С. Ягодина, обл. Смолян; Асен Терзиев управител тел 0878 787 366



страница2/4
Дата19.07.2018
Размер0.76 Mb.
1   2   3   4
А./ отпадъци от строителството




 • Битови отпадъци от персонала извършващ строителството на обекта;

 • Строителни отпадъци – дървени опаковки от оборудване и кофраж – не повече от 0.4 м 3 остатъци от черни метали – не повече от 50 кг. , остатъци от цветни метали – до 1 кг. , отпадъци от опаковки за оборудването главно синтетични полимери и други с изкуствен произход – около 50 кг. изрезки от тръби метални и PVC – до около 5- 10 кг.


Б./ Отпадъци от експлоатацията


   • Битови отпадъци от лицата обслужващи работилницата - Отпадъците ще се събират в стандартен съд за смет разположен в имота и периодически ще се извозва от специализирания автомобил обслужващ село Ягодина.



 • Замърсени води от миене на оборудването и помещенията – около 0,3 – 0,4 м.куб./ден .

Тези води ще постъпват във водоплътна септична яма от където периодично ( през около 10 дни ще се транспортират до пречиствателна станция за битови води.)




II.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
При реализация на инвестиционното намерение отрицателни въздействия върху околната среда биха могли да възникнат както в етапа на строителството, така и в етапа на експлоатацията на обекта.
При строителството неблагоприятните въздействия, биха могли да се проявят от :

 • Шумово и прахово замърсяване;

 • Замърсяване на почви с ГСМ от използваната техника

 • Замърсяване на почви със строителни отпадъци

По време на експлоатацията отрицателните въздействия могат да се проявят в:



 • Замърсяване на земи и почви с биологични отпадъци от дейността

 • Замърсяване на повърхностни и подпочвени води с биологични отпадъци от дейността

В този аспект мерките за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда следва да се концентрират преди всичко върху целите на Националната политика за управление на отпадъците, а именно:




 • Чиста и здравословна околна среда;

 • Интегрирано управление на отпадъците;

 • Пълна отговорност на замърсителя;

 • Рекултивация на терена на площадката, след евентуалното и закриване;

 • Участие на обществеността;

На обекта целите ще бъдат постигнати чрез :



  • Използване на щадящи атмосферата енергоизточници - изграждане на собстено захранване от ВЕИ.




  • Всички технологични процеси ще се извършват съгласно технологичния проект при спазване на нормите за безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда




  • Предварително съгласуване на водоползването и заустването на замърсените технологични води с „В и К” ЕООД гр. Смолян




  • Сключване на договори с „ВиК” ЕООД за изпомпване и заустване на отпадните води от работилницата в канализацията на с. Ягодина




  • Контрол върху натрупването на утайки във водоплътната изгребна яма за замърсени технологични води.

Възложителят разполага с необходимия финансов, технически и кадрови ресурс за изграждане на обекта, което предопределя минимални въздействия върху компонентите на околната среда.


II.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води/.
Няма
II.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
Няма

II.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Комфортът в околната среда представлява съвкупност от биологични и екологични фактори функциониращи при определените природни дадености ( климат, релеф, водни тела, горски екосистеми и др.) Това са взаимоотношения изградили се във времето и пряко въздействащи върху биологичните елементи в околната среда.

С изпълнение на инвестиционното намерение и при спазване на изискванията заложени в Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати в околната среда не следва да попаднат замърсители.

Очакваните нива на шум в работилницата не могат да надвишават нормативно определените с Наредба № 6/ 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда ( ДВ бр. 58/2006г. и следователно за целите на настоящата информация се приемат, като даденост, която ще бъде налична при реализацията на обекта.

Самия обект е с много малка застроена площ, така, че при изграждането и експлоатацията му не се засягат елементи на релефа, земните недра, почвите и биоразнообразието .

При очакваните ниски нива на емитираните в околната среда негативни въздействия съпоставени със съществуващото фоновото замърсяване се налага заключението, че с реализацията на инвестиционното намерение, не следва да настъпи дискомфорт, както на площадката, така и по отношение на граничещите с имота, полуестествени местообитания и месторастения.

II.16. Риск от инциденти
Естеството на обекта - не я натоварва с рискове от възникване на инциденти свързани със замърсяване или увреждане на околната среда.

От друга страна всяко строителство крие потенциална опасност от инциденти и аварии. За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на строителния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници.

Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

III. Местоположение на инвестиционното предложение
III. 1. План, карти и снимки, погазващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Обекта на инвестиционното намерение попада в Западни Родопи, Район за планиране – Южен Централен - код по NUTS BG 05, Област – Смолян - код по NUTS BG 055

Административно се отнася към община Борино, землище с. Ягодина върху терен извън регулация - УПИ І 32, кв. 62.

Имота в който ще се разположи работилницата на средна кота 1150 м. Отстоянието й до най близките производствени сгради е около 1150 м.




III. 2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи
Ползвател на земята е „Акрима Инвест” ООД, а вносителя на заявлението за инвестиционното намерение Асен Росенов Терзиев.

.Дейността на работилницата няма отношение към съседните ползватели на земи в района, поради което не се налага приспособяването им към площадката на обекта.

Обекта ще бъде ограден с ограда препятстваща проникването на външни хора и животни.


    1. 3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с промяна в начина на трайно ползване на земята.




  1. 4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно - охранителни зони и др. Национална екологична мрежа.

Инвестиционното предложение се реализира в територия с начин на трайно ползване „За работилница за преработка на диворастящи суровини”, поради което не засяга елементи от Националната екологична мрежа - защитени зони, защитени територии и буферни зони около защитени територии.





 • Защитени територии:

По отношение на защитените територии обекта се намира на значителни отстояния от тях, като най-близкате са :




 • Дяволски мост.

Намира се на около 2000 м. от обекта . Представлява естествен скален мост с дължина 8- 10 м. и дебелина 2 -3 м. и светъл отвор 30 м. По сенчестите скални откоси се среща Родопски силивряк


 • Ягодинска пещера.

Отстои на и на 2 км югоизточно от обекта . Пещерата е разположена е на десния бряг на река Буйновска . Общата дължина на пещерата надхвърля 10 км . Пещерата е уникална с варовиковите си образувания сталактити, сталагмити, сталагтони и др. От животинския свят се срещат различни видове прилепи, пещерни скакалци, паячета, троглобионти и други, а от флората - лишеи, мъхове, плесени и гъби.




 • ПЗ „Буйновско ждрело”

На около 3 км, източно от обекта се намира ПЗ „Буйновско ждрело” Обявена със Заповед на МГГП N 995 / 21.04.1971 г. с цел опазване на уникални скални образувания .Природната забележителност се стопанисва от ДЛ Борино под контрола на РИОСВ Смолян .В рамките на ПЗ се срещат :




  • Родопски силивряк

  • Скална лястовица




 • Резерват „Кастраклий”

   Отстои на около 6,5 км североизточно от обекта. Заема площ от124 ха и е под контрола на РИОСВ Смолян. Опазва уникална гора от черен бор на възраст над 200 год. Обявен със Заповед на МГ през 1968 г.




 • Защитени зони:

Инвестиционното предложение се разполага в границите на защитени зони Родопи – Западни за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ „Триград – Мурсалица” за опазване на дивите птици .




 • Защитена зона „РОДОПИ – ЗАПАДНИ” Код BG 0001030

Защитената зона включва обширни иглолистни и смесени гори. Районът е слабо населен. Около Триград са се формирали значими скални образувания. Към зоната са включени и някои долини със средиземноморско климатично влияние (континентално мезо-средиземноморски климат по Rivas-Martinez): реките Въча, Канина, Бистрица, Доспатска.

Това е най-голямата защитена зона в България и едновременно с това ключово място за опазване на мечката – без опазване на тази зона срещу фрагментация и засилване на човешкото влияние, бъдещото на цялата Рило-Родопска популация, включително и гръцката ù част, би било несигурно. Зоната опазва значителни проценти от националното покритие, оценки А или В, за голям брой местообитания и видове и в това отношение е уникална.

Цели на защитената зона:




 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.




 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания, видов състав, характерни видове и условия на средата.




 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.




 • Защитена зона „ТРИГРАД МУРСАЛИЦА ” Код BG0002113

Защитена зона “Триград – Мурсалица” е разположена в централната част на Западни Родопи на юг от град Девин и западно от град Смолян. Обхваща водосборния басейн на река Въча (реките Широколъшка, Мугленска, Буйновска и др.), рида Мурсалица и част от Виденишкия дял. Южната граница съвпада с държавната граница с Гърция. На изток достига до Смолян, на запад до землищата на селата Борино, Змеица, Чавдар и Буйново, а на север обхваща долината на река Въча до село Стоманово.

Територията има средно - и високопланински характер. Районът е карстов със субстрат от мрамори и риолити. Основни хабитати тук са горите, скалните комплекси, ливадите, пасищата и реките. Горите покриват около 70 % от територията, най-голяма част от които са иглолистните гори, основно от смърч (Picea abies), но на някои места – от бял бор (Pinus sylvestris) и смесени иглолистни гори.

Едни от най-ценните стари гори са тези от черен бор (Pinus nigra) и ела (Abies alba). Малки територии са заети от широколистни гори от мизийски бук (Fagus moesiaca), а също и смесени гори от мизийски бук и воден габър (Ostrya carpinifolia). Най-компактните широколистни гори заемат северната част на мястото. В мястото попадат Буйновското и Триградското ждрела с обширни скални комплекси. Тревните местообитания са много разнообразни, но преобладават съобществата на обикновена полевица (Agrostis capillaries) и картъл (Nardus stricta) (Бондев, 1991). Единствената пълноценна субалпийска зона в Западните Родопи се намира в района на връх Перелик (2192 м).

Защитената зона “Триград – Мурсалица” се създава с цел:


 • Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове птици съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;




 • Подобряване на условията за гнездене на белошипата ветрушка за възстановяване на популацията ù в района;




 • Възстановяване на естствени горски и ливадни местообитания;




 • Опазване местообитанията на други видове птици, застрашени в Европа, съгласно Бернската конвенция;




 • Проучване състоянието на популациите на гнездящите птици от Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие за подобряване на условията за поддържане на тяхната жизнеспособност и благоприятен природозащитен статус;




 • Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете, обект на опазване;




 • Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;




 • Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.



  • Чувствителни/ Уязвими зони

Обекта не попада в обхвата на чувствителните / уязвимите зони определени със Заповед № РД-795/ 10.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите, както и на територията на санитарно - охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.




  1. 4. “a” . Качество и регенеративна способност на околната среда

Изграждането и експлоатацията на обекта практически не са свързани с ползването на природни ресурси. Единствения природен ресурс, които ще ползва в минимална степен са води с питейни качества. Очакваното количество на общо използваните води в т.ч. за битови и технологични цели ще бъде в порядъка на около 1 м.куб./ден.

Като цяло реализацията и в последствие експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.
III.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
С оглед на природните дадености на района от една страна (достъп до горски диворастящи плодове) и от търсенето на натурални сладка от горски плодове, замразени плодове, управителя взима решение за започване на нова за фирмата дейност, а именно създаване на работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (Кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
IV.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
IV.1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве:
Предмета на инвестиционното предложение се намира изцяло в територия с начин на трайно ползване „Работилница за преработка на диворастящи суровини.”

Процеса на производството е в работното помещение на работилницата. Като източник на топлина ще се използва електрически печки.

За въвеждането в експлоатация на обекта задължително ще се разработи „План за безопасност и здраве”. На този етап технологичния проект осигурява необходимото санитарно помещение за работещия персонал .

Работещите на обекта ще бъдат в трудоспособна възраст и в здравословно състояние, съответстващо на длъжностните характеристики за определения вид работа.

Регламентираният работен ден и времето за почивка ще съответстват на нормативната уредба – Кодекс на труда.

На работещите на обекта ще се осигури работно облекло в зависимост от характера на извършваните дейности.

Инвестиционното предложение не попада в санитарно - охранителни зони на източници за питейно - битово водоснабдяване поради което не генерира риск от въздействие върху човешкото здраве по пътя на водите.

Тъй като строителните работи са предвидени да се извършат само в светлата част на денонощието и в много ограничен период от време (около 2 месеца), може да се твърди, че той няма да оказва шумово натоварване и неблагоприятен здравен ефект върху населението.

Запрашеността при извършване на изкопните работи за изгребната яма ще бъде, в зависимост от състоянието на терена, влажността на въздуха, интензивността на работа, използваната строителна механизация и др. фактори по литературни данни може да е от 0.1 до 1.2 mg/m3 - т.е. може да достигне до нива, превишаващи ПДК за населени места. Принципно тези емисии ще са ограничени в строителната зона на съоръжението и ще бъдат с ниска продължителност (не повече от 1 – 2 дни).

По време на строителството не се очаква шумът и емисиите от строителните машини да имат неблагоприятен здравен ефект върху населението тъй като тяхното използване ще бъде съвсем ограничено (само при доставката и разтоварване на оборудването) . Реализацията на обекта не е свързана с предвиждане на взривни работи.

Като цяло при монтажа и експлоатацията на работилницата не се очаква да има негативно въздействие върху хората. Съществува риск от травми и трудови злополуки при невнимателна работа със строителната техника и инструменти, както по време на строителството, така и при експлоатацията на обекта.
IV.1.2. Въздействие върху компонентите на околната среда.
IV.1.2.1. Въздействие върху атмосферния въздух:
В регионален аспект разглежданата територия е разположена в централните части на Родопите .

Разглежданият район попада в Европейско - континенталната климатична област, умерено - континентална климатична подобласт, високо планински климатичен район.

Атмосферната циркулация се формира под въздействието на радиационния, климатичния и антропогенния фактор, които в района на община Борино са с незначително трансформиращо въздействие.
А. / при строителството
При изграждането на работилницата за преработка на диворастящи суровини се очаква отделяне на прах нетоксичен. Степента на запрашеност зависи от влажността на почвата, използваната строителна механизация, интензивността на работа и др. фактори. Това замърсяване ще бъде с локален характер в рамките на обекта. Въздействието е с минимален обхват, краткотрайна времева експозиция и може да се оцени като незначително.
Б. / при експлоатацията
Дейността на работилницата за преработка на диворастящи суровини няма да доведе до практически промени във фоновото замърсяване на атмосфера в землището на с. Ягодина.
Б.1. Неорганизирани емисии
Технологичния процес не е свързан с работа на допълнителна техника - например агрегати на течно гориво. Няма предпоставки за възникване на неорганизирани емисии.
Б.2. Организирани източници по време на експлоатация

При правилна настройката на горивния процес не следва да се емитират замърсители, които ще окажат трайно и необратимо въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района на площадката и прилежащите територии.


IV.1.2.2. Въздействие върху водите:
Терените около площадката на инвстиционното намерение се отводняват от р. Буйновска - приток на река Кричим приток на в. Въча
А./ питейно-битово водоснабдяване
Площадката на обекта може да бъде захранена с вода от водопроводната мрежа до имота собствена партида от ВиК.
Инвестиционното предложение предвижда обслужващия персонал да бъде 2-ма души . При норма 240 л/човек/дневно с ползване на душ, се получава следното необходимо водно количество:


 • Q ср.дн. = 2 × 240 = 720 л/дн. = 0,0049 л/сек

 • Q макс.дн. = 0,0049 × 1,50 = 0,0074 л/сек, Кд = 1,50



Б./ отпадъчни води
Тези води се приемат 90 % от водопотреблението. Тяхното количество е следното:

 • Q ср.дн. = 0,0049 × 0,90 = 0,0044 л/сек

Тези води могат да заустват в водоплътната яма за замърсените технологични води или в самостоятелна водоплътна изгребна яма и които води да се извозват периодично по договора с „В и К” ЕООД гр. Смолян. С реализацията на инвестиционното предложение не се променят количествата и начина на третиране на замърсените води от с. Ягодина.


В./ Производствени води

Разхода на вода е около 0,3 – 0,4 м. куб./ден за измиване на помещенията и оборудването, като водите евентуално биха могли да бъдат замърсени с мазнини. Заустват в изгребна яма съгласно предварителния договор с „В и К” ЕООД.



IV1.2.3. Въздействие върху земеползването:
Изграждането на работилницата за преработка на диворастящи суровини не променя сегашното предназначение на земите в границите на поземления имот.
IV.1.2.4. Въздействие върху материалните активи:
Работилницата ще се изгради в незастроена част от собствен имот. Имота запазва своя начин на трайно ползване, поради което може да се заключи, че обекта не засяга материални активи.
IV.1.2.5. Въздействие върху почвите:
Според почвено-географското райониране на България (П.Петров, 1997), община Борино попада в средиземноморска почвена област, Балкано Апенинска почвена подобласт.

Под въздействието на факторите на почвообразуване в района на инвестиционното намерение са се формирали следните видове




 • Излужени кафяви горски почви , песъкливи

 • Излужени кафяви горски почви слабо еродирани

 • Кафяви горски почви слабо еродирани , каменисти.

 • Кафяви горски почви плитки, средно и силно еродирани,

 • Сиви горски почви

 • Планинско - ливадни почви , песъкливо-глинести

“Замърсяването на почвите” е процес на натрупване на вредни вещества в почвите от естествен и/или антропогенен източник, чиито свойства и концентрации причиняват нарушаване на техните функции (екологични, икономически, социални и културни).

Изследвания на почвите в различни райони са доказали връзката между близостта до локални източници на замърсяване (предимно транспорт) и съдържанието на Pb и Cd в хумусния „А” хоризонт. Доставката на опаковъчни материали и експедицията на готовата продукция ( около 1 курс мес. ) обаче не се свързва чувствително увеличаване на автотранспорта в района, поради което фактора не би могъл да окаже значително отрицателно въздействие върху почвите.

На територията на осъществяване на инвестиционното намерение почвите са силно антропогенно променени. Замърсяването на почвите по принцип е възможно от атмосферния въздух, отпадъчни води и отпадъци. Реализирането на предложението не предвижда отделянето на емисии над допустимите норми, както и не предвижда дейности, които да доведат до замърсяване и физическо унищожаване на почвите.

Освен това строителните работи ще бъдат локализирани само върху ограничената площ на част от имота поради което реализацията на работилницата няма да окаже практическо влияние върху почвите в района .
IV.1.2.6. Въздействие върху земните недра:
В близост до работилницата няма проявени активни физико - геоложки явления и процеси, които биха могли да затруднят строителството или да представляват потенциална заплаха за изградените съоръжения. Устойчивостта на геоложката основа, и незначителното застрояване, изключват възможността от негативно влияние на обекта върху земните недра .

От съвременните морфогенни процеси най-широко развитие има денудацията, която се проявява главно в плоскостно отнасяне на почвения слой и в ровинна ерозия. Дейността обаче ще бъде концентрирана само в съоръжението на работилницата. Поради което останалите прилежали терени ще останат незасегнати по отношение възможността за активиране на физико-геоложки процеси.

Съгласно картата за сеизмичното райониране площадката попада в територия със степен на сеизмичност (земетръс) VІІ-ма по скалата на Медведев, Шпонхойер, Карник (МШК) с коефициент Кс = 0,10. Необходимо е при проектирането да се спазват стриктно „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” (издание на КТСУ и БАН от 1987 г.).

IV.1.2.7. Въздействие върху ландшафта:
Съгласно регионалното ландшафтно райониране на страната (проф. М. Георгиев: “Структура и динамика на ландшафтите в България, ( София, 1977г.), разглеждания район се отнася към Среднопланинския ландшафтен район, тип – ландшафти с благоприятни антропогенни изменения, ландшафти с балансирани фрагменти.

Съществуващия ландшафт има устойчив характер при съществуващите антропогенни въздействия и съгласно съществуващата класификация се отнася към ландшафтите с относително екологично равновесие.

С реализацията на проекта ландшафтът запазва социално-икономическата функция, която в известна степен ще засили антропогенния му характер. Въздействието ще се проявява в следните насоки :


 • добавяне на допълнителна социално-икономическа функция;

 • незначително увеличаване на антропогенното въздействие чрез внесени нови антропогенни елементи

 • изградени нови сгради .

Ландшафтът ще запази типа си на антропогенен ландшафт, като ще се промени баланса между природните и антропогенни елементи с незначително нарастване на последните. Същевременно се очаква да се запази устойчивостта на ландшафта по отношение на досегашните му социално – икономически функции – комуникационна и стопанска, както и да изпълни новата функция свързана с дейността и обслужването на обекта.



IV.1.2.8.. Въздействие върху природните обекти:
Обекта се изгражда в територия за строителна площадка, поради което строителството и експлоатацията му обекта практически не внася нови въздействия върху природните обекти в района.

IV.1.2.9. Въздействие върху минералното разнообразие:
В района няма установени подземни богатства със стопанско значение. Незначителното застрояване практически не би могло да окаже негативно влияние върху минералното разнообразие в района.
IV.1.2.10. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи:
А./ Растителен свят:
Поради наличие на вече съществуващи строежи и инфраструктурни компоненти, заемащи част от площадката, допълнителното въздействие върху растителността в района ще бъде незначително. Технологичният цикъл не предполага отделяне на газови емисии, които да повлияят неблагоприятно върху растителността. В територията на имота няма естествена дървесна и храстова растителност. Отпадния продукт от технологичния процес незначителен и ще се събира и ежедневно ще се извозва от селскостопански производител.
Б./ Животински свят
При отчитане на влиянието на обекта върху животинския свят трябва да се отчетат следните обстоятелства:

Обектът ще се разполага изцяло в съществуваща урбанизирана площадка, като използва на 100 % съществуващата пътна мрежа.

Замърсените от миенето на пода и оборудването води ще се заустват във водоплътна изгребна яма, поради което обекта няма да емитира замърсители в повърхностни или подземни водоизточници. Обекта не засяга съществуващи местообитания на птици и бозайници.

Площадката на обекта е урбогенно променена и се разполага в антропогенно променен район, което е причина за липсата на едри бозайници в него.

С реализацията на обекта няма да се появят допълнителни фактори, генериращи условия за системно безпокойство на видовете. Въздействието върху животните ще бъде незначително.
IV.1.2.11. Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата:

A. Защитени територии:
В границите на инвестиционното намерение не попадат защитени територии. Най – близките такива са:


 • Дяволски мост - намира се на около 2000 м. от обекта

 • Ягодинска пещера - отстои на около 1 км югозападно от обекта.

 • ПЗ „Буйновско ждрело” - на около 2 км, западно от обекта

 • Резерват „Кастраклий” отстои на около 6.5 км северозападно от обекта.


Б. Защитени зони:
Инвестиционното предложение е ситуирано в заищитени зони Родопи – Западни за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ „Триград – Мурсалица” за опазване на дивите птици, които в района се припокриват напълно.

Във връзка с посоченото обстоятелство по-долу в настоящата информация ( т. IV.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа) е направена оценка на въздействието на обекта върху конкретните местообитания и видове предмет на защита от посочените защитени зони. ,


В. Културно наследство:
Целенасочени археологически проучвания на територията на площадката не са извършвани. Обекта не е заведен в архивите и регистрите на НИПК .
IV.1.2.12. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси:
А./ различните видове отпадъци и техните местонахождения:
Както беше посочено в т. II. 11. експлоатацията на обекта е свързана с образуването на сравнително малко количество отпадъци, които са от органичен произход и които в практиката успешно се реализират при угояването на животни, поради ниската си цена и висока хранителна стойност.

В случаите на забавяне на извозването им тези отпадъчни продукти, както и акумулираните в изгрeбната яма води се превръщат в източник на неприятни миризми.

Практиката разрешава този проблем с третиране на водите с обезмирисители.
Б./ рискови енергийни източници: и експлоатацията
Не се монтират такива, както при строителството, така и при експлоатацията на обекта


 • Вибрации:

Не се генерират

 • Радиация:

В обекта няма да се монтират източници на радиоактивност .

В. Шум
По време на монтажа на сградата и оборудването , ще бъде използвана и товарна и транспортна техника. Допълнително шумово натоварване на средата, ще бъде за ограничен период от време – само през светлата част на деня и само на етапа на строителството.

Еквивалентното ниво на звуково налягане на площадката и около нея не следва да превишава 70 dB(A) при нормална работа, измерено в границите на работната площадка.

Съгласно Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показатели на шум в околната среда на МЗ и МОСВ, граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях за производствено - складови територии и зони са следните за еквивалентно ниво на шума в dB/A/:


 • ден – 55 dB/А

 • вечер – 45 dB/А

 • нощ – 40 dB/А

По време на експлоатацията шумовото натоварване се очаква да бъде много по- ниско от посочените гранични стойности и ще се вмести в рамките на фоновите нива за района, в резултат на което шумовата характеристика на територията няма да се промени.
IV.1.2.13. Отпадъци:
Количеството и вида на отпадъците, които се очаква да се генерират при строителството и експлоатацията на обекта са посочени в т. II.11. от настоящата информация.

Съгласно действащото у нас законодателство не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци извън установените за това места. Съгласно чл. 11 ал.(1) на ЗУО възложителя на СМР на обекта трябва да изготви план за управление на строителните отпадъци

За въвеждане на обекта в експлоатация за същия трябва да бъде издадено разрешително ( комплексно разрешително) съгласно разпоредбите на чл. 9 ал.(1) на ЗУО

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от фирмата по сметоизване и сметосъбиране съгласно сключен договор.

При стриктно спазване на предвидените мерки за събиране, съхранение, транспортиране и депониране, като цяло въздействието от отпадъците върху компонентите на околната среда се очаква да бъде незначително.
IV.1.2.14. Генетично модифицирани организми:
При изграждането и експлоатацията на обекта не се ползват и не се създават генетично модифицирани организми. Не възникват предпоставки за мутагенни въздействия върху организмите.
IV.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Площадката, върху ще се реализира инвестиционното предложение се намира извън защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в контура на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Село Ягодина се намира в ЗЗ Родопи Западни и според комплексното физикогеографско райониране на страната попада в Рило - Родопския физикогеографски район.


IV.2..1. Хабитати
Установените съгласно стандартния формуляр за Защитената зона хабитати, които са установени в землището на с Ягодина са :

Типове местообитания в ЗЗ “Родопи – Западни” от Приложение I на Директива 92/43/EEC



Код

Пр

Име

% Покр.

Предст.

Отн. площ

Прир. ст.

Цялост. оц.

91E0

*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

0,13

A

B

A

A

5210




Храсталаци с Juniperus spp.

0,0001

A

C

A

A

6230

*

Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините

0,96

A

B

A

A

6430




Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

0,1

A

C

A

A

6520




Планински сенокосни ливади

1

A

B

A

A

8220




Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

0,02

A

C

A

A

8310




Неблагоустроени пещери

0,01

A

C

A

A

9110




Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

0,06

A

C

A

A

9270




Гръцки букови гори с Abies borisii-regis

0,00775

A

B

A

A

9410




Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

18,789

A

A

A

A

62D0




Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

2

A

B

A

A

91CA




Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

27

A

A

A

A

Във връзка с гореизложеното могат да се направят следните заключения за въздействието на работилницата върху природните местообитания в района.


1. Общата площ на имота в който ще се реализира инвестиционното предложение е 2853 м.кв. и представлява антропогенно повлияна територия, поради което с изграждането на работилница в имота не се засягат хабитати предмет на защита от ЗЗ „Родопи Западни”.
2. Транспорта на готовата продукция ще се извършва единствено по съществуващата републиканска, общинска и горска пътна мрежа , при което не се засягат целеви хабитати
3. Изпълнението на проекта не предизвиква хидроложки и геоложки промени и не противоречи на целите за опазване на Защитените зони.
IV.2..2. Растителност
Според геоботаническото райониране разглежданата територия попада в Европейската широколистна област, Илирийска провинция.

Районът около работилницата е урбанизиран, като естествената растителност е почти унищожена.


В стандартния формуляр за защитената зона „Родопи – Западни” са включени 5 растителни вида от Приложение II на Директива 92/43/EEC.




КОД

ИМЕ (на латински)

ИМЕ (на български)



Попу

лация


Оценка

Попул

Опазв.

Изолир.

Цял. оц.

4067

Echium russicum

Червено усойниче



V

C

B

C

C

1386

Buxbaumia viridis

R

B

B

C

B

1393

Drepanocladus vernicosus

R

B

B

B

A

4096

Gladiolus palustris

Блатно петльово перо



R

B

B

C

B

4116

Tozzia carpathica

Карпатска тоция



V

D

A

B

C

Очакваното въздействие на обекта върху целевите за защитената зона растители видове е както следва:


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница