С оглед отмяната на чл. 4, ал. 2 от ксоДата24.07.2016
Размер15.96 Kb.
МОТИВИ

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.) е изготвен във връзка с необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) (в сила от 1 януари 2015г.) и със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ЗБДОО 2015 г.) обн. ДВ бр. 107 от 24 декември 2014 г.

С оглед отмяната на чл. 4, ал. 2 от КСО са приведени в съответствие с кодекса текстовете на наредбата и е заличена позиция 11 на т. 12 в указанията за попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“.

Във връзка с направеното допълнение на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО в декларация обр. № 1с код за вид осигурено лице 10 (позиция 10) попълнен в т. 12 се подават данни и за лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон.

Допълнен е текстът на т. 12.3 от указанията за попълване на декларация обр. № 1 във връзка с т. 4 от забележките на приложение № 1 към чл. 8 от ЗБДОО 2015 г., тъй като за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост не се прилага минимален размер на осигурителния доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, а се прилага минималната работна заплата за страната.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет като очаквания резултат от прилагането на проекта на наредба е

привеждане в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, които влизат в сила от 1 януари 2015 г. и със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за2015 г., обн. ДВ бр. 107 от 24 декември 2014 г.Проектът на наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с Общностното право.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница