С окорш,община дулово п ра в и л н и к за вътрешен трудов ред в дг „първи юниДата23.10.2018
Размер281.97 Kb.
ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ”с.ОКОРШ,ОБЩИНА ДУЛОВО

П РА В И Л Н И К


ЗА ВЪТРЕШЕН ТРУДОВ РЕД В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ”с.ОКОРШ ,

общ. ДУЛОВО, ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І


Предмет на Правилника за вътрешния трудов ред
Чл.1. С този Правилник се урежда организацията на труда в ДГ”Първи юни” с.Окорш.

Чл.2. Настоящият Правилник се издава от директора на ДГ на основание чл.181 от Кодекса на труда и при спазване на процедурата, установена в чл.37 от КТ.

Чл.3. В Правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, правата и задълженията на работниците и служителите, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудова дисциплина.

Чл.4. Конкретните задължения са определени в длъжностни характеристики.

Раздел ІІ

Предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред


Чл.5. Целта на Правилника за вътрешен трудов ред е да създаде такава организация на труда в ДГ, която да гарантира, постигането на оптимални условия на труд, а от там и високо качество на образователно – възпита-

телната работа.

Чл.6. Основното предназначение на Правилника е да осигури сигурност и яснота между работодателя и учителите, служителите и работниците по отношение на условията на труд, като гарантира и защитава техните взаимни права и интереси.
Раздел ІІІ

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред


Чл.7. Правилника за вътрешния трудов ред е в сила за срок от 1 година

Чл.8. Правилника се прилага спрямо всички учители, служители, работници, които полагат труд по трудово правоотношение с работодателя

Чл.9. Учителите, служителите, работниците в ДГ” Първи юни” са длъжни да спазват правилата, установини с този Правилник от момента, в който се запознаят с тях.

Чл.10. При постъпването на нови учители, служители и работници директорът задължително ги запознава с Правилника за вътрешен трудов ред.

Чл.11. Настоящият Правилник се подписва от всички учители, работници и служители, след като се запознаят с него.

Чл.12. Правилникът за вътрешен трудов ред се прилага по отношение на всички лица, намиращи се на територията на ДГ” Първи юни”.


ГЛАВА ІІ

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел І

Трудов договор


Чл.13. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя.

Чл.14. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра по един за всеки от страните.

Чл.15. При сключване на трудовия договор директора запознава работника или служителя с трудовите задължения според заеманата длъжност и му връчва длъжностна характеристика, срещу подпис.

Чл.16. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор в съответствие с Наредба №4 на МТСГ са: 1. Молба в свободен текст.

 2. Професионална автобиография.

 3. Лична карта или др. документ за самоличност.

 4. Документ за придобито образование, специалност, квалификация.

 5. Трудова книжка.

 6. Медицински преглед при първоначално постъпване на работа.

 7. Свидетелство за съдимост

Чл.17. С трудовия договор се определят мястото, характерът на работата, трудовото възнаграждение и времетраенето на договора.
Раздел ІІ

Процедура и методи за подбор на учителски кадри


Чл.18. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Инструкция №2 на МОН.

Чл. 19. За заемане на длъжностите „учител”, „старши учител” и „главен учител” е необходимо кандидатите да отговарят на изискванията на ЗПУО.

Чл.20. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:


 1. Са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

 2. Лишени от право да упражняват професията си.

 3. Страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба на министъра на здравеопазването.

Чл.21. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи, представени от кандидатите и събеседване.

Чл.22. Директорът обявява свободните работни места в Бюрото по труда и РУО в тридневен срок от овакантяването им.


Раздел ІІІ

Изменение на трудовото правоотношение


Чл.23. Предмет на изменение на трудовият договор може да бъде всяка договорена клауза в него с писмено съгласие между страните.

Чл.24. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ.


Раздел ІV

Трудово възнаграждение


Чл.25. Трудовото възнаграждение в ДГ”Първи юни” се изплаща всеки месец до 10-то число в лева, лично на работника или служителя по ведомост или чрез превод по банкова сметка.

Чл.26. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно ПМС и Наредба №1/ 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в системата на образованието.

Чл.27. Членовете на педагогическият колектив получават диференцирано заплащане за постигнати резултати от труда през учебната година, съгласно Раздел І на Наредба №1/ 04.01.2010 г.

Чл. 28. Други видове обещетения се изплащат на педагогически и непедагогически персонал при спазване на Глава 10, Раздел ІІІ на КТ.


Раздел V

Прекратяване на трудовото правоотношение


Чл.29. С прекратяване на трудовият договор престава да съществува трудовото правоотношение.

Чл.30. Прекратяването на трудов договор се извършва при спазването на разпоредбите на КТ.

Чл.31. Прекратяването на трудовия договор става с писмена Заповед на директора, в която точно е отразено основанието на съответния член от КТ .

Чл.32. Издадената Заповед се връчва лично на работника или служителя.

Чл.33. Причините за прекратяване на трудовият договор се вписват в трудовата книжка на работника или служителя.

Чл.34. При прекратяванета на трудавия договор директора или упълномощено от него длъжностно лице предава незабавно трудовата книжка на работника или служителя срещу подпис.

Чл. 35. Ако трудовата книжка не може да бъде връчена лично, директорът я изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл.36. Парични обещетения при прекратяване на трудовото правоотношение се изплащат при спазване на законните разпоредби на КТ.

ГЛАВА ІІІ
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВО

ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел І

Задължения на работодателя


Директор
Чл.37. Директора е длъжен да осигури на педагогическият и непедагогическият персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури:

 1. Работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение.

 2. Работно място и условия в съответствие с характера на работата.

 3. Здравословни и безопасни условия на труд.

 4. Указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения.

Чл.38. Длъжен е да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

Чл.39. Длъжен е да осигури на учителите условия да повишават професионалната си квалификация, за необходимите кредити по ЗПУО в организирани форми на обучение или чрез самостоятелна подготовка.

Чл.40. Директорът на ДГ като орган за управление


 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност.

 2. Спазва и прилага ДОС.

 3. Осигурява безопасни условия на възпитание и обучение.

 4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.

 5. Сключва и прекратява трудови договори с учители, служители и работници.

 6. Обявява свободните работни места в Бюрото по труда и РУО.

 7. Награждава и наказва учители и служители в съответствие с КТ, и ЗПУО и този Правилник.

 8. Организира приемането на деца и отглеждането, възпитанието и обучението им в съответствие с ДОС.

 9. Подписва и подпечатва документи на институцията и съхранява печата на ДГ.

 10. Издава Удостоверения за завършена Подготвителна група.

 11. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация според ДОС за информацията и документацията.

 12. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати.

 13. Разработва до 30.09 на учебната година Образец №2 и генерира удостоверение на МОН за утвърждаването му.

 14. Осигурява пожарна безопасност чрез спазване на действащите норми, правилници, наредби и предписания.

 15. Организира учредяването и осигурява обучение на Групата по условия на труд.

 16. Утвърждава Програмата за изпълнение на предприетите мерки, определени срокове и отговорници.

 17. Осигурява на работищите подходящо обучение по ЗБУТ в съответствие със спецификата на всяко работно място.

 18. Организира вътрешния контрол на дейността на целият персонал, съобразно нормативните документи и дава препоръки за подобряване на работата.

 19. Организира разработването, приемането и реализирането на Стратегическият план за развитие на ДГ”Първи юни” за четиригодишен период от време.

 20. Организира, разработването, приемането и реализирането на Годишният план на ДГ”Първи юни”

 21. Организира, разработването, приемането на всички планове и правилници на ДГ”Първи юни”

Чл.41. Като председател на ПС, директорът осигурява изпълнение на решенията му.

Чл.42. Разпорежданията на директора са задължителни за целият педагогически и непедагогически персонал в ДГ.

Чл.43. При отсъствие на директора за срок по-малък от 60 календарни дни , той определя със Заповед свой заместник от педагогическият персонал на ДГ.

Чл.44. При отсъствие на директора за повече от 60 календарни дни, кметът на общината сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняващ длъжността „директор”


Раздел ІІ

Задължения на работниците и служителите

Учители
Чл.45.Учителят е длъжен да предостави на работодателя работната си сила и максимално да изпълнява конкретната трудова функция – в обучение и възпитане на децата.

Чл.46. Учителят е длъжен да изпълнява работата и трудовите си задължения точно и добросъвестно и да спазва правилниците на ДГ, трудовата дисциплина и разпоредбите на директора, Направление”Образование-ДГ” , РУО и МОН.

Чл.47. Учителят организира и провежда обучението и възпита –

нието на децата съобразно ДОС и Наредба № 5 / 03.06.2016 г. на МОН.

Чл.48. Учителят в ДГ диагностицира знанията и уменията на децата според ДОС и съдейства за пълноценната им интеграция в групата.

Чл.49. Учителят има право да:

1.Членува в професионални и синдикални организации и да взема участие в работата на общинските, регионалните и национални органи.

2. Дава мнения и да прави предложения по дейността на ДГ.

3. Получава информация относно състоянието на ДГ.

4. Намира възможности и задължително да повишава професионална-

та си квалификация, според ЗПУО.

5.Да участва в определяне на Стратегията на ДГ и да организира дейности извън учебната програмна система.

Чл.50. Учителят е длъжен да:

1.Да изработва всяка учебна година Програмна система и годишно тематично разпределение, съобразно Наредба №5 и ДОС.

2.Да прилага в работата си основни и допълнителни форми на обучение.

3.Да прилага иновационни методи, подходи и технологии на обучение.

4.Да прилага и подготвя в ежедневната си работа разнообразни похвати и средства на обучение.

5.Да организира предварително педагогическата среда и да подготвя ежедневно необходимите материали и обстановка за следващият ден.

6. Да прилага в работата си ситуативния / личностно-ориентирания / и индивидуалния подходи.

7.Да прилага играта като доминираща дейност в педагогическите ситуации.

8. Да използва интерактивни методи и съвременни технологии на педагогическо взаимодействие.

9.Да изпълнява нормата на задължителна преподавателска работа.

10. Ежегодно да изготвя Портфолио за развитието на децата.

11. Да изготвя лично Портфолио за четиригодишния период на атестация, в което да събира и съхранява всичко от своята работа с децата, за групата, из дейността на ДГ и др.

12.Да изпълнява Закона за защита на личните данни, Плана за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ.

13. Да изпълнява решенията на ПС.

14. Да спазва утвърдените от директора правилници и графици.

15.Да опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния процес и други дейности в ДГ.

16.Удостоверява с подписа си данните подадени от домакина в таксовата книга.

17.Лично да нанася цифром и словом броя на децата в групата за деня и се подписва в Заповедната книга за храна.

18.При отклонение в здравословното състояние на децата, да уведомява мед.сестра и да търси контакт с родителите.

19.Да спазва Етичният кодекс за работа с деца.

20. Да спазва Закона за закрила на детето и Закона за защита от дискриминация.

21.Да свиква Родителски срещи през учебната година и за всяка родителска среща да води протокол в Протоколна тетрадка.

22. По време на смяна да държи личните си вещи / чанти, лекарства и др./ на недостъпно за децата място.

Чл.51. Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

Чл.52. Учителят да не извежда децата извън ДГ / на КТ, разходки, наблюдения, изложби, концерти / без да бъде придружен от пом. възпитателя или друг член на персонала.

Чл.53. При участие на децата в общински, регионални или национални мероприятия, учителят е длъжен да изготви следните документи: - списък на децата в групата, ЕГН, подписан от учителя и директора и заверен с печата на ДГ, медицински преглед на децата с дата и място на прегледа- името на медицинското лице придружаващо групата, декларация от родителя с подпис за съгласие.

Чл.54. Учителите от І смяна посрещат лично и любезно децата в занималнята, пред входа на своята група или навън при хубаво време.

Чл.55. Учителите от ІІ смяна лично и любезно изпращат всички деца от занималнята на групата или от двора при хубаво време.

Чл.56. Учителите от І смяна нямат право да преустановяват своята работа преди идването на сменящата ги колежка без личното разрешение на директора.

Чл.57. Учителят няма право да отстранява дете по време на организирани занимания и други извън учебни дейности.

Чл.58.Учителят няма право да остава децата сами, без надзор по какъвто и да било повод.

Чл.59.Учителят няма право да се уговаря с външни лица или фирми за дейности или услуги в групите /фотографски, застрахователни, строителни и пр./ без разрешение на директора.

Чл.60. Забранено е организирането на дейности с децата на политическа, религиозна и етническа основа.

Чл.61. Учителят отговаря за редовното и правилното попълване на документацията на групата според изискванията на ДОС за информацията и документите в системата на образованието.

Чл.62. Учителят планира образователно-възпитателният процес в дневника според ДОС.

Чл.63. Учителят контролира отсъствията на децата и изисква попълването на молби от родителите за отсъствие по семейни причини. Събира мед.бележки от личния лекар в деня на завръщането на детето.

Чл.64. Учителят подготвя справки, отчети и др. изисквани от ръководството.

Чл.65. Учителите редовно обновяват табло със съобщения за родителите, както и произведенията на детското творчество, програмен материал- песни, стихотворения и пр.

Чл.66. Учителят няма право да сменя смяната си без разрешението на директора.

Чл.67. Учителят няма право да използва служебното си положение за лично облагодетелстване.

Чл.68.Учителят няма право да променя дневният режим и да изменя регламентираното време за храна и почивка на децата.

Чл.69. Учителят няма право да напуска работното си място без да е отразил в дневника проведените форми на педагогическо взаимодействие и се е подписал.

Чл.70. В края на смяната си учителят е длъжен да подреди работното си място и кътовете по интереси.

Чл.71.Учителят няма право да нанася неправилно корекции в задължителната документация, които не отговарят на указанията в дневника.Чл.72.Учителят няма право през работно време да се вписва във фейсбук, скайп, да пазарува онлайн и др. и да води дълги телефонни разговори, които не са свързани с изпълнението на служебните задължения.
Помощен и обслужващ персонал
Чл. 73. ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛЯТ работи съгласно длъжностната си характеристика като:

 1. Спазва установената трудова дисциплина и изпълнява задълженията си от длъжностната характеристика.

 2. Отговаря за осигуряване на необходимите здравно-хигиенни изисквания в групата, според Наредбата за здравните и хигиенни изисквания в ДГ. Носи отговорност за реда и чистотата в занималните, спалните, и всички останали помещения в ДГ. Почиства разпределени райони в ДГ. Извършва ежевневно почистване и дезинфекция на помещенията.

 3. Почиства помещенията в ДГ преди пристигането на децата и след тяхното изпращане.

 4. Сутрин до пристигането на учителя приема по-рано пристигналите деца и носи лична отговорност за живота и здравето им.

 5. Отговаря съвместно с учителя за живота и здравето на децата, при отсъствие на учителя отговаря сам.

 6. Осигурява почивка на учителя, като поема грижата за децата от 10.00 до 10.30 ч. и носи отговорност за живота и здравето им.

 7. По време на спешен отпуск или поради заболяване на учителя през учебно време го замества и носи отговорност за живота и здравето на децата. Само в тези случаи има право да дава на родителите информация за децата.

 8. Използва и уплътнява цялото си работно време за изпълнение на задълженията си и възложените му от учителя и директора задачи.

 9. Помага на учителя да подготвят педагогическата среда за ситуации

те, премества масичките, подрежда по тях необходимите материали за ситуацията, влиза в роли на герои за емоционална нагласа на ситуацията, следи за дисциплината на децата, възпитава ги.

 1. Помага на учителя да подготви дидактичени и оперативени материали за ситуациите за следващият ден.

 2. Организира, обезпечава и се грижи за децата по време на сън от 13.30 ч.до 15.00 ч., за да може учителят да си подготви планирането и материалите за следващият ден, задължителните открити уроци, да чете методическа литература или да присъства на оперативки и педагогически съвещания при засичането на двете смени учители.

 3. По време на празници, тържества, открити уроци и други мероприятия в ДГ пом.възпитателя е на разположение на учителя през цялото време – от подготовката на занималнята до приключването на празника, вкл. и почерпка ако има. След изпращането на родителите и децата извършва почистване и подреждане на помещенията.

 4. По време на разходки, наблюдения, КТ, концерти, изложби и др. извън ДГ мероприятия и ситуации, пом.възпитателят задължително придружава децата и се грижи за тях наравно с учителя.

 5. Лично отговаря за спалното бельо и дрехите на децата от групата и е длъжен да не допуска размяна на дрехи и бельо.

 6. Съгласува работата си и подпомага и съдейства при разрешаване на проблеми в групата или ДГ.

 7. Участва при подготовка на децата за хранене, сън и разходка.

 8. През неучебно време / летният период/ когато няма ситуации, излиза заедно с учителя в сборна група на двора да помага и наблюдава децата.

/ 2 / Други функции и изисквания съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа.

 1. Сервира храната на децата в естетичен вид – за всяко дете, всяко ястие в отделен съд и осигурява вилица и лъжица съобразно възрастта.

 2. Сменя покривките 2 пъти седмично или според необходимостта и ги изпира във време, когато е приключил работата си в групата.

 3. Съпровожда децата до тоалетната и когато са в сградата и в двора и ги предава лично на учителя.

 4. Сменя спалното бельо един път на две седмици през зимата и всяка седмица и при всяко замърсяване през топлите сезони.

 5. При инфекциозни заболявания / епидемии / извършва засилена дезинфекция, според изискванията на санитарните органи.

 6. Спазва и работи задължително с работно облекло- панталон и туника.

 7. Следи за използването от децата на салфетки, тоалетна хартия, носни кърпи и мокри кърпи.

 8. Измива съдовете след храна и връща, които трябва в кухнята.

 9. Не оставя на достъпни за децата места дезинфекционни и перилни препарати.

 10. Всекидневно почиства коридорите, физ салон, глади и пере в удобното за това време по собствена преценка. Перилния блок се поддържа от всички пом.възпитатели, както и коридорите и цветята в ДГ.

 11. Ежеседмично почиства ІІ етаж на сградата и терасите по парапетите, паяджините и подовете.

 12. Ежеседмично почиства вратите и прозорците на входовете.

 13. Ежемесечно изтупва килими, пътеки в занималните и куклените кътове, както и в съблекалните на децата, забърсва под тях и прави основно почистване и дезинфекция.

 14. Ежедневно почиства масичките, столчетата, парапетите, секциите, бюрата, шкафчетата на децата и пр.

Чл. 74. КУХНЕНСКИ ПЕРСОНАЛ - ГОТВАЧИ: 1. Готвачът работи съгласно длъжностната си характеристика.

 2. Производствената дейност в кухнята на ДГ се организира и ръководи от готвача.

 3. Готвачът отговаря за качеството и грамажа на храната.

 4. Готвачът следи за сроковете на годност на влаганите продукти наравно с домакина.

 5. Приготвя храната за децата по рецептурник и спазва утвърдената технология на производство.

 6. Отговаря за правилното съхранение на готовата храна и своевременно зареждане на групите.

 7. Готвачът присъства всекидневно при изписване на хранителните продукти, както и деж.учител или мед.сестра.

 8. Готвачът поддържа кухненската посуда, измиване и дезинфекция.

 9. Грижи се за хигиенните изисквания в кухнята, почиства и измива работните плотове, мивките, подготвителните, пода в кухнята,скарите, вратите, прозорците и пр.

 10. Готвача почиства готварските печки и фурните.

 11. Готвача участва във съставянето на седмичното меню, заедно с домакина и мед.сестра.

 12. Готвача не допуска чужди лица в кухнята на ДГ.

 13. Готвача спазва стриктно изискванията на системата НАССР и води редовно документацията, за която отговаря по нея.

 14. Заделя проби от храната и ги съхранява 48 ч.

 15. Готвача също участва в прането и гладенето в ДГ.

Чл.75. КАСИЕР-ДОМАКИН - работи съгласно длъжностната си характеристика.

1.Прави заявка за хранителни продукти за ДГ.

2. Приема хранителните продукти, като следи за срока на годност и БДС на продуктите. Спазва Наредба №9 .

3. Спазва Наредба №6 за здравословното хранене на децата още при изготвяне на заявките за храна.

4. Подрежда и съхранява хранителните продукти в складовете на ДГ, съгласно изискванията на наредбата за храните.

5. Почиства склада, хладилниците, фризерите и коридорите към тях.

6.Следи за изправността на термометрите.

7.Правилно подрежда продуктите в хладилника и фризера, според изискванията на наредбата за храните.

8. Ежедневно изписва хранителни продукти за закуска, подкрепителна закуска, обяд и сл.закуска.

9.Изготвя калкулация за продуктите до 10.00 ч.

10 Прави месечен отчет и го представя в Направление”Образование”-ДГ до всяко 5 число на месеца.

11. Събира таксите от родителите, срещу квитанция и подпис и ги отчита своевременно.

12 Не допуска външни лица в складовете и кухнята.

13. Изпълнява задълженията си като член на НАССР екипа.

14. Води дневниците за Вх и Изх. контрол на хранителните продукти, температурен дневник за хладилниците.

15.Организира получаването и отчитането на средствата за работно облекло на персонала.

16. Получава и раздава заплатите на персонала по ведомост.

17. Спазва закона за защита на личните данни.

18. Заявява и получава материали, необходими за ремонтни дейности в ДГ.

19. Почиства складовете и района около тях. Почиства хладилници и фризери.

Чл.76. ОГНЯР И ЕЛ.ТЕХНИК, ПОДРЪЖКА НА СГРАДИ:

Чл. 77. Огняра и подръжката е длъжен да изпълнява служебните си задължения вписани в длъжностната му характеристика.

Чл.78. Огняра е длъжен:

1.Да познава устройството и принципа на действие на парните котли и съоръженията към тях.

2. Да познава принципа на действие на контролно-измервателните уреди и правилата за ползването им.

3.Да познава процеса на горене. Да анализира авариите и предлага мероприятия за ликвидирането им.

4.Да владее начини за подготвяне и пускане на парните котли след монтаж или почистване.

5.Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност на парните котли.

6.Приема гориво и поддържа ред и хигиена в помещенията на парното.

7. През летният период извършва профилактика на котела.

8. Води сменен дневник за работата на котела, който предава при поискване от директора или др. длъжностни лица.

9.Води отчет за изразходваното гориво по часове и количество.

10.Отговаря за поддържането на дворните площи – косене, чистене, метене, изрязване на храстите.

11.Отговаря за почистването на пътя и градинките в ДГ.

12.Изпълнява общи задачи поставени му от директора.

13.Изпълнява текущи ремонти в ДГ.


РАЗДЕЛ ІІІ

Трудова дисциплина за всички работници и служители в ДГ


Чл.80. При изпълнение на служебните си задължения работниците и служителите в ЦДГ „Първи юни”, ползват всички права и задължения съгласно КТ, ЗПУО и др. подзаконови актове отнасящи се до работниците и служителите в системата на образованието.

Чл.81.


Чл.82. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина и се наказва с дисциплинарни наказания според Кодекса на труда.

Чл.83. Работниците и служителите са длъжни да идват навреме на работа и да не я напускат преждевременно, да уплътняват работното си време и да не отсъстват системно от работа.

Чл.84. Работниците и служителите в ДГ „Първи юни” са длъжни да идват на работа в състояние , което им позволява да изпълняват служебните си задължения.

Чл.85. Работниците и служителите са длъжни да изпълняват законните нареждания на директора.

Чл.86. Да спазват правилата за ЗБУТ , ПАБ , БАК и БДП в ДГ.

Чл.87. Да не злоупотребяват с доверието на колектива и да не уронват доброто име на ДГ, да не разпространяват поверителни за нея сведения.

Чл.88. Да не изказват некомпетентно мнение за дейността на ДГ, в частност на педагогическият екип и директора, да уронват имиджа и, да изнасят каквато и да било информация, касаеща дейността и.

Чл.89. Работниците и служителите са длъжни да спазват трудовата дисциплина регламентирана в КТ и този Правилник.

Чл.90. Работниците и служителите в ЦДГ „Първи юни” са длъжни да пазят повереното им имущество и МТБ в ДГ.

Чл.91. Всички работници и служители нямат право да възлагат непосилни задачи на децата. Всички работници и служители отговарят за живота и здравето на децата в ДГ.

Чл.92. Нямат право да допускат пряка или непряка дискриминация спрямо децата, основана на пол, народност, етнос или религия.

Чл.93. Нямат право да ползват за възпитателни цели средства противоречащи на човешките права и свободи / физически и морални наказания, заплахи, обиди , насилия /Уважават човешките и гражданските права на децата, личното достойнство, интересите и предпочитанията им.

Чл.94. Нямат право на неучтиво отношение към родители и близки на децата

Чл.95. Да не използват родителите за лични облаги.

Чл.96. Работниците и служителите нямат право да напускат работното си място преди да затворят врати, прозорци и да изключат електричеството в сградата и да се подпишат в дневника за изключването му.

Чл.97. Нямат право да запазват и изнасят храна извън ДГ. Нямат право да изнасят техника, посуда, документи и др. предмети и материали извън територията на ДГ без разрешение на директора.

Чл.98.Поддържат етични взаимоотношения и не допускат пререкания и груб тон помежду си, с родителите, децата и гости на ДГ. Сътрудничат си в работата в добри колегиални отношения за пълноценното функциониране на ДГ и издигане на нейния авторитет.

Чл.99. Нямат право да допускат в ДГ външни непознати лица без лигитимация – същите се придружават от служител на ДГ в случай че желаят среща с директора. Охранителният режим е дело на всеки служител и работник.


Задължения за уведомяване на директора

Чл.100. Учителите, служителите и работниците са длъжни да уведомят директора за всички трудности, които срещат по изпълнение на трудовите си задачи.

Чл.101. Учителите, служителите и работниците са длъжни да уведомят веднага директора при неразположения в здравословното им състояние, както и когато им се налага да отсъстват по здравословни и други причини причини. В тези случаи учителите, работниците и служителите са длъжни освен да се обадят на работодателя и да си напишат молба за отпуск.

Чл.102. Учителите, служителите и работниците са длъжни да увдомят незабавно директора когато забележат нарушения на КТ, подзаконовите нормативни актове, закони, заповеди и др.

Чл.103. Всички са длъжни да уведомяват директора при смяна на личните данни, адресна регистрация, ЛК, телефонен номер и др.

Чл.104. Учителите, работниците и служителите са длъжни да работят при взаимна информираност и колегиалност в екипа.

Чл.105. Учителите, служителите и работниците са длъжни да уведомят директора при намаляване броя на децата в групите и ДГ. Директора издава Заповед за сливане на групите и се ползват отпуски от учителите и персонала.

Чл.106. Учителите и персонала са длъжни да уведомят директора, когато установят, че между родителите на дете е налице спор за упражняване на родителските права над детето.В такива случаи те са длъжни писмено да увдомят директора на кого е предоставил съдът родителските права над детето.

Чл.107. Учителите, служителите и работниците нямат право да разпространяват под каквато и да е форма и пред когото и да е факти или сведения, които са свързани с дейността на директора и могат да уронят неговото добро име.

Чл.108.Учителите, служителите и работниците нямат право да разпространяват под каквато и да е форма и пред когото и да е факти и сведения, които представляват служебна тайна и уронват доброто име на ДГ и колектива.

Чл.109. Учителите, служителите и работниците са длъжни да идват на работа в добър и красив външен вид.
ГЛАВА ІV

Забрана за тютюнопушене и употреба на алкохол


Чл.110. Учителите, служителите и работниците нямат право да пушат на територията на ДГ.

Чл.111. Учителите, служителите и работниците нямат право през работно време да внасят и употребяват алкохол и да приемат упойващи вещества.

Чл.112. Учителите, служителите и работниците нямат право да съхраняват на територията на ДГ алкохол и упойващи вещества.
ГЛАВА V
Пропусквателен режим в ДГ
Чл.113.Всеки учител, служител и работник в ДГ”Първи юни” има право на свободен достъп до своето работно място.

Чл.114. Всички външни лица, които влизат в ДГ са длъжни да удостоверят самоличността си със съответен документ при поискване. При отказ да направят това не се допускат в ДГ.

Чл.115. Приетите и допуснати граждани се придружават задължително от член на персонала, отворил входа.

Чл.116. Всички външни лица, приети и допуснати да влязат в ДГ се записват в Дневник за прием на граждани от работника отворил входа.

Чл.117. Мястото на Дневникът за прием на гражданите в ДГ трябва да се знае от целият персонал на ДГ и да се попълва редовно.

Чл.118. До Дневника за прием на гражданите директора поставя График за дежурство на входовете през целият работен ден.

Чл.119. Всички учители, служители и работници са длъжни да спазват този график за пропусквателен режим в ДГ.

Чл.120. Контролът по спазване на пропусквателния режим се осъществява от помощник- възпитателите, които са на смяна.

Чл.121. След приемането на децата сутрин от 8.30 ч до 16.00 ч. входовете на ДГ се заключват, като ключа стои близо до вратата, но на недостъпно за децата място. При нужда се ползва външен звънец.

Чл.122. Родителите на децата и други външни лица могат да влизат в ДГ само през входа на децата.

Чл.123. Всички учители, служители и работници забелязали нарушения на пропусквателния режим в ДГ докладват незабавно на директора.

Чл.124. Входната врата на кухненският блок да се държи винаги заключена. Ключовете от складовете, кухнята, парното и входовете се съхраняват лично от съответният персонал .Никой няма право да предоставя ключове на други лица или да ползва ключове на ДГ неправомерно.

ГЛАВА VІ

Безопасни условия на труд в ДГ


Чл.125. Педагогическият съвет приема Правилник за ЗБУТ в ДГ.

Чл.126. По изисквания Правилника за ЗБУТ стои на видно място до входа на ДГ през цялата учебна година.

Чл.127.В ДГ”Първи юни” има изградена Група по условия на труд със Заповед на директора.

Чл.128. Отговорника по ЗБУТ в ДГ провежда инструктаж срещу подпис на всички учители, работници и служители на тримесечие и прави ежегодно Програма за оценка на риска в ДГ, която се утвърждава с подписа на директора и печата на ДГ.

Чл.129.На видно място в ДГ до входа се поставя Схема за евакуация на децата и персонала в случай на бедствия и аварии, както и План за действие при пожар.

Чл. 130.Отговорника по ЗБУТ и директора вземат мерки за предотвратяване на трудови злополуки.

Чл.131. Персоналът на ДГ е длъжен да спазва утвърдените от директора Правилници, правила, инструктажи и инструкциите по работни места.

Чл.132. В ДГ ”Първи юни” има изграден Постоянен щаб за действие при БАК със Заповед на директора.

Чл. 133. Зам. Председателят на Постоянният щаб ежегодно изготвя План.програма на ДГ с мероприятия свързани с БАК, която се утвърждава с подписа на директора и печата на ДГ.

Чл.134. Два пъти в уч.време – есента и пролетта, се провеждат обучение и тренировка с децата и персонала за проиграване на Схемата за евакуация в ДГ, под ръководството на отговорниците по БАК в ДГ. Една седмица предварително за това се уведомяват РСБЗН гр.Дулово.

ГЛАВА VІІ

Органи на управление и ръководство на ДГ


Чл.135. МОН – министър на образованието

Чл.136. Регионално управление на образованието РУО гр.Силистра – осигурява условия за функциониране и развитие на детската градина на територията на областта,контролира прилагането и спазването на ДОИ.

Чл.137. ОбС гр.Дулово Направление „Образование- ДГ” – извършва проверки на МТБ, храната , документацията и посещаемостта.

Чл.138. ДГ „Първи юни” се ръководи от директор и педагогически съвет.

Чл.139. Заповедите на директора и Решенията на ПС са задължителни за изпълнение от всички учители, работници и служители.

Чл.140. Педагогическият съвет на ДГ е специализиран орган за управление, разглеждане, обсъждане и решаване на основни педагогически въпроси и организацията на дейността на ДГ.

Чл.141. Педагогическият съвет се свиква от председателя и обсъжда следните въпроси:

- Приема Програмната система и годишни тематични разпределения на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” • Определя организацията на ОВП и дневният режим в ДГ.

 • Определя работното време на детската градина

 • Приема Стратегическият план, Годишният план на ДГ и всички Правилници наДГ и планове.

 • Разглежда работата на отделни работници и служители.

 • Разглежда работата на родигелското настоятелство.

 • Обсъжда резултатите от ОВП

 • Отчита дейността на Постоянният щаб за БАК ,ЗБУТ и ПАБ.

Чл.142. Педагогическият съвет няма право да взема решения противоречащи на ЗПУО , и нормативните документи отнасящи се до системата на образованието и дейността на ДГ.

Чл.143. Педагогическият съвет взема решения с обикновено мнозинство.

Председател на Педагогическият съвет е директора на ДГ.

Чл.144. На всяко заседание се води протокол от секретаря на ПС, който е длъжен в тридневен срок от провеждането на съвета да представи на Председателя протокола за подпис.

Чл.145. Присъствието на учителите на заседанията на ПС е задължително.
ГЛАВА VІІІ
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПЕРСОНАЛА

Чл. 146. ДГ”Първи юни” работи целогодишно на петдневна работна седмица. ДГ работи от 6.30 ч. до 18.30 ч.

Директор – от 8.00 до 16.30 ч.

Учители : І смяна от 7.00 до 13.30 ч. Почивка от 10.00 ч. до 10.30 ч.

ІІ смяна от 12.30 ч. до 18.30 ч.
ЦДГ с.Окорш
Домакин от 6.30 ч. до 9.00 ч. Почивка от 11.00 до 11.30 ч.

от 13.30 ч. до 15.00 ч.

от 9.30 ч. до 13.30 ч. – пом.възпитател
Готвач от 6.30 до 15.00 ч. Почивка от 11.00 до 11.30 ч.

Пом-възп - І смяна от 6.30 до 10.30 ч. Почивка от 10.30 ч. до 14.00 ч.

ІІ смяна от 14.00 до 18.30 ч.

Огняр - Работното време се определя от директора според сезона

Зимен сезон от 6.00 до 10.00 ч.

от 13.00 до 17.00 ч.

Летен сезон от 6.30 до 15.00 ч. Почивка от 10.30ч. до 11.00ч.
ЦДГ с.Вокил
Домакин от 6.30 до 10.30 ч. Почивка от 10.30 до 11.00 ч.

от 11.00 ч. до 15.00 ч - перач

Готвач от 6.30 до 15.00 ч. Почивка от 10.30 до 11.00 ч.

Пом.възп – 0,5 щ. І смяна от 6.30 до 10.45ч. Почивка от 9.30 до 9.45 ч.

1 щ. І смяна от 6.30 до 15.00

ІІ смяна от 10.00 ч. до 18.30 ч.


ЦДГ с.Овен


Домакин от 7.30 до 11.45 ч. Почивка от 9.30 до 10.45 ч.

Готвач от 6.30 до 15.00 ч. Почивка от 10.00 до 10.30 ч.

Чистач І смяна – от 6.30 до 10.45 ч. Почивка от 10.00 до 10.15 ч.

ІІ смяна от 10.30 до 14.45ч. Почивка от 14.00 до 14.15 ч.

ІІІ смяна от 14.30 до 18.30 ч. Почивка от 16.15 до 16.30 ч.
ГЛАВА ІХ

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ


Чл.147.Родителите са първи помощници за организиране на ОВП, както и всички дейности в ДГ.За целта:

 1. Полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на ДГ и в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.

 2. Участват в избора на РН и ОС в детската градина.

Чл.148. Родителите са длъжни:

 1. Да водят децата си в ДГ здрави, чисти, спретнати, с отлична хигиена и в удобно за обличане и събличане облекло.

 2. Родителите осигуряват на детето си достатъчно резервни дрехи за преобличане, вътрешни удобни пантофи според сезона, лична кърпа за ръце и пижама.

 3. Пижамата и кърпата за ръце се вземат от родителите в края на всяка седмица за изпиране и в понеделник се връщат в ДГ.

 4. Забранено е внасянето в шкафчетата на лекарства и лакомства – семки, бонбони, дъвки и др.

 5. Родителите да контролират децата си да не внасят в ДГ ненужни и опасни предмети и играчки – запалки, остри предмети, кибрит, хапчета, стотинки опасни накити-герданчета, гривни, които могат да се скъсат и да попаднат в устата, ушите, носа на детето и др.

Чл.149. Родителите нямат право да изпращат децата си сами на ДГ- да ги пущат сами от портала на ДГ до входа, или от вратата на колата.

 1. Децата се предават лично на учителката на групата или на член от персонала на ДГ.

 2. Децата се предават лично от учителката на родителя.

 3. Дете на което са открити паразити, обриви, температура, кашлица се връща от ДГ.

 4. След оздравяването си задължително представя мед.бележка от личният лекар, в противен случай отново се връща от ДГ.

 5. Деца с алергична кашлица или хрема могат да посещават ДГ само с документ от личният лекар, в който е написана точната диагноза.

Чл.150. Сутрешният прием на децата се извършва от 7.00 до 8.30 ч.

Чл.151. След 8.30 ч. входа на ДГ се затваря и заключва, с оглед осигуряване на безопасност на децата и сградата.

Чл.152. На родители на които се налага да водят децата си след 8.30 ч. , това се решава след предварителна уговорка с учителката или директора.

Чл.153. Деца доведени на ДГ след 8.30 ч. трябва да са закусили в къщи.

Чл.154 След обяд децата се изпращат в къщи след 16.00 ч. до 18.30 ч.

Чл.155. Новоприетите могат да бъдат вземани по-рано от ДГ – след 15.00 ч. с цел безболезнената им адаптация по преценка на учителя с родителите. За всяко дете периода на адаптация е специфичен и времетраенето ще се преценява индивидуално.

Чл.156. Родителите се запознават с условията на отглеждане, възпитание и обучение на децата, правят предложения и участват в подобряване на базата и условията на живот, както и в подготовката на празници и развлечения.

Чл.157. Родителите подпомагат финансово и материално ДГ чрез дарения, спонсорство или труд.

Чл.158. Всеки родител сам подсигурява на детето си шише с минерална вода.

Чл. 159. За дейности извън учебно време, родителите осигуряват необходимият минимум учебни пособия – цв.моливи, флумастери, блок за рисуване, лепило, пластелин, ножички и др., които се съгласуват на родителска среща и се оформят като дарение.

Чл.160. Веднъж на месец за децата се организират театрални постановки, билетите за които се плащат от родителите.

Чл.161. Децата се хранят 4 пъти дневно – закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска.

Чл.162. Деца, чийто родители системно не заплащат таксата в определения срок се отстраняват от ДГ.

Чл.163. При честване на рожденни дни и празници, родителите могат да внасят почерпка само със срок на годност. От всички продукти за почерпка се оставят проби за 24 ч.

Чл.164.През неучебно време – летния период децата се събират в сборни групи и учителите ползват отпуските си.

Чл.165. Родителите спазват хигиенните изискваня в ДГ, не нарушават дневния режим, поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си.

Чл.166. Деца, чийто родители разпространяват невярна информация за ДГ и с поведението си уронват авторитета и се отстраняват от ДГ.

Чл.167. Родителите нямат право да влизат в саморазправа със своите и чуждите деца, с персонала на ДГ и помежду си, както и да си служат с грубости.

Чл.168. Всички тревоги, проблеми, предложения и желания да се отнасят към учителите и при необходимост до директора. Ръководството на ДГ е длъжно в най-кратък срок да разреши проблема в полза на детето.

Чл.169. Родителите са длъжни да спазват Правилника за вътр тр.ред и Правилника на ДГ, с които се запознават на Родителска среща и удостоверяват с подписа си.

Чл.170. При неспазване на ПВТР на ДГ от родителите детето може да бъде отстранено от ДГ по преценка на Педагогическият съвет.
ГЛАВА Х

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.171. Трудовият колектив на ДГ се разпределя на педагогически и непедагогически.Работниците и служителите имат право да членуват или сами да образуват синдикални организации.

Чл.172. Директорът съдейства и създава условия за осъществяване дейността на синдикалните организации.

Чл.173. Общото събрание в ДГ се състои от всички работници и служители и само определя реда на своята работа.

Чл.174. На територията на ДГ се забранява осъществяването на всяка дейност, която представлява разпространение на фашистки, расистки идеи, цели да предизвика религиозно или политически конфликти, насажда религиозна, полова, расова нетърпимост или вражда.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.175. Този правилник се издава от директора на ДГ, на основание Чл.181 от КТ и в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

Чл.176. Действието на настоящият правилник се разпростира по отношение на педагогическият и непедагогическият персонал и ръководството на ДГ

Чл.177. Директорът запознава целият колектив с Правилника, което се удостоверява с подпис на запознатия.

Чл.178. Неизпълнението на Правилника за вътрешен трудов ред е нарушение на трудовата дисциплина.

Чл.179. Контролът по изпълнението на Правилника се възлага на директора на ДГ.

Чл.180. Правилникът за вътрешен трудов ред е утвърден със Заповед №1 от 13.09.2016 г. и влиза в сила от 15.09.2016 г.ДИРЕКТОР :…………………….

/ Радка Иванова /
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница