Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биография


Начинът за премахване на последиците от тялото на предишния животстраница8/17
Дата09.09.2016
Размер3.65 Mb.
ТипБиография
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Начинът за премахване на последиците от тялото на предишния живот

Когато човек срещне Сатгуру и Той му даде Знанието, човек забравя характера си на животно.

4. ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТ 119

Братко, когато шкурката на Нам се приложи, единствено тогава ръждата от душата се премахва.

РОДЕНИ ОТ ЯЙЦЕ Андадж; птици, влечуги и т.н. Включва всички животни, при които раждането става в рамките на определено време от зачеването - от яйца, снесени от майката.

РОДЕНИ ОТ СЕМЕ Утбудж или аставар; неподвижното тво-рение. Включва всички растения.

РОДЕНИ ОТ ВЛАГА Сетадж или ушмадж; по-низшите живо-тински форми, чието раждане, въпреки че то може да бъде от яйца, е резултат от външен стимул, такъв като промяната на сезоните, нарастването на влагата и т.н. Безгръбначните.

РОДЕНИ ОТ УТРОБА Джерадж или пиндадж; животни, чиито малки се раждат живи от утроба и са хранени от майката. Бозайниците, включително човешките същества.

ТЯЛОТО НА ЧОВЕКА Биологически човекът е бозайник; разли-ката между него и другите бозайници - духовното му измерение - се дължи на присъствието на петия елемент, акаш [обикновено превеждан като „небе" (или „етер" - б.пр.)], който не е физически.

Когато перачът пере дрехите, той използва сапун:

дрехите, които са слабо замърсени, изискват малко труд, за да се отстрани мръсотията.

Дрехите, които са много мръсни, изискват повече труд.

Характерът (природата) на човека е като дрехите и мръ-сотията.

Някои души получават Знанието само с кратко обясне-ние и с малко труд.Дарам Дас каза:

Това беше описанието на няколко тела. Но сега те моля да ми разкажеш за всеки вид от творението.

Когато душите влязат в човешкото тяло от всичките четири различни видове на творението,

какви качества притежават те? Разкажи ми, като ми ги обясняваш (видовете - б.пр.) един по един.

120 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

О, мой Боже, смили се над мен, за да може - като науча това - да имам някаква съзнателност.РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДУШИТЕ ОТ ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ НА ТВОРЕНИЕТО

Кабир каза:

Дарам Дас, съсредоточи вниманието си върху мен. Ще ти обясня качествата на четирите видове на творението.

След като скита във всичките четири видове, душата идва в човешкото тяло.

Човекът получава знание според качествата на тялото, което душата е напуснала преди да стане човешко същество.

Сега ще ти разкажа за добрите и лошите качества на ду-шите съобразно техните предишни тела.

Разпознаване на човешките същества,

които идват от творението на родените от яйце

Най-напред ще ти разкажа за родените от яйце. (Ще ти ги обяснявам един по един.)

Те имат вътре в себе си много леност, сън, похот, гняв и бедност.

Те обичат да крадат; те са много дейни; и имат вътре себе си силно желание за Майя.

Те обичат да злословят и критикуват, и сами да си под-палват къщата.

Понякога те плачат, понякога те се смеят, понякога те пеят.

Те обичат да служат на духове.

Когато видят другите да правят благотворителност, те стават завистливи и им мислят зло.

Те спорят с другите и не позволяват в ума им да влезе каквото и да е знание за Бог.

Те не приемат никой Гуру или Сатгуру, и отхвърлят Ве-дите и Шастрите.

Те гледат на другите като на по-низши и наричат себе

4. ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТ 121

си по-висши.

Те не възприемат другите като равни.

Те носят мръсни дрехи и не се къпят. Очите им са изпъл-нени с мръсотия и от устата им също тече слюнка.

ДУШИТЕ ОТ ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ Ако „колелото на осемдесет и четирите" е наистина колело и душите се „издигат" и „спускат" в не­го, издигайки се до човешкото раждане и спускайки се от човешкото раждане, което е на върха, тогава как душите могат да дойдат направо в човешко тяло от всеки вид живот? Това не е обяснено в текста, но се предполага, че читателят има знание за това: една от страните на мисията на един съвременен Учител или Сатгуру е да осуети или да предизвика „късо съединение" в действието на колелото, където е възможно. Той прави това, като дарява веднага човешка форма на всеки един индивид в по-низша форма на живот, който е убит от негово действие или от действието на човек, от когото той получава служене в някаква степен. Баба Саван Сингх казва по повод на това: „Когато един Светец ходи по земята, земята става чиста и свята. Когато той ходи по тревата или при ходене смачка червеи или насекоми, те получават на-право човешко тяло, независимо от реда в цикъла на „84-те" и нивата на еволюция на творението на живота на земята според науката на При-родата. Овощните дървета и растенията, от които се получават жит-ни храни, използвани от един Светец за храна, също получават напра-во човешки тела. Дървото, част от което един Светец използва за своя датан (четка за зъби) и кравите, които дават мляко за Светци, също получават направо човешко тяло. По подобен начин, кобилите и другите животни, които Светците яздят, мравките или червеите, чиито тела докосват течащата вода, в която се къпе един Светец, или пък която и да е летяща птица, която има възможност да види гола част от тялото на един Светец, също извличат същата полза." Цитат от книгата на Kirpal Singh „The Way of the Saints", pp. 136-37.

ЩЕ ОБЯСНЯ КАЧЕСТВАТА Описанията, които следват, са общи, те не са индивидуални и има известно застъпване между видовете. Очевидно нито един индивид не ще прояви всички характерни особености.

ЩЕ ТИ РАЗКАЖА ЗА РОДЕНИТЕ ОТ ЯЙЦЕ Това описание, както и другите две описания на родените хора направо от по-низшите видове, е извънредно негативно. Човешкото раждане идва малко

122 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

„силно" за тези души; те не го използват за своето освобождение и следователно злоупотребяват с него по много начини. Но това не е в сила за най-важното нещо: тъй като те дължат своята човешка форма пряко на Учителя, те имат склонност да бъдат притеглени към него и дори да станат негови последователи. Ако посветените от някой Учител имат навика да се отнасят романтично към миналите си животи или да мислят за себе си, че по някакъв сложен начин са достойни за милостта, която им е била дадена, то кратък размисъл на тази тема би дошъл отрезвяващо. Това е също причината или една от причините защо Учителите често се обръщат към „грешниците" [„Защо твоят Учител яде с кръчмарите и грешниците?", („Евангелие от Матей", 9:11)] повече, отколкото към по-висшите типове хора и защо те толкова често страдат вследствие на лошото поведение и липсата на разбиране от страна на техните последователи. Почти всяка страница от Евангелията отразява това.

Те обичат да играят комар и никога не осъзнават вели-чието на нозете на Гуру.

Главата им е наведена, краката им са дълги и те винаги дремят.

химн

Това са белезите на човека, които аз ти разказах. Разли-чи това, о, интелигентни Дарам Дас.Разказах ти за вида „родени от яйце" на творението -разкрих ти неговата тайна.

Описах белезите на душите, които идват в човешка фор-ма от Андадж. Не скрих нищо от теб.

Ще ти разкажа как скитат душите. Ще премахна всички твои илюзии.

Разпознаване на душите, които идват в човешката форма от творението на родените от влага

Сега ще ти разкажа за другия вид на творението, за чии-то качества ти споменах -

за джива (душите), които идват в човешкото тяло от тво-рението на родените от влага.

4. ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТ 123

Кабир казва: чуй, Дарам Дас, ще ти кажа тайната на Ушмадж.

Те ходят на лов и убиват джива (душите); те ги готвят по различни начини и ги ядат.

Те критикуват Нам и знанието за Бог; освен това те кри-тикуват обреда на чаука и кокосовия орех.

Те знаят много начини на говорене и обичат да обясня-ват нещата на другите.

Те лъжат при събиране на хора; те носят накривени тюр-бани, като оставят единия край да виси.

Те нямат в себе си състрадание и добродетелност, и се присмиват на онези, които помагат на другите.

Те поставят тилак и пепел от сандалово дърво на челото си и, носейки лъскави облекла, скитат из пазара.

Те имат грях в сърцата си и се преструват, че са състрада-телни. Такива души определено отиват при Яма.

Те имат дълги зъби и изпълнено със страх тяло. Очите им са жълти и дълбоки.

ХИМН


Кабир казва:

Чуй, Дарам Дас, сега знаеш това. Без Сатгуру никой не може да има това знание. Обясних ти го ясно.

Добре е, че ме срещна - не ще скрия нищо от теб. За каквото и да ме питаш, аз ще ти кажа цялата му тай-на.

Разпознаване на душите, които идват в човешката форма от творението на родените от семе

Третият вид на творението е наричан „неподвижен". Ще ти опиша качествата на душите, които идват в чо-вешкото тяло от него.

124 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Ще ти дам посланието на този вид на творението. Душа-та приема тяло съобразно нейното предишно „облекло".

Тези души притежават мигновен интелект; не им е необ-ходимо много време, за да променят ума си.

Те носят дълги ризи, колани (пояси) и тюрбани, и оби-чат да служат в двореца на императора.

Те яздят коне и носят три меча на кръста си.

Те намигат на съпругите на другите мъже и флиртуват с тях - изразявайки се посредством намигания.

Те говорят много омайващо и имат в себе си похот.

Те надничат в къщите на другите и когато ги уловят, ги водят при царя.

Но дори когато хората им се смеят, те, въпреки това, не се чувстват объркани.

В един миг те започват да обожават, в следващия миг започват да служат.

В един миг те забравят Бог и в следващия миг започват да Го обожават.

В един миг те четат мъдри книги и в следващия започват да танцуват наоколо.

В един миг те са храбри и в следващия са страхливци.

В един миг те са честни и в следващия увеличават обви-ненията срещу другия.

В един миг те са религиозни; в следващия миг вършат лоши карми.

Докато се хранят, те се чешат и винаги трият бедрата и ръцете си.

Те спят след хранене; ако някой ги разбуди, те скачат да се бият с него.

ЧАУКА И КОКОСОВ ОРЕХ Става въпрос за символичен ри-туал, обяснен по-нататък в поемата.

НАКРИВЕНИ ТЮРБАНИ Тези хора са немарливи.

4. ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТ 125

Очите им остават червени. Какво друго остана да ти кажа?

химн


Дарам Дас, джива (душата), която идва от неподвижното творение, притежава един мигновен ум.

Ще ти кажа следната истина: че тя разваля в миг всичко онова, което е постигнала.

Когато такава джива (душа) се срещне със Сатгуру, Той премахва последиците от предишното тяло:

когато тя се подчини в нозете на Гуру, Той я изпраща в Сат Лок.Разпознаване на душите, които идват в човешкото тяло от творението на родените в утроба

химн


Слушай, Дарам Дас, докато ти разказвам за качествата и белезите на родените от утроба:

Сега ще ти разкажа за четвъртия вид на творението.

Белезите на една душа, която идва от Пиндадж, са след-ните:

Той живее в отричане и е мълчалив. Той действа рели-гиозно само след като усвои религиозните книги.

Той ходи на поклонение и изпълнява Йога и Самади. Той привързва ума си към нозете на Гуру.

Той говори за Ведите и Пураните, и когато седи сред група хора, говори за добри неща.

Той може да стане цар и се наслаждава на жената, но никога не допуска каквото и да е съмнение в своя ум.

Той харесва богатството и щастието на парите, и спи в удобно легло.

Той много обича добрата храна и често яде карамфил8 и пипер9.

' Подправка - б.пр.

126 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Той дава много от парите си за благотворителност и по този начин изчиства сърцето си.

Очите на този човек са блестящи, тялото му е силно и той е смел.

Той държи рая в ръцете си - той винаги се покланя на идолите.

ХИМН

О, Дарам Дас, той е много смирен, по този начин познай тази джива (душа).Ден и нощ той се „държи" за нозете на Сатгуру и с ре-шителност следва пътя на Шабд.

О, Дарам Дас, казах ти едно по едно цялата истина.

Разказах ти за белезите на всичките четири видове на творението. Сега чуй допълнителните неща.

Разпознаване на душата, която идва в човешкото

тяло от човешко тяло

химн


Ако, когато една душа напусне човешкото тяло, тя дой-де отново в човешката форма -

слушай внимателно, Дарам Дас, как да разпознаеш така-ва душа.Дарам Дас каза:

О, мой Боже, едно съмнение се е промъкнало в ума ми: моля те, направи така, че да разбера.

Душата получава човешкото тяло едва след като скита в цикъла на осемдесет и четирите лак раждания.

Ти ми каза това преди. Защо твърдиш сега нещо ново?

Обясни ми неговата тайна, о, мой Учителю -

Като каза това, Дарам Дас улови здраво нозете на Учителя -

4. ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТ 127

ТОЙ ПРЕМАХВА ПОСЛЕДИЦИТЕ Без значение колко недос-тойни са тези души и какви нещастия причиняват на човешките съ-щества, въпреки това те могат да бъдат освободени посредством ми-лостта на Учителя; и чрез „премахване на последиците от предишното тяло", Сатгуру може да направи от тях истински и достойни за уважение човешки същества.

БЕЛЕЗИТЕ НА РОДЕНИТЕ ОТ УТРОБА Това описание - на онези души, които са родени като човешки същества като резултат от своята естествена еволюция - е далеч по-позитивно от това на другите, но въпреки това съдържа негативни елементи. Тези души също са подложени на изпитание; те нямат гаранция за ново човешко раждане, ако не използват това си раждане за истинското му предназначение. Когато са гледани в тази светлина, някои от тези качества - „той винаги се покланя на идолите" - са с отрицателен знак.

ЕДНО СЪМНЕНИЕ Дарам Дас се съмнява, че едно човешко същество би могло някога да се роди отново като друго човешко същест-во; неговото разбиране за характера на цикъла изключва тази възмож-ност. Както ще видим, той греши; но съмнението му е един интересен коментар върху обичайното съмнение на хората на Запад, което е точно обратното - че човешките същества никога не могат да слязат в по-низши видове, а продължават да се раждат вечно като човешки същества. Учените, които трябва по-добре да знаят, са прахосали множество стра-ници, „доказвайки", че това е истинското духовно учение, като про-тивоположност на невежеството на тълпите. Това са безсмислици. А и това е вредно, защото истинското космическо значение на цикъла на раждане и смърт се омаловажава и изкривява, и вместо да се гледа на колелото като на една чудовищна причина за страдание, на него се гледа като на глупава игра - „какво съм бил в предишния си живот?" - в която никой никога не разбира, че те са били родени в едно низшо, или недостойно, или дори мрачно съществувание, и човек очаква следващото си раждане, за да види каква интересна личност ще бъде.

Обясни ми белезите на човека, който идва от човешкото тяло и ми обясни как е възможно това.Кабир каза:

Дарам Дас, ще разбереш това много добре, тъй като

128 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

сега ще ти кажа неговата тайна.Когато смъртта дойде преди неговото време

Човек, който умира преди да е минало времето му, идва отново в човешкото тяло.

Глупаците, които не вярват в това, могат да го разберат, като запалят фитила на една лампа.

Когато лампата е пълна с масло, при един полъх на вятъра тя угасва.

Но отново е запалвана с огън. По същия начин душата идва отново в човешкото тяло.

Чуй, мъдри човече: ще ти кажа качествата на такъв човек. Не ще скрия никакво знание от теб.

Такъв човек е храбрец между хората - страхът никога не го доближава.

Той не е прилепен към Майя и привързаност; и като го гледат, враговете му започват да треперят от страх.

Той вярва в Истинския Шабд и не познава какво е кри-тикуване.

Той винаги поддържа любов към Сатгуру и говори лю-бящо, със смиреност.

Той търси знание, представяйки се за невеж, но прави така, че хората да научат за Истинския Нам.

Човекът, който притежава всички тези качества, Дарам Дас, разпознай като човек, който е дошъл от човешкото тяло.

химн

Онзи, който получи Шабд, се освобождава от мръсо-тията на неспирното раждане.Джива (душа), която получи Нам и Симран, отива в Сат Лок.

Душата, която приеме непоклатимо Шабд на Учителя, става скъпоценна като нектар.

Той се връща в дома си със силата на Сат Нам и неговата душа пее в покой и щастие.

4. ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТ 129

Кал не спира душата, която има със себе си величието на Сат Нам.

Дори Кал се покланя ниско на душата, която има печата на Нам върху себе си.

Защо е бил направен потокът на осемдесет и четирите лак?"

Дарам Дас каза:

Беше ми обяснена тайната на четирите видове на творе-нието; сега моля те, разкажи ми за какво да те питам!Защо беше създаден потокът на осемдесет и четирите лак раждания?

Беше ли направен той човекът или другите джива (ду-ши) да изплащат сметките си?

О, мой Учителю, кажи ми причината. Смили се над мен, не ми отказвай.

Сатгуру каза:

Човешкото тяло е даряващо щастие. Единствено в чо-вешкото тяло може да бъде разбрано знанието на Гуру.

Без значение къде отива един човек, след като получи човешкото тяло, без предаността на Сатгуру той винаги ще страда.

Заради човека бяха създадени тези осемдесет и четири, тъй като този глупав вид не приема Шабд.

Той не се отказва от навиците на осемдесет и четирите, и не насочва любовта си към истинския Нам.

Той отново отива в цикъла на осемдесет и четирите, къ-дето не може да намери никакво знание за Бог.

Той постоянно се мушка в устата на Кал, но дори тогава не се пробужда.

Обяснява му се по много начини, но въпреки това той сам си навлича проблемите.

Ако приеме Сат Нам, докато е в човешкото тяло, тогава

130 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

той може да се завърне в своя вечен дом с величието на Нам.

химн


Разбирайки Любовта, издигайки се над тялото, онази джи-ва (душа), която стане непоклатима в Първоначалния Нам,

получава паршада на Симран. И чрез милостта на Учи-теля, тя идва на Пътя.

ПРЕДИ ДА Е МИНАЛО ВРЕМЕТО МУ Не някой, който уми-ра, преди да му е дошло времето да умре (времето на смъртта е опре-делено и не може да се промени), а някой, който умира преди да е из-пълнил своето предназначение: например, човек, който търси Бог, но който не е имал възможността да бъде посветен. Ако изборът да върви нагоре е бил направен, дори на подсъзнателно ниво, то душата трябва да съществува в човешко тяло поне докато срещне Учител.

ЗАРАДИ ЧОВЕКА БЯХА СЪЗДАДЕНИ ТЕЗИ ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ Имайки предвид обстоятелството на Падането, то Колелото, с поставения в него път за освобождение във формата на човешкото тяло, е възможно най-доброто подреждане на формите на живот. То дава поле за действие на милостта.

Изоставяйки навиците на враната, тази душа приема пъ-тя на Ханса и отделя млякото от водата.

Със зрението на своето знание, тя вижда невидимото. Такава душа разпознава съвършения Учител.

Онзи, Който Не Може Да Се Изрази С Думи, е всичко; Той е показван от Словото, станало плът.

Дарам Дас, помисли над това: Онзи, Който Не Може Да Се Изрази С Думи, не притежава елементи.Дарам Дас каза:

Блажен за мен беше денят, о, мой Боже, в който имах Твоя даршан.

4. ЧЕТИРИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТ 131

Смили се над слугата. Приеми ме като Твой роб, дай ми този дар: дай ми това - ден и нощ да съм погълнат в Твоите Нозе; дай ми това - дори за миг моят ум да не се колебае.

Прахът на Твоите красиви Лотосови Нозе изчиства много грешници.

О, Океан от Милост, Бог на Милостта, смили се над мен, о, Ти, Който Си Изцяло Съзнателен.

О, мой Боже, аз жертвам себе си за Теб: разкажи ми ясно още от тази история.

Какво беше извършено след създаването на четирите видове живот? Кажи ми всички тайни.5. Кал улавя в капан джива (душите)

КАЛ СЪЗДАВА ЕДИН КАПАН

Кабир каза:

Чуй, Дарам Дас, това е такава игра на Кал, че дори пан-дитите и кази не могат да я разберат.

Те се обръщат към Кал като към Бог, и като изоставят нектара, те пият отровата.

Четиримата заедно създадоха това творение и боядисаха джива (душите) в техния временен цвят.

Джива (душата), която притежава всичките пет елементи и трите гун в себе си, знае, че с нея са четиринадесет яма.

По този начин беше създадено човешкото тяло, след то-ва беше убивано; и след поглъщането му, то отново беше съз-давано.

Онкар е коренът на Ведите. В Онкар е изгубен целият свят.

Онкар е Ниранджан, разбери това. А Сат Пуруш и Него-вият Нам са скрити.

Брама даде раждане на осемдесет и осем хиляди, които се развиваха под закрилата на Кал.

Телата, които бяха създадени от Брама - тяхното разви-тие също се състоя.

И те направиха Смритите, Шастрите и Пураните, в кои-то всички джива (души) бяха уловени в капан.

Брама заблуждава джива (душите) и ги кара да бъдат не-поклатими в предаността на Алак Ниранджан.

Следвайки учението на Ведите, всички души бяха заблу-дени и никой не научи тайната за Сат Пуруш.

О, Дарам Дас, разбери как Ниранкар постави тази драма.

5. КАЛ УЛАВЯ В КАПАН ДЖИВА (ДУШИТЕ) 133

химн


Първо, като стана демони, богове, риши и муни.

След това той се въплъти като Закрилник и унищожи де-моните.

По този начин той показа много драми на джива (душите) -

виждайки това, джива (душите) имат доверие в него: „Той е нашият Бог и Закрилник."

Показвайки на джива (душите) своето представление, в което той е Закрилник, накрая той ги поглъща.

Когато душите се окажат в устата на Кал, тогава те се разкайват.

ЧЕТИРИМАТА ЗАЕДНО Адия или Майя, Брама, Вишну и Ши-ва, както беше обяснено преди.

ОНКАР Е НИРАНДЖАН Онкар означава „формата на Ом" и се отнася специално за звука на гръмотевица, идващ от причинното (каузалното) ниво, изявата на Шабд или Словото на това ниво. Риши, които са написали хиндуистките писания, са чували този Звук вътре в себе си и са го предали езиково като Ом, което наистина е едно све-щено име. Но дори този Звук да е висш от наша гледна точка и дори да е свързан с по-висшите Звуци, идващи от чисто духовните нива по-нагоре, въпреки това той идва от Кал Ниранджан; и ако човек не отиде отвъд него (което, както стоят нещата, не може да бъде извършено, ако човек не е ръководен от някой, който е отишъл отвъд него), то вместо да намери освобождение, накрая той се оказва отново в цикъла (макар съзнателността на това ниво да е възможно най-високата в трите светове). Това е друго повторение на „трика на Майя", една от най-основните заблуди, на които е „окачен" (около който се върти и от който зависи) падналият свят: че йоги и множество други вярват, че Ом е Сат Пуруш и самият той освобождава, докато е истина противоположното -Ом е Ниранджан и накрая привързва, ако човек не отиде отвъд него.

СМРИТИ, ШАСТРИ, ПУРАНИ Хиндуистки свещени писания, като всички те запазват навеки и прославят основната грешка, спо-мената по-горе.

134 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Тогава Брама направи шестдесет и осемте места за по-клонение, карма, грехове и добродетели.

Тогава бяха направени дванадесетте знаци на Зодиака, два-десет и седемте планети, седемте дни, петнадесетте лунни дни.

Тогава бяха създадени четирите юги и бяха определени минутата, секундата и времето на дишането.

Месецът Картик и месецът Маг бяха определени за бла-гоприятни. Малцина могат да разберат тази игра на Кал!

Беше отдадена важност на поклоненията и свещените места, и по този начин джива (душите) не излизат от илюзията и не разпознават своята собствена Същност.

Всички бяха уловени в капана на добрите и лошите действия. По този начин всички души бяха оплетени.

Джива (душите) не могат да бъдат спасени без истинс-кия Шабд, а без Шабд на Същността, джива (душите) отиват в устата на Кал.

Изплашени, хората печелят заслуги, но чрез плодовете (резултатите - б.пр.) от заслугите си не могат да посрещнат своите нужди.

Докато не бъде уловено въжето на Сат Пуруш, джива (душата) скита в различни тела.

Кал заблуждава душите по много начини и така джива (душата) не открива тайната за Сат Пуруш.

Джива (душите) са въвличани в алчност заради изгодата и поради техните желания са поглъщани от Кал.

Никой не познава драмата на Кал! Като им дава надеж-дата, Кал кара душите да танцуват по неговата свирка.

Чуй първо преданието за Сат Юга, в която Кал взема ду-шите и ги яде.

Ежедневно той изяжда по един лак души. Кал е много могъщ и жесток касапин.

Той има една нагорещена скала, която остава гореща ден и нощ, където той поставя джива (душите).

5. КАЛ УЛАВЯ В КАПАН ДЖИВА (ДУШИТЕ) 135

Изгаряйки джива (душите), той ги кара да страдат. След това ги хвърля в цикъла на осемдесет и четирите.

Той ги кара да скитат в различни тела и по този начин им причинява безпокойство.

Джива (душите) крещят по много начини, че Кал ги из-мъчва толкова много.

ТОГАВА БРАМА НАПРАВИ Пълното „разцъфване" на трите по-ниски светове, чийто отличителни белези са Време, двойственост и религия, чийто ритуал и закон изисква жертвопринасяне.

КАТО ИМ ДАВА НАДЕЖДАТА Ако си мислим, че сме пробуж-дащи се, ние не ще се опитваме да се пробудим; религиозните ритуали и т.н., могат да бъдат със сигурност с противоположен ефект и опорна точка в „драмата на Кал".

Джива (душите) крещят, след като изпитват болка на нагорещената скала; получавайки заповедите на Сат Пуруш, Кабир ги освобождава

О, Учителю, моля те, помогни ни! Болката, която Кал ни причинява, е непоносима!"

ХИМН

Когато Сат Пуруш видя душите в такова жалко положе-ние, Той изпита състрадание към тях.Тогава бях повикан от великодушния милостив Бог.

Той ми обясни много неща и ми заповяда да пробуждам душите.

Той ми каза да изгася огъня на душите: Той каза, че всеки, който ме види, ще се успокои.

Подчиних се на Неговите заповеди и запомних думите Му. Свеждайки глава в поклон пред Сат Пуруш, в същия миг аз тръгнах оттам.

Стигнах там, където Яма измъчваше душите; където

136 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Кал Ниранджан караше душите да танцуват по свирката му.

Стоях там, където джива (душите) бяха горени.

Като ме видяха, те извикаха: „О, Боже, моля Те, освобо-ди ни."

Тогава аз извиках на глас Сат Шабд и свързах джива (душите) с Шабд на Сат Пуруш.Молитвата на джива (душите)

Тогава всички джива (души) молеха: „Блажен си Ти, о, Боже, Който угаси нашия огън.

О, Боже, моля те, спаси ни от Яма. Излей милост, о, Ти, Който Си Изцяло Съзнателен Бог."

Тогава аз обясних на душите, че ако използвам сила, то Сат Пуруш не би могъл да удържи думата си.

„Когато отидете в света и приемете тяло, обичайте Шабд.

(Раз)познайте10 Нам и Симран на Сат Пуруш и приемете Истината.

Ако, когато влезете в тялото, бъдете погълнати в Сат Шабд, единствено тогава вашата душа ще отиде в Сат Лок."

Накъдето е насочена привързаността - там отивате

„Каквото желание помниш в мисли, думи и дела - спо-ред твоята привързаност - там ти ще живееш.

Онова, което желаеш, докато си в тялото, то накрая (при смъртта - б.пр.) ще те отведе там.

В света, след като приемете тялото, ако забравите Сат Пуруш, Кал ще ви погълне."

Джива (душите) казаха: „Чуй, Древни, когато влезем в тялото, ние ще забравим това знание.

10 Глаголът recognize, който е използван в това изречение, притежава много значения, сравнително сходни помежду си: 1.„познавам", „разпознавам", „различавам"; 2. „признавам", „съзнавам", „съгласявам се", „приемам" - б.пр.

5. КАЛ УЛАВЯ В КАПАН ДЖИВА (ДУШИТЕ) 137

Ние ще помним Ям Рай и ще мислим, че той е Сат Пу-руш, както всички - и Ведите, и Пураните - казват: „Обичай Онзи, Който Няма Форма."

Демони, хора, муни и тридесет и трите крор11 богове -всички те са вързани с въжето на Ниранджан.

Ние вярваме във всичко това съгласно неговите учения, но сега разбираме капана наЯма."

Кабир каза на джива (душите):

О, джива, чуйте: „Това е заблудата на ума. Поради ума капанът на Кал е станал още по-здрав.

химн


Използвайки своето умение, Кал е създал много удо-волствия за джива (душите).

Поклоненията, постите, Джапа, Йога: всички те са ка-пани на Кал. Никой не знае начина да се избави от тях.

Самият Кал приема тялото и самият той възхвалява соб-ственото си съществуване.

Той направи много качества и много действия, и улови джива (душите) в своя капан.

Кал е ужасен, и джива (душите) са под негова власт.

Те са наказвани от него раждане след раждане, без да (раз)познаят истинския Нам.

БЯХ ПОВИКАН Кабир за първи път се появява в повествува-нието (в разказа); оттук нататък той ще играе една все по-важна роля на пръв Учител.

ДУМАТА НА САТ ПУРУШ Първоначалното даряване на по-ниското творение на Кал. Едно от качествата на Святия е, че той, на-кратко казано, е уязвим спрямо действията на не-святия. По-ниското творение е дадено на Кал като едно доверие: доверието не е било оп-равдано, но поради характера (природата) на Бог, то не би могло да11 Крор - един крор е равен на 10 000 000 единици - б.пр.

138 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

бъде анулирано; към него (ниското творение) може да има единствено приспособяване. В края на краищата душите, които изглежда, че са уловени междувременно, не ще бъдат в положение на губещи; те също ще извлекат полза от любовта на Бащата. Също както Той обича Кал и не ще изневери на думата Си към него, по същия начин Той обича нас и не ще изневери на думата Си към нас: както Блейк изразява това: „Вечността винаги е влюбена в направеното от Времето."

Кабир каза на Дарам Дас:

След като пробудих душите и им дадох известна доза щастие, аз отидох при Сат Пуруш.

Правейки ги щастливи, аз казах на джива (душите) да разберат следното знание:

„Когато приемете тялото и дойдете в света, тогава аз ще ви кажа тайната на Шабд.

Когато уловите въжето на Сат Нам, тогава аз ще ви освободя от Яма."

След като дадох напътствия на джива (душите), аз отидох при Сат Пуруш и му обясних страданията на джива (душите).

Милостивият Сат Пуруш, Който е великодушният Бог, Кой-то е без желания и в Чиито нозе се намира нашата сигурност,

ми каза по много начини да доведа душите обратно, след като ги накарам да помнят Шабд.След това Дарам Дас помоли:

О, Джиани, обясни ми и не крий от мен Шабд, за който ти каза Сат Пуруш.

Разкажи ми, о, Боже, кой Шабд спасява душите?

Сатгуру каза:

Сега ще ти кажа какво заповяда Сат Пуруш: По много начини той ми обясни и ми каза да довеждам обратно душите, карайки ги да помнят Шабд.

Бог ми даде Онова, Което Е Скрито - разбери това: Нам,

5. КАЛ УЛАВЯ В КАПАН ДЖИВА (ДУШИТЕ) 139

който няма тяло, е дарителят на освобождението.

Той ми даде Властта и знака да свързвам душите с Него.

Този Звук е създаден без помощта на езика; но човек може да го получи единствено с помощта на съвършен Учител.

Петте Нектара са коренът на освобождението - чрез тях приключва влизането във физическите утроби.

Относно душата, която получи Нам по този начин - Той ми каза да освободя още едно поколение (освен сегашното) на душите, които получат този Нам.

Такива души ще отиват в Сат Лок посредством въжето на Нам и дори Дарам Рай ще изпитва страх, щом ги види.

Сат Пуруш ми каза: „Когато направиш тези души свои последователи, освободи ги от Яма;

тъй както Аз съм ти дал това знание, по същия начин го давай на последователите си."Величието на Гуру

Човек винаги трябва да държи Шабд на Гурмук12 в сърцето си.

Ден и нощ той трябва да пие нектара на Нам.

Тъй както жената обича своя съпруг, по същия начин последователят трябва да обича формата на Гуру.

Миг след миг, той не трябва да откъсва поглед от красо-тата на Гурмук.

Последователят трябва да бъде като лунната птица и Учителят - като даряващата покой луна.

Тъй както преданата жена е вярна и дори в сънищата си не мисли за друг мъж;

и по този начин прославя и украсява и двете семейст-ва - нейното и това на нейния съпруг - по същия начин после-дователят трябва да следва Сант Max12 Гурмук - термин, който означава съвършен последоветел или Светец -б.пр.

140 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Тъй както преданата жена помни своя съпруг, по същия начин последователят трябва да се подчинява на заповедите на Учителя.

Няма по-висш от Гуру: разбери това, Дарам Дас!

Няма по-велик от Гуру. Като изоставяш илюзията, обо-жавай Сатгуру.

Дори онези, които с цялото си сърце извършват покло-нения, служат на храмове и богове, жертвайки главата си,

дори те не изричат полезни думи. Целият свят е потънал в забравата на илюзията.

химн


О, Дарам Дас, Гурубакти13 е непроменима и велика. Ня-ма нещо, което да е така добро като Гурубакти.

Сравнени с нея, джапа, йога, тапа, постенето, даването на благотворителност и обожаването чрез ритуали са като сламка.

Единствено светецът, върху когото Сатгуру излее ми-лостта си, ще приеме това в сърцето си.

ПЕТТЕ НЕКТАРА Панч амрит, в духовен смисъл, петте нива на Звуковия Поток; обозначение на „Нам, който няма тяло" и „Онова, Което Е Скрито", което е истинският дарител на освобождение.

ОЩЕ ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ Много сбита мисъл. Сат Пуруш гарантира, че за всеки човек, освободен от Кабир, ще има още един човек от следващото поколение, който ще получи освобождение -като по този начин се осигурява непрекъснатостта на Пътя.

О, светецо, ти ще видиш сиянието от Лампата на Зна-нието на Учителя:

ако Сатгуру излее милостта си, човек може да получи освобождение и сигурност.

13

Гурубакти - предаността към Гуру - б.пр.

5. КАЛ УЛАВЯ В КАПАН ДЖИВА (ДУШИТЕ) 141

Историята на Сукдев Джи

Сукдев беше един надменен йогишвар, нямаше друг та-къв като него.

Той отиде до Вишну Лок посредством силата на своите аскетични практики, но без Учителя той не би могъл да оста-не там.

Вишну го попита: „Как дойде тук, о, риши? Ако нямаш Учител, величието на аскетичните практики не се брои.

He обичам онзи, който няма Гуру: такъв човек влиза в тялото отново и отново, и страда.

Върни се и приеми мъдър и съвършен Учител. Единст-вено тогава ще получиш това място."

Щом чу това, Сукдев Муни се върна; без Учител той не можа да остане там.

Той прие Джанак, който няма тяло, като свой Учител и изпита такова щастие, каквото изпитва дъждовната птица, когато вали.

Нарад беше син на Брама и беше учен, всички знаят не-говата история:

много други богове, риши, мунивари - такива, които намериха убежище в Учител - прекосиха Океана на Живота.

Ако човек получи съвършен Учител, Той му показва Ис-тинския Път и Той прави така, че човек да види истината и неистината.

Съвършен Гуру е единствено Онзи, Който показва Исти-ната. Другите гуру не са от полза.

Той дава посланието на Сат Пуруш и премахва страда-нията на непрекъснатото раждане.

Онзи, Който не дава надеждата на греха и добродетелта; Който живее в сянката на неразрушимото дърво;

Онзи, Който притежава качеството на бринги - чуй, Да-рам Дас - Той е Истинският Учител!

142 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

химн

Онзи, Който показва Дома на Празнотата - приеми Го като Истинския Гуру.Приеми за истински думите на Онзи, Който отива в Чет-въртия, след като изостави трите.

Това тяло се контролира от петте и трите. Шабд, който няма тяло, е различен от това.

Той е виждан безтелесен в тялото - казвам ти, това е същността на учението на Учителя.

КУПЛЕТ


Посредством медитация, онзи, който е погълнат в безте-лесния - което е единственото предназначение на приемането на тялото -

никога не идва и никога не си отива - той става безтеле-сен в тялото.

Ако човек приеме такъв Гуру, той никога повече не ще трябва да приема тялото в този свят:

онзи, върху когото Сатгуру излее милостта, никога не идва и никога не си отива.

ЙОГИШВАР Йога, който е достигнал второто или причинното (каузалното) ниво.

СУКДЕВ ДЖИ Известна история в хиндуистките предания; тук се разказва само малка част от нея.

НАДЕЖДАТА НА ГРЕХА И ДОБРОДЕТЕЛТА Нашето спа-сение не зависи от това колко сме добри, когато сме съдени според Закона (на Справедливостта, т.е. на Кал - б.пр.), а от милостта на Бог.

ТОЙ Е ВИЖДАН БЕЗТЕЛЕСЕН В ТЯЛОТО Споменаване за Гурудев или Сияйната (Лъчистата) Форма на Учителя, която последо-вателят вижда вътре в себе си.III. Идването на Кабир

1. Преди Въплъщаванията

Дарам Дас каза:

О, Боже, ти удовлетвори мен, истински щастливия, на когото даде Своя даршан.

He мога да опиша Твоето величие; аз бях един несъзна-телен човек, когото Ти пробуди.

Обичам Твоите думи - те са пълни с нектар. Щом ги чуя, привързаността и егото побягват.

Сега, моля те, разкажи ми историята: как дойде в този свят първия път?

ПО ЗАПОВЕД НА САТ ПУРУШ КАБИР САХИБ ИДВА,

ЗА ДА ПРОБУЖДА ДУШИТЕ; ПО ПЪТЯ ТОЙ СРЕЩА НИРАНДЖАН

О, Дарам Дас, сега, когато ти ме попита, аз ще ти раз-кажа историята на всяка епоха.

Когато Сат Пуруш ми заповяда, аз стъпих на земята за-ради джива (душите).

След като Го поздравих, аз започнах да ходя и стигнах до двореца на Дарам Рай.

Беше първия път, когато идвах заради душите и върху гла-вата си имах величието на Сат Пуруш.

По заповед на Сат Пуруш аз дойдох при душите и в тази епоха моето име беше Ачинт.

Когато идвах, аз срещнах нечестния Дарам Рай, който се би с мен.

144 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

A3 СТЪПИХ НА ЗЕМЯТА Тоест, в по-ниските светове. Кабир все още не се е въплътил физически. Действителната среща с Кал става на най-горния край на причинното (каузалното) ниво, тъй като Кал не съществува в личностна форма по-надолу.

Като ме видя, той се приближи. Гневен и възбуден, той ме попита:

„Йогджит, защо си дошъл тук? Кажи ми. Да ме убиеш ли си дошъл?

Кажи ми думите на Сат Пуруш!"

Тогава аз му казах: „Чуй, Дарам Рай, идвам в света заради душите."

И още му казах: „Чуй, нечестни, ти си много умел и си заблудил душите.

Ти си накарал душите да забравят и непрекъснато ги измъчваш.

Скрил си тайната за Сат Пуруш и показваш собственото си величие на душите.

Ти гориш душите на червената гореща скала и след като ги изгориш, ги изяждаш.

Причинил си толкова много болка на душите! Затова Сат Пуруш ми заповяда:

като пробуждам душите, Аз ще ги отвеждам обратно в Сат Лок и ще ги спасявам от страданията на Кал.

Затова идвам в света и ще изпращам душите в Сат Лок, след като им дам паспорта."

Като чу това, Кал стана ужасяващ и се опита да ме изплаши.

Дарам Рай каза:

„Аз съм Му служил седемдесет юги, затова Сат Пуруш ми даде това царство и това величие.

1. ПРЕДИ ВЪПЛЪЩАВАНИЯТА 145

И когато извършвах служене в продължение на шестдесет и четири юги, Сат Пуруш ми даде осемте части на творението.

Ти ме удари и ме изхвърли! И така, Йогджит, сега аз не щете оставя!"

Тогава аз казах: Чуй, Дарам Рай, не се страхувам от теб.

Аз имам в себе си светлината и силата на Сат Пуруш. О, Кал, аз не се плаша от теб!"

Тогава аз извърших Симран на Светлината на Сат Пуруш и атакувах Негативната Сила с оръжието на Шабд.

Точно тогава го погледнах. Челото му беше станало черно.

Според мен, положението на Кал беше като на птица, която е загубила крилете си.

Той се разгневи, но когато не можа да направи нищо, той дойде и падна в нозете ми.

химн

Ниранджан каза: „Чуй, Джиани, аз те умолявам:ти си мой брат и въпреки това аз ти се противопоставих -аз направих грешка.

Разпознах Те като еднакъв със Сат Пуруш и нямам ни-какво друго чувство към Теб:

Ти си великият Бог, Който Е Изцяло Съзнателен. Сега разтвори над мен чадъра на опрощението!

КУПЛЕТ


Тъй като Сат Пуруш ми даде Царството, Ти също трябва да ми дадеш дар:

Ти си най-старият от шестнадесетте синове и си еднакъв със Сат Пуруш."

Джиани каза: „Чуй, Рай Ниранджан, ти си едно черно петно в семейството.

146 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

Идвам, за да върна душите обратно. Ще ги направя не-поклатими в Сат Шабд и Сат Нам.

Дошъл съм със заповедите на Сат Пуруш да освобожда-вам душите от Океана на Живота.

Този път чрез Звука на Сат Пуруш, аз ще те прогонвам в миг!"

Дарам Рай отправи следната молба: „Аз съм твой слуга, не ме възприемай като някой друг.

О, Джиани, ето моята единствена молба: не ми вземай нищо.

Тъй като Сат Пуруш ми е дал Царството, ако ти също ми дадеш нещо, това може да ми послужи.

Сега ще се подчиня на онова, което каза, о, Джиани; мо-жеш да вземаш от мен душите.

Но, братко, ще ти кажа едно нещо; моля те, приеми го за истина:

джива (душите) не ще Ти се подчиняват (не ще изпъл-няват заповедите Ти - б.пр.). Те ще идват при мен и ще нами-рат Твоите думи за безполезни.

Капанът, в който са хванати, е много здрав.

НАЙ-СТАРИЯТ ОТ ШЕСТНАДЕСЕТТЕ СИНОВЕ Ласкател-ство. Курма е най-старият син (на Сат Пуруш). Но Кабир, както неговото име Джиани показва, е въплъщение на втория син, Джиан, така че това обръщение към него може би не е толкова заблуждаващо.

Аз създадох Ведите, Шастрите, Смритите и много видове качества, и дъщерята на Сат Пуруш ръководи тримата богове.

И тримата създадоха много клопки, и техните усти опо-вестяват моето знание.

Те карат душите да обожават храмове, богове и камъни, и държат умовете им в поклонения, постене, джапа и тапа.

Целият свят изпълнява обожаване на Бог чрез жертво-

1. ПРЕДИ ВЪПЛЪЩАВАНИЯТА 147

принасяне: аз вързах душите с това правило.

Аз направих аскетичните практики, жертвопринасяния-та, ежедневните ритуали, правилата за поведение и много други клопки:

така че, Джиани, ако влезеш в света, душите не ще Ти се подчиняват."

Джиани каза: „Слушай, нечестни, аз ще счупя всички капани и ще освободя душите.

Посредством Сат Шабд, аз ще унищожа всички капани, които си направил.

Душата, която улови моя Шабд, ще се освободи от всич-ки твои капани.

Когато душата познае моя Шабд, тя ще изостави илю-зията, създадена от теб и ще се издигне над твоето творение.

Като правя така, че душите да разберат Сат Нам и като ги освобождавам, аз ще ги връщам в Сат Лок.

ХИМН

Аз ще правя душите непоколебими в Шабд на Милос-тивия, Който Прощава - Сат Пуруш.Такива души ще бъдат Сахадж: чисти и доволни. Те ще извършват предаността на душата

и ще бъдат дом на чисти качества. Като извършват Сим-ран на Сат Пуруш, те ще възхваляват Постоянния и Непок-латим Нам.

Аз ще изпращам душите в Сат Лок, държейки крака си върху твоята глава.

КУПЛЕТ


Аз ще пробуждам душите, като разпространявам нек-тара на Нам.

О, Дарам Рай, слушай внимателно. Аз ще смиря твоята надменност.

148 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

Като извършват практиката на предаността, те ще полу-чат паспорта и Аз ще ги свързвам с Нам на Сат Пуруш.

Негативната Сила не може да доближи такава душа и тя (Негативната Сила - б.пр.) ще им се покланя, когато види тяхното единство със Сат Пуруш."

Щом чу това, Кал се изплаши и събирайки ръце в мо-литва, отправи следната молба:

„О, Боже, Ти си милостивият дарител; излей милост върху мен, мой братко.

Сат Пуруш ме прокълна, така че да поглъщам един лак души всеки ден.

Ако всички души отидат в Сат Лок, тогава как ще задо-волявам глада си?

И още, Сат Пуруш изля милост върху мен и ми даде Царството на този свят.

Ти също трябва да излееш милост върху мен. Каквото и да те помоля, дай ми този дар.

В Сат юга, Трета юга и Двапар юга - нека през всички тези три юги да се върнат само няколко души.

Когато дойде Четвъртата Епоха - Кали юга - тогава много души могат да дойдат при теб.

Обещай ми това и тогава можеш да влезеш в света."

Джиани каза:

„О, Кал, ти създаде заблудата, ти държиш джива (души-те) в страдания.

Разбирам твоята молба; о, надменни Кал, ти ме измами;

приемам молбата, която отправи към мен. Когато дойде Четвъртата Епоха, Кали юга, ще изпратя мое въплъщение.

химн

Първо в света ще дойдат осемте души от същата същ-ност, която има Сукрит.1. ПРЕДИ ВЪПЛЪЩАВАНИЯТА 149

ДЪЩЕРЯТА НА САТ ПУРУШ Адия или Майя. Щом същност-та на самата Илюзия е дъщерята на Сат Пуруш, то тогава колко мощна сила е това.

ПАСПОРТ Тази дума, използвана често оттук нататък, е бук-вално преведена. Посвещението в Нам дарява на посветения свобода на движение във вътрешните светове.

ТИ МЕ ЗАБЛУДИ Учителите не могат да откажат на молба, отправена към тях смирено и честно, и Кал прави това. Привидно той е могъл да се възползва от уязвимостта на добротата, и в този смисъл е измамил Кабир. Но, в крайна сметка, нищо не е загубено; Кал може да си мисли, че е извършил нещо, но всичко, което той е спечелил, е Време - което от гледна точка на Вечността не означава много.

ОСЕМТЕ ДУШИ Това се отнася за Дарам Дас и неговото се-мейство и е обяснено по-нататък в поемата. Такива са „четиридесет и двете въплъщения" - линията Учители, основана от Кабир през Кали юга.

След това новата душа ще влезе в дома на Дарам Дас.

Заради душите, в света ще дойдат четиридесет и две въ-плъщения на Сат Пуруш:

като въвеждат и обясняват Пътя през Кали юга, Те ще изпращат душите обратно в Сат Лок.

КУПЛЕТ

Аз винаги ще бъда с душите, на които Те ще дават пас-порта за Сат Шабди такива души никога не ще отидат при Яма!"

Дарам Рай каза:

„О, Боже, Ти можеш да въведеш Пътя. Като освобожда-ваш душите, Ти можеш да ги отвеждаш обратно в Сат Лок.

Ще се покланям на душата, върху която видя Твоя знак.

Приех заповедите на Сат Пуруш и сега те моля за след-ното, о, Джиани:

150 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИРКал казва на Кабир Сахиб за неговите дванадесет пътя

Ти ще въведеш един път и ще изпращаш душите обрат-но в Сат Лок.

Аз ще създам дванадесет пътя и от Твое име ще уча хо-рата.

Аз ще изпратя дванадесет Яма в света, които ще раз-пространяват пътя от Твое име.

Мриту Анда, моят пратеник, ще се въплъти в къщата на Сукрит.

Първо ще се роди моят пратеник и след това Твоето въп-лъщение.

По този начин аз ще заблуждавам душите в името на Сат Пуруш.

Душите, които следват тези дванадесет пътя, ще влязат в моята уста.

Отправям само тази молба към теб. Като излееш милост върху мен и ми простиш, моля те, дари ми това.

Кал моли Кабир Сахиб

за дара да утвърди Джаганат

Когато дойде първата част от Желязната Епоха, аз ще приема тялото на Саду.

Тогава аз ще отида при цар Индрадаман, носейки името „Джаганат".

Царят ще направи мой храм, който много пъти ще бъде разрушаван от водата на океана.

Моят син Вишну, на когото седемте океана ще отмъща-ват, ще дойде там.

И така, храмът не ще оцелее - вълните на океана ще го залеят.

О, Джиани, направи следното: отиди първо на брега на океана.

1. ПРЕДИ ВЪПЛЪЩАВАНИЯТА 151

Щом Те види, океанът не ще Те покрие и ще се оттегли.

По този начин аз ще бъда утвърден и след това Ти мо-жеш да изпратиш Свое въплъщение.

Тогава Ти можеш да въведеш Пътя в Океана на Живота и можеш да спасяваш душите с Нам на Сат Пуруш.

Душа, която дойде на брега без знака на единението, не ще намери пътя за излизане."

химн

Джиани каза:„О, Дарам Рай, разбирам много добре за какво ме молиш.

Да се въведат дванадесетте пътя означава вместо нектар да се дава отрова.

Сега ще свърша с теб и ще ти покажа какво умея:

като разрязвам връзките на Яма, Аз ще освобождавам душите и ще ги изпращам на Нивото на Безсмъртието."

КУПЛЕТ

Аз помислих: Словото на Сат Пуруш не може да се за-блуди;онези, които ще бъдат непоклатими в Сат Шабд - тях Аз ще отведа у Дома.

„О, нечестни, разрешавам ти да въведеш дванадесет пътя:

първо ще се роди твоят пратеник и след това ще се роди Моето Въплъщение.

Аз ще отида на брега на океана и ще видя, че Джаганат е утвърден.

След това аз ще въведа моя Път и ще изпращам душите обратно в Сат Лок."

САМО ТАЗИ МОЛБА Тази молба и отговорът на Кабир имат важно значение. Джаганат означава „храмът на света" и молбата, коя-то е изпълнена по-късно, е символична: Кал се нуждае от помощ, за

152 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

да поддържа по-ниското творение, което е застрашено да не издържи (да се разруши вследствие на) вътрешното напрежение. Кабир се съ-гласява, макар че появата на „дванадесетте пътя" е сега част от света на Кал (тези дванадесет „пътя" са описани подробно по-нататък), за-щото отделното падане на по-ниското творение би въвлякло душите дори в по-големи страдания и защото това би Го лишило от арената, на която да извършва своята работа. Освен това, той отново отбелязва, че всичко, което ще бъде загубено, е Време.Дарам Рай се опитва да заблуди Кабир Сахиб и да получи Тайното Знание

Дарам Рай каза:

„О, Джиани, кажи ми знака на единението, за да мога да разпознавам душите, които го носят.

Аз не ще доближавам онези, които ми покажат този знак.

Затова дай ми знака на Нам, о, Боже. Излей тази милост върху мен."

Джиани каза:

„Ако ти кажа този знак, ти ще причиняваш страдание на душите.

Разбрах измамата ти, Кал: не можеш да ме изиграеш.

Дарам Рай, казвам ти ясно: държа величието на Нам скрито вътре в мен!

Отиди си; остави онези, които вземат моя Нам.

Ако се опиташ да спреш тези души, о, Кал, ти не ще оцелееш!"

Дарам Рай каза: „Отиди в света и отвеждай обратно ду-шите с помощта на Нам.

He ще доближавам душите, които пеят възхвали за Теб.

Поставяйки своя крак върху главата ми, онези, които намерят убежище в Теб, ще прекосят Океана на Живота.

Аз бях непокорен по отношение на Теб. Възприемайки Те като мой баща, аз се държах като дете:

1. ПРЕДИ ВЪПЛЪЩАВАНИЯТА 153

дори едно дете да направи десет милиона грешки, въпре-ки това бащата не затаява дори една грешка в сърцето си.

Ако бащата се отвърне от сина, тогава кой ще ме за-криля?"

Дарам Рай стана и се поклони, и Джиани дойде в този свят.

Кабир каза на Дарам Дас:

Когато видях, че Дарам Рай беше уплашен, аз напуснах това място.

Кабир казва: о, мъдри Дарам Дас, тогава аз дойдох в този свят.

Кабир среща Брама

Аз срещнах Мъдрия. Разказах му за Шабд.

Той слушаше внимателно и зададе много въпроси относ-но различаването на Сат Пуруш.

Тогава Ниранджан си помисли: „Моят най-стар син Бра-ма ще ме напусне!"

Ниранджан се намира вътре в ума, така че той промени интелекта на Брама.

Брама каза:

„Бог не притежава форма, не притежава качества и не може да бъде ограничен. Той е във формата на светлина и живее в празнотата.

Ведите го описват като Сат Пуруш и аз приемам Веди-те."Кабир стига до Вишну

Когато видях, че Брама твърдо вярва в Кал, тогава аз от-там отидох при Вишну.

Обясних учението на Сат Пуруш на Вишну, но той не мо-

154 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

жа да възприеме моето послание, защото беше под влиянието на Кал.

Вишну каза:

„Кой е като мен? Аз притежавам четири богатства: Кама, Мокша, Дарма, Арта; аз мога да ги дам на всеки един, на когото пожелая!"

Джиани каза:

„О, Вишну, чуй! Откъде ще притежаваш Мокша? Мокша е отвъд Акшар.

След като ти самият не си устойчив, как можеш да на-правиш устойчиви другите?

Защо лъжеш и възхваляваш сам себе си?"

Кабир каза на Дарам Дас:

Като чу безстрашния ми говор, Вишну се обърка и почувства в сърцето си страх за самия себе си.

Тогава аз отидох в света на змиите и казах на Шеш Наг следното:

„Никой не знае тайната на Сат Пуруш; всички са на-мерили убежище в Кал."

Тогава Шеш Наг каза: „О, Братко, различи спасителя. Той е единственият, който ще те спаси от Яма.

Hero помнят Брама, Вишну и Рудра, дори Ведите го възхваляват.

Този Пуруш е моят закрилник. И единствено той ще закриля и теб."

Аз му казах: „Има друг Закрилник. Ако вярваш в мен, аз мога да те срещна с Него."

КАМА, МОКША, ДАРМА, АРТА Четирите големи дарове спо-ред хиндуистката традиция, като се предполага, че целта на всеки чо-век е някой от тези четири дарове. Кама означава сетивно желание

1. ПРЕДИ ВЪПЛЪЩАВАНИЯТА 155

и сетивно удоволствие; Арта — богатство и власт; Дарма — религия или закон;Мокша — окончателно духовно освобождение. Както Кабир посочва, Вишну се разпорежда с първите три, но няма нищо общо с

Мокша.

Поради отровата си обаче Шеш Наг има жесток и лукав характер. Той не допусна думите ми до сърцето си.

Чуй, о, щастливи мъдрецо Дарам Дас: след това аз вля-зох в света.

Когато дойдох в тленния свят, аз не видях нито една джива (душа) на Сат Пуруш.

Тъй като всички носеха облеклата на Яма, на кого бих могъл да дам учението?

Те вярваха в онзи, който беше разрушителен и погубващ, и никой не приемаше думите на Закрилника.

Онзи, когото те помнеха, ги изяждаше!

Тогава аз си спомних Шабд.

Владяни от привързаност, джива (душите) не ме раз-познаха. В сърцето ми се появи следната мисъл:

ХИМН


Като слагам край на илюзията на Кал, аз трябва да по-казвам истинския Кал на хората.

Като спасявам душите от Яма, аз трябва да ги изпращам на Нивото на Безсмъртието.

Заради това обикалям в този свят, но никой не ме раз-познава.

Всички джива (души) са попаднали под влиянието на Кал и като изоставят нектара, те приемат отровата.

КУПЛЕТ

Тогава аз си помислих: „Това не е заповедта на Сат Пу-руш. Неговите заповеди са: „Върни само онзи, който (раз)поз-нае Шабд и се държи с решителност за него."156 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

О, Дарам Дас, какво се случи по-нататък? На теб аз ще опиша всичко това.

Брама, Вишну, Шамбу, Санак - всички те навлязоха в Самади на Празнотата. Тогава те казаха на Ниранджан:

„О, Създателю, кое Име трябва да повтаряме и върху кое Име трябва да медитираме?"

Всички се съсредоточиха в нивото на празнотата по същия начин, по който стридата се съсредоточава върху дъж-довната капка.

Тогава Ниранджан помисли за решение на този въпрос и от Пещерата на Празнотата отговори по следния начин:

„Много пъти е изричано Рара и ма от думата „майя".

Двете думи бяха съединени и им беше дадено името Ра-ма, за да се изпълни тяхното желание.

По този начин целият свят беше оплетен в името „Ра-ма", и никой не разбра клопката на Кал.

По този начин беше създадено името „Рама", Дарам Дас: разбери и научи това.

Дарам Дас каза:

О, Съвършени Сатгуру, Твоето слънце от знание про-гони моята тъмнина.

Майя и привързаността са гъста тъмнина, от която джи-ва (душите) не могат да излязат.

Откакто Ти ми изяви Знанието, давайки (раз)познаване за Шабд, моята привързаност си отиде.

Аз съм щастливец, че Те имам. Ти ме пробуди - мен, низшия.

Разкажи ми по-нататък. Кого освободи през Сат Юга?2. В Сат Юга: Въплъщаването като Сат Сукрит

Сатгуру каза:

О, Дарам Дас, слушай за Сат Юга. Ще ти разкажа за душите, на които дадох Нам.

РАМА Ра означава „отвъд"; смята се, че мантрата Рама отвежда този, които я използва, отвъд Майя. Но това не е така, защото тази мантра не произлиза отвъд Майя (нейният източник не е отвъд Майя -б.пр.). Думатарама произлиза от една дума, означаваща „вибрация" на санскрит и се използва за обозначаване на Звуковия Поток. Обожа-ването на Рам Нам датира отпреди обожаването на аватара Рама, който бил въплъщение на Вишну през втората или Сребърната Епоха.

CAT ЮГА Епохата на Истината или Златната Епоха, първата и най-дългата епоха в една махаюга или един Ден на Брама - цикъла на четирите юги. Според хиндуистките предания, Сат Юга била с про-дължителност 1 728 000 годиниихоратаживеелисредно около 100 000 го-дини. Качеството на живота при тези условия е непонятно, но тази гледна точка за вселената може да бъде най-добре разбрана като един часовник с пружина, който работи с максимално полезно действие, когато бъде навит за първи път и след това работата му постепенно се влошава - пру-жината се износва. Вселената като цяло не еволюира - тя се усложнява -тя се „оплита" в безпокойства, трудности, опасности и т.н.; няма такова нещо като „нещата се подобряват". Онова, което еволюира като важен контрапункт спрямо вселената, е индивидуалният дух (индивидуалната душа) - поне когато се изкачва в колелото на осемдесет и четирите. В това отношение хората от Сат Юга са били несъмнено в едно неизгодно положение, макар да са били в състояние да се „издигат" с лекота: животът е бил толкова добър и толкова спокоен, че изключително малък брой хора са разбирали естеството на клопката, в която са били. Ето защо фактът, че Кабир „отстъпва" първите три юги на Кал, няма значение по същество: единствено в Кали Юга природата на съществуването става достатъчно

158 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

очевидна за хората, за да могат те да разпознаят клопката като клопка. Единствено в Кали Юга налице е значителен брой хора, които следват Учителите; единствено в Кали Юга хората разбират, че те са „заспали" и затова правят усилия да се пробудят; единствено в Кали Юга страданието е правило и основа на живота на физическия план.

В Сат Юга моето име беше „Сат Сукрит" и следвайки заповедите на Сат Пуруш, аз пробуждах душите.

ИСТОРИЯТА НА ЦАР ДОНДАЛ

Отидох при цар Дондал и направих така, че той да чуе истинския Шабд.

Той прие моя Сат Шабд, затова аз направих така, че той прогледна веднага.

химн


Цар Дондал, един внимателен човек с характер на све-тец, улови моя Шабд с решителност.

Той взе Паршада, който дава покой и водата, след като я докосна в моите нозе.

Той беше отрупан с Любов - изоставяйки илюзията, той засия.

Той позна Шабд на Същността и се съсредоточи върху нозете на Учителя.ИСТОРИЯТА НА КЕМСАРИ

След като пробудих Дондал в Шабд, аз се появих в гра-да Матура.

Там Кемсари дойде бягайки, с много жени, стари хора и деца.

Кемсари каза: „О, Древни Човече, откъде дойде?"

Обясних му учението на Шабд, за Сат Пуруш и за фор-мата на Яма.

Чувайки това - когато той разбра измамата на Яма -вътре в Кемсари се изяви любовта.

2. В САТ ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО САТ СУКРИТ 159

Даване възможност на Кемсари да има даршан на Сат Лок

Той обаче имаше едно съмнение: че ще повярва само тогава, когато види Сат Лок.

И така, държейки тялото му тук, аз отведох в миг душа-та му в Сат Лок.

След като му показах Сат Лок, аз върнах душата му обрат-но. След като се върна в тялото си, той започна да съжалява:

„О, Боже, отведи ме на това ниво. Тук има толкова мно-го от страданията на Кал."

И така, аз му казах: „Чуй думите ми. Подчинявай се на всичко, което ти казвам:Сат Лок се достига единствено тогава, когато Тика е пълен

Братко, докато тика се пълни, дръж вниманието си привързано към Нам.

Ти видя моя Лок, затова давай това учение на душите.

Плодът от даването на учението на душите

Дори една душа да дойде в Неговото убежище, такава душа е оценявана високо от Сат Пуруш.

Ако една крава, която е застрашена да я изяде лъв, е спасена от някой смел човек, този човек получава много възхвали.

Лъвът се плаши от смелия човек. По същия начин, джи-ва (душата) е храната на Кал

и ако човек направи дори една душа решителна в бак-ти, той получава плода (резултата - б.пр.) от спасяването на десет милиона крави."

Кемсари падна в моите нозе и каза: „О, Боже, спаси ме! Излей милост върху мен и ме просветли, за да мога да не попадна отново в капана на Кал."

160 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

Сат Сукрит каза:

„Чуй, о, Кемсари. Това е страната на Яма; без Нам стра-хът не може да се премахне.

Като улавя въжето на Сат Пуруш, душата разкъсва сла-мените капани на Яма.

Човек, който получи дара на Нам на Сат Пуруш, не се връща в океана на живота."

Кемсари каза: „Дай ми паспорта; освобождавайки ме от Яма, направи ме Свой.

И на другите души в моята къща, о, Боже, дай и на тях дара на Нам.

ИЗМАМАТА НА ЯМА Смъртта; Яма е наименование на Кал, тъй като е Богът на Смъртта. Естествено, за повечето хора в Сат Юга смъртта се намира някъде много, много далеч.

ТИКА „Резервоарът" зад очите; той трябва да бъде „напълнен" с вниманието, преди душата да е в състояние да се издигне.

БАКТИ Преданост, изпълнена с любов, към Бог или Сатгуру.

Моля те, постави нозете Си в моята къща и обясни посла-нието на освобождението на душите."

Кабир каза на Дарам Дас:

Тогава в неговата къща се състоя Срещата на Любовта. Нозете, които бяха изпълнени с нектар и даряваха освобож-дение, стъпиха в тази къща.

Кемсари говореше на всички, обяснявайки: „Братя, всич-ки вие направихте живота си успешен."

Кемсари каза на семейството:

„Братя, онези, които желаят освобождение на душата, приемат Шабд на Сатгуру.

Той е единственият, Който може да ви спаси от Яма;

2. В САТ ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО САТ СУКРИТ 161

повярвайте ми, това е истина."Кабир каза на Дарам Дас:

Всичките души повярваха непоклатимо в него, затова всички те дойдоха с Кемсари.

Те дойдоха в нозете ми и казаха: „О, Боже, освободи ни, за да не ни безпокои Яма и за да можем да прогоним болката от неспирното раждане."

Когато видях мъжете и жените тъй безпомощни, аз им казах следното:

„Никой не може да спре онези, които ще приемат моя Шабд.

Страданието, създавано от Кал, ще приключи за душата, която вярва в моето учение.

Ям Радж не ще доближи онзи, който получи паспорта на Нам на Сат Пуруш."

Сат Сукрит каза на Кемсари:

„Донеси онова, което е необходимо за изпълняване на арти, за да мога да сложа край на страданието на твоята душа, което беше създадено от Кал."

Кемсари каза: „О, Боже, обясни ми какво е необходимо, за да се изпълни арти."

ХИМН

„Чуй, Кемсари, значението на арти, което ще ти обясня.Донеси сладкиши, лист от индийски пипер, камфор, ба-нан, осем вида сушени плодове, пет съдове, парче бял плат, чисти листа от бананово дърво,

един кокосов орех и едно бяло цвете - и направи една бяла чаука от сандалово дърво.

162 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

КУПЛЕТ


О, Кемсари, донеси всички тези неща и изпълни арти.

Като отбележиш границата със зрънца индийски пипер, изпълни чаука посредством Шабд.

И донеси други добри чисти неща: прекрасното бяло ги на кравата."

Кабир каза на Дарам Дас:

Чувайки думите ми, Кемсари ги изпълни; той веднага донесе всичко.

Той постави бял балдахин и беше решен да научи как да изпълни арти.

С желанието на Сат Пуруш, Петте Святи Думи бяха съз-дадени.

Предаността, медитацията и Знанието, давани от Учи-теля, също бяха там.

Аз седнах на чаука и в медитацията беше изявен Нераз-рушимият Звуков Поток.

АРТИ Тази дума е използвана в хиндуизма за обозначаване на ритуал, съсредоточен около показване на светлина; тук думата е използвана по-специфично, за да опише една церемония, придру-жаваща посвещението, която е едно иносказание, излязло от употре-ба: всеки детайл от него символизира една или друга страна на вът-решния път. Пълно обяснение на вътрешното значение на тази цере-мония е било дадено от Тулси Сахиб (1763-1843), един Учител от линията на Кабир, и интересуващият се читател може да направи справка в „Param Sant Tulsi Sahеb" [преведена от S.D. Maheshwari, Agra]; в една епоха преди появата на образованието, церемонии от то­sh тип - в които всеки детайл има специфично значение, което би мог-ло да се запомни и да се предаде на другите - са служели като под-ходящ метод да се систематизира учението. Учителите отдавна са изоставили външното изпълняване на ритуала, ако той въобще е бил изпълняван някога в буквалния смисъл; вътрешната Реалност обаче остава и все още се предава при посвещение като описаното тук.

2. В САТ ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО САТ СУКРИТ 163

ПЕТТЕ СВЯТИ ДУМИ Мантрата от Основните Имена на Бог, която насочва към появата на Нам или Звуковия Поток на всяко едно от петте вътрешни нива и която Учителите дават като средство за Симран или помнене, е била въведена тогава - първото посвещение в Сант Мат, изпълнявано някога. Не че самите думи са били непременно същите, като тези, давани днес; те са се променяли от един език в друг език и днес съществуват различно на санскрит и на арабски. Но символичната връзка на думите с Нам или Словото е същата.

В медитацията се изяви Неразрушимият Звук на Шабд -никой в този свят не може да Го спре!

В съответното време беше изпълнена чаука и беше изя-вено Сиянието на Неразрушимата Светлина.

Когато чаука беше изпълнена посредством Шабд и бе-ше счупен кокосовият орех, Кал избяга.

Когато кокосовият орех беше ударен в скалата, главата на Кал беше разцепена и всички страдания си отидоха.

Когато кокосовият орех се счупи, тогава се разнесе аро-мат, който даде посланието на Сат Пуруш.

Аз им казах Петте Думи и в това време те получиха Нам на Сат Пуруш.

Братко, за миг Сат Пуруш дойде и седна там. Всичките хора станаха и изпълниха арти.Арти беше изпълнено още веднъж в къщата, една слам-ка беше счупена и всичките хора пиха вода.

Първо Кемсари пи водата и след него другите джива (души) пиха водата с уважение.

Обясних им за Диян. Посредством съсредоточаване вър-ху Нам, техните души щяха да бъдат спасени.

Обясних им начините на живот и им казах, че чрез извърш-ване на Симран на Нам, техните души ще се върнат у Дома.

164 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

химн


След като дадох знанието на Сатгуру на дванадесет ду-ши, аз отидох в Океана на Покоя;

докоснах Лотосовите Нозе на Сат Пуруш, Който, като се усмихваше, ме накара да седна в скута Му.

По много начини Собственикът на Душите ме попита за моето благосъстояние и щастие.

Братко, бях щастлив, гледайки величието на това място, което е много красиво.

КУПЛЕТ

О, Дарам Дас, величието на Светлината на Душата не може да бъде описано.В Сат Лок светлината на една душа се равнява на свет-лината на шестнадесет слънца.

Няколко дни останах там, след това дойдох, за да видя моите последователи.

Ден и нощ аз оставах тайно в този свят и нито една ду-ma не ме разпозна.

Душите, които посветих, аз изпратих в Сат Лок.

В Сат Лок те живееха щастливо във Вечната Пролет на Сат Пуруш.

Това вижда единствено онзи, който достига това място. Онзи, Който е създал тази вселена, казва това, за да пробуди душите.3. В Трета Юга: Въплъщаването като Маниндер

Сат Юга отмина и Трета Юга дойде.

Аз учех душите, носейки името „Маниндер".

Когато дойдох, за да ги уча, сърцето на Дарам Рай се сви от страх.

Той си помисли: „Като отвежда душите обратно в Дво-реца на Сат Пуруш, Той ще съсипе моя океан на света.

Опитах се да намеря решение на това чрез измама; но страхувайки се от Джиани, аз не мога да стоя пред Него.

Джиани има в Себе Си величието на Сат Пуруш. Ето защо моите клопки въобще не Му въздействат."

И така, Кал не получи нищо. Посредством величието на Нам, душите се завърнаха в своя Дом.

химн

О, Дарам Дас, посредством величието на Сат Нам, душите се връщат в своя Дом.
Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница