С м е т н а п а л а т а д о к л а д за резултатите от извършения одит на финансовото управление на община Етрополе за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2009 г. І. Въведение въз основа на годишната програмаДата23.07.2016
Размер218.92 Kb.


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

С М Е Т Н А П А Л А Т А

Д О К Л А Д
за резултатите от извършения одит на финансовото управление на община

Етрополе за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2009 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ

Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2009 г. е извършен одит на финансовото управление на община Етрополе, който обхвана периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2009 г.

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад 0062301309, приет с решение на Сметната палата № 200 от 29.07.2010 г.

При одита на финансовото управление се провериха: изпълнение на препоръки от предишни одити на Сметната палата; наличието на вътрешни актове, регламентиращи дейностите по управлението и контрола на бюджета; законосъобразността на управлението на бюджетните и други публични средства; управленските решения във връзка с възлагането на обществени поръчки; наличието на вътрешни актове, регламентиращи дейностите по управление и разпореждане с имоти - частна общинска собственост; управлението на дяловото участие на общината в търговските дружества; организацията и изпълнението на разпоредителните сделки с общински имоти, постъпленията от отдадени под наем общински имоти и от продажби на имоти - частна общинска собственост.

Целите на одита са оценка на законосъобразността при управлението на бюджетните средства, възлагането на обществени поръчки, управлението и разпореждането с общински имоти, управлението на дяловите участия на общината в търговски дружества.

За одитирания период кметове на общината са Милчо Йорданов Цацов и инж. Богомил Борисов Георгиев, които съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) носят управленската отговорност.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата по одитния доклад не е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект.
II. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ

1. Резултати от предходни одити

Сметната палата е извършила одит на финансовото управление на община Етрополе за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. Дадени са шест препоръки на кмета на общината. Две от препоръките не са изпълнени: взаимоотношенията между общината и 11 наематели на терени с изтекли наемни договори не са приведени в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 и 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и при окончателното разплащане с „Денима 2001” ООД дължимата неустойка не е приспадната.


2. Съставяне, приемане и изпълнение на общинския бюджет

2.1. Проверка на правилата и процедурите за организация и контрол на бюджетния процес.

В общината са разработени общински план за развитие, бюджетни прогнози, очертаващи параметрите на общинските приходи за тригодишен период и вътрешна нормативна уредба за организация и контрол на бюджетния процес. Осъществява се предварителен контрол преди поемане на задължения за разходи и системата на двоен подпис. Не са спазени разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и не е създадено звено за вътрешен одит от двама одитори, в това число и ръководителя на звеното. За одитирания период в общината не е планиран и осъществяван вътрешен одит.

Бюджетите на община Етрополе през одитирания период са разработени в съответствие с нормативните изисквания. Съставени са по пълна бюджетна класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, определени с Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

При разпределение на разходната част на бюджетите за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. са спазени изискванията на чл. 11 от законите за държавния бюджет за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. относно стойностните и натурални показатели за делегираните от държавата дейности. При разпределение на разходната част на бюджета за 2009 г. са спазени разпоредбите на чл. 2 от ПМС № 27 от 2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. за планиране на 10 процентов резерв от определените средства във всяка дейност.

При приемане на бюджетите за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. не са спазени разпоредбите на чл. 12 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ). Бюджетите не са приети в рамките на законоустановения 45 дневен срок от приемане на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за съответната година. Бюджетите за 2008 г. и 2009 г. не са разпределени по месеци и не са утвърдени от кмета, с което не са спазени разпоредбите на чл. 13 от ЗОБ.

Промените на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общината са отразени достоверно по приходните и разходни параграфи.


2.2. Анализ на приходите по бюджета и управленските решения, свързани с изпълнението им.

2.2.1 Планиране на приходите

Планираните приходи по бюджета на общината за 2007 г. са 6 029 757 лв., в това число 3 819 294 лв. държавни трансфери, 1 438 624 лв. местни приходи (данъчни и неданъчни) и преходен остатък в размер на 848 130 лв. Планираните приходи по бюджета на общината за 2008 г. са 7 237 948 лв., в това число 4 152 097 лв. държавни трансфери, 2 205 053 лв. местни приходи и преходен остатък в размер на 880 798 лв. Планираните приходи по бюджета на общината към 30.09.2009 г. са 6 609 562 лв., в това число 3 799 849 лв. държавни трансфери и 2 611 304 лв. местни приходи.

При планирането на държавните приходи в бюджетите за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. са спазени изискванията на ЗДБРБ за съответната година за разпределението на държавния трансфер по тримесечия, както и за размера по отчетни периоди на общата изравнителна субсидия, трансфера за компенсиране на приходите от отменения пътен данък и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване. Планирането на местните приходи съответства на бюджетната прогноза, очертаващи параметрите на общинските приходи за тригодишен период.

2.2.2 Изпълнение на приходите

Към 31.12.2007 г. отчетените приходи са 7 701 204 лв. или с 1 671 447 лв. повече от планираните по първоначален бюджет. Преизпълнението на приходната част на бюджета се дължи на получените в повече 1 394 599 лв. от държавния трансфер, преизпълнението на местните приходи с 133 663 лв., предоставените целеви трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни сметки и фондове (ИБСФ) в размер на 1 010 926 лв. и 13 057 лв. друго финансиране. Реално получените в повече по бюджета на общината 2 552 245 лв. по отчет са намалени със задължения по заеми в размер на 880 798 лв.

Преизпълнението на местните приходи се дължи на непланирани и получени от „ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД - 388 698 лв. приходи от концесия и дарения в размер на 72 362 лв. Като относителен дял от всички приходи на общината за 2007 г. местните приходи са 19,6 на сто.

Към 31.12.2008 г. отчетените приходи са 9 882 773 лв. или с 2 644 825 лв. повече от планираните по първоначален бюджет. Преизпълнението на приходната част на бюджета се дължи на получените в повече 627 564 лв. от държавния трансфер, преизпълнението на местните приходи с 13 655 лв., предоставените трансфери между бюджетни сметки и ИБСФ в размер на 484 141 лв. и получен временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 1 723 568 лв. Реално получените в повече по бюджета на общината 2 848 928 лв. по отчет са намалени със задължения по заеми в размер на 204 103 лв. Като относителен дял от всички приходи на общината за 2008 г. местните приходи са 22,5 на сто.

Към 30.09.2009 г. постъпилите приходи в общината са 8 232 271 лв., в това число 4 394 491 лв. държавен трансфер, 2 169 231 лв. местни приходи и 1 668 549 лв. трансфери между бюджетни и ИБСФ сметки. Неизпълнението на приходната част на бюджета се дължи на задължения по заеми в размер на 1 967 394 лв. Като относителен дял от всички приходи на общината към 30.09.2009 г. местните приходи са 26,4 на сто. Причините за неизпълнението са непреведените 335 638 лв. концесионно възнаграждение, дължимо от „ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД и неправилното планиране на вноските за ДДС по § 37-00.
2.3 Анализ на разходите по бюджета и управленските решения, свързани с изпълнението им

Към 31.12.2007 г. по бюджета на общината са изразходвани общо 7 701 204 лв. С най-голям относителен дял от 29,5 на сто са разходите за издръжка и 24,8 на сто са изразходваните средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения.

Разходите за работна заплата са в рамките на нормативно определените средства, лимитирани от утвърдените натурални показатели и средна брутна работна заплата на персонала през годината, и взаимоотношенията на общината с централния бюджет.

Просрочените задължения на общината за 2007 г. са 33 660 лв., от които 20 726 лв. капиталови разходи и 12 262 лв. за вода, горива и енергия.

Към 31.12.2008 г. по бюджета на общината са изразходвани общо 9 882 773 лв. С най-голям относителен дял - 25,5 на сто, са изразходваните средства за издръжка, 24,5 на сто са средствата за придобиване на дълготрайни материални активи, 23,7 на сто са средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения.

Разходите за работна заплата са в рамките на нормативно определените средства, лимитирани от утвърдените натурални показатели и средна брутна работна заплата на персонала през годината, и взаимоотношенията на общината с Централния бюджет.

При изпълнението на разходната част на бюджета към 31.12.2008 г. е спазена бюджетната дисциплина. Изразходваните средства по параграфи са в рамките на планираните и актуализирани кредити. Спазени са разпоредбите на § 79 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. Изплатените средства за доставка на материали, медикаменти и външни услуги през годината са в рамките на утвърдените кредити в бюджета за тази цел.

Към 31.12.2008 г. просрочените задължения на общината са 6 385 лв. по фактури за ремонт на СОУ „Хр. Ясенов”.

Към 30.09.2009 г. по бюджета на общината са изразходвани общо 6 264 877 лв. С най-голям относителен дял от 32 на сто са изразходваните средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения и 29,4 на сто за издръжка.

Разходите за работна заплата са в рамките на нормативно определените средства, лимитирани от утвърдените натурални показатели и средна брутна работна заплата на персонала през годината, и взаимоотношенията на общината с Централния бюджет.

При изпълнението на разходната част на бюджета към 30.09.2009 г. е спазена бюджетната дисциплина. Изразходваните средства по параграфи са в рамките на планираните и актуализирани кредити. Спазени са разпоредбите на § 79 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. Изплатените средства за доставка на материали, медикаменти и външни услуги към 30.09.2009 г. са в рамките на утвърдените кредити в бюджета за тази цел.

3. Спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки

3.1. Вътрешна нормативна уредба, планиране и контрол при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

За периода от 01.01.2007 г. до 10.03.2009 г. в общината не е действала утвърдена вътрешно нормативна уредба за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на сключените договори. Не са изготвяни годишни планове и не са възлагани със заповед контролни функции на длъжностни лица при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Вътрешните правила - за планиране и организация на провеждането на процедурите, и за контрол на сключените договори за обществени поръчки, са утвърдени от кмета на 10.03.2009 г. До тази дата с устно разпореждане за дейността са отговаряли различни длъжностни лица. Регистър на обществените поръчки в общината се попълва от ноември 2008 г. В регистъра няма графи за дата и час на постъпилите оферти от участниците в процедурите.
3.2 Спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)

За периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2009 г. в общината са проведени общо 12 процедури за възлагане на обществени поръчки, в това число 5 открити процедури по ЗОП, 4 открити конкурса по НВМОП и 3 договаряния с покана по НВМОП. Две процедури за открити конкурси по НВМОП са прекратени на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НВМОП поради липса на кандидати за участие и надвишаване на финансовия ресурс на общината в подадените оферти за участие.

По време на одита са проверени всичките 9 процедури за възлагане на обществени поръчки, в това число 4 открити процедури по ЗОП, 2 открити конкурса и 3 договаряния с покана по НВМОП.

• При провеждане на процедурата договаряне с покана по НВМОП за изработване на работен проект за обект „Изграждане главни клонове - вътрешна водопроводна мрежа” на стойност 45 000 лв. без ДДС, са нарушени разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от НВМОП. Кметът е направил запитване до Агенцията за обществени поръчки (АОП) за възможността да се проведе договаряне с покана по чл. 53, ал. 1, т. 6 от НВМОП и е получил становище от АОП за липса на правно основание за провеждане на такава процедура.

Кметът не се е съобразил с изпратеното становище и с решение от 2007 г. открива процедурата договаряне с покана по чл. 53, ал. 1, т. 6 от НВМОП за изработване на работен проект за обект „Изграждане главни клонове - вътрешна водопроводна мрежа” на стойност 45 800 лв. без ДДС. С решението са нарушени разпоредбите на чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП. Изработването на работен проект за обект е услуга. Кметът е следвало да проведе процедурата “открит конкурс” по НВМОП поради липса на правно основание за провеждане на договаряне с покана. Със заповед на кмета е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. В заповедта не са посочени резервни членове, с което не са спазени разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от НВМОП.

Не са спазени изискванията на чл. 34, ал. 1 от НВМОП, като не е изпратена информация за сключения договор до АОП за вписване в регистъра на обществените поръчки.

• С решение на кмета от 2007 г. е открита процедурата открит конкурс по НВМОП за „Изграждане на главни клонове - вътрешна водопроводна мрежа община Етрополе” на стойност 1 799 253 лв. без ДДС. Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите в документацията на поръчката не съдържа точни указания за определяне на оценката на част от показателите. Извършено е нарушение на чл. 8, ал. 2 от НВМОП. Нарушението не е довело до нереално класиране, тъй като за участие в процедурата е подал документи само един кандидат, който е определен за изпълнител на поръчката. Пликът с офертата на кандидата е подписан от членовете на комисията, но няма номер, дата и час на получаване, с което са нарушени разпоредбите на чл. 14, ал. 3 от НВМОП. Нарушени са изискванията на чл. 34, ал. 1 от НВМОП, като не е изпратена информация за сключения договор до АОП за вписване в регистъра на обществените поръчки.

• С решение на кмета от 2007 г. на основание чл. 53, ал. 1, т. 4 от НВМОП, е открита процедурата договаряне с покана за услугата „Снегопочистване и опесъчаване на улиците и общинската пътна мрежа за зимния период 2007 г. - 2008 г.”, на стойност 74 714 лв. без ДДС. Основанието за провеждане на договарянето с покана е основателно, предвид започващия зимен период и обстоятелството, че към датата на откриване на процедурата в общината нe е имало действащ договор за снегопочистване, или започната процедура по НВМОП от старата администрация. След проведена процедура е сключен договор за изпълнение на поръчката. Нарушени са разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от НВМОП. Не е изпратена информация за сключения договор до АОП за вписване в регистъра на обществените поръчки.

• С решение от 2008 г. на кмета е открита процедурата „договаряне с покана” за обект „Изграждане на подпорна стена на р. М. Искър (ляв бряг) при стар гробищен парк, под кв. 179”, на основание чл. 53, ал. 1, т. 1 от НВМОП, като са поканени трима кандидати. Основанието за избора на процедурата договаряне с покана e законосъобразно, тъй като две процедури за открити конкурси по НВМОП за същия обект са прекратени поради предложени цени в офертите на кандидатите, които не отговарят на финансовия ресурс на общината и липсата на кандидати. Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите в документацията на поръчката не съдържа точни указания за определяне на оценката на част от показателите. Извършено е нарушение на чл. 8, ал. 2 от НВМОП.

• На основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП, с решение на кмета от 2008 г. е открита процедура за обществена поръчка с предмет „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, в това число в централната градска част, пътищата от общинската пътна мрежа, част от републикански път II-37, четвъртокласни пътища в населените места на община Етрополе 2008 г. - 2009 г.” Крайният срок за получаване на офертите в обявлението на поръчката е 04.12.2008 г., с което са нарушени разпоредбите на чл. 64, ал. 1 от ЗОП, според които между крайния срок за получаване на оферти и датата за изпращане на обявлението до АОП и Държавен вестник трябва да има най-малко 52 дни. От датата на изпращане на обявлението до датата на получаване на офертите е определен срок от 50 дни. В методиката за оценка на офертите са посочени пет показателя. Показател № 4 „Местодомуване на снегопочистващата техника” е с диапазон „до 10 т. (по преценка на членовете на комисията)” и няма точни критерии за оценка. Не са спазени изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗОП.

За изпълнение на поръчката е получена една оферта. Пликът с предлаганата цена и приложенията, които подлежат на оценка съгласно обявените показатели, не са подписани от членовете на комисията за оценка на офертите, с което е нарушена разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП.

При подписване на договора за обществена поръчка изпълнителят не е представил удостоверение от компетентните органи за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Нарушени са разпоредбите на чл. 47, ал. 9 във връзка с чл. 42, т. 2 от ЗОП. Кметът не е следвало да сключи договор с изпълнителя. Квитанцията за внесената гаранция за изпълнение на договора в касата на общината е от 05.01.2009 г. Нарушени са разпоредбите на чл. 42, т. 3 от ЗОП. При подписване на договора изпълнителят не е представил гаранция за изпълнение.

• С решение от 2008 г. на кмета е открита „открита процедура” по ЗОП за „Почистване на територията за обществено ползване на община Етрополе, сметосъбиране и извозване на битови и градински отпадъци”.

В документацията на поръчката няма решение на кмета за обявяване на класирането на участниците в процедурата и участника, избран за изпълнител. Нарушени са разпоредбите на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, според които възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. На 09.03.2009 г. е сключен договор за изпълнение на поръчката. При сключването на договора са нарушени разпоредбите на чл. 42, т. 3 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е от 12.03.2009 г. - след сключването му. В документацията на поръчката няма информация за сключен договор, изпратен до АОП за вписване в регистъра за обществени поръчки, с което са нарушени разпоредбите на чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

При изпълнение на договора за сметосъбиране и сметопочистване е позволено на изпълнителя на обществената поръчка да отчита повече работни дни от календарните по месеци, да надписва изметени декари над норматива и да отчита по-високи цени за сметоизвозване от предложените в офертата. Вследствие на неосъществения контрол за периода от 01.04.2009 г. до 30.11.2009 г. са изплатени неоснователно 36 226 лв.

• С решение от 2009 г. на кмета е открита процедурата „открит конкурс” по НВМОП с предмет на дейност „Допълнително водоснабдяване на висока зона


с. Лопян”. В заповедта на кмета за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите не е определен краен срок за приключване работата на комисията, с което са нарушени изискванията на чл. 37, ал. 2 от НВМОП. Приложенията от офертите на кандидатите, които подлежат на оценка съгласно обявените показатели, не са подписани от членовете на комисията, с което са нарушени разпоредбите на чл. 38, ал. 3 от НВМОП.
3.3 Спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП

За периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2009 г. в общината са възложени общо 49 поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП, от тях 12 през 2007 г., 18 през 2008 г. и 19 към 30.09.2009 г. Всичките малки обществени поръчки по чл. 2, ал. 1 от НВМОП са за обекти, утвърдени в поименните списъци за капиталови разходи в бюджета за съответната година. От проверените 49 процедури по чл. 2, ал. 1 от НВМОП за събиране на три оферти се установи, че 19 от тях са проведени в нарушение на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП, както следва:

• По реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП кметът е сключил два договора за строителство от 12.06.2007 г. на стойност 79 164 лв. без ДДС и 66 666 лв. без ДДС. Стойността на всеки от договорите е до 100 000 лв. без ДДС, но общата им стойност изисква провеждане на процедура по НВМОП, което не е направено въпреки наличието на основание за това. Нарушена е разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.

• По реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП са сключени три договора за ремонт на общински пътища съответно от 20.06.2007 г. на стойност 99 941 лв. без ДДС, от 12.07.2007 г. на стойност 27 250 лв. без ДДС и от 17.07.2007 г. на стойност 41 667 лв. без ДДС. Общо изплатените средства по договорите са 168 859 лв. без ДДС и са осигурени целево от Централния бюджет след искане на общината за целева субсидия за изграждане и основен ремонт на пътища.

Нарушена е разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП. Общата стойност на договорите изисква провеждането на процедура по НВМОП.

• По реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП са сключени три договора за ремонт на училища съответно от 18.05.2007 г. на стойност 46 570 лв. без ДДС, от 29.08.2007 г. на стойност 49 723 лв. без ДДС и от 30.08.2007 г. на стойност 49 723 лв. без ДДС. Изразходваните средства за ремонт на училищата по трите договора са 177 881 лв. без ДДС, обектите са включени в Поименния списък на капиталовите разходи към бюджета за 2007 г. и са осигурени от собствени приходи и целева субсидия за капиталови разходи.

Нарушена е разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП. Предвид общата стойност на сключените договори, кметът на общината е следвало да проведе процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП.

• По реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП са сключени два договора на 05.02.2008 г. за услугите изработка на технически проекти за „Изграждане на канализационна мрежа” и „Реконструкция на водопроводна мрежа” на село Лопян съответно за 22 000 лв. без ДДС и 26 000 лв. без ДДС. Услугите са идентични и предвид общата стойност на сключените договори, е следвало да се проведе процедура по възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП.

Нарушена е разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.

• По реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП са сключени три договора от 07.02.2008 г. за подмяна на дограмата на три детски градини на стойност 89 833 лв. без ДДС, 72 443 лв. без ДДС и 53 948 лв. без ДДС.

Изразходваните средства по трите договора са общо 216 224 лв. без ДДС и са осигурени целево от Министерството на финансите (МФ). Нарушена е разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП. Общата стойност на договорите изисква провеждането на процедура по НВМОП.

• По реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП са сключени три договора за ремонт на училища съответно от 07.02.2008 г. на стойност 83 055 лв. без ДДС, от 07.02.2008 г. на стойност 99 279 лв. без ДДС и от 22.08.2008 г. на стойност 56 702 лв. без ДДС.

Потребностите за възлагане на строителните дейности за ремонт на училищата са идентифицирани от изпълнителя едновременно, тъй като са включени в Поименния списък на капиталовите разходи към бюджета за 2008 г. Изразходваните средства по трите договора са общо 239 036 лв. без ДДС и са осигурени целево от МФ. Общата стойност на договорите изисква провеждането на процедура по НВМОП.

Нарушена е разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.

• По реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП на 27.08.2008 г. са сключени три договора за ремонт на общински пътища съответно за 27 250 лв. без ДДС, 66 666 лв. без ДДС и 66 666 лв. без ДДС.

Изразходваните средства по трите договора са общо 160 582 лв. без ДДС, обектите са включени в Поименния списък на капиталовите разходи в бюджета за 2008 г. и са осигурени целево от централния бюджет след искане на общината.

Нарушена е разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП. Общата стойност на договорите изисква провеждането на процедура по НВМОП.

Пpез 2009 г. не се констатираха нарушения при възлагане на поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП. Причината е в промените на чл. 2 от НВМОП (изм. ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) и вдигане на праговете за непровеждане на процедури от 100 хил. лв. на 200 хил. лв. за строителство и от 30 хил. лв. на 50 хил. лв. за доставки и услуги.


4. Проверка и оценка за законосъобразността на управленските решения и действия, свързани с процеса по управление на общинското имущество

4.1 Вътрешна нормативна уредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество

С решения на общинският съвет са приети Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ, Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на общината и Тарифа за определяне на началните или наемни цени за отдаване под наем на общински имоти или движими вещи.

Вътрешните нормативни документи са разработени в съответствие с приложимото законодателство, с което са създадени условия за законосъобразно управление и разпореждане с общинската собственост.

С Решение от 2009 г. общинският съвет е приел „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009-2011 г.” .

През 2007 г. и 2008 г. кметът на общината не е предоставил на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, с което е нарушил разпоредбата на чл. 66а от ЗОС.

В общината се водят главни регистри на публичната и частната общинска собственост, като към 30.09.2009 г. са актувани 71 имота – публична общинска собственост и 638 броя имоти – частна общинска собственост. Всичките 40 застроени имоти - публична общинска собственост, са застраховани, с което са спазени разпоредбите на чл. 9 от ЗОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 51, ал. 5 от ЗОС, с решение от 2006 г. общинският съвет е приел Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества. В изпълнение разпоредбите на чл. 54а, ал. 1 от ЗОС в общината е създаден и се поддържа публичен регистър за търговските дружества с общинско участие.
4.2 Проверка и оценка за законосъобразността на решенията при отдаване под наем на общинско имущество

В обхвата на одита са включени проверки чрез тестове по същество на досиетата на 12 терена с преместваеми обекти и 3 търга и 1 конкурс за отдаване под наем на нежилищни общински имоти.

• Установиха се 12 действащи преместваеми обекти, като 11 от тях са с изтекли наемни договори през периода 1997-1999 г. Сроковете на наемните отношения са удължавани с анекси в нарушение на разпоредбите на чл. 14, ал. 3 от ЗОС и чл.18, ал. 2 от НРПУРОИ.

През 2007 г. и 2008 г. кметът на общината е изпратил общо 19 напомнителни писма за неплатени наеми на пет неизрядни наематели на терени. Закъснението при плащането на наемите от тези неизрядни платци е между два и пет месеца. Кметът не е упражнил правомощията си по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗОС и не е предприел необходимите действия за прекратяване на наемните правоотношения с неизрядните наематели.

• През 2007 г. в общината не са провеждани търгове и конкурси за отдаване под наем на общинско имущество.

През 2008 г. са обявени, организирани и проведени два търга с тайно наддаване за помещения под наем и един конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет. Процедурите са проведени след решения на общинския съвет в съответствие с изискванията на чл. 106, ал. 1 от НРПУРОИ, като началните наемни цени са определени от общинския съвет съгласно действащата Тарифа за определяне на началните или наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество.

През 2009 г. е проведен явен търг за отдаване под наем на помещение с площ 50 кв. м. Процедурата е извършена законосъобразно.

Към 31.12.2007 г. просрочените вземания от неплатени наеми са 9 833 лв., в това число 3 658 лв. от наеми на помещения, 2 346 лв. от наеми за ползване на терени и 3 829 лв. от наеми за жилища. Заведени са 9 съдебни дела за неиздължени наеми в размер на 12 191 лв., в това число 4 иска за наеми на помещения за 9 619лв. и 5 иска за наем на жилища за 2 572 лв.

Към 31.12.2008 г. просрочените вземания от неплатени наеми са 9 434 лв., в това число 3 989 лв. от наеми на помещения, 303 лв. от наеми за терени и 5 142 лв. от наеми за жилища. Заведени са 12 съдебни дела за неиздължени наеми в размер на 13 357 лв., в това число 5 иска за наеми на помещения за 9 842 лв. и 7 иска за наем на жилища за 3 515 лв.

Към 30.09.2009 г. просрочените вземания от неплатени наеми са 16 134 лв., в това число 6 137 лв. от наеми на помещения, 514 лв. от наеми на терени и 9 483 лв. от наеми на жилища. Заведени са 14 съдебни дела за неиздължени наеми в размер на 15 408 лв., в това число 6 иска за наеми на помещения за 11 786 лв. и 8 иска за наем на жилища за 3 622 лв.

Управлението на дейността за отдаване под наем на общинско имущество не е добро при наемателите на терени с отдавна изтекъл срок на договорите. Не е изпълнена препоръка на Сметната палата за привеждане на взаимоотношенията на общината с тези наематели съгласно действащото законодателство.

Предприети са мерки за събиране на просрочените вземания от нередовни наематели.4.3 Проверка и оценка за законосъобразността на процеса, свързан с разпореждането с общинско имущество

През одитирания период в общината са проведени 67 разпоредителни сделки за продажба на общинско имущество, в това число 14 чрез търг по чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС. В обхвата на одита са включени проверки с тестове по същество на досиетата на всичките 14 разпоредителни сделки чрез търгове с явно наддаване за апартаменти, помещения, терени и търговски обекти по реда на чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС.

През 2007 г. са обявени, организирани и проведени три търга с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост (ЧОС).

При проведената процедура за продажба на кино в заповедта на кмета за назначаване на комисия не са определени резервни членове, а в заповедта за резултатите от търга не е посочен класиралия се на второ място участник.

През 2008 г. са обявени, организирани и проведени девет търга с явно наддаване за продажба на имоти – ЧОС.

Със заповед на кмета е открита процедура за продажба на апартамент в


гр. Етрополе. В нарушение на заповедта на кмета един от участниците е регистриран за участие в деня на провеждане на търга. Неправилно регистрираният участник не е спечелил търга. В заповедите на кмета за резултатите от търговете за продажбата на апартаменти не са посочени класираните на второ място участници, с което са нарушени изискванията на чл. 119, ал. 1 от НРПУРОИ.

Съгласно разпоредбите на чл. 110, ал. 1 от НРПУРОИ и чл. 11 от тръжните условия търг може да бъде проведен само в случай, че са подадени поне две молби за участие или са се явили най-малко двама кандидати. При продажбата на 4 УПИ това условие не е спазено и са допуснати по един участник, закупил тръжна документация да участва в търговете. Въпреки допуснатите нарушения на процедурата при четирите продажби, в една продажната цена е равна на началната, а в останалите три случая продажните цени са по-високи.

През 2009 г. са обявени, организирани и проведени два търга с явно наддаване за продажба на имоти - ЧОС. Тръжните процедури са проведени законосъобразно.

При извършването на разпоредителните сделки през одитирания период са спазени разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Началните тръжни цени на продадените имоти са оценени от лицензирани оценители и са по-високи от данъчните оценки.

Проверката на проведените разпоредителни сделки чрез търгове констатира, че независимо от допуснатите процедурни нарушения, в 13 от 14 продажби е получена по-висока тръжна цена от началната.
4.4 Проверка и оценка на управленските решения, свързан с упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

За одитирания период общината има участие в 4 търговски дружества. Със 100 на сто общинско участие са „МБАЛ - Етрополе” ЕООД, „Медицински център - І -Етрополе” ЕООД и „МИР - И” ЕООД. В МБАЛ „Св. Анна” АД, гр. София общината има 2.7 на сто участие. Две от търговските дружества със 100 на сто общинско участие и едно с 2.7 на сто са регистрирани по Закона за лечебните заведения. „МИР - И” ЕООД е предприятие, в което работят хора с увреждания.

Годишните финансови отчети на дружествата за 2007 г. и 2008 г. са приети с решения на общинския съвет.

С решение от 2008 г. общинският съвет изисква от управителя на „МИР - И” ЕООД изготвянето и внасянето за обсъждане и приемане на „Стабилизационна програма” за оздравяване, подобряване на организацията и контрола в работата на дружеството. Във връзка с подобряване и оптимизиране на медицинското обслужване общинският съвет с решение от 2008 г. е приел „Стабилизационна програма” относно мерките, които трябва да се предприемат за намаляване на разходите и за увеличаване на приходите в „МБАЛ - Етрополе” ЕООД.

При извършената проверка на досиетата на търговските дружества с общинско участие в капитала им се установи, че те не са окомплектовани. Финансово–счетоводната и друга оперативна информация се съхранява в различни звена на общинската администрация.

За одитирания период общинският съвет е упражнявал своите правомощия и е осъществявал контрол върху дейността на търговските дружества със 100 на сто общинско участие. Не са изискани финансовите отчети и дивиденти за 2007 г. и 2008 г. от МБАЛ „Св. Анна” АД, гр. София.


ІІІ. ПРЕПОРЪКИ

В резултат от извършения одит и на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата се дават следните препоръки на кмета на общината:

1. Да разпределя бюджета на общината за съответната година по месеци в съответствие с приходните и разходни параграфи на ЕБК и да въведе контролни дейности, гарантиращи правилното отчитане на разходите по параграфи в съответствие с ЕБК.

2. Да изпраща в Агенцията за обществени поръчки своевременна информация за сключените договори.

3. Да разработва методики за оценка на офертите при обществените поръчки с ясни и точни показатели за оценка, които да не позволяват субективизъм в работата на комисиите.

4. Да не допуска сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с изпълнители, които не представят удостоверение от компетентните органи за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП или гаранция за изпълнение на договора при подписването му.

5. Да изисква от отговорните длъжностни лица ежегодно планиране на обществените поръчки и недопускане разделянето им с цел прилагане на по-облекчен режим за възлагане.

6. Да обявява класирането на участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки в законоустановения 5-дневен срок от приключване на работата на комисията за оценка на офертите на кандидатите.

7. Да изисква от отговорните длъжностни лица ежедневен контрол при изпълнение на договора за сметосъбиране и сметоизвозване.

8. Да представя ежегодно пред общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и разпореждането по видове, категории и обекти.

9. Да се предприемат действия за прекратяване на договорите за наем на имоти-общинска собственост със срок на действие повече от 10 години.

10. Да определя резервни членове на комисиите за провеждане на търгове за продажба на имущество.На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в срок до четири месеца от получаването на настоящия доклад, кметът на общината следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата.
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е приет от Сметната палата с решение № 200 от 29.07.2010 г.


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница