С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Бургасстраница3/4
Дата21.07.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4
Раздел V

Патентен данък

Чл. 56. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 1 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 57. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 61 от Закона за местните данъци и такси. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал. 1 и 2.

(4) В случаите по ал. 1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.Чл. 58. (1) Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 1 към настоящата наредба в зависимост от местонахождението на обекта на територията на Община Бургас.

(2) Общинският съвет може да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място.

(3) Общинският съвет определя размера на данъка при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.

Чл. 59(изм.Протокол №17/22.01.09 г.,29.01.2009 г.) (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 1 към настоящата наредба.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 1 към настоящата наредба, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 1 към настоящата наредба, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 1 към настоящата наредба през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т.3 от приложение № 4.

(7) (нова, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят - включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 па приложение № 4.

(8) (изм. Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 1 към настоящата наредба, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. (изм. Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.) физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4. заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение№1 към настоящата наредба, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. (изм. Протокол № 31/17.12.2013 г.) лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 1 към настоящата наредба, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл. 61л ал.4 от Закона за местните данъци и такси данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл. 61. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по чл.61н от Закона за местните данъци и такси, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) (доп. Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.) Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по чл. 61и от Закона за местните данъци и такси, през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси.Чл. 62. (1) Данъчните декларации по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси, се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.

(4) (нова, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.Чл. 63. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 61о, ал. 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столичната община.

Раздел VI

Туристически данък

(нов, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.)
Чл. 64. (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) (изм. Протокол № 31/17.12.2013 г. ) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл.65. (1) (изм.Протокол №5/22.12.2011 г., изм. Протокол № 31/17.12.2013 г.)

Размерът на данъка за всяка нощувка е:  1. Места за настаняване в гр. Бургас и съставните селища с категория 4 и 5 звезди – 1,50 лв.

  2. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) в гр. Бургас и съставните селища с категория 3 звезди – 1,20 лв.

  3. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) в гр. Бургас и съставните селища с категория 1 и 2 звезди:

а) в гр. Бургас– 0,60 лв.

б) в съставните селища – 0,50 лв.  1. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с категория 3 звезди:

а) в гр. Бургас– 0,60 лв.

б) в съставните селища – 0,50 лв.  1. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) в гр. Бургас и съставните селища с категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв.

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) (отм. Протокол № 31/17.12.2013 г. )

(5) (отм. Протокол № 31/17.12.2013 г. )Чл.66. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.

Раздел VII

Данък върху таксиметров превоз на пътници

(нов, Протокол №17/27.09.2016 г.)
Чл.67. (нов, Протокол №17/27.09.2016 г.) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 660 лв.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба се приема на основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

§ 2. (1) За 2008г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размерът за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък - размерите, които са били в сила за 2007 г.

(2) До определяне на размера на местните данъци от общинския съвет за 2008 г. данъкът при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в Закона за местните данъци и такси.§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска за данъка върху недвижимите имоти , съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят от 31 март до 30 юни.

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.§ 4. (1) За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл. 61н ал. 1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.

(2) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен(патентен) данък се внасят в срок до 30 април 2008 г.

(3) На предплатилите за цяла година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

§ 4. Контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината.

§ 5. Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок след публикуването й в местната преса.

§ 6. Наредбата е приета с протокол № 5/24.01.2008г.

§ 7. (изм.Протокол №17/22.01.09 г.,29.01.2009 г.) (1) За 2009 г. размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси се определя в срок до 31.01.2009 г. В случай че в този срок не са определени нови размери за 2009 г., се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл.22, 36 и чл.47, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси.

(2) До определяне на размерите по ал.1 данъкът при придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.§ 8. (изм.Протокол №17/22.01.09 г.,29.01.2009 г.) (1) За 2009 г. първата вноска по чл.28, ал.1 от Закона за местните данъци и такси се внася в срок от 1 март до 30 април.

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто.§ 9. (нов, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.) (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.

(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда- 0,60 лв. за нощувка:,

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.

(3) Декларацията по чл. 61 р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.§ 10. (нов, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.) В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас се правят следните изменения:

1. Отменя се „Раздел IV: Туристическа такса".

2. Отменя се „Раздел III Туристическа такса" на Приложение 1.

§ 11. (нов, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци влиза в сила от 01.01.2011 г. с изключение на §2 т.2 б)а; §8; §11; §12; §14; §15; §16; §17; §19; §20 т.2; §21; §23; §24 в сила от 01.01.2010 г. и §5; §6 и §10, които влизат в сила от 01.07.2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета с Решение по т.2 от Протокол №17/27.09.2016 г.
§4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, влиза в сила от 01.01.2017г.
Преходни и Заключителни разпоредби

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета с Решение по т.2 от Протокол №21/20.12.2016 г.

§3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, влиза в сила от 01.01.2017г.


Председател на Общински съвет Бургас:

/К. Луков/
Секретар на Община Бургас:

/Б. Кънчев/

Приложение № 1
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка (изм. Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.)

1. (изм. Протокол № 31/17.12.2013 г., изм. Протокол №6/17.12.2015 г.; изм. Протокол №21/20.12.2016 г.) Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: 1 и 2 звезди

гр.Бургас 50 лв. за стая

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 25 лв. за стая

2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

1 - 2 звезди

гр.Бургас 35 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 1 лв. на място

3 звезди

гр.Бургас 60 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 6 лв. на място

б) заведения за бързо обслужване:

1 - 2 звезди

гр.Бургас 20 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 1 лв. на място

3 звезди

гр.Бургас 35 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 3 лв. на място

в) питейни заведения с изключение на посочените в буква “е”:

1 - 2 звезди

гр.Бургас 20 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 1 лв. на място

3 звезди

гр.Бургас 35 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 2 лв. на място

г) кафе-сладкарници:

1 - 2 звезди

гр.Бургас 20 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 1 лв. на място

3 звезди

гр.Бургас 50 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 3 лв. на място

д) барове:

- дневни:

2 звезди

гр.Бургас 50 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 3 лв. на място

3 звезди

гр.Бургас 84 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 10 лв. на място

- нощни:

2 звезди

гр.Бургас 63 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 5 лв. на място

3 звезди

гр.Бургас 98 лв. на място

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 20 лв. на място

е) бюфети, каравани и павилиони - за обект:

гр.Бургас 500 лв. за обект

гр.Българово с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Маринка с.Миролюбово с.Равнец с.Твърдица с.Извор 75 лв. за обект

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 18 лв. на кв.м.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 4 лв. на кв.м

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 2 лв. на кв.м

4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 90 лв. на място

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 20 лв. на място

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 5 лв. на място

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 500 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 100 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 50 лв.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 540 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 110 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 40 лв.

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 1 500 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 700 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 500 лв.

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 90 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 40 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 40 лв.

9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:


Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
upload -> Първи общи положения ч
upload -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
upload -> Решение за учредяване на Подготвителен комитет за провеждане на Дипломатическа конференция за ревизия
upload -> Докладна записка от евгений николов мосинов общински съветник от групата на бсп
upload -> Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие
upload -> Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница