Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият докладстраница23/23
Дата05.08.2018
Размер7.81 Mb.
ТипДоклад
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
http://www.citizensciencerome2017.com/

36 Dragana Bojovic et al., „Онлайн участие в адаптирането към изменението на климата: пример от практиката относно мерки за адаптиране на селското стопанство в Северна Италия“, сп. „Управление на околната среда“, бр. 157 (2015), стр.8-19.

37 http://www.agricoltura.regione.campania.it/irrigazione/prci_home.html

38 Виж още, http://www.unepfi.org/fileadmin/publications/water/chief_liquidity1_Mediterranean.pdf

39 http://www.agroscenari.it/presentazione_EN.asp

40 http://www.nextdataproject.it/?q=en

41 http://www.ritmare.it/en/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

42 http://www.ritmare.it/en/2012-10-26-10-33-11/struttura-progetto.html

43http://www.percorsidipace.eu/climate-change/from-poland/item/1001-film-festival-climate-change-community-future#.WU-4VpLyvIU Бяха представени девет документални филма, показващи последиците от изменението на климата и прекомерната експлоатация на природните ресурси за околната среда и живота на общностите в различни части на света. След края на всеки ден бяха проведени дискусии с участието на поканени експерти. Във всеки град една от дискусиите бе посветена на съвременния граждански активизъм, особено в контекста на движението по въпросите на климата, а втората – на темата за пермакултурата като начин за справяне с проблемите, свързани с изменението на климата и опазването на околната среда.

44 http://www.percorsidipace.eu/climate-change/from-poland/item/995-webinars-food-climate-cooperation#.WU-70JLyvIU

45 Книгата е налична на полски език и може да бъде свалена безплатно от Интернет страница: http://dlaklimatu.pl/zywnosc-przyjazna-dla-klimatu-ksiazka/

46 Задачите на ОКС са определени в Закона за консултативните органи в земеделието от 22 октомври 2004 г.

47 Пазарното проникване е едно от най-високите в ЕС поради задължителното участие на земеделските производители.

48 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf

49 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

50 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.5.html

51 За диверсификация на земеделските култури: фермерът трябва да отглежда поне две различни култури, ако разполага с повече от 10 хектара обработваема земя; ако разполага с повече от 30 хектара, той трябва да отглежда поне три култури; основната култура може да покрива не повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури - не повече от 95%.

52 Поддържане на „екологично насочени площи“ от най-малко 5% от обработваемата площ на стопанството за стопанства с над 15 хектара обработваема земя (с изключение на постоянно затревените площи и трайните насаждения): покрайнини на полета, площи с жив плет, дървета, земя за угар, ландшафтни особености, биотопи, буферни ивици, залесени площи или площи с култури, обогатяващи почвата с азот. Тази цифра може да нарасне до 7% след 2017 г.

53 http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/basic-payment-scheme_en.pdf

54 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.6.html

55 https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en

56 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm

57 Европейска комисия (2013) - Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комит5ет и Комитета на регионите.

58 Приет през 2014 г., последно изменен ДВ12/03.02.2017

59 Bulgaria Common Agricultural Policy Note, March 2015, available at: http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-in-your-country/pdf/bg_en.pdf

60 Национална програма за развитие: България 2020, достъпна на: https://www.eufunds.bg/archive/documents/1357828564.pdf

61 http://www5.moew.government.bg/?page_id=23699

62 Dirimanova, V. (2014): AKIS and advisory services in Bulgaria. Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs

63 http://www.nsm.bg/

64 Европейската мрежа за развитие на селските райони е създадена през 2008 г., за да подкрепи изпълнението на програмите за развитие на селските райони на държавите-членки. Нейните основни цели са да се подобри изпълнението на ПРСР, да се увеличи участието на всички заинтересовани страни и да се повиши осведомеността на широката общественост за ползите от ПРСР. Мрежата също така подпомага обмена на информация и добри практики в целия ЕС. За повече подробности виж Интернет страница: https://enrd.ec.europa.eu/about/brief_en

65 Общ размер на средствата за България за директни плащания и развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (по текущи цени).

66 Европейска мрежа за развитие на селските райони (2015), Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.: Основни факти и цифри за България, първи вариант, септември 2015 г.

67 Описание на проекта може да се види на интернет страница: http://07-13.ipacbc-bgrs.eu/upload/docs/2015-01/2_51.pdf

68 Дефра (2012). Оценка на риска от изменението на климата за Обединеното кралство. http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=15747#RelatedDocuments

69Ballard, D., Black, D. и Lonsdale, K. (2012). Начална оценка на адаптивния капацитет на Обединеното кралство за отговор на въздействието на климатичните промени. http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=18363

70 Дефра (2013). Икономика на издръжливостта спрямо климатичните промени (ECR). http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=More&Location=None&ProjectID=18016

71 http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=More&Location=None&ProjectID=18016

72 Правителство на ОК (2013). Национална програма за адаптация – Как да направим страната по-издръжлива на климатичните промени https://www.gov.uk/government/publications/adapting-to-climate-change-national-adaptation-programme

73 МЕГИК (2014). „Глава 2: Основи на вземането на решения” на доклада „Изменение на климата 2014 г.: Въздействия, адаптация и уязвимост“. Принос на Работна група II към Петия доклад за оценка на Междуправителствената експертна група по изменението на климата, Jones, R.et al., стр. 53.

74 http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool/step-4/prioritise-and-select

75http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/SWEDEN.pdf; http://www.klimatanpassning.se/en/about-us/roles-and-responsibilities-1.25109

76 https://www.smhi.se/en/theme/climate-centre

77http://www.klimatanpassning.se/nyhetsarkiv/climate-change-adaptation-in-sweden-watch-the-film-1.31734

78 http://www.klimatanpassning.se/en

79 http://www.klimatanpassning.se/en/effects/agriculture-and-forestry/agriculture-1.98669

80 https://www.lrf.se/om-lrf/in-english/climate-change/

81 http://www.klimatanpassning.se/en

82 Други широкообхватни теми са: повишаване на устойчивостта спрямо настоящите климатични екстремуми, предприемане на навременни действия по отношение на дълговременните мерки за защита и преодоляване на пропуските в събирането на доказателствата.

83 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209867/pb13942a-nap-annex-economics.pdf

84 https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-climate-change-adaptation/2010-to-2015-government-policy-climate-change-adaptation

85 https://www.theccc.org.uk/about/structure-and-governance/asc-members/

86 See e.g., http://www.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/000/595/601/LEAF-Simply_Sustainable_Soils_2016.pdf

87 http://www.leafuk.org/leaf/farmers/simplysustainablesoils/casestudies.eb

88 http://www.leafuk.org/leaf/farmers/demofarm.eb

89 https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/6.736_CCC_ASC_Adaptation-Progress-Report_2015_FINAL_WEB_070715_RFS.pdf Виж също и https://www.gov.uk/government/collections/agricultural-technologies-agri-tech-strategy

90 https://agritech.blog.gov.uk/about

91 https://agritech.blog.gov.uk/2016/02/11/centres-for-agricultural-innovation-launching-in-2016/

92 http://www.agrimetrics.co.uk/about/

93 https://www.cefas.co.uk/about-us/

94 https://www.cefas.co.uk/media/53188/cefas-in-a-box-at-v33.pdf

95 www.mccip.org.uk

96 http://www.mccip.org.uk/adaptation/

97 https://www.gov.uk/guidance/catchment-sensitive-farming-reduce-agricultural-water-pollution

98 https://www.gov.uk/government/publications/adapting-to-climate-change-national-adaptation-programme

99 https://www.cefas.co.uk/cefas-data-hub/

100http://www.mcrit.com/climagranollers/attachments/article/293/AustrianAdaptationStrategy_Context_FINAL_25092013_v02_online.pdf

101 http://bioforschung.at/

102http://www.mcrit.com/climagranollers/attachments/article/293/AustrianAdaptationStrategy_Context_FINAL_25092013_v02_online.pdf; Виж също и http://alt.seri.at/en/projects/completed-projects/weinklim-viniculture-and-climate-change/

103 http://www.hora.gv.at/

104 https://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/klimaschutz/klimapolitik_national/anpassungsstrategie

105 http://www.klimawandelanpassung.at/ms/klimawandelanpassung/en/

106 http://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/informationsportal-klimawandel

107 Виж, като цяло, Националната стратегия за адаптация (2016), публикувана на Интернет страница: http://ruimtelijkeadaptatie.nl/publish/pages/118852/2016_12_02_nas_netherlands.pdf. NAS разглежда девет сектора: водно и пространствено управление; природа; селско стопанство, градинарство и рибарство; здраве и благополучие; отдих и туризъм; инфраструктура (пътна, железопътна, водна и авиационна); енергетика; ИТ и телекомуникации; обществената безопасност и сигурност.

108 Научноизследователска програма „Знания за климатичните промени“: http://www.knowledgeforclimate.nl/. Програмата е специално посветена на изследвания в областта на климатичните промени и адаптацията към тях.

109 Виж, например, Картографиране на истории и атлас на климатичните въздействия, на Интернет страница: http://www.climateadaptationservices.com/en/products

110 Виж, например, http://www.knowledgeforclimate.nl/agenda

111 https://www.government.nl/latest/news/2017/02/23/dutch-saline-agricultural-knowledge-brings-breakthrough-in-food-security

112https://www.government.nl/topics/climate-change/news/2017/02/06/global-centre-of-excellence-on climate-adaptation-seeks-residence-in-the-netherlands

113 https://www.government.nl/latest/news/2017/02/06/global-centre-of-excellence-on-climate-adaptation-seeks-residence-in-the-netherlands

114 http://www.saltfarmtexel.com/salt-farm-texel

115 Налична на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN

116 Природният капитал включва жизненоважни услуги като опрашване на растенията, естествена защита от наводнения и регулиране на климата..

117 Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените местообитания и дивата флора и фауна.

118 Налична на: http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf

119 Налична на: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf

120 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морската околна среда (Рамкова директива за морска стратегия).

121 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. установяващ рамка за действия на Общността в областта на политиката за водите.

122 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд , Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

123 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за преки плащания на земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент за директните плащания). Поставя цели за подобряване на общото екологично представяне на стопанството, по-специално по отношение на биоразнообразието, подобряване на качеството на почвата и водите, запазване на ландшафта и изпълнение на целите за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него.

124 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламенти (ЕИО) 352/78, (ЕО) 165/94, (ЕО) 2799/98, (ЕО) 814/2000, (ЕО) 1290/2005 и (ЕО) 485/2008 (хоризонтален регламент) на Съвета.

125 Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията от 16 юни 2014 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания на земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика.

126 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.

127 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) от 11 март 2014 г. допълващ Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и въвеждането на преходни разпоредби.

128 Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

129 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд , Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

130 Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

131 Национална рамка за приоритетни действия (НРПД) за Натура 2000 в България за Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014- 2020 г. (окончателен вариант, април 2014 г.).

132 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите.

133 Информация относно: технологичните, екологични и икономически качества на земеделските земи, както и потенциалните рискове от влошаване поради ерозия, замърсяване, засоляване; почвената защита и задължителните ограничения върху използването на земеделска земя; пестициди, торове, промишлени или битови отпадъци, качество на водата за напояване, ротация на културите против ерозия; почвено третиране.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница