С п и с ъ к на научните ТрудовеДата13.01.2018
Размер72.52 Kb.

С П И С Ъ К
на

научните Трудове


на д-р инж. Димитър Костов Станков – гл.асистент в катедра „Машиностроителна техника и технологии”

при ТУ София – Филиал Пловдив

І. Научни трудове свързани с дисертационния труд

Тема:”Технологични изследвания за усъвършенстване конструкцията на спомагателни инструменти за обработване на отвори върху конвенционални металорежещи машини”
1.(I.1).Гатев Г. К., В. И. Георгиев, Д. К.Станков, Е. И Младжова. Изследване на хидростатичен механизъм за малки премествания. Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХ, серия 2, Русе, 1978, с. 39 – 44.

2.(I.2).Станков Д. К., В. И. Георгиев. Модулна инструментална екипировка за обработване на отвори до 3000 мм. Научна конференция АМТЕХ-97, 18 – 20 юни 1997. Габрово, България, с. 23 – 32.

3.(I.3). Станков Д. К., Г. Б.Лафчиев, Ил.Четроков. Автоматизирано конструиране на инструментална екипировка на база модул на инструментална система. Десета НТК с международно участие, АДП – 2000, май, гр. Созопол, с. 772 – 779.

4.(I.4). Георгиев В. И., Д. К. Станков. Универсални разстъргващи глави. Известия на Техническия университет в Пловдив, том 2 “Технически науки” 2003, с. 109 – 116.

5.(I.5). Георгиев В. И., Д. К. Станков. Разстъргване на големи отвори в условията на единично и дребно серийно производство. 7-ма международна конференция по машиностроителна техника и технологии “АМТЕХ 2003”, 3 – 5 октомври, гр. Варна, с. 81 – 86.

6.(I.6). Станков Д. К. Определяне на допустимите отклонения на присъединителните повърхнини на спомагателните инструменти. Научна конференция “РУ – СУ – 2003”. 30.10 – 01.11.2003 г., гр. Русе,с.13-21.

7.(I.7). Станков Д. К. Автореферат на дисертационния труд, 2004 г.

ІІ. Научни трудове извън дисертационния труд

1.(II.1). Ковачев В. Д.,И.Михайлова, Д. К. Станков. Прокаляемост на сиви чугуни. Конференция на ВМЕИ – Варна, 1974.

2.(II.2). Гатев Г. К., В. Г. Георгиев, Д. К.Станков. Уред за контрол на отвори. Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХ, серия 2, Русе, 1978, с. 45 – 50.

3.(II.3). Гатев Г. К., П.Николов, В. Г.Георгиев, Д. К.Станков, А. Петров. Система за адаптивен, активен контрол и поднастройване при калиброване на отвори с автоматичен струг АСР 200. Сб. Втора научнопрактическа конференция “Механизация и автоматизация на контрола – средства за повишаване производителността на труда”. Сопот 1978, с. 103-110.

4.(II.4). Георгиев В. Г., Я.Д. Георгиев, Д.К.Станков, М. Господинов. Определяне топлинните деформации в технологичната система на някои металорежещи машини. Юбилейна конференция на ВМЕИ “В. И. Ленин” София, 1979.

5.(II.5). Георгиев В. Г., П.Николов, Д. К.Станков, Г. В.Ненов, А. Петров. Изпълнителен механизъм към система за активен контрол при разстъргване на къси отвори с невъртяща се борщанга. Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 1979.(депозирана в ЦИНТИ).

6.(II.6). Гатев Г. К., В.Г. Георгиев, Д.К. Станков. Целесъобразност на адаптивното управление на точността при българските стругове СЕ 061. Ю.Н.С., 25 години ВИММЕСС, том ХХI, серия 3, 1979, с. 171 – 174.

7.(II.7). Червяков Л. М., С.Димов, Д. К.Станков. Автоматизирано избиране на технологичните бази при механично обработване на призматично-корпусни детайли в условията на ГАПС. ЮНС 30 години ВТУ “ Ангел Кънчев” – Русе, 1984, Научни трудове, „Автоматизация на процесите”, том.26, серия 12, с. 185-190.

8.(II.8). Елманов И. М., РПИ – гр. Рига, Латвия; Г. К.Гатев, Д.К. Станков.– гр. Русе, НРБ: Исследование точности позиционирования дифференциальных механизмов малых перемещеный. Сб. Научных трудов РПИ, Латвия, Рига, 1985, с. 83 – 90.

9.(II.9). Наков Н. Ив., В. Г.Георгиев, Цв. Корийков, Ст. Вичев, С. Нафасардян, Д. Станков, Р. Хр.Рачев, Г. Къделков. Компютърна система за контрол на зъбни колела. Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, Русе, том ХХVIII, серия 10, 1986, с. 25-44

10.(II.10). Георгиев В. Г., Д. К.Станков, Р. Хр. Рачев. Относно статистическия анализ на технологичните процеси. Научна сесия с международно участие, ВТУ “Ангел Кънчев”, Русе, 5-6.10.1989, Научни трудове, том 32, серия 1, с.131-135.

11.(II.11). Рачев Р. Х., В. Г.Георгиев, Д. К.Станков. Автоматизирани системи за статистически анализ на технологичните процеси.Научна сесия, “Сливен 91”,том 1, с. 130-135,04-05.10.1991.

12.(II.12). Лафчиев Г. Б., Д. К. Станков. Унифицираната технология – средство за повишаване на ефективността на ММ с ЦПУ. Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25 – 27. XI.1992, с. 1-7.

13.(II.13). Станков Д. К., Г.Б.Лафчиев. Изследване възможностите за обработване на многостени на ММ с ЦПУ. Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25 – 27.XI.1992 , с. 1-7.

14.(II.14). Станков Д. К., В. Д. Ковачев. Изследване на експлоатационните характеристики на електрод-инструмент от системата мед-хром за обемно-ерозийно обработване. “АМТЕХ – 93” – ВТУ “Ангел Кънчев”, Русе, 17-19. 05. 1993, България, с. 227-234.

15.(II.15). Лафчиев Г. Б., Д. К.Станков, Г. Т. Тодоров. Повишаване ефективността на производството на детайли в малки фирми. Научни трудове, том ХХХV, серия I, на ВТУ “Ангел Кънчев”, Русе, 1994. ЮНС с международно участие, с. 172-177.

16.(II.16). Ташев А. И., Д. К. Станков. Някои мениджърски проблеми на качеството в нашата страна. Научни трудове, том 35,серия 10, на ВТУ “Ангел Кънчев” Русе, 1994. ЮНС с международно участие, с.16-23.

17.(II.17). Рачев Р. Х., Д. К. Станков. Изследване връзката между точността на обработването и точността на статичното настройване. Научна сесия „Сливен-94”, Доклади том 2, 28-29 октомври, Сливен 1994, с. 278-283.

18.(II.18). Станков Д. К., Е. В.Георгиева, И. Л.Илкова. Изследване на технологичните показатели в зависимост от параметрите на режима на работа при локално електроискрово напластяване на инструмента. АМТЕХ-95, 19 – 21.IV.1995, Русе, България, Сб. доклади, серия 1, с. 243-249.

19.(II.19). Лафчиев Г. Б., Д. К.Станков, Кр. Банчев. Автоматизирано проектиране на управляващи програми за обработка на машинни центри на основа на изграден групов технологичен процес. Научна конференция с международно участие, 7 – 8.XII.1995. Сб. Доклади, том III, Габрово, с. 47-52.

20.(II.20). Ташев А. И., Д. К.Станков. Прогнозирането в техническата подготовка на производството. Научна сесия с международно участие по въоръжение и техника. Хемус 96, 30 – 31.05.1996, Пловдив, с.354-360.

21.(II.21). Ташев А. И., Д. К.Станков. Някои проблеми на технологията на инженерното прогнозиране. Габрово, България. Научна конференция АМТЕХ-97, 18 – 20 юни, 1997, с. 343 – 355.

22.(II.22). Станков Д. К., И. Л .Илкова, Е. В. Георгиева. Изследване влиянието на параметрите на режима на работа върху технологичните показатели при локално електроискрово напластяване на инструменти. Научна конференция АМТЕХ-97, 18 – 20 юни 1997. Габрово, България, с. 212 – 217.

23.(II.23). Станев Л. Г., Д. К. Станков. Изследване възможността за обработване на цилиндрови втулки от автотракторни двигатели чрез използване на съвременни режещи инструменти. Юбилейна научна сесия с международно участие, 35 години ТУ – Варна, 16 – 18.Х.1997, с. 160-164.

24.(II.24). Станков Д. К., Л. Г.Станев, О. Сливаров. Изследване възможността за възстановяване на мотовилки от двигатели за верижни и колесни машини чрез механична обработка. Юбилейна научна сесия с международно участие 35 години ТУ – Варна, 16 – 18.Х.1997., с. 154 – 159.

25.(II.25). Станев Л. Г., Д. К. Станков. Изследване възможността за почистване на детайли от верижни и колесни машини с екологично чисти миещи композиции. Сп. Абразивна обработка, ISSN 1310-5701 кн. 7 Варна, 1998, с. 16 – 18.

26.(II.26). Станев Л. Г., Д. К. Станков Изследване възможността за възстановяване на бутални болтове чрез абразивна механична обработка. Сп. Абразивна обработка, ISSN 1310-5701 кн. 7 Варна, 1998, с. 4 – 7.

27.(II.27). Станков Д. К. Уредба за магнито-абразивно обработване. ЮНС 50 години СУБ, Пловдив, 20.XI.1998, с.341 – 346.

28.(II.28). Станев Л. Г., Д. К Станков. Относно възможността за повишаване на износоустойчивостта на цилиндрови втулки от двигатели за верижни и колесни машини чрез виброротационна обработка. Пета научно-техническа конференция с международно участие, Варна – Транспорт, Екология – устойчиво развитие, 13 – 15 май, 1999, с. 193 – 198.

29.(II.29). Станков Д. К. Изследване на технологичните възможности на уредба за магнито-абразивно обработване. АМТЕХ 99, 23 – 25.VI. 1999, Пловдив, България, с.317-323.

30.(II.30). Станев Л. Г., Д. К.Станков Влияние на параметрите на процеса на измиване върху качеството на очистване на детайлите от транспортната техника. Втора научна конференция на Технически колеж – Смолян – 2000, 24 – 26 юни,с.7-14.

31.(II.31). Станков Д. К., Ил. Четроков. Модел за проектиране на технологични процеси при изработване на цилиндрични зъбни колела. Конференция на ВТП “Хебър” АД – Пловдив, “Информационните технологии в съвременното машиностроене”, 28.09.2000 г., Международен панаир, палата 13, Сб. доклади, с. 107 – 111.

32.(II.32). Станков Д. К., С. К. Лилов. Оптоелектронен малогабаритен преобразовател на линейни премествания. Десета национална научно-техническа конференция с международно участие АДП – 2000, май, гр. Созопол, с. 709 – 711.

33.(II.33). Станков Д. К. Машина за обработване на листна маса. АМТЕХ 2001,6-та международна конференция по машиностроителна техника и технологии. 03 – 05.10.2001, гр. Созопол, България, с. 192 – 196.

34.(II.34). Илкова И. Л., Е. В. Георгиева, Д. К. Станков. Изследване влиянието на енергията на импулса върху твърдостта на повърхностния слой при обемно електроерозионно обработване. Научни трудове на съюза на учените в Пловдив, серия В. Техника и технологии, том 1, Пловдив, 2002, с. 53 – 56.

35.(II.35). Kutcharov N., Hr. Streshkov, D. Stankov. ELEKTRO-CHEMICAL METHOD FOR LINING ALUMINUM IALLOYS BARRELS IN “ARSENAL” JSK.(Електрохмичен метод за набраздяване на цеви от алуминиева сплав в “Арсенал” АД) Научна конференциjа со мегународно учество “Производството и менацментот во 21-от век”, во Охрид, 16-17.09.2004, Македония, том 2, с.141 – 144.

36.(II.36). Станков Д. К. Изследване на уредба за електрохимично обработване. IV Международен конгрес “МТ – 04”, 23–25.09.2004, Варна, България, том 3, с. 250 – 253

37.(II.37). Станков Д. К., Р. Рачев, А. Генев. Технологична характеристика на отворите в корпусни детайли от голямогабаритни изделия. Научна конференция – 2005 за млади научни работници и студенти. Сб. доклади, ISBN: 954 – 9449 – 01 – 7, серия 02, с. 232 – 238.

38.(II.38). Станков Д. К., Р. Рачев, Т. Драгнев. Технологични изследвания за осигуряване точността при обработване на отвори. Научна конференция – 2005 за млади научни работници и студенти. Сб. доклади, ISBN: 954 – 9449 – 01 – 7, серия 02, с. 238 – 243.

39.(II.39). Станков Д. К., Б. Борисов, И. Танев. Вакуум – миксер хомогенизатор. Научна конференция – 2005 за млади научни работници и студенти. Сб. доклади, ISBN: 954 – 9449 – 01 – 7, серия 02, с. 226 – 231.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница