С т о л и ч н а о б щ и н а р а й о н “л ю л и н “


РАЗДЕЛ IХ: Декларация за участие или не на подизпълнители (Приложение № 5)страница5/5
Дата22.07.2016
Размер0.92 Mb.
1   2   3   4   5

РАЗДЕЛ IХ: Декларация за участие или не на подизпълнители (Приложение № 5)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за участие или не на подизпълнители
Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на ……….…………………………………………… на …………………………...................... -

(управител, член на управителен орган) (наименование на кандидата)

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на СМР по прилагане на мерки за осигуряване и укрепване на проблемните зони в конструкциите на сградите на 40 СОУ и 47 ОДЗ и аварийни ремонти в 27 СОУ, 33 ЕГ, 40 СОУ, 77 ОУ, 79 СОУ, 90 СОУ, 97 СОУ и 137 СОУ, район „Люлин”, по четири обособени позиции за обособена позиция №........
ДЕКЛАРИРАМ, че:
I. При изпълнението на поръчката няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

1. …………………………………………., с управляващ ……………………… за извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.

2. …………………………………………., с управляващ ……………………… за извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.
II. В настоящата оферта ще приложа всички изискуеми документи, отнасящи се до и подписани от подизпълнителя/подизпълнителите.


Дата:…..........…… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

/име и длъжност/


С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н “Л Ю Л И Н “
1336 гр. София, ж.к.”Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15; тел. 92 37 285; 92 37 200, факс 925 00 85,

e-mail: lyulin@sofia.bg, http://www.lyulin.bg


РАЗДЕЛ Х: Декларация по § 1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП (Приложение № 6)Д Е К Л А Р А Ц И Я *
по § 1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП
Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на ……….…………………………………………… на …………………………...................... -

(управител, член на управителен орган) (наименование на кандидата)

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на СМР по прилагане на мерки за осигуряване и укрепване на проблемните зони в конструкциите на сградите на 40 СОУ и 47 ОДЗ и аварийни ремонти в 27 СОУ, 33 ЕГ, 40 СОУ, 77 ОУ, 79 СОУ, 90 СОУ, 97 СОУ и 137 СОУ, район „Люлин”, по четири обособени позиции за обособена позиция №..................


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Участникът.....................................................(посочете фирмата на участника), който представлявам: при изпълнението на горецитираната обществена поръчка в предложената цена е спазено изискването за минимална цена труда, съгласно &1, т.12 от Допълнителните разборедби на ЗОП.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:…..........…… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

/име и длъжност/
С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н “Л Ю Л И Н “
1336 гр. София, ж.к.”Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15; тел. 92 37 285; 92 37 200, факс 925 00 85,

e-mail: lyulin@sofia.bg, http://www.lyulin.bgРАЗДЕЛ XI: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР (Приложение № 7)
Д О Г О В О Р
№…………..……/……………….2013 год.

Днес, ............... 2013 година, в гр. София, между:


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН”, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Захари Стоянов”№15, БУЛСТАТ 0006963270652, представляван от Милко Младенов – кмет на района и Татяна Дикова – гл. счетоводител, от една страна, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
“ ......................................................................”....... със седалище и адрес на управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК ........................., представлявано от .................................................................... - ..........................., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


се сключи настоящият договор за изпълнение на Обособена позиция № ......... от обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на глава осма “a от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на СМР по прилагане на мерки за осигуряване и укрепване на проблемните зони в конструкциите на сградите на 40 СОУ и 47 ОДЗ и аварийни ремонти в 27 СОУ, 33 ЕГ, 40 СОУ, 77 ОУ, 79 СОУ, 90 СОУ, 97 СОУ и 137 СОУ, район „Люлин”, по четири обособени позиции, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Всички СМР ще бъдат извършени съгласно предложената ценова оферта, неразделна част от договора – Приложение №1.ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Общата стойност на договора е ………………. лв. /……………………………/ без ДДС, или ………………….. лв. /…………………………………/ с включено ДДС.
Чл.3. Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 25% /двадесет и пет процента/ от договорената в чл. 2 сума - …………….. лв. /……………………../ с ДДС/ в 7 /седем/ дневен срок след осигурено финансиране от СО и издаване на фактури от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Окончателно плащане по договора ще се извърши в 7 /седем/ дневен срок след осигурено финансиране от СО, изпълнение на договорените СМР-та, подписване на приемо-предавателен протокол между страните, акт образец №19 и издаване на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приспадане на авансовите плащания по чл. 3, ал. 1.


III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.4. Срокът за изпълнение на договора е ….. /……………../ календарни дни от подписването на договора.
IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предвидената в чл.2 цена за финансиране на обекта.

(2) Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта.

(3) Да участва със свой представител при приемане на обекта.

(4) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право, при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

1. поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част от договора;

2. действащите нормативни уредби в Република България – за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

(2) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(3) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

(4) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

(6) Да уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр. 12, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще даде писмено разрешение за закриването им.

(7) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).

(8) Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове работи.

(9) Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на договора.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.
Чл.12.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.
Чл.13. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.14. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.15.(1) Гаранционният срок е ...................... години, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.


VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.16. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.
VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.
Чл.18. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.19. При неспазване срока по чл.4 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на съответния обект по чл.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.
Чл.20. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.
Чл.21. В случаите на неизпълнение на срока по чл.4. по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.
Чл.22. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл.24. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Законът за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.
Чл.25. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение: Техническа и ценова оферта на Изпълнителя – Приложение №1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................................ ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………

КМЕТ НА СО-РАЙОН ЛЮЛИН

МИЛКО МЛАДЕНОВ
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Т. Дикова)

  • *Настоящата Декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

Каталог: uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница