Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биография


Какво получава онзи, който получи Нам?страница4/17
Дата09.09.2016
Размер3.65 Mb.
ТипБиография
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Какво получава онзи, който получи Нам?

Онзи, който получи Сат Нам от Сатгуру, отива до Сат Лок, изкачвайки се по въжето на Нам.

Дарам Рай свежда глава пред онзи, чиято душа се слива

52 І. ПРОЛОГ

c Онова, Което Няма Елементи.

Какво е Шабд на Същността?

Шабд на Същността е една форма, която няма тяло. Шабд на Същността е красив, той не може да се изрази с думи.

Тялото има елементи и природа. Шабд на Същността не притежава елементи и няма тяло.

За Шабд се говори във всичките четири посоки - един-ствено Шабд на Същността може да освободи душите.

Самият Нам на Сат Пуруш е Шабд на Същността и Сим-ран на Сат Пуруш е познаването на Шабд на Същността.

Онзи, който се слее с Него, без да извършва симран чрез езика - дори Кал се плаши от такъв човек.

Пътят на Шабд на Същността е фин, лесен и съвършен; само един храбър човек обаче може да го следва.

CAT ЛОК Областта на Истината; петото вътрешно ниво, пър-вото изцяло духовно ниво, мястото на Сат Пуруш. Това е нивото, до което съвършените Учители или Сант отвеждат своите последователи; Самият Сат Пуруш ги отвежда по-нататък в Абсолюта. Гуру Нанак използва за това ниво наименованието Сач Канд; Суфи-Учителите го наричат Мукам-и-Хак. То е Дворецът на Светците.

КАШИ Наричан още Бенарес; най-свещеният от всички хин-дуистки градове и мястото, където Кабир прекарал своя живот. Ши-роко разпространено било вярването, че който умре в Каши ще бъде освободен; вследствие на това, преданите хиндуисти от цяла Индия се опитвали да достигнат Каши през времето на своето последно боле-дуване. Казва се, че Кабир, за да разобличи тези несериозни вярвания, умишлено напуснал Каши точно преди да умре и отишъл в Магахар, относно който било широко разпространено вярването, че всеки, който умира там, отива в ада.

АД В терминологията на Учителите, „ад" може да се отнася или за особено трудно въплъщаване на земята, или за цикъла от раждане и смърт изобщо или за определени нива от фината (астралната) област, където се отработва особено тежка карма. Това в никакъв случай не е завинаги

І. ПРОЛОГ 53

и когато се премине през кармата, индивидуалната душа е свободна да опита отново. Виж Kirpal Singh, „ The Wheel of Life ", pp. 42-44.

ЯМА Богът на смъртта; друго наименование за Кал.

ДАРАМ РАЙ Богът на Отсъждането или Закона; друго наиме-нование на Кал, което често се използва в „Анураг Сагар ".

СИМРАН Помнене; в писанията на Учителите се споменава за Помнене на Бог чрез повтарянето на Неговите Пет Основни Имена, както са давани под формата на мантра от Учителя по време на посве-щението. Това повтаряне се извършва „без езика" (виж следващия стих), т.е. умствено и е една от трите основни медитационни практики на Шабд Йога. Симран освен това е средство за задържане в състояние на постоянно помнене, дори когато не се седи в медитация и е защита срещу Кал.

ПОЗНАВАНЕ Това е един много интересен стих. Първата част е едно ясно изявление за духовното отъждествяване на Нам (т.е. Името) на Бог с Шабд; втората част казва, че способността да „познаеш", т.е. да чуеш и да бъдеш изтеглен нагоре от Звуковия Поток зависи от цялостността на Симран. Това се отнася за начина, по който духовните практики на Шабд Йога водят една към друга.

Той не е нито дума, нито симран, нито джапа. Той е съвър-шено нещо, което щом човек достигне, той може да победи Кал.

Опората на душата е в главата, и сега аз ще ти кажа за познаването на Шабд.

Онзи, който се свързва с Неповтарящото Се Повтаряне, вижда лотоса с безброй листчета.

Когато достигне вратата на фината (астралната) област, той [накрая] отива до Агам и Агочар [по пътя на] Истинския Път.

Неговата вътрешна Същност - където живее Ади Пу-руш - получава просветление.

Разпознавайки Го, душата отива при Него - и Той отвеж-да душата в нейния източник.

Душата е от същата същност като Сат Пуруш и е нари-чана още Джива-Соханг.

54 І. ПРОЛОГ

Дарам Дас, ти си един мъдър Светец. Познай този Шабд, който дава освобождение.

Методът за медитиране върху

Шабд на Същността (Нам) -

начинът, по който се практикува Пътя на Учителя

Повтаряй Неповтарящото Се и с милостта на съвърше-ния Учител го провери.

Дръж крилото на ума в покой, виж Шабд; и като из-качваш ума, приключи своята Карма.

Достигни мястото, където Звукът се предизвиква без езика и където зърната на броеницата се движат без ръце:

слей се с Шабд на Същността, отиди в света на безсмър-тието.

КУПЛЕТ


Величието на Невъобразимия е безгранично - милиони слънца и луни не могат да съперничат на един негов косъм.

Сиянието на една душа се равнява на светлината на шестнадесет слънца.Ликуването на Дарам Дас:

О, Боже, жертвам себе си в Твоите Нозе. Премахвайки болката ми, Ти ме направи щастлив.

Слушайки Твоите думи, аз съм тъй щастлив, колкото е щастлив сляп човек, на когото са дадени очи.

Кабир каза:

Дарам Дас, ти си една чиста душа, която, срещайки се с мен, се освободи от болката си.

Също както ти си ме обичал, изоставяйки богатството си, дома си и синовете си,

по същия начин последователите, които ще направят това и с решителност ще привържат ума си към Нозете на Учителя

І. ПРОЛОГ 55

и ще изявят любов към нозете на Учителя вътре в себе си, жертвайки своето тяло, ум и богатство за Сатгуру -

те ще ми бъдат най-скъпи, и никой не ще може някога да ги спре.

Последователите, които не ще пожертват всичко и таят измама в сърцата си, докато показват любов на лицата си,

как могат те да отидат в Сат Лок? Ако не изявят Учителя вътре, те не могат да Ме достигнат.

Дарам Дас изразява от сърце благодарността си: Всичко това си извършил Ти, мой Боже; аз съм много

мръсен.


Изливайки милост върху мен, Самият Ти дойде при мен

и държейки ръката ми, ме освободи от Кал.

ДЖАПА Повтаряне на мантра, обикновено устно, което се различава от Симран, макар двете думи понякога, като тук например, да се използват като синоними.

НЕПОВТАРЯЩО СЕ ПОВТАРЯНЕ АджапаДжап; често се из-ползва в Сант Мат - отнася се за Звуковия Поток или Шабд.

АДИ ПУРУШ Първоначалната Личност; друго наименование за Сат Пуруш.

СОХАНГ „Аз съм Ти"; използването на термина тук като наи-менование на душата подчертава еднаквостта на душата с Бог, спо-менавана в първата част на стиха; съчетаването на Соханг с джива подчертава иронията на положението на затворената и забравяща ду-ша, видяна в светлината на нейната истинска природа.

КАРМА Законът за причина и следствие, основаващ се на жела-нията и „аз"-а, който е причината за неспирното лутане в цикъла на раждане и смърт (трансмиграцията) из всичките три светове [физически, фин (астрален) и причинен (каузален)], управлявани от Кал и който управлява съдбата на всеки живот. Действията, извършени в един живот (независимо от това дали са били в мисли, думи или дела) образуват основата на кармата на следващите животи.

I. Историята на Сътворяването1. В Началото

ВЪПРОС ОТНОСНО СЪТВОРЯВАНЕТО

Дарам Дас каза:

Сега, мой Боже, разкажи ми къде е Нивото на Безсмър-тието.

Опиши ми всички нива и направи така, че аз, жадният, да пия от Нектара.

Къде живее душата и къде е жилището на Сат Пуруш?

С какво се храни душата там и откъде идва този Звук?

Как Сат Пуруш създаде нивата и защо Той пожела да ги създаде?

Разкажи ми за сътворяването на трите светове - опиши ми всичко и не крий нищо от мен.

Как се роди Кал Ниранджан и как се родиха шестнаде-сетте синове?

Как бяха разпространени четирите видове създадени същества и как душите бяха хвърлени в ръцете на Кал?

Как бяха родени Курма и Шеш Наг, и как Матсия и Варах получиха въплъщение?

Как бяха родени тримата богове и как беше създадена областта на звездите?

Как беше създадено това тяло? О, Боже, разкажи ми Ис-торията на Творението,

за да могат всичките ми съмнения да си отидат, и за да може умът ми да се задоволи.

1.ВНАЧАЛОТО 57

ХИМН

О, Сатгуру, милостиво разкажи на този Твой слуга Исто-рията на Сътворяването.Просветли ме с нектара на Твоите думи, за да може стра-хът от Яма да бъде унищожен.

Възприемайки ме като Твой роб, разкажи ми всяко едно нещо и ми го опиши.

О, Сатгуру, аз съм убеден, че онова, което ми кажеш, ще бъде истина!

КУПЛЕТ


Твоите думи са истина, те са ми много скъпи. Твоята милост е неописуема - аз съм голям щастливец, че Ти си ми дал Своя Даршан.

Кабир каза:

Дарам Дас, прецених, че ти си подходящият човек и за-това ще ти разкажа тайните.

Слушай описанието на началото на сътворяването, кое-то е знакът на разрушаването.

КАЛ НИРАНДЖАН Пълното наименование на Негативната Сила, често съкращавано на „Кал". „Ниранджан" означава „отвъд илюзията" и се употребява за Кал („Времето"), защото той е създа-телят на илюзията.

ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ СЪЗДАДЕНИ СЪЩЕСТВА Сетадж или Ушмадж, „родени от влагата" (безгръбначни и т.н.); Утбудж или Аставар, „родени от семена" (растенията); Андадж или родени от яйце (повечето гръбначни); Джерадж или Пиндадж, родени отутроба (бозайниците, включително човешките същества). Тези четири форми на живот фигурират по-нататък в „Анураг Сагар ". (Виж стр. 119)

КУРМА Много важна фигура в индийската митология, обик-новено изобразяван или описван във формата на костенурка, каквато, както беше посочено, е грубо или приблизително формата на вселе-ната. Курма, първият създаден син на Сат Пуруш, е този аспект на

58 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Бащата, който съдържа по-ниското творение в спящо или неизявено състояние.

ШЕШ НАГ Една първоначална фигура - змия, владетел на един род - която присъства неотлъчно в индийската митология; изглежда тя е прототип на дракона. Интелигентен, с дълъг живот, влечуго, нито добър, нито лош, а безразличен към човека, Шеш Наг няма място във вселената, щом в нея започнат да господстват човешките същества и неговата роля в „Анураг Сагар" е малка. По-нататък в поемата той е с облик на майка, която храни още неродената земя в нейния ембрионален стадий.

МАТСИЯ Първото въплъщение на Вишну - във формата на риба иликит.

ВАРАХ Третото въплъщение на Вишну - във формата на глиган.

ТРИМАТА БОГОВЕ Брама, Вишну и Шива - тримата синове на Кал, които присъстват често по-нататък в поемата.

ЗНАКЪТ ЗА РАЗРУШАВАНЕ Всичко, което е създадено, носи със себе си неизбежността на своето разрушаване.

КАКВО БЕШЕ В НАЧАЛОТО

Дарам Дас, слушай! Когато нямаше земя, небе или по-ниски области,

когато Курма, Варах и Шеш Наг не съществуваха, и Са-дасват Парвант и Ганеша не бяха родени,

тогава дори тридесетте други богове не бяха създадени -

за това време аз ще ти разкажа.

КУПЛЕТ


Когато нямаше Брама, Вишну и Махеш, и Шастрите и Пураните все още не бяха създадени,

тогава всички тези неща бяха в Сат Пуруш, като сянката, която живее в смокиновото дърво.

1.ВНАЧАЛОТО 59

ХИМН


О, Дарам Дас, чуй историята на сътворяването, която никой не знае.

Тъй като творението възникна след тези събития, какво доказателство бих могъл да дам?

Четирите Веди не знаят тези истории за Сат Пуруш,

защото тогава Ведите също не съществуваха - така че, как биха могли те да опишат неописуемото?

КУПЛЕТ

Ведите не знаят нищо за творението тогава (по онова време - б.пр.), или те не разбират онова, което няма форма:светът следва пътя на Веда, но Джиани, като изобличава Ведите, показва верния път.

Раждането на творението -творението на Сат Пуруш

Когато Сат Пуруш живееше в скрита (неизявена - б.пр.) форма, Той не беше създал тялото и материята.

Както маслото е скрито в лотоса, по същия начин Сат Пуруш живееше - скрит (неизявен - б.пр.).

В Своята Воля, Той създаде душите и гледайки ги, се почувства много щастлив.

От първия Шабд, създаден от Него, бяха създадени све-товете и океана, в които Той живееше.

Той направи трона на четирите светове и седна на ло-тоса.

Там, където седна Сат Пуруш, там беше създадено же-лание.

Във волята на Сат Пуруш бяха създадени осемдесет и осем хиляди острова.

Във всичките светове съществува Неговото желание. Не-говото желание е с много хубав аромат.

60 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТОПоявяване на шестнадесет синове

От втория Шабд на Сат Пуруш беше създаден Курма, с желанието да остане привързан към Неговите Нозе. Когато Сат Пуруш изрече третия Шабд, се роди един син на име Джиан.

САДАСВАТ ПАРВАНТ и ГАНЕША Хиндуистки богове. Съ-ществуват безброй такива.

МАХЕШ Друго наименование на Шива. Шива е наричан още Махадев или Рудра.

ШАСТРИ и ПУРАНИ Хиндуистки писания, написани на санскрит.

ВЕДИ Най-свещените от всички хиндуистки писания. Техният произход е едно важно събитие в „Анураг Сагар ".

ДЖИАНИ „Познаващ (нещо)"; на санскрит jnani (джнани). Същото като гръцкото gnostic (гностик). Джиан означава „Знание" в най-висшия смисъл: духовното знание за творението, достъпно за онези, които живеят на петото ниво и затова наистина „знаят" всичко за вселената. Джиани, както се използва в „Анураг Сагар ", е една много висока духовна степен, равняваща се на Учител или Сант и е често употребявана за Кабир.

ЛОТОС Лотосовите листа са много мазни, което може да се по-чувства, но не може да се види.

ДУШИ Както контекстът показва, душите са създадени от Сат Пуруш от Самия Него.

ЧЕТИРИТЕ СВЕТОВЕ Духовното творение или СатДеш, което често е разделяно на четири части: Сат Лок или Сач Канд, което е пъл-ната изява на Абсолюта или Същността в Съществуване; Алак Лок и Агам Лок, които са нива в изявата на Абсолюта; и Анами или Ра-дасоами, която е Неизявената Същност на Абсолюта.

ЖЕЛАНИЕ „Желанието" (т.е. Волята) на Бог. Без него нямаше да има творение.

СИНОВЕТЕ НА САТ ПУРУШ Всеки син представя един ас-пект на Сат Пуруш, който е трябвало да се изяви отделно, за да се появи Творението дори на най-висшето духовно ниво. „Творение", казано в духовен смисъл, означава просто следното: Бог разделя Се-бе Си на толкова много части, които стават Творението. Тъй като

1.ВНАЧАЛОТО 61

Крайната или Най-Висшата Реалност е единството на Бог, а не Неговата множественост, налице е един много истински смисъл, в който Творението на което и да е ниво, дори на най-висшето, е не-реално и илюзорно. Кирпал Сингх пише: „Творението като такова не съществува само по себе си. Действителното и реалното е винаги едно и също и не подлежи на промяна ... там не може да има нищо отделно от Абсолютното Единство. То проектира Себе Си в различни форми, които са израз на Неговата сила." („The Crown of Life", p. 124). Забележете, че Кал или Времето е също един от синовете - „Времето" като част от цялото, която причинява само трудности, когато е отделена от останалото. По този начин падането на Кал и цялото по-ниско творение се подразбират в този първи съзидателен акт на Сат Пуруш. Тъй като тези аспекти на Сат Пуруш са представени и като индивидуалности, ние сме оставили по-голямата част от техните имена на санскрит непреведени, като тези имена изразяват индивидуалност, която английските думи не могат да предадат. (Тези имена все още се използват като лични имена в Индия).

ДЖИАН Знание, в най-висшия смисъл. Това е синът на Сат Пуруш, Който по-късно се въплъщава като Сат Сукрит, Маниндер, Карунамай и Кабир.

Когато той дойде пред Сат Пуруш и Му се поклони, Сат Пуруш му заповяда да влезе в творението.

Когато беше сътворен четвъртия Шабд, беше създаден синът на име Вивек.

Сат Пуруш му заповяда да живее в творението. С петия Шабд се роди една сияйна светлина:

когато Сат Пуруш изрече петия Шабд, Кал Ниранджан получи въплъщение.

Той е създаден от най-величествената част от тялото на Сат Пуруш - ето защо той безпокои душата.

Душите са от същността на Сат Пуруш и никой не знае началото и края им.

Когато Сат Пуруш изрече с устата Си шестия Шабд,

62 1.ВНАЧАЛОТО

тогава беше роден Сахадж.

Със седмия Шабд беше създаден Сантош, на когото беше дадено позволение да влезе в творението.

Когато Сат Пуруш изрече осмия Шабд, в красивия свят беше настанен Сурат.

С деветия Шабд беше създаден Безкрайно Щастие и десетият Шабд създаде Опрощение.

Единадесетият Шабд създаде син на име Нишкам и два-надесетият Шабд създаде син на име Джал-Ранджи.

Тринадесетият Шабд създаде Ачинт, и с четиринадесе-тия Шабд беше създаден Любов.

С петнадесетия Шабд беше роден Дин Дайял и шестна-десетият Шабд създаде Търпение.

Със седемнадесетия Шабд бяха създадени Йога и Свет-ците; всички те бяха родени от един и същи източник.

Шабд създаде всички синове, Шабд създаде всички све-тове и океани.

Във всеки свят бяха настанени частите от Неговата същ-ност - джива (душите) - и тяхната храна беше нектар.

Красотата на джива (душите) е безкрайна и там винаги съществува щастие.

Величието на джива (душите) е безкрайно и там винаги съществува щастие;

величието на джива (душите) е недостижимо и неопи-суемо - кой може да опише Тяхната безкрайна красота?

Всичките синове медитират върху Сат Пуруш и се хра-нят с нектар, наслаждавайки се на щастие.

По този начин бяха родени шестнадесетте синове: Да-рам Дас, приеми това със сърцето си.

Безграничната красота на световете, които бяха създаде-ни, не може да бъде описана.

Това е едно удивително творение; красотата му е такава, че е невъзможно да се опише с думи.

1.ВНАЧАЛОТО 63

Всички светове получават светлина от Светлината на Сат Лок.

Дори слънцето и луната сияят със Светлината на един косъм от Сат Пуруш.

КУПЛЕТ


Сатгуру е едно жилище на щастие. Скръб, привързаност и болка не съществуват там.

Имайки даршан на Сат Пуруш, джива (душите) изпит-ват радост.

II. Историята на Сътворяването

1. В Началото

ВЪПРОС ОТНОСНО СЪТВОРЯВАНЕТО

Дарам Дас каза:

Сега, мой Боже, разкажи ми къде е Нивото на Безсмър-тието.

Опиши ми всички нива и направи така, че аз, жадният, да пия от Нектара.

Къде живее душата и къде е жилището на Сат Пуруш?

С какво се храни душата там и откъде идва този Звук?

Как Сат Пуруш създаде нивата и защо Той пожела да ги създаде?

Разкажи ми за сътворяването на трите светове - опиши ми всичко и не крий нищо от мен.

Как се роди Кал Ниранджан и как се родиха шестнаде-сетте синове?

Как бяха разпространени четирите видове създадени същества и как душите бяха хвърлени в ръцете на Кал?

Как бяха родени Курма и Шеш Наг, и как Матсия и Варах получиха въплъщение?

Как бяха родени тримата богове и как беше създадена областта на звездите?

Как беше създадено това тяло? О, Боже, разкажи ми Ис-торията на Творението,

за да могат всичките ми съмнения да си отидат, и за да може умът ми да се задоволи.

1.ВНАЧАЛОТО 57

ХИМН

О, Сатгуру, милостиво разкажи на този Твой слуга Исто-рията на Сътворяването.Просветли ме с нектара на Твоите думи, за да може стра-хът от Яма да бъде унищожен.

Възприемайки ме като Твой роб, разкажи ми всяко едно нещо и ми го опиши.

О, Сатгуру, аз съм убеден, че онова, което ми кажеш, ще бъде истина!

КУПЛЕТ


Твоите думи са истина, те са ми много скъпи. Твоята милост е неописуема - аз съм голям щастливец, че Ти си ми дал Своя Даршан.

Кабир каза:

Дарам Дас, прецених, че ти си подходящият човек и за-това ще ти разкажа тайните.

Слушай описанието на началото на сътворяването, кое-то е знакът на разрушаването.

КАЛ НИРАНДЖАН Пълното наименование на Негативната Сила, често съкращавано на „Кал". „Ниранджан" означава „отвъд илюзията" и се употребява за Кал („Времето"), защото той е създа-телят на илюзията.

ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ СЪЗДАДЕНИ СЪЩЕСТВА Сетадж или Ушмадж, „родени от влагата" (безгръбначни и т.н.); Утбудж или Аставар, „родени от семена" (растенията); Андадж или родени от яйце (повечето гръбначни); Джерадж или Пиндадж, родени отутроба (бозайниците, включително човешките същества). Тези четири форми на живот фигурират по-нататък в „Анураг Сагар ". (Виж стр. 119)

КУРМА Много важна фигура в индийската митология, обик-новено изобразяван или описван във формата на костенурка, каквато, както беше посочено, е грубо или приблизително формата на вселе-ната. Курма, първият създаден син на Сат Пуруш, е този аспект на

58 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Бащата, който съдържа по-ниското творение в спящо или неизявено състояние.

ШЕШ НАГ Една първоначална фигура - змия, владетел на един род - която присъства неотлъчно в индийската митология; изглежда тя е прототип на дракона. Интелигентен, с дълъг живот, влечуго, нито добър, нито лош, а безразличен към човека, Шеш Наг няма място във вселената, щом в нея започнат да господстват човешките същества и неговата роля в „Анураг Сагар" е малка. По-нататък в поемата той е с облик на майка, която храни още неродената земя в нейния ембрионален стадий.

МАТСИЯ Първото въплъщение на Вишну - във формата на риба иликит.

ВАРАХ Третото въплъщение на Вишну - във формата на глиган.

ТРИМАТА БОГОВЕ Брама, Вишну и Шива - тримата синове на Кал, които присъстват често по-нататък в поемата.

ЗНАКЪТ ЗА РАЗРУШАВАНЕ Всичко, което е създадено, носи със себе си неизбежността на своето разрушаване.

КАКВО БЕШЕ В НАЧАЛОТО

Дарам Дас, слушай! Когато нямаше земя, небе или по-ниски области,

когато Курма, Варах и Шеш Наг не съществуваха, и Са-дасват Парвант и Ганеша не бяха родени,

тогава дори тридесетте други богове не бяха създадени -

за това време аз ще ти разкажа.

КУПЛЕТ


Когато нямаше Брама, Вишну и Махеш, и Шастрите и Пураните все още не бяха създадени,

тогава всички тези неща бяха в Сат Пуруш, като сянката, която живее в смокиновото дърво.

1.ВНАЧАЛОТО 59

ХИМН


О, Дарам Дас, чуй историята на сътворяването, която никой не знае.

Тъй като творението възникна след тези събития, какво доказателство бих могъл да дам?

Четирите Веди не знаят тези истории за Сат Пуруш,

защото тогава Ведите също не съществуваха - така че, как биха могли те да опишат неописуемото?

КУПЛЕТ

Ведите не знаят нищо за творението тогава (по онова време - б.пр.), или те не разбират онова, което няма форма:светът следва пътя на Веда, но Джиани, като изобличава Ведите, показва верния път.

Раждането на творението -творението на Сат Пуруш

Когато Сат Пуруш живееше в скрита (неизявена - б.пр.) форма, Той не беше създал тялото и материята.

Както маслото е скрито в лотоса, по същия начин Сат Пуруш живееше - скрит (неизявен - б.пр.).

В Своята Воля, Той създаде душите и гледайки ги, се почувства много щастлив.

От първия Шабд, създаден от Него, бяха създадени све-товете и океана, в които Той живееше.

Той направи трона на четирите светове и седна на ло-тоса.

Там, където седна Сат Пуруш, там беше създадено же-лание.

Във волята на Сат Пуруш бяха създадени осемдесет и осем хиляди острова.

Във всичките светове съществува Неговото желание. Не-говото желание е с много хубав аромат.

60 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТОПоявяване на шестнадесет синове

От втория Шабд на Сат Пуруш беше създаден Курма, с желанието да остане привързан към Неговите Нозе. Когато Сат Пуруш изрече третия Шабд, се роди един син на име Джиан.

САДАСВАТ ПАРВАНТ и ГАНЕША Хиндуистки богове. Съ-ществуват безброй такива.

МАХЕШ Друго наименование на Шива. Шива е наричан още Махадев или Рудра.

ШАСТРИ и ПУРАНИ Хиндуистки писания, написани на санскрит.

ВЕДИ Най-свещените от всички хиндуистки писания. Техният произход е едно важно събитие в „Анураг Сагар ".

ДЖИАНИ „Познаващ (нещо)"; на санскрит jnani (джнани). Същото като гръцкото gnostic (гностик). Джиан означава „Знание" в най-висшия смисъл: духовното знание за творението, достъпно за онези, които живеят на петото ниво и затова наистина „знаят" всичко за вселената. Джиани, както се използва в „Анураг Сагар ", е една много висока духовна степен, равняваща се на Учител или Сант и е често употребявана за Кабир.

ЛОТОС Лотосовите листа са много мазни, което може да се по-чувства, но не може да се види.

ДУШИ Както контекстът показва, душите са създадени от Сат Пуруш от Самия Него.

ЧЕТИРИТЕ СВЕТОВЕ Духовното творение или СатДеш, което често е разделяно на четири части: Сат Лок или Сач Канд, което е пъл-ната изява на Абсолюта или Същността в Съществуване; Алак Лок и Агам Лок, които са нива в изявата на Абсолюта; и Анами или Ра-дасоами, която е Неизявената Същност на Абсолюта.

ЖЕЛАНИЕ „Желанието" (т.е. Волята) на Бог. Без него нямаше да има творение.

СИНОВЕТЕ НА САТ ПУРУШ Всеки син представя един ас-пект на Сат Пуруш, който е трябвало да се изяви отделно, за да се появи Творението дори на най-висшето духовно ниво. „Творение", казано в духовен смисъл, означава просто следното: Бог разделя Се-бе Си на толкова много части, които стават Творението. Тъй като

1.ВНАЧАЛОТО 61

Крайната или Най-Висшата Реалност е единството на Бог, а не Неговата множественост, налице е един много истински смисъл, в който Творението на което и да е ниво, дори на най-висшето, е не-реално и илюзорно. Кирпал Сингх пише: „Творението като такова не съществува само по себе си. Действителното и реалното е винаги едно и също и не подлежи на промяна ... там не може да има нищо отделно от Абсолютното Единство. То проектира Себе Си в различни форми, които са израз на Неговата сила." („The Crown of Life", p. 124). Забележете, че Кал или Времето е също един от синовете - „Времето" като част от цялото, която причинява само трудности, когато е отделена от останалото. По този начин падането на Кал и цялото по-ниско творение се подразбират в този първи съзидателен акт на Сат Пуруш. Тъй като тези аспекти на Сат Пуруш са представени и като индивидуалности, ние сме оставили по-голямата част от техните имена на санскрит непреведени, като тези имена изразяват индивидуалност, която английските думи не могат да предадат. (Тези имена все още се използват като лични имена в Индия).

ДЖИАН Знание, в най-висшия смисъл. Това е синът на Сат Пуруш, Който по-късно се въплъщава като Сат Сукрит, Маниндер, Карунамай и Кабир.

Когато той дойде пред Сат Пуруш и Му се поклони, Сат Пуруш му заповяда да влезе в творението.

Когато беше сътворен четвъртия Шабд, беше създаден синът на име Вивек.

Сат Пуруш му заповяда да живее в творението. С петия Шабд се роди една сияйна светлина:

когато Сат Пуруш изрече петия Шабд, Кал Ниранджан получи въплъщение.

Той е създаден от най-величествената част от тялото на Сат Пуруш - ето защо той безпокои душата.

Душите са от същността на Сат Пуруш и никой не знае началото и края им.

Когато Сат Пуруш изрече с устата Си шестия Шабд,

62 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

тогава беше роден Сахадж.

Със седмия Шабд беше създаден Сантош, на когото беше дадено позволение да влезе в творението.

Когато Сат Пуруш изрече осмия Шабд, в красивия свят беше настанен Сурат.

С деветия Шабд беше създаден Безкрайно Щастие и десетият Шабд създаде Опрощение.

Единадесетият Шабд създаде син на име Нишкам и два-надесетият Шабд създаде син на име Джал-Ранджи.

Тринадесетият Шабд създаде Ачинт, и с четиринадесе-тия Шабд беше създаден Любов.

С петнадесетия Шабд беше роден Дин Дайял и шестна-десетият Шабд създаде Търпение.

Със седемнадесетия Шабд бяха създадени Йога и Свет-ците; всички те бяха родени от един и същи източник.

Шабд създаде всички синове, Шабд създаде всички све-тове и океани.

Във всеки свят бяха настанени частите от Неговата същ-ност - джива (душите) - и тяхната храна беше нектар.

Красотата на джива (душите) е безкрайна и там винаги съществува щастие.

Величието на джива (душите) е безкрайно и там винаги съществува щастие;

величието на джива (душите) е недостижимо и неопи-суемо - кой може да опише Тяхната безкрайна красота?

Всичките синове медитират върху Сат Пуруш и се хра-нят с нектар, наслаждавайки се на щастие.

По този начин бяха родени шестнадесетте синове: Да-рам Дас, приеми това със сърцето си.

Безграничната красота на световете, които бяха създаде-ни, не може да бъде описана.

Това е едно удивително творение; красотата му е такава, че е невъзможно да се опише с думи.

1.ВНАЧАЛОТО 63

Всички светове получават светлина от Светлината на Сат Лок.

Дори слънцето и луната сияят със Светлината на един косъм от Сат Пуруш.

КУПЛЕТ


Сатгуру е едно жилище на щастие. Скръб, привързаност и болка не съществуват там.

Имайки даршан на Сат Пуруш, джива (душите) изпит-ват радост.2. Падането на Кал

Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница