С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо христевДата07.10.2016
Размер115.86 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р Христо христев

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

20

5

2

4

9

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

2

1

1

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

4

-

9

-


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
1. Николов, И., М. Събев, Р. Стефанов, М. Иванова-Кичева, Хр. Христев, П. Рашев, 2007, Протективна роля на LDL-фракция от яйчен жълтък при различни технологии за криоконсервация на сперматозоиди от вида Оvis Aries. Сб. Доклади „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 218-223.

2. Пенков, Д., Д. Михайлова, Т. Христова, Х. Христев, 2007, Истинска смилаемост на аминокиселините на царевица зърно установена с цецектомирани и интактни мускусни патици (C. Moshata L.). Международна научна конференция-Ст. Загора, 2007, т. 2- Животновъдство и ветеринарна медицина, 95-99.

3. Hristev H., D. Penkov, V. Kmetov, B. Baykov, A. Bliznakov, 2008, Lead and cadmium content in washed and unwashed wool of sheep reared in regions with increased technogenic clarc. J. of Central European Agriculture, vol.9 (2008), N 2, 305-309.

4. Hristev H., D. Penkov, A. Karim Hallak, M. Kirova, B. Baykov, A. Bliznakov, 2008, Serum protein changes in rabbits after chronic administration of lead and cadmium. J. of Central European Agriculture, vol.9 (2008), N 1, 157-161.

5. Hristev H., V. Nikolov, R. Ivanova, P. Bacalov, 2009, Possibilities of evalution of the adapting capacity of cows of Bulgarian rhodope cattle breed by some interior characteristics. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 406-408.

6. Bacalov P., V. Nikolov, H. Hristev, R. Ivanova, 2009, Seasonal dynamics of some homeostatic indices in cows of Bulgarian rhodope cattle breed raised under lowland conditions. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 264-267.

7. Ivanova, R., H. Hristev, V. Nikolov, P. Bacalov, 2009, Study on hematological chracteristics of cows of Bulgarian rhodope cattle breed under lowland conditions. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 398-402.

8. Ivanova R., H. Hristev, 2009, Investigating the effect of the synthetic pyrethroid cypercal upon some biochemical indices in sheep, applied in sub-toxic dosage. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 402-406.

9. Nikolov V., R. Ivanova, P. Bacalov, H. Hristev, 2009, Influence of high temperature stress on behaviour of mountain breed dairy cows. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 409-412.

10. Ivanova, R., H. Hristev, M. Abdulazis, 2009,The effect of chamomile (Matricarium chamomile L.) on serum protein and lipid consists of sheep. Сб. Статей Международной научно-практической конференции, 25-29 Мая 2009, Иркутск, 91-94.

11. Христев Х., В. Герзилов, 2009, Проучване на люпимостта на фазанчета в зависимост от съдържанието на витамин „А” и каротиноиди в яйчния жълтък. Аграрни науки, № 1, 65-68.

12. Ivanova, R., V. Nikolov, H. Hristev, P. Batcalov, 2009, Investigating some blood biochemical indices of cows of Bulgarian rhodope cattle breed under lowland conditions. International conference of BENA “Pollution management and environmental protection”, September 16-20, 2009, Tirana, Albania.

13. Ivanova R., H. Hristev, 2009, Changes in the protein profile of weaned lambs after their single and chronic treatment with Karate. International conference of BENA “Pollution management and environmental protection”, September 16-20, 2009, Tirana, Albania.

14. Nicolov, V., Ivanova R., Hristev, H., Bacalov, P., 2009, Age status of some biochemical blood indices of a mountain breed bred at lowland conditions. Ochrana zvirat a welfare-16 odborna conference s mezinarodni ucasti, Brno, 2009, 154-157.

15. Иванова, Р., Хр. Христев, Д. Пенков, М. Николова, Г. Пенчев, С. Григорова, 2010, Изпитване влиянието на различни концентрации сух екстракт от Tribulus terrestris върху черводробния статус при пъдпъдъци. Науч. Тр. На АУ Пловдив, т. LV, кн.1, 253-258.

16. Христев, Хр., В. Герзилов, А. Николов, Д. Пенков, 2010, Използване на фитохранителна добавка в профилактиката на кокцидиозата и нежеланата микрофлора при птиците. Науч. Тр. На АУ Пловдив, т. LV, кн.1, 267-272.17. Христев Хр., Д. Пенков, В. Кметов, Б. Байков, А. Близнаков, 2010, Влияние на средата върху биоакумулацията на Pb и Cd в прана и непрана козина от кози, отглеждани в район с повишен техногенен кларк. Аграрни науки, година II, бр. 3, 57-61.

18. Сапунджиева, Т., А. Краевска, Ст. Андонова, Т. Сугарева, Л. Колева, Хр. Христев, 2010, Изолиране на млечнокисели бактерии с антилистерийно действие от растителни суровини. „Хранителна наука, техника и технологии-2010”, Пловдив, 103-109.

19. Сапунджиева Т., Ст. Андонова, А. Краевска, Т. Сугарева, Хр. Христев, 2010, Растеж на Listeria monocytogenes 621 в майонезна салата при екстремни параметри на средата. „Хранителна наука, техника и технологии-2010”, Пловдив, 97-102.

20. Christev, Ch.,M. Nicolova, D. Penkov, R. Ivanova, D. Abadjieva, S. Grigorova, 2011, Investigation of the effect of tribulus terrestris extract on the main biochemical and haematological indices of the blood in guinea fowls (Numida meleagris). JCEA, vol. 12, (1), p. 16-26.


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1. Христев Х., 2007, Естествена устойчивост при животните, Издателство на АУ Пловдив, 128.

2. Христев Х., 2008, Ръководство за упражнения по зоохигиена, Издателство на АУ Пловдив, 160.

3. Христев, Х., 2009, Зоохигиена. Издателство на АУ Пловдив, 206.

4. Николов, В., Хр. Христев, Д. Пенков, Р. Иванова, П. Бацалов, Хр. Янчева, В. Копривленски, С. Алрагуби, 2012, Технология на говедовъдството. Академично издателство на АУ Пловдив, 334.


III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

1. Hristev H., V. Nikolov, R. Ivanova, P. Bacalov, 2009, Possibilities of evalution of the adapting capacity of cows of Bulgarian rhodope cattle breed by some interior characteristics. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 406-408.

2. Bacalov P., V. Nikolov, H. Hristev, R. Ivanova, 2009, Seasonal dynamics of some homeostatic indices in cows of Bulgarian rhodope cattle breed raised under lowland conditions. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 264-267.

3. Ivanova, R., H. Hristev, V. Nikolov, P. Bacalov, 2009, Study on hematological chracteristics of cows of Bulgarian rhodope cattle breed under lowland conditions. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 398-402.

4. Ivanova R., H. Hristev, 2009, Investigating the effect of the synthetic pyrethroid cypercal upon some biochemical indices in sheep, applied in sub-toxic dosage. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 402-406.

5. Nikolov V., R. Ivanova, P. Bacalov, H. Hristev, 2009, Influence of high temperature stress on behaviour of mountain breed dairy cows. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 409-412.

6. Ivanova, R., H. Hristev, M. Abdulazis, 2009,The effect of chamomile (Matricarium chamomile L.) on serum protein and lipid consists of sheep. Сб. Статей Международной научно-практической конференции, 25-29 Мая 2009, Иркутск, 91-94.

7. Ivanova, R., V. Nikolov, H. Hristev, P. Batcalov, 2009, Investigating some blood biochemical indices of cows of Bulgarian rhodope cattle breed under lowland conditions. International conference of BENA “Pollution management and environmental protection”, September 16-20, 2009, Tirana, Albania.

8. Ivanova R., H. Hristev, 2009, Changes in the protein profile of weaned lambs after their single and chronic treatment with Karate. International conference of BENA “Pollution management and environmental protection”, September 16-20, 2009, Tirana, Albania.

9. Nicolov, V., Ivanova R., Hristev, H., Bacalov, P., 2009, Age status of some biochemical blood indices of a mountain breed bred at lowland conditions. Ochrana zvirat a welfare-16 odborna conference s mezinarodni ucasti, Brno, 2009, 154-157.


IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

1. Николов, И., М. Събев, Р. Стефанов, М. Иванова-Кичева, Хр. Христев, П. Рашев, 2007, Протективна роля на LDL-фракция от яйчен жълтък при различни технологии за криоконсервация на сперматозоиди от вида Оvis Aries. Сб. Доклади „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 218-223.

2. Пенков, Д., Д. Михайлова, Т. Христова, Х. Христев, 2007, Истинска смилаемост на аминокиселините на царевица зърно установена с цецектомирани и интактни мускусни патици (C. Moshata L.). Международна научна конференция-Ст. Загора, 2007, т. 2- Животновъдство и ветеринарна медицина, 95-99.

3. Сапунджиева, Т., А. Краевска, Ст. Андонова, Т. Сугарева, Л. Колева, Хр. Христев, 2010, Изолиране на млечнокисели бактерии с антилистерийно действие от растителни суровини. „Хранителна наука, техника и технологии-2010”, Пловдив, 103-109.4. Сапунджиева Т., Ст. Андонова, А. Краевска, Т. Сугарева, Хр. Христев, 2010, Растеж на Listeria monocytogenes 621 в майонезна салата при екстремни параметри на средата. „Хранителна наука, техника и технологии-2010”, Пловдив, 97-102.

С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р Христо Христев

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

23

-

-

-
На работата
Christev, Chr., M. Nikolova, D. Penkov, R. Ivanova, D. Abadjieva, S. Grigorova, 2010, Invetigation the effect of Tribulus terrestris extract on the main hematological and biochemical indices of blood serum from Guinea fowls (Numida meleagris). Turk. J. Vet. Anim. Sci. (in press).

1.

(1)

Petkova, M.,Sv. Grigorova, D. Abadjieva, 2009 Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Barcelona, Spain.

На работата
Hristev Hr., 2007, Natural animal resistance. Edition of Agricultural University Plovdiv, 128.

1.

(1)

Stefanov R., M. Sabev, I. Nikolov, G. Anev, M. Ivanova-Kicheva, K. Miteva, K. Lazov, 2009, Influence of some natural climatic factors on the sperm production of northeast Bulgarian fine-fleece breed. Biotechnology in Animal Husbandry 25 (5-6), p. 695-701

2.

(2)

Хаджиниколова, Л., Р. Атанасова, 2008, Биохимични норми за оценка на зарибитилен материал от шаранови риби. МЗХ, СА, ИРА-Пловдив, 46.

3.

(3)

Кръстев, К., 2010, Някои екологични аспекти на екотехническите системи в животновъдството. Животновъдни науки, XLVII, приложение 1, 28-31. (цитиране на стр. 28).

4.

(4)

Стефанова, Ст., М. Илиев, В. Котева, Т. Славов, Е. Енев, 2011, Хематологични показатели за естествената резистентност на агнета от карнобатска местна порода в зависимост от типа и нивото на протеин в дажбата. Животновъдни науки, XLVIII, № 4, 24-32. (цитиране стр. 24

5.

(5)

Запрянова-Боева, И., 2011 – Ефект от използването на растителни екстракти върху продуктивните показатели при свине. Дисертация, АУ Пловдив.

(цитиране на стр. 73)6.

(6)

Кръстев, К., 2011, Микроклиматични проблеми при ефективното отглеждане на телета. Животновъдни науки, № 5, 59-65.

На работата
Hristev Hr., 2008, Handbook of zoohygiene exercise. Edition of Agricultural University Plovdiv, 160.

7.

(1)

Stefanov R., M. Sabev, I. Nikolov, G. Anev, M. Ivanova-Kicheva, K. Miteva, K. Lazov, 2009, Influence of some natural climatic factors on the sperm production of northeast Bulgarian fine-fleece breed. Biotechnology in Animal Husbandry 25 (5-6), p. 695-701

На работата
Baykov, B., Hr. Hristev, D. Penkov, B. Zaharinov, Yu. Georgieva, Ch. Willeke-Wetstein, J. Steinbach, 2003, Movement of cadmium and lead in anthropogenically formed trophic chains of a pasture type, vol. 4, N 4, 389-398.

8.

(1)

Аsagba, Samuel Ogheneovo, 2010, A comparative study on the biochemical effect of ocular and oral cadmium administration in rabbits. African Journal of Biotechnology, vol. 9(21), pp. 3016-3025. (цитиране на стр. 3022).

На работата
Христев, Хр., Б. Киров, 1984, Проучване на заболяванията на телета при повишено съдържание на токсични газове,”Ветеринарна сбирка”, №2, 23-26.

9.

(1)

Кръстев, К., И. Петрова, 2000, Влияние на технологиите и типа на сградите върху съдържанието на амоняк при отглеждането на дойни крави. Селскостопанска наука, 3, 39-41.

На работата
Abdulaziz and Hristev, 1996, Serum aminotransferase, alkaline transferase and lactate dehydrogenase responses to oral consecutive doses of cyano-3 alpha-phenoxybenzyl pyrethroids on sheep, Bulg J Agri Sci 2 (1996), pp. 661–666.

10.

(1)

Ahrar Khan, Hafiz A.M. Faridi, Muhammad Ali, Muhammad Zargham Khan, Muhammad Siddique, Iftikhar Hussain and Maqbool Ahmad, 2009, Effects of cypermethrin on some clinico-hemato-biochemical and pathological parameters in male dwarf goats (Capra hircus). Experimental and Toxicologic Pathology, Volume 61, Issue 2, March 2009, P. 151-160.

11.

(2)

Aslam F., A. Khan, M. Khan, S. Gul, M. Saleemi, 2010, Toxico-patological changes induced by chicks: Their attenuation with Vitamin E. Experimental and Toxicologic Pathology, vol. 62, Issue 4, 441-450.

На работата
Ivanova, R., Hr. Hristev, D. Penkov, 2006, Методика за цекоектомия на мускусни патици във връзка с балансови опити по смилаемост. I. Хирургическа интервенция. Науч. Трудове на АУ, том LI, 159-162.

12.

(1)

Бочуков, А., В. Георгиева, Д. Йовчев, 2010, Методика за цекоектомия съобразно балансови опити с петли. I. Хирургическа интервенция. Научни трудове на АУ Пловдив, 247-252.

На работата
Hristev, H., A. Bochukov, G. Penchev, 2004, Comparative study on the effect of Lactina probiotic on some microbial and histological chracteristics of the digestive tract of Muscovy ducklings. J. Centr. Eur. Agric., 4: 347-352.

13.

(1)

Li, Wei Fen et al., 2011, Effects of Probiotic (Bacillus subtilis) on Laying Performance, blood biochemical properties and intestinal microflora of Shaoxing Duck. International Journal of Poultry Science 10(8):583-589. (цитиране на стр. 586)

На работата

14.

Anguelov, A., H. Hristev, L. Belchev, M. Chichovska, 2002, Effect of antidote therapy on glutathione, malonic aldehyde and phospholipids in liver of lead intoxicated rats. Bulgarian Journal of Agricultural Science 8(4):445-448
(1)

Ali, M. A., M. A. Awal, M. Mostofa, M. A. Islam, A. Ghosh, 2010, Effects of selenium and vitamin B6 with their combination in lead acetate induced toxicities in long evans rats. Bangl. J. Med. 8(1):63-73. (цитиране на стр. 64).

На работата
Penkov, D., P. Bazalov, H. Hristev, 2005, Content of glycogen in liver and ketone bodies in blood of Muscovy ducks during starving envisaged in the methods for balanced experiments. J. Central Eur. Agric., 6, 235-240.

15.

(1)

Marshall D. McCue, 2010, Starvation physiology: Reviewing the different strategies animals use to survive a common challenge. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 156, 1-18. (цитиране на стр. 9).

На работата
Hristev, H., V. Gerzilov, 2009, Hatchability of pheasant chicks depending on the vitamin “A” and carotenoid content in the egg yolk. Agricultural Science, I, 1, 65-68.

16.

(1)

Genchev, A., 2011, Egg production potential of Manchurian Golden quail breeders. Agricultural science and technology, vol. 3, N 2, pp. 73-80. (цитиране на стр. 79).

На работата
Hristev, Hr., D. Penkov, A. K. Hallak, M. Kirova, B. Baykov, A. Bliznakov, 2008, Serum protein changes in rabbits after chronic administration of lead and cadmium. Journal of Central European agriculture, vol. 9, N 1, 157-162.

17.

(1)

Harlia E., Suryanto D., Astuti Y., Eulistanti M., Hamdani R., 2011, Deteksi logam berat Plumbum dan Kadmium pada hati kelinci. UNPAD-JOURNALS&PUBLISHING.

На работата
Христев, Хр., Н. Билдирев, 1986, Значение на хуморалните фактори на реактивността при отглеждането на прасета. Ветеринарномедицински науки, XXIII, № 7, 47-52.

18.

(1)

Запрянова-Боева, И., 2011 – Ефект от използването на растителни екстракти върху продуктивните показатели при свине. Дисертация, АУ Пловдив.

(цитиране на стр. 70)На работата
Nikolov, V., R. Ivanova, H. Hristev, P. Bacalov, 2009. Age Status of Some Biochemical Blood Indices of a Mountain Breed Bred at lowland conditions. 16th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2009” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p.154-158.

19.

(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

На работата
Nikolov, V., R. Ivanova, P. Bacalov, H. Hristev, 2009. Influence of High Temperature Stress on Behaviour of Mountain Breed Dairy Cows. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Stara Zagora, p. 409–412.

20.

(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

На работата
Ivanova, R., H. Hristev, V. Nikolov, P. Bacalov, 2009. Study on some hematological characteristics of cows of Bulgarian Rhodope cattle breed under lowland conditions. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14–16 May, Trakia University, Stara Zagora, p.398–402.

21.

(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

На работата
Hristev, H., V. Nikolov, R. Ivanova, P. Bacalov, 2009. Possibilities of evaluation of the adapting capacity of cows of Bulgarian Rhodope cattle breed by some interior characteristics. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14–16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 406–408.

22.

(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

На работата
Bacalov, P., V. Nikolov, H. Hristev, R. Ivanova, 2009. Seasonal dynamics of some homeostatic indices in cows of Bulgarian Rhodope cattle breed raised under lowland conditions. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 264–267.

23.

(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Jivotnovydstvo
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р васко тодоров герзилов
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Матина Н. Димитрова
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн димо стефанов пенков
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Ивелина Запрянова-боева
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Алекси Стойков


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница