риболовен дневник под формата на онлайн и смартфон приложение, предназначено за любители риболовци, които могат да регистрират геореферентни данни за хванатата от тях риба директно от езерото, брега на реката, рибарската лодка или морския бряг. Това приложение е предназначено да бъде използвано като „платформа за докладване“ с цел събиране на данни в реално време и картографиране на разпространението и здравето на популациите от дива риба в сладководна и водна среда11194, като предоставя полезни показатели за бъдещи въздействия от събитията, свързани с изменението на климата. „Партньорство по въпросите на влиянието на климатичните промени върху морската среда“ (MCCIP) е организация за широко партньорство между научните среди, правителството и неговите агенции и неправителствените организации в цяла Великобритания 11295. Това партньорство осигурява събиране на висококачествен доказателствен материал за въздействието на изменението на климата в областта на морското дело и предоставя съвети на политически консултанти и отговорни фактори и по този начин допринася за изграждането на база от знания и консолидира доказателствата за влиянието на климатичните промени върху морската среда. През 2012 г. MCCIP стартира програма за споделяне на знания по въпросите на промените в климата, която съхранява информация за международни мерки за адаптация, най-добри практики и конкретни примери от практиката, и има за цел да насърчава подходящи реакции за въздействието на климатичните промени върху морската и крайбрежна среда96.

„Управление за запазване на водосборите инициатива на правителството на Обединеното кралство, с цел да даде възможност на земеделските стопани и управителите на земи да предприемат своевременни действия за борба с дифузното замърсяване на водите в резултат на селскостопанската дейност. Програмата допринася за повишаване на осведомеността като предоставя безплатно обучение и съвети на земеделските стопани в избрани райони на Англия. Темите, разглеждани в рамките на обучението, включват управление на оборския тор, управление на хранителните почвени вещества, състояние на почвите, управление на пестицидите и инфраструктура на стопанството. Целта е да се подобри екологичната ефективност в дейността на земеделските стопанства. Инициативата Natural England се осъществява в партньорство с Агенцията по околна среда и Министерството на околната среда, храните и селските райони. Изградена е мрежа от водосборни басейни, наречена „Демонстрационни тестови водосборни зони“97. В Националната програма за адаптация на Обединеното кралство за 2013 г. е посочено, че техниките за култивиране е , съобразена с водосборите, и се използва за намаляване на почвената ерозия и подобряване ефективността на използване на водата.98

Центърът за наука за околната среда, рибарството и аквакултурите Cefas предоставя достъп до данни и „отворена наука“ чрез своя онлайн портал Data Hub. Целта е „да се даде възможност на бизнеса и обществеността във Великобритания да проучва, и използва данните за собствени изследвания“. По-голяма част от данните представляват архивна информация, събирана от 80-те години на миналия век до наши дни. Наборът от данни обхваща различни теми, част от които се отнасят до проучвания на храната на рибите; безопасността на храните; регистър за патология на аквакултурите; температура и соленост на водите; както и WaveNet (система, която предоставя данни в реално време за опасност от наводнения). 99
Каре 10. Австрия

Австрийската национална стратегия за адаптация от 2012 г. предоставя примери за добри практики в различни области, в които се предвиждат мерки за адаптиране към изменението на климата.100Ориентирани към практиката инструменти за балансиране на хумуса. Проведени от StartClim проучвания установиха, че макар австрийските фермери да са наясно със значението на почвения хумус и необходимостта от неговото балансиране, за да се гарантира ротация на културите и ефективно управление на съдържанието на хумус в почвата, използваният метод за балансиране на хумуса не отчита в достатъчна степен регионалните условия за сеитбооборот и добивите от култури, както и някои управленски мерки, като отглеждането на покривни/зелени култури Ето защо Bio Forschung Austria (BFA)101 разработи специален проект, озаглавен „Балансиране на хумуса като практически инструмент за земеделските стопани, подкрепящи съхранението на CO2“, чиято основна цел е „да се разработи метод за балансиране на хумуса, който да е лесен за използване и който точно да отразява развитието на хумуса в земеделските райони на провинция Weinviertel“, както и да отчита различни други фактори (включително сеитбооборот, добиви, екология и т.н.). След сравняване на различни методи за балансиране на хумуса и отчитане на съществуващите данни,продължителност и финансовите разходи, бе избран методът Kolbe.

Мерки за адаптация в лозарството и винопроизводството. Район Krems-Trainsental бе използван като практически пример за разработване на модел на най-добра практика за адаптация към изменението на климата в лозарството и винопроизводството, който би могъл да се възпроизведе и в други винопроизводителни райони102. В резултат на това бе разработен набор от предложения за мерки за адаптация към климата, в частност: отглеждане на специализирани сортове; разширяване на обработваемите площи; създаване на система за предупреждение от вредители и болести за улесняване на използването на продукти за растителна защита „при поискване“; мониторинг на нови болести и вредители и определяне на нивата на допустимост ; комбинация от защита срещу градушка, слънце и птици чрез използването на мрежи и оптимизиране на управлението на зелената растителна покривка.

Онлайн платформа за откриване на природни опасности103. Основната цел на платформата е да се повиши информираността на всички граждани относно различни природни рискове и метеорологични явления (включително наводнения, градушки, бури, мълнии, земетресения и др.) в техния регион.

Сигнали за тежки метеорологични условия по електронна поща или чрез текстово съобщение по телефона. На местно ниво достоверните прогнози и информация за предстоящи метеорологични събития (като бури, силни валежи, снеговалеж, заледяване, градушка или гръмотевични бури) се изпращат чрез текстово предупреждение и / или по електронна поща. Тази система за ранно предупреждение (до два часа преди събитието) допринася за предотвратяване или намаляване на щетите, спасяване на човешки живот и вземане на навременни „предпазни мерки за безопасност“. Подаването на предупредителни сигнали за времето се определя от Централния институт по метеорология и геодинамика (ZAMG) чрез компютърна програма (INCA), специално проектирана за регионално прогнозиране на времето в Австрия. Това е безплатна услуга, поддържана от ZAMG и други институции, включително застрахователни компании и местна радиостанция.

Платформи и уебсайтове посветени на адаптацията към изменението на климата. Австрия е разработила широк спектър от онлайн инструменти за разпространение на информация относно изменението на климата и адаптирането към него, например: (i) конкретен уебсайт, който докладва за текущия политически процес за адаптация към изменението на климата на национално равнище122104; (ii) специална платформа „Адаптиране към изменението на климата в Австрия“, която предоставя информация относно специфичните за Австрия изменения на климата и адаптацията към тях123105; (iii) наръчник за провинциите, регионите и градовете, озаглавен „Методи и инструменти за адаптиране към изменението на климата“, който може да бъде изтеглен безплатно от платформата и е на английски и немски език; (iv) специален уебсайт, съдържащ информация за изменението на климата в рамките на отдела за изследване на климата на Централния институт по метеорология и геодинамика, чиято цел е да предоставя информация за изменението на климата в разбираема и удобна за потребителя форма106.Каре 11. Нидерландия

Получилите високо признание програми за изследване на климата и дългогодишният опит на страната в областта на селското стопанство я поставят в челните редици на дебата и развитието на политики за адаптиране към изменението на климата. Нидерландия също така е активно ангажирана на международно равнище с насърчаването на сътрудничеството между държавите и организирането на събития за споделяне на знания с цел намиране на оптимални решения за смекчаване и адаптация, които да компенсират отрицателните последици от изменението на климата.

През 2007 г. Нидерландия публикува първата си Национална стратегия за адаптация (NAS), последвана от актуализирана стратегия за адаптация през 2016 г. Документът определя целите и стратегическите виждания на страната за адаптиране към последиците от изменението на климата125107 в девет икономически и социални сектора, включително селското стопанство. Холандското министерство на инфраструктурата и околната среда е координиращият орган по програмите и политиките, свързани с изменението на климата. Мерките за адаптиране към изменението на климата обаче се разработват и прилагат от различни министерства и местни и регионални публични органи в тясно сътрудничество с компании от частния сектор, научни и изследователски институти и различни организации. Очаква се холандското правителство да представи по-подробна Програма за адаптация към климата през 2017 г. въз основа на съдържанието на NAS.

Нидерландия насърчава развитието и инвестира в най-съвременни системни научно-изследователски програми, насочени към по-добро разбиране на последствията от изменението на климата в селското стопанство и други сектори. Програмата „Знание за климата108 играе важна роля за повишаване на осведомеността относно въздействията от изменението на климата и необходимостта от адаптиране към тях и обединява широк кръг заинтересовани страни, решени да предприемат действия в тази насока. Холандското правителство разчита на използването на инфографики, интерактивни климатични атласи и карти109, както и на анимирани и добре документирани видеоклипове за разпространяване сред максимално широка аудитория на наличната информация за изменението на климата по лесен, достъпен и удобен за ползване от потребителите начин. Наред с това правителство редовно изготвя и публикува изследователски проучвания, доклади и планове за действие и организира тематични срещи, конференции за споделяне на знания и семинари за най-добри практики110.

В допълнение към повишаването на осведомеността относно въздействията на изменението на климата и насърчаването на участието и активното включване на различни заинтересовани страни в дейностите по адаптация, съществуват редица правителствени проекти и инициативи, насочени към иновативни изследвания в областта на селското стопанство. Така например, Министерството на икономиката неотдавна възложи провеждането на научни изследвания относно устойчиви на засоляване земеделски култури и подходящи техники за напояване. Това доведе до изграждането на консорциум от холандски изследователи, които показаха на практика, че някои култури издържат на солена вода, когато се прилагат правилните техники за напояване111.

До края на 2017 г. в Нидерландия ще отвори врати нов Глобален център за високи постижения в областта на адаптирането към климата, ръководен от Холандия, Япония и Програмата за околната среда на ООН и подкрепен от широк кръг държави, международни организации и финансови институции112. Този нов център ще събира информация и знания от различни политики, програми и проекти за адаптация, разработени в различни части на света, за да „отговори на нарастващата нужда от подкрепа сред страните, институциите и бизнеса за справяне с проблемите на адаптацията към изменението на климата, природните бедствия и икономическите сътресения“113.Устойчиви на засоляване култури и култивиране в солена среда. Фермата SaltFarm Texel114, която се намира в Нидерландия (на остров Тексел), е специализирана в отглеждането на култури, които са устойчиви на засоляване и предоставя знания за отглеждането в полеви условия на земеделски култури в солена среда, включително знания за устойчивостта на земеделските култури на засоляване, мониторинг (в реално време) на почвената соленост и стратегии за наторяване. Тя е създала открита лаборатория и е изградила голям изследователски обект при полеви условия. Във фермата са били успешно отгледани картофи в солена почва. За да се гарантира, че най-добрите практики и познания за устойчивия на засоляване картоф ще бъдат разпространени в целия свят, е сформиран консорциум (Salt Farm Holland Potato), който осигурява бързи действия и практически решения за отглеждането на картофи в различни зони, засегнати от засоляване на почвите.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница