Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биографиястраница14/17
Дата09.09.2016
Размер3.65 Mb.
ТипБиография
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Описание на Джай Дут

Описах ти Рамб и Курамб. Сега проумей следното бани за Джай.

Пратеникът на Яма е твърде ужасен, и злият ще нарича себе си „Източникът".

Ще бъде роден в селото Куркут и ще живее близо до Бандогар.

Той ще се роди в семейство на обущари, и ще критикува висшите касти.

Пратеникът ще нарича себе си „слугата на Бог", и ще има син на име Гарпат.

И бащата, и синът ще причиняват много болка. Те ще дойдат и ще нападнат семейството ти.

Той ще казва: „Източникът е у мен." О, Дарам Дас, той ще те измести.

ДЖАЙ ДУТ Най-нахалният и опасен от четиримата, това е левият път на Тантра, в който „женският орган е философският камък" и вниманието се задържа съсредоточено в по-ниските чакри или центрове на тялото. Сетивната опитност се отъждествява с мис-тичната (духовната - б.пр.) опитност и звукът, който се чува - Джанг Нам - е звукът, идващ от по-ниските чакри и чуван от лявата стра-на, като по този начин изтегля слушащия го по-скоро надолу, а не го издига нагоре. Ритуално използване на месна храна, алкохол и нар-котици могат да бъдат другите страни на този път. Както и при дру-гите, тук също има истина: например, самият Кабир бил роден в низша каста и критикувал висшите касти съвсем из основи. Но истин-ското е „удавено" от лъжливото.

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 267

Той ще разпространява знанието на много писания, и ще промени разговора на Джиани и Сат Пуруш.

Той ще казва: „Сат Пуруш ми дадерут мантра" и „Да-рам Дас не е (раз)познал своя източник."

По този начин този Кал ще бъде могъщ и ще създава съмнения за Въплъщенията.

Той ще кара Въплъщенията да вярват в неговите учения и ще им ги натрапва.

Въплъщенията ще бъдат обезпокоявани от неговия знак, дори чистите души ще стават от природата на Кал.

Той ще говори за Джана Шабд, о, братко, и ще кара дори истинските души да забравят.

Тъй като тялото е създадено от водата, като казва това, той ще налага своя път.

Той ще казва, че семето на корена на тялото е карма, и ще скрива Нам.

Най-напред той ще крие своята мантра. Когато последо-вателят стане непоклатим, едва тогава той ще я изговаря.

Първо той ще обяснява знанието на писанията и по-късно ще прави душите непоклатими в Кал.

Той ще казва, че женският орган е философският камък, и като пита за позволението на последователя (- жена - б.пр.), той ще я улавя.

Първо той ще говори думи на знанието, след това ще кара последователите да пият рут мантрата (мантрата на коре-на).

Този „корен" е мината на Ада. Този нечестен Яма е ре-шил да мами по този начин.

Той ще обяснява значението на историята на Джандж-хариБездната, и ще казва на последователите да се съсредото-чават върху Джанг Нам.

Той ще нарича Безграничния Звук „мястото на Негатив-ната Сила", и ще проповядва пътя на петте елементи.

268 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

Той ще влиза в пещерата на петте елементи, където ще върши различни неща.

Той ще дава блясък на петте елементи и в пещерата Джанг ще звучи много силно.

Когато душата-Соханг напусне тялото, кажи ми тогава, как Джанг ще я закриля?

Кал е създал Джанджхари Бездната, и както Джанг, та-ка и Ханг са разклонения на Кал.

Този нечестен Кал ще ги нарича „нетленни", и като ги нарича „безсмъртни", той ще заблуждава.

Той ще описва много начини за изпълняване на ритуали, и той ще има много кормчии.

Той ще създава всичко с Нам на Кал. О, Дарам Дас, тър-пеливо проумей това.

На всяко място той ще въвежда обреди и ритуали, и ка-то използва моето име, той ще ме прави за смях.

Неговите души ще смятат, че няма равен на него, но ко-гато открият тайната му, тяхната илюзия ще си отиде.

Колко дълго да продължавам да говоря за Кал? Онзи, който е Джиани, ще разбере посредством различаване.

химн

Онзи, който има Лампата на Моето Знание в ръката си, ще разпознае Ямрадж.Като изоставя удоволствията, създадени от Кал, такава душа ще ускорява своята работа.

Само един познавач ще разбере начините на живот и различаването.

Онези, които поставят вниманието си в Моето Слово, ще изоставят обвивката и ще вземат единствено Същността.

КУПЛЕТ


О, Дарам Дас, разбери заблуждаващите пътища на де-цата на Яма.

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 269

Ще дам знак на душите, за да не може Яма да ги спре.

О, Дарам Дас, владяни от невежество, душите не раз-познават знаците на Кал.

Но докато човек остава привързан към Въплъщенията, Кал ще си остане беден и нещастен.

Онези, които говорят без полза и помнят Кал, ще изос-тавят Нам и ще изявят Кал вътре в себе си.

Когато Коренът атакува Въплъщенията, тези души ще се заблудят, изоставяйки Истината.

Кал ще започне да унищожава Въплъщенията, и ще улавя в материални заблуди душите на Кал.

Но Въплъщенията ще бъдат пробуждани чрез моето средство и ще спрат дейността на Корена.

САМО ЕДИН ПОЗНАВАЧ Един човек, който наистина търси духовността, е закрилян от своята скромност, смиреност и чистотата на своето търсене, което съответства на истинското учение на Учите-ля.

Синът на Над ще остане незасегнат и ще приеме непо-клатимо моето Слово.

Чрез подкрепата на Шабд, той ще има един сияен начин на живот, знание, разбиране и качества.

Нечестният Кал не ще го погълне. Знай, че това е исти-на, о, братко!

Описание на Виджай Дут

Чуй сега качествата на Виджай, които ще ти обяснявам едно по едно.

Той ще бъде роден в Бунделканд, и ще задържи името „Джиани".

Като организира рас и като свири на флейта, той ще прави душите непоклатими в Саки Бав.

270 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

Той ще бъде съпровождан от много жени, и сам ще се нарича „вторият Кришна".

Той ще заблуждава душите, тъй като без Знанието, как могат те да го разпознаят?

Той ще казва, че пред очите е сянката на ума, и че над носа е небето.

Душите ще паднат в мъгливата заблуда на Яма - един художник, който използва черни и бели цветове.

Миг след миг той ще бъде непостоянен и не ще бъде устойчив. Те (душите) ще се опитват да видят това с външ-ните очи.

Кал ще показва сянката на ума, и ще нарича тази сянка „средството за освобождение".

Той ще кара душите да изоставят истинския Нам, за да могат те да влизат в устата на Кал.

О, Дарам Дас, обясних ти какво ще прави Ямрай.

И четиримата Пратеници ще създават дълбоки илюзии, и по този начин те ще крадат душите.НАЧИНИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ТЕЗИ ПРАТЕНИЦИ

Аз със сигурност ще запаля Лампата на Знанието, за да не погубва Кал душите -

също както предупредих Индра Мати - която остана бдителна - и така Кал не я получи.

ГОВОРЕНЕ ЗА БЪДЕЩЕТО - РАЗЛИЧНИ ТЕМИ

О, братко, ще ти обясня какво ще се случи в бъдеще. Докато оставаш в тялото, Кал не ще се появи. Когато изтеглиш вниманието си, той ще започне своето безполезно говорене,

и когато напуснеш тялото, тогава Кал ще дойде.

Той ще разтури твоето семейство, и със своята заблуда,

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 271

Кал ще ги удовлетворява.

В семейството ще има много кормчии. Същността на Нектара ще вкуси отровата.

Като използва Мул и Бинд, той ще замърсява семейст-вото.

Семейството ще се сблъска с една голяма заблуда, когато Ханг Дут се присъедини към семейството и заживее с тях.

Когато Ханг стане по-силен, той ще накара членовете на семейството да се бият помежду си.

Поради характера (природата) си, те не ще изоставят Ханг, и той отново и отново ще ги безпокои.

Той ще убие собствената си същност - и след като бъде видяно това, караницата ще се разрастне.

Кал не ще може да види битката, и така той ще намери начин да излезе от семейството.

Твоето семейство ще говори за много опитности и ще критикува Сина на Над.

СИНЪТ НА НАД Синът на Звуковия Поток; духовен син като противоположност на „Синът на Бинд" или физически син. Тук става въпрос за гурумук, такива като Чудамани, които ще станат Учители.

ВИДЖАЙ ДУТ Пътят на приятната погрешна посока. Всичко е нежно, приятно и внушаващо доверие, но душата не се пробужда: тя вижда единствено бялото и черното на Кал, вместо живия цвят или цвета на живота, който е нейното наследство. Акцентуването върху любовта, музиката, танцуването и т.н., когато душата е отделена от духовните си корени, дава обратен ефект.

КОГАТО НАПУСНЕШ ТЯЛОТО Историята сочи, че в много случаи, когато един Учител напусне тялото, неговите деца или други членове от семейството имат претенции за Учителството и често успя-ват да отклонят вниманието от истинските приемници. „Твоето се-мейство ще говори за много опитности и ще критикува сина на Над" е едно пророчество, което се е сбъдвало много пъти. Дарам Дас е Син на Над по линия на Кабир, той е негов духовен син и приемник; дори ако физическият син на Кабир, Камал, съживи мъртвец, това не

272 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

променя нищо. По подобен начин, именно Чудамани (във възможно най-пълния смисъл „духовен син на Дарам Дас" или „Нади син на Да-рам Дас"), е приемникът на Дарам Дас, а не физическият или Бинди син на Дарам Дас, Нарайян. Изкушението от страна на членовете на семейството на Учителя да смятат физическата и духовната връзка за равни е огромно, и желанието на последователите да направят същото приравняване е ужасяващо: в много случаи дори Учителят да посочи публично пред множество свидетели, че неговият приемник не ще бъде член от семейството му, това не оказва голямо значение. Разбира се, имало е примери, когато някой е бил и духовен, и физически син на своя Учител, но такива примери са рядкост. Истината, която Кабир посочва тук, е правилото.

Онези, които станат кормчии, ще станат егоисти. Вслед-ствие на себичността си, те не ще познаятБог и ще заблуждават много души.

Ето защо ти обяснявам, че трябва да предупредиш твоето семейство.

Те трябва да посрещнат с любов Сина на Над, който ще се появи.

О, Дарам Дас, ти си мой Син на Над. Възприеми (осъз-най - б.пр.) ума като Яма.

Дори ако Камал, Моят син, съживява мъртвите, при все това Пратеникът е вътре в него.

Възприемайки Мен като свой баща, той е един егоист. Ето защо Аз те упълномощих.

Аз съм приятелят на любовта и предаността. Аз не ис-кам коне и слонове!

Онези души, които ме приемат с любов и преданост, ще живеят в Моето Сърце.

Ако егоизмът ми носеше удовлетворение, аз щях да упълномощавам казите и пандитите.

Видях как ставаш смирен и как идваш в моето Убежи-ще, и си завладян от Любовта,

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 273

ето защо, о, Дарам Дас, аз те учих и те упълномощих.

Дай това учение на Сина на Над, за да може Пътят да засияе.

Семейството ще притежава много его: „Ние сме сино-вете на семейството на Дарам Дас."

Там, където има его - мен ме няма там. Дарам Дас, възприеми това като истина в ума си:

там, където има егоизъм, там е формата на Кал, и такива души не ще отидат в красивия Сат Лок.Дарам Дас каза:

О, Боже, аз съм в Твоя власт- Твой слуга - и не ще изоставя Твоите заповеди.

О, Свами, аз ще направя Над-Сина Приемник, но моето семейство също трябва да бъде освободено, о, Ти, Който Си Изцяло Съзнателен!

Кабир каза:

О, Дарам Дас, твоето семейство ще бъде освободено. Отстрани това съмнение!

Чуй, о, Дарам Дас! Как е възможно онези, които непокла-тимо приемат предаността на Нам, да не бъдат освободени?

Ще освободя всички тях, ако живеят съобразно Моите Начини. Ако те приемат Моето Слово, аз ще освободя Чети-ридесет и двамата.

Онези, които приемат моето Слово, ще бъдат любимото се-мейство, тъй като без моето Слово, човек не може да прекоси.

Дарам Дас каза:

Четиридесет и двете Въплъщения са Твои Същности. Какво велико нещо ще направиш, като ги освободиш!

О, Боже, ако Ти освободиш Същностите на тези Въплъ-щения, тогава има величие в Твоето идване в света.

274 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТОКабир каза:

Освободил съм с Една Моя Дума Четиридесет и двете Въплъщения на твоята Същност.

От другите по-малки семейства никой не ще бъде осво-боден, без да получи Знака.

Когато човек се съедини със Семето, това е наричано „семейство", и това не ще даде плод без Словото.

Знаещият Един е дал Своята Подкрепа на Четиридесет и двете Въплъщения.

Словото е едно и също и за Въплъщенията, и за Същ-ностите. Въплъщенията ще бъдат по-велики, а Същностите -по-малко велики.

Чрез Моето Слово ще се пробуди Най-Великата Същ-ност, и по-малко великите Въплъщения ще го следват.

Те ще въведат пътя и ще показват начина на забравилите души.

Те ще въведат пътя на Над и Бинд, и Чудамани ще осво-бождава душите.

О, Дарам Дас, твоето семейство ще стане невежо, и не ще разпознава Знаците на Същностите.

ВЪПЛЪЩЕНИЯТА И СЪЩНОСТИТЕ Един труден за превод пасаж. Въплъщенията са физическите изяви на Същностите и са по-велики, защото докато не се изявят, те не могат да освобождават ду-шите. Четиридесет и двамата- онези, които са предопределени да станат Учители - всъщност са вече освободени, макар че те (както на-прави Чудамани) ще преминат през посвещение и ще приемат Учител също като всички други. Освобождението на другите ще зависи от тяхното търсене и тяхното намиране. Макар физическото семейство да произлиза от съединяване със Семето (Бинд), духовното семейство произлиза от съединяване със Словото (Над). „Най-Великата Същност" се отнася за Чудамани, но Учителите, които ще го следват, не ще бъдат „по-малко велики" от наша гледна точка (разликата тук е между сватех сант или такъв, който е роден свободен отгоре, и гурумук сант - такъв, който се е освободил чрез медитация и милостта на своя Учител).

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 275

НАД И БИНД „Словото, станало плът". Духовното съединение с физическото.

О, братко, ще ти разкажа какво ще се случи в бъдеще.

Ти ще имаш едно Семе в шестото си поколение, и това Семе дори ще забрави Въплъщенията.

Твоето семе ще стане толкова невежо, че ще приеме пътя на Таксари.

Те ще изоставят нашия Път и всички те ще следват пътя на Таксари.

Те ще изпълняват Чаука по такъв начин, че много души ще отидат в цикъла на осемдесет и четирите2.

Те ще притежават много егоизъм и ще се бият със Сина на Над. Твоето семейство ще стане злонамерено и Въплътеното Слово (Словото, Станало Плът) ще ги спира.

Дарам Дас каза:

Сега моите съмнения нарастнаха. О, Боже, кажи ми окончателно.

Първо Ти каза следното: „Ще държа Четиридесет и две-те под Своя Закрила."

Сега Ти казваш, че те ще бъдат владяни от Кал! Как е възможно да се случат и двете неща?ВЪЗХВАЛАТА НА ВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА НАД

Дарам Дас, събуди се! Ще ти обясня за Въплътеното Слово (Словото, Станало Плът).

Винаги, когато Кал връхлита внезапно, аз ще идвам там, за да помогна.

2 Цикълът на осемдесет и четирите - 84-те лак видове живот или 8 400 000 видове живот, в които душата се преражда според своите действия и жела-ния (своята карма)- б.пр.

276 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

Тогава аз ще изявявам душата на Над, и като разрушавам илюзията, аз ще правя света непоклатим в предаността.

Синът на Над е Моя Същност и чрез Него ще бъде прославян Пътят.

Въплътеното Слово ще бъде съзнателен, но твоето Се-ме не ще има любов към Него.

Въплътеното Слово ще бъде пробудено посредством Шабд, и ще сложи край на клопката на Кал.

Твоето Семе не ще вярва в Него, и не ще се слее с Шабд.

Синът на Над ще има желанието за Шабд, докато твоето Семе ще забрави.

О, Дарам Дас, можеш да провериш това: Шабд не ще бъде изявен чрез Семето.

Виж историята на четирите епохи: Пътят винаги е бил изявяван чрез Шабд.

Независимо от това дали човек е без качества или е изпълнен с качества, без Шабд той не може да държи Пътя.

О, Дарам Дас, ти си мой Син на Над. Ето защо съм ти дал Нишката на Освобождението.

По този начин ще освобождавам Четиридесет и двете. Винаги, когато те не сполучат, аз ще ги спасявам.

Онзи, който, като гледа Семето, не ще приеме Словото на Шабд, ще бъде сграбчен от Кал.

Въплътените, които ще вярват в Шабд - самите те ще бъдат освободени, и ще освободят много други души.

О, братко, къде е Шабд? Къде е Семето? Без предаността към Нам, човек не може да отиде в Сат Лок.ВАЖНОСТТА НА ГУРУ

За човек никой друг не трябва да бъде по-велик от Учи-теля, и той трябва да възприема Учителя като Най-Великия от Всичко.

Той трябва да възприема своя Учител като най-доброто,

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 277

и трябва да възприема учението на своя Учител за истина.

Твоето Семе ще се бори по следния начин: той ще иска да прекоси океана на света без Учителя.

Той ще учи света, като самият той е без Гуру! Самият той е потънал, и ще бъде причина другите да потънат.

Без Гуру няма освобождение: онези, които приемат Учи-теля, прекосяват океана.

Чрез сила той ще прави връзка с Въплъщенията, така Кал ще го погълне.

Когато светът е залепнал към роднини и семейства, то-гава Въплъщенията могат да бъдат заблудени.

Тогава Кал ще дойде и ще поглъща душите, и като ги променя в множество различни форми, той ще ги води обратно в света.

Тогава Моят Над ще дойде и ще зове - като Го погледне, Кал ще побегне веднага.

Ето защо, Дарам Дас, аз те предупреждавам: обяснил съм ти по много начини за Въплътеното Слово.

Онези, които искат да се избавят от заблудите на Кал, трябва да поддържат любовта си към Въплъщенията на Над.

ШАБД НЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗЯВЕН ЧРЕЗ СЕМЕТО Категорично твърдение, което много добре изяснява темата.

Семето, което ще изостави подкрепата наВъплъщението на Над, ще бъде уловено в клопката на Яма.

Пратеникът ще постави много капани, към които души-те ще бъдат привлечени, щом ги видят.

Онези, които не ще имат любов в сърцата си към Въп-лътения на Над, ще отиват в устата на Кал.

Ето защо ти обясних всичко, и те предупредих.

Душите, които познаят Същността на Над, и онези, кои-то разпознаят Знаците на Въплътеното Слово,

278 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

онези, които (раз)познаят истинския Шабд - тях Яма не може да спре!

Дарам Дас, ще ти обясня следното - приеми думите ми, като слушаш внимателно:

върви и кажи на душите, че Въплътеното Слово (Слово-то, Станало Плът) е дошло, за да освобождава света.

Те не трябва да изоставят Въплътеното Слово - което е Над - и трябва винаги да имат любов към Над.

Те не трябва да вземат страна в свади между роднини и семейства. Ако вземат страна, те ще страдат.

Предупредих те по много начини. Онзи, който бъде вни-мателен, не ще страда.

По този начин твоето Семе ще отива с Над, който като гледат, Пратениците ще се разкайват в сърцата си.

По този начин Семето ще има щастие. Пратениците не ще повлияят на Семето, което ще бъде с Над и Въплътеното Слово (Словото, Станало Плът).

Дарам Дас стана и помоли: О, Боже, обясни ми след-ното сега:

Ти говори толкова много за важността на Над, и спо-мена Въплътеното Слово (Словото, Станало Плът) като по-нискостоящо от него.

О, Мой Боже, кажи ми причината защо си създал Въп-лътеното Слово (Словото, Станало Плът).

Ако Въплътеният на Над ще пробужда света, тогава кога ще работи Въплътеното Слово (Словото, Станало Плът)?Като чу тези думи, Сатгуру се засмя и обясни на Да-рам Дас това открай-докрай:

Понеже Гаргин не прие Над и Словото, ето защо аз създадох Семето.

„Бинд" е едно име и е наричано „Бинд" след срещата със Същността.

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 279

Въплътеното Слово е Същността на Сат Пуруш. Като достигне Неговото Жилище, душата ще се освободи от този свят.

Когато двете, Над и Семето, са заедно, единствено то-гава устата на Кал ще остане затворена.

Както ти казах преди, Над и Бинд ще са заедно,

защото Бинд не ще израства без Над, но Над ще осво-бождава без Бинд.

О, братко, Кал създава много трудности през Кали Юга: той ще поглъща всички под формата на егоизъм.

Единението с Над ще става, след като се изостави егоиз-ма, докато Бинд е пълен с егоизъм.

Ето защо Сат Пуруш е създал тази котва, и направи Над и Бинд като две различни форми.

Онези, които помнят формата на Истината, изоставяйки егоизма, те ще станат Ханса.

О, братко, независимо от това дали човек е Над или Бинд, качеството на егоизма не е добро за никого.

Онези, които имат его, ще бъдат удавени в океана на света и изцяло уловени в клопките на Кал.

Когато качеството на егоизма ще идва във Въплътените, тогава ще бъдат създавани различията между Над и Бинд.

Ако Въплътените са противопоставяни, тогава всички, владяни от Кал, ще следват неговия път.Дарам Дас каза:

Боже, чуй моята молба: с Твоята милост душите ще бъдат освобождавани. Ти направи така, че да разбера формата на Над и Бинд, и Ти ми каза тайната на тяхното освобождение.

Всички души ще отидат в Твоята Лок. Тогава какво ще прави Нарайян Дас?

Тъй като е наричан „мой син" в света, ето защо безпо-койство за него идва в ума ми.

280 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

Всички души от океана на света ще (го) прекосят, но ще падне ли Нарайян Дас в устата на Кал?

НАД И ВЪПЛЪТЕНОТО СЛОВО (СЛОВОТО, СТАНАЛО ПЛЪТ) Дарам Дас е объркан от това как Кабир използва тези термини, които са съвсем малко различаващи се аспекти на едно и също нещо. Had и „Слово" са синоними, които обозначават Звуковия Поток.

САТГУРУ СЕ ЗАСМЯ Той може добре това. Това е един не-вероятно сбит пасаж. Идеята е, че макар Словото да е всемогъщо, то трябва да се изяви в човешко тяло, преди да може Кал да бъде победен и душите да бъдат освободени.

БЕЗ БИНД Силата за освобождение е в Над, не в Бинд и при опре-делени обстоятелства (например, при един посветен последовател, който е напуснал тялото), работата на Над по освобождението може да продължи независимо от Бинд.

Това не е нещо добро. Чуй, молбата ми, о, Дарителю -Океан на Щастието!

О, Свами, освободи го! Това е моята молба, о, Ти, Който Си Изцяло Съзнателен!

Кабир каза:

О, Дарам Дас, казах ти отново и отново, но в сърцето си ти не вярваш на това:

кажи ми, ако четиринадесетте Яма отидат в Сат Лок, кой ще улавя душите?

Сега аз опознах твоя интелект. Умишлено, ти си станал човек, който не знае нищо.

Ти си започнал да заличаваш заповедите на Сат Пуруш. Когато човек забрави Знанието, привързаността и илюзията се пробуждат.

Когато тъмнината на привързаността господства в сър-цето, човек забравя Знанието и изоставя своята работа.

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 281

Без вяра, предаността не може да бъде извършвана; и без преданост никоя душа не може да прекоси.

Ти отново си бил уловен в капана на Кал. Ето защо при-вързаността към твоя син се е пробудила в сърцето ти.

Макар да видя толкова ясно, че Нарайян Дас е владян от Кал -

въпреки това ти си станал вироглав и не си разбрал до-ри една моя дума.

О, Дарам Дас, какво ми каза току-що - ти не мислеше за това в сърцето си.

Ти не ми вярваш. Имай вяра в Учителя - защо вярваш в света?

Ако човек срещне Учителя, отказвайки се от всичко свое, този щастливец изкачва стъпалата на Истината.

Ако човек се улови за привързаността, илюзията се пробуж-да, и този нещастник изоставя цялата преданост и цялото знание.

Ти си Същността на Сат Пуруш. Ти си дошъл в света, за да поемеш работата по пробуждането на душите.

Ако самият ти изоставиш вярата в Учителя и, гледайки нещата в света, се привържеш към тях,

тогава какво да кажем за душите? Това показва ясно, Дарам Дас, че и твоето семейство ще върши същото.

Те винаги ще горят в огъня на привързаността и това ще създава различия в семейството.

Да се казва „без сина името (родът - б.пр.) не може да продължи" и „без съпругата не може да има дом", всички те-зи - като гордостта от семейството - са трикове на Кал.

При това положение всички членове на семейството ще забравят, и не ще спечелят Пътя на истинския Нам.

Гледайки другите, душите ще бъдат уловени в тези не-ща - и Пратениците ще бъдат щастливи, виждайки това.

Тогава Пратениците ще станат могъщи, и като сграбчват душите, ще ги изпращат в ада.

282 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

Когато душите са уловени в капана на Кал, те ще забра-вят себе си в похот, привързаност, алчност и егоизъм.

Те не ще имат вяра в Гуру, и чувайки истинския Нам, те ще горят.

Чуй знаците на онези, които ще имат Сат Нам вътре в себе си:

те не ще бъдат повлиявани от Кал, и не ще имат похот, гняв, егоизъм и алчност в себе си.

Изоставяйки привързаност и желания, те винаги ще па-зят Думите на Сатгуру в сърцето си.

Както змията държи скъпоценния камък на главата си, по същия начин последователят трябва винаги да държи заповедите на Учителя на първо място.

Забравяйки „син" и „жена", и изоставяйки удоволствия-та, душата, която докосне Нозете на Сат Пуруш, става Ханса.

О, Дарам Дас, единствено храбър човек може постоянно да се подчинява на даряващите покой Думи на Учителя.

Такава душа отива в Сат Лок и за нея освобождението не е далеч.

КУПЛЕТ


Като изоставиш сложността и объркаността на карма и илюзиите, обичай Нозете на Учителя.

Имайки непоклатима вяра в Шабд на Гурумук, осъзнай тялото като пепел.Щом чу тези думи, Дарам Дас се засрами и напълно се разкая вума си.

Като се втурна, той падна в Нозете на Сатгуру и ка-за: О, Боже, помогни ми. Аз съм невежият!

О, Свами, прости грешката ми! Приеми тази молба, о, Ти, Който Си Изцяло Съзнателен.

Аз съм невежият, който не обърна внимание на Твоите Думи, и отправяше молби отново и отново.

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 283

ЧЕТИРИНАДЕСЕТТЕ ЯМА Негативната Сила, нейните прате-ници и т.н. ще бъдат освободени, но не до края на цикъла.

Сега съм дошъл в Твоите Нозе и отправям следната молба: Ако детето се инати пред бащата, той не се интересува

от „добро" или „лошо".

Твоят Нам е Освободителят на грешниците, така че, мо-

ля те, не пресмятай лошите ми качества.

Кабир каза:

О, Дарам Дас, Ти си Същността на Сат Пуруш: остави Нарайян Дас и семейството.

Като използваш Шабд, погледни в сърцето си - о, Дарам Дас! Няма разлика между мен и теб!

Ти си дошъл в този свят заради душите, и ти ще въведеш Пътя в океана на света.Дарам Дас каза:

О, Боже, Ти си Дарителят на Океана на Щастието! Ти ме направи слуга и истински последовател.

Преди да Те разпозная, Кал ми беше отнел интелекта!

Откакто ме направи Твой, аз имам непоклатимо знание.

Като се държа здраво за нозете Ти, аз казвам, че светът не е вътре в мен сега.

Ако в мен се надигне желание за някого другиго - изос-тавяйки Теб - тогава нека да живея в ада!Сатгуру каза:

Дарам Дас, ти си благословеният да ме разпознаеш и, подчинявайки се на думите ми, да отхвърлиш твоя син.

Когато огледалото на сърцето на последователя е полирано, единствено тогава може да бъде видяна формата на Учителя.

284 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

Само когато последователят държи формата на Учителя в своето сърце, той разрушава всичките разклонения на Кал.

Докато човек има хитри желания, този слуга не ще види Учителя.

Когато последователят се отдаде в Нозете на Учителя със съсредоточено внимание, той е избавян от привързаност и знанието се пробужда.

Когато в сърцето се появи Лампата на Знанието, Тя уни-щожава всички привързаности и илюзии.

Когато той (последователят - б.пр.) дойде отново при Сатгуру, това е също както капката се разтваря в океана.

Кабир казва: „Когато капката изгуби себе си в океана, тогава всичките безпокойства приключват."

О, Дарам Дас, това е Величието на Нозете на Учителя. Така че, като изоставиш илюзия и гордост, приеми Нозете на Гуру.

Чрез приемането, всичките страдания приключват. Без Учителя, последователят остава тъжен.

Сега ще ти кажа нещо, което щом чуеш, то ще прогони твоите съмнения:

Нарайян Дас не ще вярва в теб. Той ще прави онова, което му дойде на ум.

Няма съмнение относно това - че в света неговият път също ще съществува.

Гледайки Пътя, който Нашата Същност ще отстоява, той ще увеличава спора.

Той не ще може да издържи популярността на нашия Път - също така, той ще нарича своя път по-велик от нашия.

Той ще отстоява своя път със съвършен егоизъм, и ще смята всички други (пътища - б.пр.) за по-низши.

Той ще бъде един егоист в присъствието на Саду и Светци, и не ще вярва в Синовете на Над.

Докато се държи по този начин, той не ще получи Пътя на Истината.

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 285

Въплътеното Слово (Словото, Станало Плът) и Над са Кормчиите - той ще бъде освободен единствено тогава, когато Ги срещне,

изоставяйки егоизъм, име (авторитет) и светска слава. Когато ще има истинския Сатийя Шабд в своето сърце,

когато ще нарече Въплътеното Слово (Словото, Станало Плът) „Същността" - единствено тогава, Дарам Дас, той ще бъде харесан от мен.

Единствено онзи, който се отказва от кастата си (забравя за социалното си положение) и не позволява на привързаността да дойде, единствено той ще бъде наричан Същността на Въп-лътеното Слово (Словото, Станало Плът).

Онзи, който ще забрави положението на семейството си, той със сигурност ще бъде Същността на Въплъщенията.

Тогава аз ще го освободя. Казвам ти тази истина, и това не е лъжа.

О, Дарам Дас, имай тази вяра в сърцето си, тъй като не изрекох и една дума, в която човек да не може да вярва.

НЯМА РАЗЛИКА МЕЖДУ МЕН И ТЕБ Макар Кабир да е из-цяло съзнателният Син на Сат Пуруш и Дарам Дас да е „Робът на Закона", обикновеният човек, който е падал отново и отново, и е правил грешка след грешка, въпреки това Кабир може да каже това, защото то е истина. Това е основното утешително послание на „ Океанът от Любов " и голямото обещание и надежда за човечеството.

Без вяра душата не ще прекоси, а без да има вяра в Учителя, душата ще приема Кал.

О, братко, не съществува Дарител като Учителя. Ето защо трябва да държиш сърцето си погълнато от Нозете на Учителя.

286 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

химн

Няма друг Дарител в света. Възприеми (осъзнай - б.пр.) Учителя като Дарителя на Освобождението.Като избавя човек от неговите низши пътища, Учителят обяснява Знанието:

като прави душите непоклатими в предаността, Той ги довежда в Обятията на Нам.

КУПЛЕТ

Онзи, който не осъзнава никаква разлика между Учи-теля и Сат Пуруш,той спечелва Съвършеното Разпознаване, и за него стра-данията на Кал приключват.

О, Дарам Дас, виж качествата на Сатгуру - колко непо-клатимо вярва Той и как има вяра.

Виж душата, оплетена в обреди и ритуали - как непокла-тимо тя продължава да вярва (в това - б.пр.).

Самата тя носи калта, и самата тя прави идол на Съз-дателя.

Тя предлага ориз и цветя на този идол. С любов и вяра тя съсредоточава върху него ума си.

Тогава, възприемайки идола като Създателя, тя обожава този идол и не позволява да загуби вярата си.

Тъй като има любов в заблудата, същата любов става жива за нея.

Тези души, които имат (такава) любов към Учителя, каквато този човек има към своя идол, са безценни и те стават Любимите Ханса на Бог.

Виж любовта на тези идолообожатели - колко здраво са оплетени в заблудата.

Самият аз ти обясних Нам на Гуру, и ти обясних, че няма разлика между Гуру и Сат Пуруш.

И така, душите ще остават във властта на Кал, и не ще имат вяра в Учителя.

IV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО 287

Когато човек няма вяра в Тялото на Учителя, като със-редоточава вниманието си в празнотата, той ще заблуждава себе си.

Онези, които непоклатимо се уповават на Учителя - тях-ното освобождение не може да бъде отстрочено.

Онези, които имат такава непоклатима вяра, че не изос-тавят Учителя или не преместват вниманието си на никое друго място -

този начин на живот на душата е скъпоценен, и такава душа боядисва тялото си в цвета на Любовта.

С любов разбери, че Словото на Учителя е Нектарът, от който щом се пие, лошият интелект си отива.

О, Дарам Дас, като обмислиш (имаш предвид всичко то-ва) в сърцето си, бъди непоклатим във вярата си в Учителя.

ХИМН

По този начин, като имаш непоклатима вяра в Нозете на Учителя, обичай Го постоянно.Запалвайки в сърцето Лампата на Знанието на Учителя, отстрани тъмнината на привързаностите.

Посредством величието на праха на нозете на Учителя, греховете със сигурност ще си отидат.

He съществува друг начин да се получи освобождение, освен чрез предано сливане с Шабд.

КУПЛЕТ


Този свят е много дълбок. Приеми Нам с любов и реши-телност.

Чрез Милостта и Подкрепата на Учителя, човек полу-чава Словото на Учителя както Кормчията.

288 ІV. ИСТОРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО


Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница