С п и с ъ к на материалите, които ще се разглеждат в комисиите и на сесия на общински съвет берковицаДата05.08.2018
Размер71.52 Kb.


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

С П И С Ъ К
НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕРКОВИЦА

на 26 февруари 2016 г.


КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

24 февруари 2016 г. /сряда/ - 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-0349, относно приемане Отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2015 година;

2.Докладна РД-92-00-0343, относно представяне на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2015-2019 година“;

3.Докладна РД-92-00-0385, относно определяне на ОМ „Комунални дейности“ гр. Берковица за оператор на язовирни стени на язовири и водоеми – собственост на Община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-0386, относно присъединяване на Община Берковица към границите на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана;

5.Докладна РД-92-00-0401, относно ВиК гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-0354, относно предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на МПС на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица;

7.Докладна РД-92-00-0360, относно увеличаване щатната численост на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ с две щатни бройки;

8.Докладна РД-92-00-0373, относно продажба на общински имот с № 080098, намиращ се в землището на с.Боровци, местност „Могилите“;

9.Докладна РД-92-00-0388, относно отдаване под наем на части от сграда – публична общинска собственост – ПИ с идентификатор 03928.515.4, ведно със сграда с идентификатор 03928.515.4.1, Обществена баня в кв. Раковица, гр. Берковица;

10.Докладна РД-92-00-0389, относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.263, гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир, 38;

11.Докладна РД-92-00-0390, относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.103, местност „Раковица“;

12.Докладна РД-92-00-0391, относно продажба на ПИ 03928.209.182, местност „Пиздица и Бабачов дол“ в землището на гр. Берковица;

13.Докладна РД-92-00-0392, относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор 03928.512.598 чрез продажба на частта на Община Берковица, ул. Александровска;

14.Докладна РД-92-00-0399, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 03928.511.603, гр. Берковица, пл. Йордан Радичков, 4;


КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

24 февруари 2016 г. /сряда/ - 17.15 часа
1.Докладна РД-92-00-0349, относно приемане Отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2015 година;

2.Докладна РД-92-00-0343, относно представяне на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2015-2019 година“;

3.Докладна РД-92-00-0383, относно финансова подкрепа за издаване на стихосбирки;

4.Докладна РД-92-00-0384, относно разпределение на субсидията за спортните клубове в Община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-0350, относно откриване на ученическа автобусна линия кв. „Беговица“, жк „Заряница“, детски градини и училища в гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-0355, относно приемане на Годишния доклад за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2015 година;

7.Докладна РД-92-00-0387, относно корекция на капиталови разходи;

8.Заявление РД-92-00-0326 от Цветелин Валентинов Петков, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

9.Заявление РД-92-00-0352 от Грета Петрова Манчева, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

10.Заявление РД-92-00-0353 от Стефана Петкова Иванова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

11.Заявление РД-92-00-0357 от Емил Иванов Георгиев, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

12.Заявление РД-92-00-0361 от Димитър Гаврилов Николов, с. Замфирово, относно отпускане на еднократна помощ;

13.Заявление РД-92-00-0362 от Петър Антонов Петров, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

14.Заявление РД-92-00-0377 от Васил Димитров Андонов, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

23 февруари 2016 г. /вторник/ - 14.30 часа
1.Докладна РД-92-00-0349, относно приемане Отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2015 година;

2.Докладна РД-92-00-0343, относно представяне на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2015-2019 година“;

3.Докладна РД-92-00-0386, относно присъединяване на Община Берковица към границите на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана;

4.Докладна РД-92-00-0401, относно ВиК гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-0359, относно разработване на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Берковица, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите;

6.Докладна РД-92-00-0376, относно разглеждане и приемане на Общински план за действие при терористична дейност на Община Берковица;

7.Докладна РД-92-00-0339, относно увеличаване капацитета на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост от 12 на 14 потребители на социалната услуга;

8.Докладна РД-92-00-0400, относно критерии за отпускане на средства за клубовете на пенсионера и инвалида;

9.Докладна РД-92-00-0393, относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на ОбС-Берковица;


КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

25 февруари 2016 г. /четвъртък/ - 16.30 часа
1.Докладна РД-92-00-0349, относно приемане Отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2015 година;

2.Докладна РД-92-00-0343, относно представяне на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2015-2019 година“;

3.Докладна РД-92-00-0381, относно правилник за организацията и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма;

4.Докладна РД-92-00-0382, относно програма за развитие на туризма в Община Берковица за 2016 година;

5.Докладна РД-92-00-0394, относно отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците“ за 2015 година;

6.Докладна РД-92-00-0395, относно изработване на програма за опазване на околната среда на Община Берковица на външен изпълнител;

7.Докладна РД-92-00-0398, относно отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2015 година;

8.Докладна РД-92-00-0363, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Найда Георгиева Иванова в землището на с. Замфирово;

9.Докладна РД-92-00-0364, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Цветко Русов Георгиев в землището на с. Пърличево;

10.Докладна РД-92-00-0365, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Иван Георгиев Стамболийски в землището на с. Гаганица;

11.Докладна РД-92-00-0366, относон предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Мирон Томов Ценков в землището на с. Бистрилица;

12.Докладна РД-92-00-0367, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Михайлов Антонов в землището на с. Гаганица;

13.Докладна РД-92-00-0368, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Димитър Георгиев Костов в землището на с. Гаганица;

14.Докладна РД-92-00-0369, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Ката Трендафилова Петрова в землището на с. Гаганица;

15.Докладна РД-92-00-0370, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Стоян Антонов Кирков в землището на с. Гаганица;

16.Докладна РД-92-00-0371, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Дамян Богданов Симеонов в землището на с. Мездрея;

17.Докладна РД-92-00-0372, относно предоставяне на земи от ОПФ на наслединци на Младен Митов Николин в землището на с. Гаганица;


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

23 февруари 2016 /вторник/ - 13.30 часа
1.Докладна РД-92-00-0349, относно приемане Отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2015 година;

2.Докладна РД-92-00-0343, относно представяне на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2015-2019 година“;

3.Докладна РД-92-00-0386, относно присъединяване на Община Берковица към границите на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана;

4.Докладна РД-92-00-0401, относно ВиК гр. Берковица;

5.Заявление РД-92-00-0326 от Цветелин Валентинов Петков, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

6.Заявление РД-92-00-0352 от Грета Петрова Манчева, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

7.Заявление РД-92-00-0353 от Стефана Петкова Иванова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

8.Заявление РД-92-00-0357 от Емил Иванов Георгиев, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

9.Заявление РД-92-00-0361 от Димитър Гаврилов Николов, с. Замфирово, относно отпускане на еднократна помощ;

10.Заявление РД-92-00-0362 от Петър Антонов Петров, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;

11.Заявление РД-92-00-0377 от Васил Димитров Андонов, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна помощ;


КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

25 февруари 2016 г. /четвъртък/ - 14.45 часа
1.Докладна РД-92-00-0349, относно приемане Отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2015 година;

2.Докладна РД-92-00-0343, относно представяне на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2015-2019 година“;КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

25 февруари 2016 г. /четвъртък/ - 17.00 часа
1.Докладна РД-92-00-0349, относно приемане Отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2015 година;

2.Докладна РД-92-00-0343, относно представяне на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2015-2019 година“;

3.Докладна РД-92-00-0378, относно изготвяне на ПУП за ПИ 028055, м-т „Тутмата“, землище с. Мездрея, Община Берковица за преотреждане земеделска земя собственост на общината за „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“;

4.Докладна РД-92-00-0379, относно процедиране на ПУП за УПИ XVI и XVII, кв. 2 по плана на кв. Раковица, гр. Берковица, ПИ 03928.515.232, ПИ 03928.515.233 и ПИ 03928.515.234 по кадастрална карта;КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

24 февруари 2016 г. /сряда/ - 16.30 часа
1.Докладна РД-92-00-0349, относно приемане Отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2015 година;

2.Докладна РД-92-00-0343, относно представяне на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2015-2019 година“;

3.Докладна РД-92-00-0380, относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „Повишаване на ефективността в сферата на общинското здравеопазване в трансграничния регион Берковица – Бъйлещ“;

4.Докладна РД-92-00-0396, относно кандидатстване по ПРСР 2014-2020 за ремонт на църква „Рождество Богороднично“ - с. Ягодово;5.Докладна РД-92-00-0397, относно кандидатстване по ПРСР 2014-2020 за ремонт на църква „Свети Георги“ – с. Слатина;
ИЗГОТВИЛ:

/Мариета Русимова/


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница