С поразумение между правителството на република българияДата05.08.2018
Размер91.42 Kb.


С

ПОРАЗУМЕНИЕМЕЖДУ

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И

ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ

ЗА

ОБМЕН И ВЗАИМНА ЗАЩИТА

НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия (наричани по-нататък “Страни"),


Възнамерявайки да гарантират сигурността на всяка класифицирана информация, определена като такава в съответствие с националното законодателство на една от Страните и предоставена на другата Страна,
Желаейки да създадат правила за взаимна защита на класифицираната информация, обменяна или създадена в хода на сътрудничеството между Страните –
Се договориха за следното:
Член 1

Определения
За целите на това Споразумение :
Класифицирана информация означава всяка информация, независимо от формата й, на която е определено ниво на класификация за сигурност в съответствие с приложимото национално законодателство, с цел да се осигури защитата й срещу нарушаване на мерките за сигурност;
Приложимо национално законодателство” означава всички закони и подзаконови нормативни актове в сила за Република България или Република Австрия;
Нарушаване на мерките за сигурност” означава действие или бездействие, противоречащо на приложимото национално законодателство, което води или би могло да доведе до достъп или възможен достъп до класифицирана информация от страна на неоправомощени лица, нерегламентирано разкриване, злоупотреба, увреждане, унищожаване или загуба на класифицирана информация;
Разрешение за достъп” /“Удостоверение за сигурност” означава положително решение, произтичащо от процедура по проучване, което установява, че физическо лице (Разрешение за достъп) или юридическо лице (Удостоверение за сигурност) изпълнява изискванията на приложимото национално законодателство за достъп до и работа с класифицирана информация;
Източник” означава Страната, както и всяко физическо или юридическо лице под нейната юрисдикция, които предоставят класифицирана информация;
Получател” означава Страната, както и всяко физическо или юридическо лице в нейната юрисдикция, които получават класифицирана информация;
Класифициран договор” означава договор между контрагент от държавата на една от договарящите Страни и контрагент от държавата на другата договаряща Страна, който съдържа класифицирана информация или чието изпълнение изисква достъп до класифицирана информация или нейното създаване;
Контрагент” означава физическо или юридическо лице, притежаващо правоспособността да сключва договори.
Член 2

Еквивалентност на нивата на класификация за сигурност
Страните се съгласяват, че следните нива на класификация за сигурност са еквивалентни:


За Република България:

За Република Австрия:

Еквивалент на английски език:

CTPOГO CEKPETHO


STRENG GEHEIM


TOP SECRETCEKPETHO

GEHEIM

SECRET

ПOBEPИTEЛHO

VERTRAULICH

CONFIDENTIAL

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

EINGESCHRÄNKT

RESTRICTED


Член 3

Маркиране


 1. Класифицираната информация, която ще бъде предавана, се маркира от източника с подходящото ниво на класификация за сигурност.

 2. Класифицирана информация, създадена или възпроизведена в хода на сътрудничеството по това Споразумение, също се маркира.
 1. Нивото на класификация за сигурност се променя или премахва само от източника. Получателят се уведомява незабавно в писмена форма за всяка промяна или премахване.


Член 4

Принципи на защитата на класифицираната информация


 1. Страните предприемат всички подходящи мерки в съответствие с това Споразумение и приложимото национално законодателство, за да осигурят защитата на предаваната класифицирана информация, както и да осигурят необходимия контрол над тази защита.
 1. Страните осигуряват на предадената класифицирана информация най-малко същото ниво на защита, каквото осигуряват за собствената си класифицирана информация със съответното ниво на класификация за сигурност.
 1. Предаваната класифицирана информация се използва само за целта, за която е предоставена и достъпът до нея се осъществява само от лица, оправомощени в съответствие с приложимото национално законодателство за достъп до класифицирана информация със съответното ниво на класификация за сигурност, когато достъпът се налага за изпълнение на служебните им задължения.
 1. Класифицираната информация не се предоставя на трета страна без предварително писмено съгласие от Източника.
 1. Класифицирана информация, създадена в хода на сътрудничеството по това Споразумение, подлежи на същата защита като предаваната класифицирана информация.


Член 5

Разрешение за достъп


 1. Достъп до класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност ПOBEPИTEЛHO/ VERTRAULICH/ CONFIDENTIAL и по-високо се предоставя само на основата на разрешение за достъп.

 2. Компетентните органи или агенции си оказват съдействие при поискване и в съответствие с националното си законодателство, когато в приложение на това Споразумение извършват процедури за проучване за надеждност на лица, пребиваващи или пребивавали в другата държава.
 1. В обхвата на това Споразумение, Страните взаимно си признават разрешенията за достъп.
 1. В обхвата на това Споразумение, компетентните органи или агенции незабавно се информират взаимно в писмена форма за всяка промяна по отношение на разрешенията за достъп, в частност за прекратяването им или промяна на нивото на класификация за сигурност, до което дават достъп.


Член 6

Класифицирани договори


 1. Класифицираният договор съдържа разпоредби относно изискванията за сигурност и класификацията на всеки от неговите аспекти или елементи в съответствие с приложимото национално законодателство.
 1. Във връзка с класифицираните договори, Страните взаимно си признават удостоверенията за сигурност.
 1. Във връзка с подготовката или сключването на класифицирани договори, компетентните органи или агенции при поискване се информират взаимно дали е било издадено валидно удостоверение за сигурност или дали са били инициирани съответните процедури.
 1. Компетентните органи или агенции незабавно се информират взаимно в писмена форма за всяка промяна по отношение на удостоверенията за сигурност, попадащи в предметния обхват на този член, в частност за прекратяването им или промяна на нивото на класификация за сигурност, до което дават достъп.


Член 7

Предаване
Класифицирана информация се предава по дипломатически канали или чрез други средства, защитени срещу всяко нарушаване на мерките за сигурност и договорени между компетентните органи или агенции. Получаването на класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност ПOBEPИTEЛHO/ VERTRAULICH/ CONFIDENTIAL или по-високо се потвърждава писмено.
Член 8

Размножаване и превод


 1. Класифицираната информация се размножава в съответствие с приложимото национално законодателство. Размножаването на класифицираната информация от получателя може да бъде ограничено или изключено от Източника. Класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност CTPOГO CEKPETHO /STRENG GEHEIM/ TOP SECRET не се размножава.
 1. Класифицирана информация се превежда само от лица, оправомощени за достъп до класифицирана информация до съответното ниво на класификация за сигурност.
 1. Копията и преводите подлежат на същата защита като оригиналите.


Член 9

Унищожаване
Класифицираната информация се унищожава в съответствие с приложимото национално законодателство по начин, който може да бъде проверен и със средства, непозволяващи пълно или частично възстановяване. Класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност CTPOГO CEKPETHO /STRENG GEHEIM/ TOP SECRET не се унищожава, а подлежи на връщане.
Член 10

Посещения


 1. На посетителите се дава достъп до класифицирана информация, както и до обекти, в които се обработва или съхранява класифицирана информация, само в необходимата степен и с разрешението на компетентния орган или агенция. Разрешение се издава само на лица, оправомощени в съответствие с приложимото национално законодателство за достъп до класифицирана информация до съответното ниво на класификация за сигурност.
 1. Исканията за посещения се изпращат на компетентния орган или агенция най-малко две седмици преди посещението, а в спешни случаи – и в рамките на по-кратък период. Компетентните органи или агенции взаимно се информират за условията на посещението и осигуряват защита на личните данни.
 1. Исканията за посещения се съставят на английски език и съдържат следните данни:

а. Цел и предлагана дата на посещението;

б. Собствено и фамилно име, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорт или лична карта на посетителя;

в. Заеманата от посетителя длъжност и наименование на органа, агенцията или организацията, която той представлява;

г. Срок на действие и ниво на класификация на разрешението за достъп на посетителя;

д. Наименование, адрес, телефонен и факс номер, е-майл адрес и лице за контакт в органите, агенцията или обектите, които ще бъдат посетени;

е. Дата на искането и подпис на компетентния орган или агенция.


Член 11

Нарушаване на мерките за сигурност


 1. В случай на предполагаемо или установено нарушаване на мерките за сигурност, компетентният орган или агенция на държавата, в която е настъпило нарушаването, информира незабавно компетентния орган или агенция на другата държава в писмена форма и инициира подходящо разследване. Другата Страна оказва съдействие при поискване.
 1. Страните се уведомяват взаимно за резултатите от разследванията и за взетите мерки.


Член 12

Разходи
Всяка Страна понася съответно разходите, свързани с изпълнение на задълженията й по това Споразумение.
Член 13

Компетентни органи и агенции
Страните взаимно се уведомяват по дипломатически канали за компетентните органи и агенции по изпълнението на това Споразумение.
Член 14

Консултации


 1. Компетентните органи или агенции се информират взаимно за съответното национално законодателство по защита на класифицираната информация и всички негови изменения.
 1. С цел постигане на тясно сътрудничество при изпълнението на това Споразумение, компетентните органи или агенции провеждат консултации и улесняват провеждането на необходимите взаимни посещения.


Член 15

Разрешаване на спорове
Всеки спор по приложението или тълкуването на това Споразумение се разрешава чрез директни консултации между Страните или по дипломатически канали.

Член 16

Заключителни разпоредби


 1. Това Споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ деня, в който Страните са се уведомили взаимно, че са били изпълнени всички вътрешноправни процедури за неговото влизане в сила.
 1. Това Споразумение може да се изменя по взаимно писмено съгласие на Страните. Измененията влизат в сила в съответствие с ал. 1.
 1. Всяка Страна може да денонсира това Споразумение по дипломатически канали по всяко време. В такъв случай, Споразумението прекратява действието си шест месеца след датата на получаване на уведомлението за денонсиране от другата Страна. В случай на денонсиране, класифицираната информация, предоставена или създадена в изпълнение на това Споразумение, продължава да бъде защитавана съгласно разпоредбите на Споразумението.

Подписано в .........................., на ................................. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, немски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването, меродавен е текстът на английски език.

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница