С о ф и й с к и у н и в е р с и т е т „СВ. К л и м е н т о Х р и д с к и” учебен планДата08.05.2018
Размер322.99 Kb.
С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т „СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И”

УЧЕБЕН ПЛАН

Утвърждавам,

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: Магистър

......................

(подпис)

Специалност: АРАБИСТИКА

Срок на обучение: 3 семестъра

Магистърска програма: ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА НА АРАБСКИЯ СВЯТ

Професионална квалификация: Арабист-обществовед

Утвърден с протокол
№ ............... от ..................

на Академичния съветКВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Завършилите Магистърската програма „Общество и култура на арабския свят” придобиват образователно-квалификационна степен „магистър по арабистика” с профил „обществознание (близкоизточни изследвания)” и получават професионална квалификация „арабист-обществовед”.

В програмата се допускат да кандидатстват както студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по арабистика (специалисти), така и студенти, завършили бакалавърски или магистърски програми в други специалности (неспециалисти). Кандидатите за местата по държавна поръчка трябва да имат диплома за бакалавър или магистър с минимален успех, определен съгласно общите изисквания на СУ „Св. Климент Охридски”. Всички кандидати се явяват на устно събеседване-интервю. То включва оценка на тяхната обща ориентация по теми от специалността, свързани с историята и съвременното развитие на арабския свят, ислямската религия и култура. Кандидатите трябва да изложат аргументирано пред изпитната комисия своята мотивация да се обучават в тази магистърска програма. Събеседването за магистърската програма „Общество и култура на арабския свят” се провежда на български език.

Магистърската програма има за цел да предостави на студентите възможност за придобиване на специализирани интердисциплинарни теоретични знания и практически умения, свързани със задълбочено разбиране на обществата в арабския свят и с особеностите на ислямската религия и култура. Историческите и филологическите подходи са интердисциплинарно съчетани със съвременните социални науки, като постиженията на класическата европейска арабистика и ислямознание се използват редом с методи от областта на съвременните близкоизточни изследвания. В професионален план програмата изгражда широкопрофилни умения и компетентности на висококвалифицирани аналитични специалисти, способни да дават професионална оценка на обществено-политическите процеси и културните явления, свързани с арабския свят и исляма в тяхното взаимодействие със Запада и християнската цивилизация. Осигурен е и специализиран поглед върху ролята на съвременните арабски държави в системата на международните отношения. Отделя се внимание на политическото и културното взаимодействие на арабския свят и исляма с Европа и Америка, включително с Балканите и България.Учебният план е изграден въз основа на модулния принцип, който предоставя на студентите възможност за самостоятелен избор на допълнително профилиране чрез набор от избираеми и факултативни курсове, а в рамките на задължителните дисциплини и практикуми съдържанието на отделни блокове лекции и семинари се модифицира и актуализира всяка академична година. Включен е интензивен практически курс по арабски език – както за магистрантите, завършили бакалавърска програма по арабистика (специалисти), така и за онези от тях, които притежават бакалавърска степен от други специалности и не владеят арабски език (неспециалисти). Освен задължителните и избираемите учебни дисциплини се предлагат и факултативни учебни модули, които включват практически курс по арабски език с различна интензивност.

Като преподаватели в програмата участват водещите български учени и специалисти в областта на арабската история, ислямската култура и близкоизточната политика, изтъкнати историци, философи и религиоведи, филолози и културолози от други специалности, катедри, факултети и научноизследователски организации. Някои от избираемите курсове се водят от утвърдени експерти, дипломати и журналисти с богат практически професионален опит. В рамките на програмата се организират семинари и дискусии с утвърдени учени и експерти от страната и чужбина.

Основните области на изследователска дейност включват арабистика, ислямознание и близкоизточни изследвания в следните дисциплинарни аспекти: обществознание, история, филология, философия, религиознание, науки за културата, изкуствознание, политология и международни отношения.

Цялостната теоретична и практическа насоченост на програмата е съобразена с широките възможности за бъдеща реализация на аналитичните специалисти по въпросите на арабския свят и исляма в обществения или частния сектор на позиции с квалификационни характеристики, които включват изискване за завършена магистърска степен. Специалистите, завършили тази магистърска програма, се реализират предимно като изследователи, дипломати, журналисти, служители в български държавни институции и международни организации, преподаватели, преводачи и публицисти.


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕСНаименование на учебните дисциплини

Вид на учебните дисциплини- З, И,Ф

Изпити

Текущи оценки

ECTS- кредити

Всичко задължи-телни занятия

Часове

Лекции

Семинарни занятия

Практически упражнения

семестри

І

седм. зае-тостІІ

седм. зае-

тост


ІІІ седм.

зае-


тост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

1.

Школи и подходи в арабистиката

и ислямознаниетоЗ

И-1

-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+02.

Близкият изток и международните отношения

З

И-1

-

3+

1 (к.р.)


45

30

15

-

2+13.

Изкуството в контекста на ислямската култура

З

И-1

-

3+

1 (к.р.)


45

30

15

-

2+14.

Проблеми на арабското изворознание

З

И-1

-

3

45

30

15

-

2+1


5.

Арабски език – практически курс

З

И-2

Т.о.-1


8
8

120

+

1200

120

+

120-

0+8

0+8
6.

Религия и политика в арабския свят

З

И-2

-

4+

1 (к.р.)


60

45

15

-
3+1
7.

Коранът и хадисите като религиозна литература

З

И-2

-

3+

1 (к.р.)


45

30

15

-
2+1
8.

История на отношенията християнство–ислям

З

И-2

-

4+

1 (к.р.)


60

45

15

-
3+1
9.

Подготовка на дипломна работа

под научно ръководствоЗ

-

Т.о.-3

8

120

-

120

-0+8

10.

Защита на дипломната работа

З

Оценка

-

15
-

-

-

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Минимум кредити от избираеми дисциплини – 16


І семестър – минимум 8 кредита; ІІ семестър – минимум 8 кредита
Избираеми дисциплини

(минимален брой – 6)
16

Избираеми дисциплини

І семестър (минимален брой 3)И8

120


Избираеми дисциплини

ІІ семестър (минимален брой 3)И8

120

Ислямската култура на Балканите

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Държавноправно и политическо устройство на арабските страни

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Външни политики на арабските държави

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Арабският национализъм: идеологии и обществени практики

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Арабска кодикология и палеография

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Типология на арабската култура при прехода от езичество към ислям

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Източно християнство

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Западно християнство

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Политически отношения между Европейския съюз и Близкия изток

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Американската политика в Близкия изток

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Терминологични проблеми при превода на обществено-политически текст

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Превод и политика

И

И-1

или И-2


-

2

30

15

15

-

2+0

Българо-арабски отношения

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Близкият изток в медиите

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)

30

30

0

-

2+0

Религия и култура (семинар)

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Актуални проблеми на съвременната световна история

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Арабската култура и модерността

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Политически стратегии към културните различия

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Политика и религия в западния свят

И

И-1

или И-2


-

2+

1(к.р.)


30

30

0

-

2+0

Арабска етнология

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Метафизики в арабо-мюсюлманската философия

И

И-1

или И-2


-

2

30

15

15

-

2+0

История на Сирия и Палестина ХІІ-ІV в. пр. Хр.

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Ранният ислям

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Мюсюлмани и християни в Османската империя

И

И-1

или И-2


-

2

30

15

15

-

2+0

Цивилизацията на Мюсюлманска Испания

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Кръстоносните походи и Близкия изток

И

И-1

или И-2


-

2

30

15

15

-

2+0

Ислямско право

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Индуизъм, ислям и сикхизъм в Индия и Пакистан
И-1

или И-2


-

2

30

15

15

-

2+0

Ислямската духовна култура през средновековието

И

И-1

или И-2


-

2

30

30

0

-

2+0

Език и общество: религиозни символи и политически дискурси

И

И-1

или И-2


-

2+

1 (к.р.)


30

30

0

-

2+0

Мистичната теософия на Ибн Араби в текстове

И

И-1

или И-2

-

2

30

0

30

-

0+2

Ислямски езотеризъм

И

И-1

или И-2

-

2

30

15

15

-

1+1ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
Факултативни учебни дисциплини

І и ІІ семестър


1.

Модул по арабски език за специалисти (І вариант)

Ф

И-2


т.о.-1


2

2


30

30


0

30

30


-

0+2

0+2
2.

Модул по арабски език за специалисти (ІІ вариант)

Ф

И-2


т.о.-1


4

4


60

60


0

60

60


-

0+4

0+4
3.

Модул по арабски език за неспециалисти (І вариант)

Ф

И-2


т.о.-1


2

2


30

30


0

30

30


-

0+2

0+2
4.

Модул по арабски език за неспециалисти (ІІ вариант)

Ф

И-2


т.о.-1


4

4


60

60


0

60

60


-

0+4

0+4Факултативни учебни дисциплини

ІІІ семестър


1.

Модул по арабски език за специалисти (І вариант)

Ф

И-3

-

4

60

0

60

-

0+4

0+4
2.

Модул по арабски език за специалисти (ІІ вариант)

Ф

И-3

-

8

120

0

120

-

0+8

0+8
3.

Модул по арабски език за неспециалисти (І вариант)

Ф

И-3

-

4

60

0

60

-

0+4

0+4
4.

Модул по арабски език за неспециалисти (ІІ вариант)

Ф

И-3

-

8

120

0

120

-

0+8

0+8
5.

Танцът в арабската култура

Ф

И-3

-

2

30

30

0

-

2+0

2+01

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Часове от задължителните дисциплини по семестри

Общо за целия курс на обучение

(часовете по задължителните дисциплини)


Брой на изпитите от задължителните дисциплини

Брой на текущите оценки


Брой ECTS – кредити от задължителните дисциплини
285

285

120
690

690

240

450


84

4

защита

2
1
1
44

22

22
Учебна практика

Начин на завършване на обучениетоНаименование на практикатаСеместър


Седмици

Часове

ECTS-кредити

Защита на дипломна работа (15 ECTS-кредита )1. Специализираща практика

( 15 работни дни )3

3

105

7

Първа държавна сесия: Втора държавна сесия:

април октомври


Формата на контрол за учебните практики е текуща оценка.
З а б е л е ж к и :

  • Магистрантите трябва да придобият всеки семестър минимум по 30 ЕСТК-кредита или общо 90 кредита за целия курс на обучение. През всеки един от двата семестъра в първа година на обучението си студентите трябва да придобият минимум по 14 кредита от задължителните теоретични дисциплини плюс минимум 8 кредита от практическия курс по арабски език или общо 22 кредита от задължителните учебни дисциплини и минимум по 8 кредита от избираеми курсове. Магистрантите могат да набират до 6 кредита и от други програми в СУ. Пълноценната квалификация по тази програма налага предоставянето на възможността неспециалистите, завършили други специалности, да придобият допълнителен минимум от 10 кредита чрез избираеми курсове в тази магистърска програма или от дисциплини в бакалавърската програма по арабистика, като положат изпитите за тях през ІІІ семестър.

  • Всички избираеми дисциплини са с хорариум 30 учебни часа или 2 часа седмично, като всяка академична година тяхното съдържание, брой и разпределение по семестри може да се актуализира и модифицира. Факултативните учебни дисциплини предоставят възможност за допълнителна подготовка съобразно интересите на студентите. Специализиращата практика може да включва участие в научноизследователски дейности и проекти към СУ и други академични центрове или стажове в държавни институции, неправителствени организации, посолства и медии.

  • За оценяването на знанията по учебните дисциплини се провеждат устни и писмени изпити, както и други форми на проверка (курсови работи, експозета, доклади, курсови проекти и др.), посочени в конкретната учебна програма на всеки един отделен курс.

Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет с протокол № ................. от ................................. г.

ДЕКАН ........................................

/ доц. дфн Петя Янева /База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница