Сценарий за ликвидация на инвестицията и за осигуряване на възвръщаемост за инвестициятаДата07.10.2017
Размер301.08 Kb.
ТипСценарий
Приложение 5

Бизнес план за създаване на овцеферма

І. УВОД

1. Резюме

Процесите на глобализация доведоха до широко разгръщане на конкуренцията между фирми от различни държави. Това налага разработването на нови стратегии както на държавно, така и на фирмено ниво, които да целят развиването на конкурентни предимства, основаващи се върху иновациите. Повишаването на конкурентоспособността на националната икономика, на отделните сектори и фирмите, е определяща предпоставка за постигане на икономически растеж, за справяне с конкурентния натиск в Европейския съюз.

Оценката на възможността за довеждането на една иновация до пазара изисква оценка на размера на капитала, необходим да осигури желаната пазарна позиция. Освен това повечето предприемачи искат да знаят не само какъв пазарен дял може да бъде завладян от този продукт, но и какви и кога са очакваните парични потоци. Времето и начинът за възвръщане на инвестирания капитал са важни за инвеститорите. Ето защо предприемачът трябва внимателно да изследва пазара, вероятните разходи за навлизане и вероятния сценарий за ликвидация на инвестицията и за осигуряване на възвръщаемост за инвестицията.

Разбира се, всяка сигурна възвращаемост е съпроводена със отлично познаване на пазара, пазарните условия и най-важното – начален капитал. Сегашното положение в България не дава достатъчно добра основа на иновационните проекти от тази гледна точка. Предприемачите се страхуват от провал, инвеститорите са твърде предпазливи. Независимо от това, в един от отраслите на националното ни стопанство с Решение № 726 от 22 ноември 1999 г. се прие Националният План за Развитие на Земеделието и Селските Райони (НПРЗСР) по Специалната програма на ЕС за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД). Помощта за инвестициите на земеделски стопани, която ще ги подпомогне за адаптиране на производствените им практики към изискванията на ЕС е основен механизъм за постигане на целите на плана. Подобряването на пазарните структури е решаваща предпоставка за развитие на земеделския сектор на страната. Изграждането на конкурентоспособни структури и предприятия в преработвателния сектор, както и в областта на маркетинга ще подсили и увеличи делът на сектора на пазара. Целите на САПАРД са следните:  • Подобряване на ефективността на земеделското производство и насърчаване на конкурентоспособен хранително-преработвателен сектор, чрез по-добра пазарна и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени главно към достигане на Европейските стандарти;

  • Устойчиво развитие на селските райони, в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и изграждане на необходимата инфраструктура. Това ще доведе до подобряване условията на живот и стандарта на селските общини, до повишаване на доходите и създаване на нови възможности за заетост.

Подпомагането става чрез кредит, който е в размер на 50 % от необходимата сума за създаването на проекта. От тях 75% ги поема ЕС, а 25% - националният бюджет на България. Кандидатите могат да бъдат физически или юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба 3/29.01.1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделски производители, както държавни предприятия и организации с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

В този курсов проект, ще съставим бизнес план въз основата на който фирма “Дивал” ще участва за кредит. Идеята е създаването на овцеферма в района на гр. Ген. Тошево с най-модерна техника и оборудване. За целта ще използваме изискванията на програмата САПАРД по съставянето на бизнес проекта.


I. Въведениe
1. Кратко описание на проекта

1.1 Сектор

Тъй като овцефермата ще се занимава с производство на мляко, то тя спада към следният вид сектор, определен от САПАРД:SO1: Сектор "Мляко и млекопроизводство"
Допустими инвестиции по подмярката

SO1 – I1 Първоначално закупуване на чистопородни женски животни от млечни породи, които са включени в родословната книга и представляват до 1/3 от първоначалния брой на животните - говеда, овце и кози, но само веднъж за целия период на програмата;

SO1 – I2 Машини за почистване на тор, за доене, включително подвижни агрегати за доене (за по-малки стопанства), оборудване за охлаждане на ниво ферма, оборудване за преработка на фураж;

SO1 – I3 Построяване и модернизация на помещения за отглеждане на животни и съхранение на фураж и готови продукти;

SO1 – I4 Оборудване за товарене и разтоварване и транспортни линии;

SO1 – I5 Изграждане на торосъбирателни и септични ями;

SO1 – I6 Оборудване с филтри и създаване на пунктове за дезинфекция, осеменяване и за събиране на мляко;

SO1 – I7 Охладителни вани, вани за пастьоризация на млякото и производство на млечни продукти на равнище стопанство с капацитет, който не превишава собствената продукция, включително и закупените чистопородни женски животни по точка 1;

SO1 – I8 Въвеждане на електрически пастири;

SO1 – I9 Подобряване на водозахранването на ниво стопанство;

SO1 – I10 Механизация за стопанството, специализирано оборудване, включително софтуер.

Специфични условия

1. Минимален размер на разходите за инвестиции - 15 000 евро

2. Максимален размер на разходите за инвестиции - 500 000 евро

3. В сектора се подпомагат:

а) физически лица, регистрирани като земеделски производители, (с изключение на тютюнопроизводителите) по реда на Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ бр. 10/1999) и не по-възрастни от 55 години;

- земеделски производители, които притежават най-малко 15 крави или 100 овце или 10 биволици или 100 кози в лактация;

- подпомагат се лица, които имат право да ползват земя за фураж в съотношение 1 хектар на 1 крава или биволица или 0.5 хектара на 1 юница или малакиня или 0.2 хектара на 1 овца или коза.

б) юридически лица, регистрирани като земеделски производители,(с изключение на тютюнопроизводителите) по реда на Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ бр. 10/1999), с не повече от 25% държавно или общинско участие.


1.2.Цели
Дългосрочните цели на ЕТ “Дивал” са осигуряване, оцеляване и растежа на фирмата, постигане на планираната печалба, завоюване на перспективни пазари и потребители.

Основната цел е осъществяване на ефективна дейност и осигуряване на положителен темп на ръст в дългосрочна перспектива. От посочените цели най-висок приоритет имат пазарните цели, тъй като тяхното постигане осигурява максимална възвращаемост на вложените средства и инвестиции.

Освен печалба, фирмата се стреми към:

- да заеме по-голям пазарен дял;

- да запази досегашните си отношения с потребителите и доставчиците;

- увеличаване на производството с цел икономии от мащаба и сваляне на производствената стойност от готовия продукт;

- повишаване на рентабилността с 30 % спрямо предходната

2002 г.
1.3. Необходима инвестиция


Необходимите средства общо са 279 242 лв. Според регламента на Националният План за Развитие на Земеделието и Селските Райони, инвестицията трябва да е в размер на 195 470 лв.
1.4. Срок за изпълнение
Срокът, предвиден за изпълнението на проекта е 2 години. От ръководството на фирмата са убедени, че е възможно да се завърши по-рано, в зависимост от сезона на инвестирането - ако е в пролетен период програмата може да се изпълни и за 1 година.
2. Очакван резултат след завършване на проекта.
2.1. Предвиждан ръст
Продукцията, която смята фирма “Дивал” да произвежда е основно мляко. При отглеждането на 600 овце се предвижда максимално месечно производство от 36 000 л. мляко, като това се смята за максималният добив от 60 л на овца. При неблагоприятни развития на обстоятелствата – неразплоден период или слаба концентрация на хранителни вещества във фуража – може да се стигне до минимума – 45 – 50 л мляко на ден.
2.2. Подобряване качеството на продукцията
За целта фирма “Дивал” смята да закупи най-високомлечната вид овца в света – източнофрезийската. В своята родина тя има живо тегло 65-75 кг, вълнодобив – 4-5 кг, млечност – 500 – 600 кг и плодовитост 200%. Ако се спазят изискванията за отглеждането – интензивни условия и малки групи, добивите ще са същите и в бъдещата овцеферма.
II.Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност
1. Кратка информация за дейността на кандидата
Фирма “Дивал” е основана през 1992 г. с решение на Съдебния съвет и някои промени в указа на Закона за кооперациите с едноличен собственик Владимир Вълчев. Започва да развива своята дейност през 1994 г. в гр. Ген. Тошево, като по това време България се намира в преход към пазарна икономика. Започва премахване и ликвидация на ТКЗС, които по-късно се преименуват в кооперации.

Основно с което се занимава фирма “Дивал” е селското стопанство или по-точно в областта на производството и реализацията на зърнени култури като царевица, пшеница и слънчоглед. Тези култури са подходящи за отглеждане на различни видове животни. Дейността си започва с 500 дка земя, но поради развитието на новите машини и съоръжения и високо квалифицираните работници, броят на декарите се увеличава и достига до 10 000 дка.

Това което отличава фирмата от другите организации с подобен род дейности е, че разполага с добра техническа база, с добра селскостопанска техника и инвентар, които намаляват разходите за ремонт и експлоатация на дълготрайни материални активи.

2. Организация, структура и управление

управителОтговорник пасбища и фуражОтговорник млеконадой

доячка 1


доячка 2

Пастир 1


Пастир 2

Пастир 3

Фиг.1. Структура на управление във фирма “Дивал”


Управител на фирмата е самият собственик – Владимир Вълчев. Негови помощници са отговорник пасбища и фураж – Никола Николов и отговорник млеконадой – Велико Кръстев. Останалите петима работници са трима пастири и две доячки.
3. Конкуренция
Основната конкуренция на фирма “Дивал” това е “Зенит – 46”, дъщерна фирма към швейцарска компания. Имайки предвид големите възможности на швейцарското животновъдство, можем да подчертаем, че тази фирма е основен производител на мляко в района – 74% пазарен дял. Неин недостатък е факта - количество за сметка на качество. Не е изключено след появяването на бъдещата овцеферма да го отстранят този проблем, за да бъдат конкурентноспособни. Това обаче ще изисква по висикокачествена порода овце, която те не притежават, а това ще изисква много средства.

Основното предимство на “Зенит – 46” е високият износ на овче мляко в страните от третия свят – 24% от пазарния дял на България.


4. Пазарна среда
По време на колективизацията на през следвоенните години, овчето поголовие намалява на близо 7,5 млн., след което следва постепенно увеличение на 10 млн. глави. Едновременно с това се осъществява и породното им подобряване. За кратък период от време (1955-1970 г.) държавата прави много за развитието на овцевъдството, особено за преобразуване на неговия качествен състав.

Увеличеният брой овце и увеличената продуктивност води до рязко увеличаване на износа на овцевъдни продукти. Те винаги са били важен източник на доходи и на чужда валута за страната. През периода 1983 – 1986 г. сме имали най-голям брой овце като се стига до годишен експорт на 28-33 хил. тона сирене и кашкавал в близо 100 страни от Азия, Африка, Европа и САЩ; на живи животни, предимно шилета до 1,3 млн. глави, над 1000 тона агнешко месо и др. Най-голям е броят на овцете през 1984 г. – 10 980 млн. След тази година следва постепенно намаляване, за да достигнат 8 млн. през 1990 г. До 1994 овцете намаляват с близо 1 млн. на година и така през 1999 г. техният брой е 2 774 млн., в т.ч.Години

Всичко овце

Овце майки

Всичко кози

Кози майки

Общо

1996

7 938

4 952

498

417

8 436

1997

6 703

4 528

553

448

7 256

1998

4 814

3 535

611

499

5 425

1999

3 398

2 358

795

655

4 193

2000

3 383

2 683

833

668

4 216

2001

3 020

2 220

849

619

3 869

2002

2 774

2 375

1 048

837

3 882

Табл.1 Брой на овцете и козите за периода 1996 – 2002 г.


Такова катастрофално намаляване на броя на овцете и на суровините от тях не са наблюдава в никой от периодите на най-новата история на България през последните години.

В момента промените в структурата на собственост в овцевъдството са налице – от общия брой около 3 млн. овце само 7% с обществени стопанства (кооперации), държавни стопанства или научни институти. Над 50-100 и повече броя овце имат общо под 1% собственици. Това показа голямо раздробяване на собствеността в овцевъдството.

Тези проблеми засягат в голяма част пазара. Намаляването на продукцията не позволява не само да изнася, но и да консумира и задоволява потребностите си. В резултат на това България губи важни външни пазари.
III. Обект и източници за финансиране при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.
1. Обект и източници за финансиране на проекта
Помещенията, които се изграждат за овцете трябва да отговарят н няколко условия. Първо те трябва да са леки и второ да са подходящи за механизиране на работните процеси. Това се отнася за отглеждането на повече животни.

Сградите които трябва да бъдат построени за този тип овцеферма трябва да бъдат самостоятелни. Производствените помещения са три типа – закрити от четирите страни, открити от предната страна и открити от четирите страни. В районите с по-суров климат, както е в нашия случай, полуоткритите сгради могат да се направят отпред на секции, които през една се правят подвижни. Това дава възможност при лошо време и сградата да става закрита, а при хубаво да бъде полуоткрита. Ширината помещенията трябва да бъде не по-малка от 10 метра, а дължината в зависимост от броя на овцете. Подовата площ на една овца с агнето е от 1,7 до 2,2 кв.м. – при 600 бр. овце, дължината трябва да бъде 150 м. За да може производствените помещения да се почистват механизирано е необходимо височината на стените да бъде не по-малка от 2,4 м, а размерите на вратите 3х3 м.

В зависимост от големината на овцефермата се строят специализирани сгради или специализирани отделения. При по-големите ферми, както е в нашия случай, трябва да се построи отделна доилна зала и комбинирана сграда с колектор. Този колектор се състои от боксове и два улея, през които преминават овцете, когато отиват до стригателния пункт или за зооветиринарни третирания. С негова помощ ръчния труд се съкращава до минимум и се избягват операциите хващане, обръщане и др.

Ширината на улея, който води до стригателния пункт трябва да е широк 0,80 м, а този който е за зооветиринарна обработка – 0,60 м.

За стригателният пункт ще са необходими 18-20 машинки. Тъй като електродвигателя и машинката за стригане са независими от другите комплекти може да се направи стригателен пункт с 1,2 или 3 машинки.

Доилната зала може да се направи комбинирана със стригателния пункт или да се построи в ъгъла на производственото помещение. В нея могат да се поставят един, два, три и повече апарати. Типът и размерите на доилната зала зависи от типа на доилната инсталация. Когато се използват само 2-3 доилни апарата, тогава не може да се говори за доилна зала. В най-малката доилна зала се поставят 6 доилки, за които е необходима площадка с дължина 2,7 и ширина 0,8 метра. Повечето доилни инсталации са приспсособени за 400-500 дойни овце. За големите ферми са удабни инсталациите ДО-8 от Чехословакия за 500-600 овце, Агрокооп – Унгария за 600-700 овце. От тези двете обаче, за предпочитане е първата, която се обслужва само от 1 дояч, за другата са необходими двама. След известни приспособления самите инсталации могат да се пригодят така, че да работят с 1 или 2 доилки.

Всяка овцеферма, независимо от размера й, следва да има добре изградено торище. То може да бъде зелено или бетонно. По тип може да бъде подземно или полунадземно, наклонено дъно, с равно дъно и наклонен изход, с равно дъно и отделна яма за торова течност.

В традиционните технологии на отглеждане, поенето ще се извършва автоматизирано. По този начин работниците ще отделят минимално време за поене, а овцете имат вода през цялото денонощие. Такива автопоилки са СИАО, ГАО-4А и др. Те могат да осигурят вода за 100-200 овце, като ГАО-4А има нагревател, който не позволява на водата да замръзва през зимата.

Нещо много необходимо за този вид овцеферма това е фуражният цех. Имайки предвид настоящата дейност на фирма “Дивал”, която е производство и търговия на фуражни изделия, можем да подчертаем, че доставките на фураж ще са безпроблемни. За целта ще се построят няколко силозни бункера, в които готовите смески ще се изсипват автоматично.

За изхранването на готовите смески ще са необходими автоматични хранилки. За сега в България няма засега такава, защото е на много висока цена. Това са тубусните хранилки, които имат вместимост на един варел 150-200 кум.см. Като се има предвид, че на една овца и е необходим фронт на хранене 0,3 м, ще са необходими около 10 автоматични хранилки.
Наименование

Бройка

Ед. Цена лв

Общо


лв

1

Сгради за овцете (овчарници)

4

20 000

80 000

2

Административна сграда

1

15 000

15 000

3

Сграда за доене и стригане

1

10 000

10 000

4

Фуражен цех

1

8 000

8 000

5

Доилна инсталация-ДО-8, Чехословакия (за 600 овце)

4

3 000

12 000

6

Автопоилка ГАО - 4А

3

4 000

12 000

7

Автоматични хранилки

10

1 300

13 000

8

Машинки за подстригване

20

250

5000

9

Улеи за овцете

8

625

5000

10

Трактор

1

15 000

27 000
Общо

187 000

Табл.2 Необходимите сгради, апаратури, технологии и техните цени2. Основна група потребители

Реализацията на пазара се извършва от различни потребители. Това са: “Дани-Комерс”-гр. Шумен, “Тера” ООД, “Клокотница 1”, “Старко-Холдинг” гр. Русе, “Агроном” ЕООД. Те са постаянни п отребители с които фирмата работи и поддържа непрекъснато контакти.Пшеница се изнася за Добрич – “Мел инвест”, ЕТ “Ралица 83”, “Старко Холдинг” и др.

Табл. 3 Сравнителна характеристика на клиентите

клиенти

Защо купуват този продукт

Защо е предпочитан

Покупателна способност

Улеснения за клиентите

Система за работа с клиентите

Складове на едро

Нов продукт Ниска цена

Качествен Ниска цена

средна

Доставки от фирмата

Търговски отстъпки

мандри

За производството на сирене, кашкавал

Добро качество

висока

Доставки от фирмата

Търговски отстъпки Промоция на продукта в техните зали

Търговски обекти

Традиционен български продукт Нов продукт Ниска цена

Разнообразие в асортимента

висока

Доставки от фирмата

Търговски отстъпки за празниците

Крайни потребители

Нов продукт Ниска цена

Качествен Ниска цена

средна

Комбинирани опаковки

Участие в игри на фирмата

Табл. 4

Възрастови групи

2 - 6г.

7 - 11г.

12г.

15 - 20г.

20 - 50г.

над 50г.

Количество (гр.)

20 - 30

30

50

50 - 80

30 - 50

30

От горепосочените данни е видно, че един от най - големите потребители на сирене и кашкавал е възрастовата граница между 5 и 50 години. В действителност потреблението при отделните възрастови групи трудно би могло да се представи сегментиране по този признак.

Въпреки това можем да определим следният сегмент: потребителите са мъже и жени на възраст между 15 - 50 години със средни доходи над 150 лв. на член от семейството.3. Доставчици

3.1. Настоящи доставчици

Фирмата работи с малко доставчици, които са постоянни. Те я снабдяват с нови технологии и машини:

- “Агротехимпекс” ЕАД – зърнокомбайни;

- “New Holland” гр. Карлово – трактори “Булгар”;

- “SD Стойчеви” гр. Добрич – комбайни.

При доставката на тези машини се издават гаранционни карти за период от 3 години, като резервните части могат да се закупят от самите тях или от магазини за такава техника.

Препаратите които се ползват са от “Агримекс” ООД и фирма “Агроном” ООД. “SD Нели” гр. Добрич предоставя гориво за тракторите и комбайните. Няма проблем е доставката на гориво, тъй като се намира в района.

3.2. Бъдещи доставчици

Като цяло настоящите доставчици се запазват и за в бъдеще. Новите доставчици ще са свързани със:

- фирма “Агрострой” ООД – тя ще извърши проектирането и извършването на строежа на овцефермата. След това продължава със поддръжката и доставката на необходимите материали за това;

- фирма “Агротрейд” ООД – тя ще извършва доставката на доброкачествената източнофрезийска порода овце;

- фирма “Зоомедикс” – гр. Добрич – тя ще доставя необходимите медикаменти за овцете, както и ще извършва необходимите прегледи.

4. Маркетингова стратегия

Относно маркетинга на бъдещата овцеферма, Владимир Вълчев работи по следните принципи:

- да се проучат и задоволят конкретните потребности на пазара от овцевъдни продукти. Клиентите са основният ресурс на производителите;

- предлаганите овцевъдни продукти да задоволяват в максимална степен потребностите;

- комуникационни взаимодействие между производителите и клиентите, т.е. изграждане на прави и обратни връзки. При правите връзки – информират се клиентите за осъществяването на фермата, запознават ги с характеристиките на произвежданите продукти и т.н. Обратните информационни връзки – получаване на информация за потребителите, техните критерии и оценките, които дават за закупените продукти.

- да се намери най-краткия и ефективен път за придвижване на производствените овцевъдни продукти, така че да се появят в най-подходящото време и място до крайния потребител, т.е. в максимална степен да се намали времето и пътя за реализация.5. Ценообразуване

Табл. 5 Необходими суровини за добиването на 100 л мляко и образуването на себестойността й.Необходими суровини

Количество

Цена

Общо

1

Ток

0,5 kw

0,50

0,50

2

Вода

100 л

1,20

11,20

3

Амортизации

-

5,04

5,04

4

Работна заплата

7 раб.

20,45

143,15

5

Социални осигуровки

7 раб.

8,30

58,1

6

Разход фураж

350 кг

1,66

582
Себестойност на 100 л мляко

800 лв.

Следва да изчислим себестойността за един литър – 0,80 лв. Цените на основните конкуренти в търговската мрежа са от 1,15 лв. до 1,30 лв. Сравнявайки нашият продукт с продуктите на конкурентите ние определихме следните цени за краен потребител - 1,10 – 1,20 за литър.

За търговците на дребно ще има 25 % отстъпка, а за търговците на едро 35%.


6. Рекламна политика
Рекламната политика е съобразена преди всичко с жизнения цикъл на продукта. В етап на въвеждане и развитие рекламните послания трябва да бъдат по - интензивни и запознаващи с вкусовите качества на продукта. В следващите етапи, когато клиентите вече познават продукта, те ще имат по - скоро напомнящ характер.

Нашият екип се свърза с две рекламни агенции - “ Контур” и “ Маг”. За реклама в специализиран каталог за бизнесмени ще използваме услугите на рекламна агенция “ Контур”, а за изготвяне на рекламното послание за радио и вестници - рекламна агенция “ Маг”.

От направеното маркетингово проучване във Варна е установено, че най - четеният вестник е вестник “ Труд ”, а най - гледания телевизионен канал е “Мустанг “, затова нашата реклама ще бъде издадена и излъчена в тези медии.

ІV. Финансови данни и икономическа обосновка

Икономическата обосновка има за цел да даде оценка за икономическата целесъобразност на проекта, на неговата икономическа ефективност.

На основата на редица изходни икономически показатели се определят най-важните оценъчни критерии и показатели.  1. Инвестиционни разходи

Тези разходи са известни под различни наименования – еднократни, първоначални, фиксирани, капиталови. Инвестиционните или еднократните разходи са тези, които се правят за създаването и внедряването на иновационния проект, т.е. от възникване на идеята до започване на редовно производство.

Те се състоят от следните по-важни групи елементи:  • научноизследователски и проектоконструкторски работи;

  • проучване и проектиране;

  • закупуване на лицензи, ноу-хау, техническа документации и др.

  • Капитални вложения – преки и съпътстващи;

  • Налични дълготрайни материални активи (по остатъчна или възстановителна стойност), които се предвижда да бъдат използвани;

  • Ликвидационни стойности на дълготрайни материални активи, които се ликвидират;

  • Оборотен капитал или неговото изменение, необходим за започване на производството.

При определяне на необходимите инвестиционни разходи се правят различни алтернативни варианти и се избира оптималният вариант.

Общият им размер е сума от разходите по отделни елементи:

n

Cj = ∑ Cij,i =1

където Cj са инвестиционни разходи от j-ти вид.

В нашия случай тези разходи възлизат на 248 890 лв:


Наименование

Количество

Сума

1. Сгради

7

113 000

2. Ел. инсталация с автономно захранване

2

10 890

3. Почиствателна система

2

74 000

4. Допълнителна техника и оборудване

7

13 000

5. Други разходи по поддръжка и офис оборудване за целия период

-

34 500


6. Разходи по фирмата реализирала проекта

-
Общо
248 890


2. Определяне размера на очакваните приходи от реализацията на иновационния проект.
Това е най-важната и най-трудната прогноза, която трябва да се направи. Определя се нетния размер на приходите от продажби по години (месеци) на икономическия живот на проекта. Той включва времето за изграждане (внедряване), времето за усвояване на проектната мощност и периода на нормалната експлоатация, който съответства на амортизационния срок на основните машини и оборудване или се определя от инвеститора.

За базисна година се възприема годината, предхождаща представянето на проекта за експертиза.

Нетният размер на приходите от продажби по години (месеци) на икономически живот се определя като произведение от обема на продажбите в натура и очакваните пазарни цени:

n

TR = ∑ Qi.Pi,1-i
където Qi е обем на продажбите в натурално изражение за i – ти вид продукт;

Pi – нетни продажни цени на i – ти вид продукти.

Когато обемът на продажбите е в пряка зависимост от капацитета и степента на неговото използване, най-напред се определя производствената мощност (ПМ), а на база на очакваната степен на използване (Кинтегр.изп.) се определя обемът на продажбите в натурално изражение (Q):
ПМ = Ефплмч, или

ПМ = Ефплв

Q = ПМ.Кинтегр.изп.

и обратно

ПМ= Q/Кинтегр.изп.

Където Ефпл е общ планов ефективен фонд време на машините

Пмч – часова производителност на машините;

Нв - прогресивна трудоемкост на 1-ца продукция;

Кинтегр.изп. – коефициент на интегрално използване.

За по-нагледно, ако приемем, че една овца от източнофрезийската порода дава на година 440 л мляко, при 600 овце, овцефермата ще има добив приблизително 263 260 л. При продажна цена от 1,20 лв/л приходът ще възлиза на 315 955 лв.

След като се направи икономическа обосновка, се вижда, че още в първата година от новото производство разходите по проекта ще са възстановени и дори ще има печалба от порядъка на 75 000 лв. Това естествено е в разрез с динамичната продажба на овче мляко на пазара.

3.Определяне на необходимите експлоатационни разходи за иновационния проект

Експлоатационните разходи се определят на база на действащите пазарни цени на суровини, материали, горива, енергия, труд, амортизационни отчисления и др. По време на съставяне на проектната разработка:


Икономически елементи

2003

1.

Разходи за материали

2483

2.

Разходи за външни лица

150

3.

Разходи за амортизации

1572,50

4.

Разходи за заплати

25 300

5.

Разходи за СО и надбавки

796,8

6.

Други разходи

50
Всичко

30 352,30

Табл. 10

или още може де се определи по формулата:


ТС = ∑Сj или ТС = VC+FC

Където Сj са разходи по елементи ли статии на калкулация;

VC – променливи разходи

FC – постоянни разходи

В случая ТС = 30 352,30

Тези разходи са сигурни, за това фирма “Дивал” ги включва към кредита, защото те трябва да са осигурени предварително. Това се прави със цел да се осигурят заплатите на работниците и задълженията към държавата, независимо от това дали ще реализира печалба в края на годината или не.
4. Определяне на очаквания брутен и нетен финансов резултат от иновационния проект.

Финансовият резултат преди и след данъчното облагане се определя така:


Пбрутна= TR-TC

Пнетна= Пбрутна

Където Т са данъци (данък печалба, данък за общините и др.)

Данък върху печалбата 15%

Данък за общините 3%

Др.данъци 2%


Общо 20 %
Пнетна =315 955-63 191 = 252 764


5. Определяне на нетния паричен поток от иновационния проект.

Паричния поток (CF) е изключително важен изходен показател при определяне икономическата целесъобразност на иновационния проект. Той изразява действителния размер на паричните средства, които са на разположение на фирмата за възвръщане на направените инвестиционни разходи.


NCF= ПнетнаМ ± ∆ОбК
В нашия случай не се очаква изменения в необходимия оборотен капитал по години и затова брутният и нетният паричен поток си остават едни и същи или 252 764 лв.

6. Определяне на дисконтиращата норма и на дисконтирания паричен поток за иновационния проект.
Нетния паричен поток не може да се използва директно за нуждите на финансовия анализ на проекта, защото не е отчетена стойността на парите във времето. След като бъдат осъвременени очакваните бъдещи парични доходи, те може да бъдат сравнявани и съпоставяни с направените в момента инвестиционни разходи.
NCFi
DCF = ∑
(1+r)n
където r е пазарен лихвен процент (цена на кредита), а n-брой години.

DCF=252 764/1.16=217 900


7. Определяне на показателите и критериите за оценка на целесъобразността и ефективността на иновационните проекти.
7.1. Нентна сегашна стойност (NPV) – изразява абсолютната ефективност на проекта. Изчислява се като разлика между направените инвестиционни разходи и дисконтирания нетен паричен поток:
NPV= - Cj + ∑DCFi

NPV= - 248 890 + 217 900 = 30 990

NPV >0 – проектът е ефективен;

NPV=0 – проектът е неутрален

NPV<0 - проектът не е ефективен
В нашият случай проектът е ефективен. При това положение може да се отпусне желания кредит, но трябва да се изчисли за колко време той ще бъде изплатен.

7.2. Вътрешна норма на възвращаемост (IRR). Тя показва ефективността на инвестицията в относителна величина – коефициент или процент.


NPV= - Cj + ∑DCFi=0
Чрез различни варианти се търси при какъв лихвен процент (r) NPV ще бъде равна на 0.

При нас лихвеният процент трябва да бъде равен на 0,0155, защото


NPV= - Cj + ∑DCFi

NPV=- 248 890 + 248 890 = 0

7.3. Брой откупувания или коефициент на откупуване (Бр.отк.).

Този показател показва какъв брой откупувания ще направи проектът при експлоатацията му в рамките на икономическия живот или какъв коефициент от инвестиционните разходи ще се откупят.


Бр.отк = (∑DCF)/Cj

Бр.отк = 217 900/248 890 = 0.87 пъти7.4. Срок на откупуване (Т).

Срокът на откупуване показва за какъв париод от време (брой години) проектът ще се откупи, т.е. ще възвърне направените инвестиционни разходи за него.

Т= Cj/∑DCF/n, където n=3, Cj = 248 890, DCF = 252764

Т = 2,95 или приблизително 3 годишен срок на изкупуване.
VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценката на възможността за довеждането на една иновация до пазара изисква оценка на размера на капитала, необходим да осигури желаната пазарна позиция. Освен това повечето предприемачи искат да знаят не само какъв пазарен дял може да бъде завладян от този продукт, но и какви и кога са очакваните парични потоци. Времето и начинът за възвръщане на инвестирания капитал са важни за инвеститорите. Ето защо предприемачът трябва внимателно да изследва пазара, вероятните разходи за навлизане и вероятния сценарий за ликвидация на инвестицията и за осигуряване на възвръщаемост за инвестицията.

Процесите на глобализация доведоха до широко разгръщане на конкуренцията между фирми от различни държави. Това налага разработването на нови стратегии както на държавно, така и на фирмено ниво, които да целят развиването на конкурентни предимства, основаващи се върху иновациите. Повишаването на конкурентоспособността на националната икономика, на отделните сектори и фирмите, е определяща предпоставка за постигане на икономически растеж, за справяне с конкурентния натиск в Европейския съюз.

Присъединяването на България към Европейския съюз е стратегическа цел за страната, чието постигане изисква изпълнението на определени критерии, посочени в заключенията на заседанието на Европейския съвет през юни 1993 г. в Копенхаген. По отношения на втория критерий – икономически, изискващ развитие на функционираща пазарна икономика, особено значение придобива развитието на ефективно функциониращ малък и среден бизнес в страната, чийто успех е силно зависим от степента на адаптиране и прилагане на нови производствени технологии.

Секторът на малките и средните предприятия е не само важен източник на научни идеи, но е и основен канал за пренасянето на технологичните иновации, създадени от университетските и научните лаборатории и институти, до промишлеността.

В България проекти за въвеждане на нови технологии и реализиране на иновации могат да бъдат реализирани с държавно финансиране, финансиране по линия на международни програми, с банкови кредити или с риск.

София,


Януари 2008 г.

 секторите са иззети от националния план за развитие на земеделието и селските райони

Каталог: Files -> Docs
Docs -> Обща характеристика на картите и плановете
Docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
Docs -> Sylabus z disciplíNY
Docs -> Библиографическая база данных по спектроскопии ядерного квадрупольного резонанса и квадрупольным взаимодействиям
Docs -> Какво се крие зад ирландското икономическо чудо и приложим ли е ирландският икономически модел в българия?
Docs -> Договор № Д/2012 г., Проект № Д
Docs -> В помощ на земеделските стопани, които желаят да участват в мярка 214 „агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони
Docs -> М. Вуков, Л. Георгиева
Docs -> Професор Per-Henrik Groop, md, dmsc, frcpe


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница