Счетоводно отчитане на акциите уводДата02.06.2018
Размер157.97 Kb.
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АКЦИИТЕ


УВОД
По своята финансова същност акциите са ценни книжа, удостоверяващи участието на притежателя им – акционера, с номиналната им стойност в основния капитал на акционерното дружество. Чрез емитирането и продажбата на голям брой акции с ниска единична номинална стойност акционерното дружество може да набере големи по размер средства за финансиране на дейността си. Друго предимство на акционерната (корпоративна) форма на собственост е, че чрез покупко-продажбата на акциите на вторичния пазар собствеността върху тях, а следователно и дяловото участие в акционерния капитал, може лесно да се прехвърли от един акционер на друг, без да е необходимо одобрението на дружеството или на другите акционери.
1.1. Счетоводно третиране на акции при издателя
Финансирането чрез издаването на акции и други капиталови инструменти, търгувани на високоликвидни пазари, е валидно в голяма степен за корпорации от страни като САЩ и Великобритания, докато за Германия и Япония например основните начини са чрез ползване на банкови заеми и други дългови инструменти.

В зависимост от правата, които осигуряват на притежателите си акциите се

разграничават на два основни вида: обикновени акции и привилегировани акции.

Обикновените акции са по-висшата, но и по-рискова категория акции,

тъй като осигуряват на притежателите си право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент (като остатъчна величина след заделяне на дивидентите за привилегированите акции в рамките на гласуваните дивиденти от общото събрание на акционерите) и право на ликвидационен (остатъчен) дял от нетните активи на акционерното дружество в случай че то бъде прекратено (на последно място след удовлетворяване на финансовите претенции на външните и вътрешни кредитори и привилегированите акционери).Привилегированите акции дават правото на притежателите си на гарантиран дивидент преди дивидентите за обикновените акции (в случай че бъдат гласувани дивиденти), както и в повечето случаи правото на ликвидационен дял, но за сметка на това са без право на глас. Българският Търговски закон (ТЗ) изисква в съдържанието на самите акции да бъде отбелязано, че те не осигуряват правото на глас съгласно устава на дружеството (чл. 182, ал. 1). Освен това не се допуска повече от половината от акциите на акционерното дружество да са без право на глас, т.е. да са привилегировани. Ако за две поредни години не се изплати дивидент за привилегированите акции, те придобиват право на глас, което трае до изплащането на забавените дивиденти (чл. 182, ал. 4).

В зависимост от други допълнителни права, които осигуряват на акционерите, привилегированите акции могат да бъдат:

- с кумулативен (натрупващ се) дивидент (кумулативни привилегировани акции) или некумулативен дивидент (некумулативни привилегировани акции);


 • конвертируеми привилегировани акции (с право на замяна срещу

обикновени акции в определено съотношение или цена);

 • обратно изкупувани привилегировани акции в три разновидности:

подлежащи на задължително обратно изкупуване от издателя; с право (но не и задължение) на издателя да ги изкупи обратно; с право на притежателите им (акционерите) да ги предоставят за обратно изкупуване на издателя;

 • привилегировани акции с право на допълнителен дивидент освен

гарантирания дивидент (наричани още “привилегировани акции с участие”);

- привилегировани акции с право на глас.

Предимствата на емитирането на привилегировани акции са, че чрез тях се

запазва контролът на обикновените акционери върху дейността на акционерното дружество, тъй като привилегированите акции са поначало без право на глас, както и да се избегне издаването на облигации или поемането на други пасиви (заеми и пр.), по които трябва да се плащат лихви, дори и при отрицателен финансов резултат1. Акционерното дружество не е задължено да разпределя дивиденти, това може да стане най-общо само при наличие на печалба, която не се реинвестира в дейността, и на свободни парични средства.

Както обикновените, така и привилегированите акции могат да бъдат в зависимост от други гледни точки следните видове:

а) Според начина на удостоверяване на собствеността върху тях:

поименни или на приносител.

Поименните акции са такива, при които в съдържанието на акцията се вписва името на притежателя й наред с другите реквизити, регламентирани в чл. 183 от ТЗ. Те се вписват в книгата на акционерите. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия й собственик. Поименните акции се прехвърлят с джиро – името на всеки следващ се записва на гърба на акцията. Прехвърлянето с джиро не се отнася за публичните акционерни дружества съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗППЦК, тъй като акциите на тези дружества са само поименни.

Акциите на приносител се считат за собственост на тези, които ги притежават. В съдържанието им не се отбелязва името на собственика им. Те се прехвърлят с предаването им, когато стойността им е напълно изплатена. ТЗ допуска замяна на акции на приносител с поименни акции по искане на акционера след изплащане на стойността им. Някои дружества като търговските банки, застрахователните дружества, инвестиционните посредници акционерни дружества и др. могат да издават само поименни акции, като всяка акция дава право на един глас.

б) Според техническия им носител акциите са налични и безналични.Налични са тези акции, за които се издава ценна книга на хартиен носител, притежаващ всички реквизити съгласно ТЗ. За безналичните акции не се издава такъв, вместо това се издава удостоверителен документ – депозитарна разписка, по искане на акционера от Централния депозитар на ценни книжа (чл. 137, ал. 2 от ЗППЦК). Безналични акции у нас са задължително акциите на публичните акционерни дружества. Те се регистрират в Централния депозитар на ценни книжа, където се отбелязва всяко тяхно прехвърляне в резултат на покупко-продажба на борсата и другите регулирани пазари за ценни книжа. Следователно основното предимство на използването на безналични акции е, че се улеснява търгуването им по електронен път.

Наличните акции се вписват в книгата на акционерите, която се води в акционерното дружество. Когато акциите са безналични, такава книга не се води в дружеството. Справка за акционерния състав може да се получи от Централния депозитар.

в) В зависимост от степента на участието им в стопанския оборот на акционерното дружество акциите могат да бъдат:

оторизирани (уставни) – акциите, които общото събрание на дружеството е одобрило да бъдат издадени още при учредяването му или впоследствие в резултат на няколко емисии, и които са вписани в устава;

емитирани – реално издадените акции, предназначени за продажба;

акции в обращение – продадените акции, намиращи се при акционерите и притежавани от тях;

съкровищни акции, включващи:


 • обратно изкупени акции; и

 • емитирани, но непродадени акции, намиращи се в акционерното

дружество (ако са налични ценни книжа).

Отчитането на акциите при акционерното дружество издател се извършва по реда на МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне. От позициите на издателя акциите се третират като капиталови инструменти, тъй като отговарят на дефиницията за капиталов инструмент – те са договори, които осигуряват остатъчна стойност в активите на дадено предприятие, след приспадане на всички негови пасиви. В тази дефиниция всъщност се съдържа едно от правата на акциите (обикновени и привилегировани) – правото на остатъчен дял от нетните активи на издателя. Като изключение от това правило са някои привилегировани акции, които отговарят на дефиницията за финансов пасив, като например привилегированите акции, подлежащи на задължително обратно изкупуване от издателя и привилегированите акции с право на притежателите им да ги предоставят за обратно изкупуване на издателя2.

Третирането на акциите като капиталови инструменти означава, че те ще намерят отражение в раздела за собствения капитал в счетоводния баланс на издателя. Тъй като акциите материализират основния капитал на акционерното дружество издател, който е и правна категория, трябва да се имат предвид и изискванията на ТЗ по отношение на учредяването на акционерното дружество и формирането на капитала му, както и начините за увеличаване или намаляване на капитала (глава четиринадесета). По отношение на публичните акционерни дружества следва да се прилагат изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Във връзка с акциите са възможни следните оценки, които имат

и определено отчетно значение:

1. Номинална стойност – стойността, обозначена на лицевата страна

на акцията, с която притежателят й участва в основния капитал на акционерното дружество. Номиналната стойност изпълнява две основни функции:

а) служи като база за определяне на размера на дивидентите;

б) служи като юридическо средство за защита на вземанията на кредиторите.

Основният капитал на акционерното дружество се формира от номиналната

стойност на всички акции – обикновени и привилегировани, третирани като капиталови инструменти по смисъла на МСС 32. Тези акции, които се класифицират като финансов пасив, не следва да участват с номиналната си стойност в оценката на основния капитал. Те се отчитат като дългови инструменти при издателя си.2. Емисионната стойност е стойността на акциите при първичното им предлагане, по която акциите се поемат от учредителите, респ. от подписващите

капитала. Според чл. 176, ал. 2 от ТЗ емисионната стойност не може да бъде по-ниска от номинала. Ако емисионната стойност е по-висока от номиналната стойност, разликата (премията), се отнася във фонд “Резервен” (премиен резерв).3. Пазарна цена – стойността, по която се предлагат акциите на пазара (борсов или извънборсов) при вторичното предлагане. Пазарната цена може да бъде по-ниска от номиналната стойност, тъй като се влияе от търсенето и предлагането на пазара.

4. Справедлива стойност - сумата, за която акциите могат да бъдат разменени между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им. В частност справедливата стойност може да бъде и пазарната цена на акциите, ако се търгуват на пазара. Но ако не се търгуват, тя може да бъде определена по други начини според правилата на МСС 39 Финансови нструменти: признаване и оценяване: анализ на дисконтирани парични потоци, текуща пазарна цена на подобен инструмент и пр.

Справедливата стойност има значение за преоценката на акциите, но само при инвеститорите, за които те представляват финансов актив. За издателя, който не преоценява по справедлива стойност собствените си акции, тя е без значение в това отношение.5. Балансова (счетоводна) стойност – стойността на акциите по данни от счетоводния баланс на издателя. Ако акционерното дружество е издало само обикновени акции, балансовата стойност на една акция се определя по формулата:
Балансова стойност собствен капитал (лв.)

на една обикновена =

акция брой обикновени акции
Например ако собственият капитал на АД е 285 000 лв. и основният капитал е разпределен в 100 000 обикновени акции, балансовата стойност на една акция е 2,85 лв. (285 000 лв. : 100 000 акц.).

Ако дружеството е издало и привилегировани акции (ПА), най напред се определя балансовата стойност на привилегированите акции. Тя включва тяхната ликвидационна стойност (респ. номиналната им стойност, ако не са с право на ликвидационен дял) плюс натрупани кумулативни дивиденти, ако има такива. Балансовата стойност на обикновените акции се определя като остатъчна величина. На тази база се определя и балансовата стойнсот на една обикновена акция:

Балансова стойност собствен капитал – балансова стойност на ПА

на една обикновена =

акция брой ПА
Балансовата стойност на акциите трябва да се разграничава от ликвидационната стойност. Ако акционерното дружество се прекрати, неговите активи ще се оценят и разпродадат по пазарни цени, които ще се различават от балансовите им стойности. Балансовата стойност на акциите обикновено не оказва влияние върху пазарната цена на акциите. По-важно значение имат такива фактори като очаквани дивиденти, доходност, бъдещи перспективи за развитието на дружеството.

Балансовата стойност на акциите има значение при определяне на дела на напускащ акционер в непублично дружество, чиито акции не могат да бъдат продадени, и в други случаи.


1.2. Отчитане на издаването на акции при учредяването на акционерното дружество

Издаването на акции във връзка с формирането на основния капитал на акционерното дружество при неговото учредяване се извършва при спазването на изискванията на чл. 161 – 167, 175 – 187 и 188 - 191 от ТЗ.

Важни изисквания във връзка с регистрирането на акционерното дружество съгласно чл. 174, ал.1, т. 2 и 3 са да е записан целият капитал и да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от емисионната стойност на всяка акция.

Записаните от учредителите акции на учредителното събрание се отчитат като вземане по с/ка Вземания по записани дялови вноски, която при сегашната балансова схема, прилагана у нас, е активна корективна сметка по отношение на с/ка Основен капитал. Сметката се кредитира с внесените парични или непарични вноски срещу записаните акции. Салдото по нея в края на периода представлява невнесеният капитал, който се посочва като отрицателна величина в раздел А. Собствен капитал в пасива на баланса.

Важно е да се отбележи, че с/ка Основен капитал се кредитира с размера на записания капитал съгласно съдебното решение за вписване на акционерното дружество (респ. съдебното решение за увеличение на основния капитал впоследствие), независимо че е възможно да не е внесен целият му размер. Сметката се води с номиналната стойност на акциите независимо от емисионната им стойност. Организира се аналитично отчитане (технически чрез книга на акционерите или справка от Централния депозитар – за безналичните акции) по следните признаци: акционери, видове акции, брой акции, № на акциите, № на емисията, номинална стойност, емисионна стойност, премия (ако емисионната стойност е по-висока от номиналната), вид на вноските срещу акциите – парични или непарични, дата на получаването им.

Възможни са два подхода на водене на с/ка Вземания по записани дялови вноски:

а) по емисионна стойност на акциите;

б) по номинална стойност на акциите;

При първия подход невнесеният капитал (салдото от с/ка Вземания по записани дялови вноски) се посочва в края на раздела за собствения капитал, а при втория подход – по статия към групата на основния капитал, както е възприето и в нашата балансова схема.
КАЗУС: На учредителното събрание на АД “Х”, непублично дружество, присъстващите лица са записали 100 000 обикновени акции с номинал 1 лв./акц. и емисионна стойност 1,20 лв./акц. Вноските срещу акциите са парични, като 25 % от емисионната стойност на всяка акция следва да се внесат по набирателна сметка, открита в търговска банка на името на учредителите, а останалите 75 % - след регистрирането на дружеството в съда в срок до 6 месеца.

Дружеството е регистрирано в съда. Всички вноски са направени. Открита е разплащателна сметка, по която са прехвърлени средствата от набирателната сметка. Предоставени са акциите на акционерите, след като е изплатена изцяло емисионната им стойност. Акциите са вписани в книгата на акционерите.


Въз основа на данните от примера, ако се прилага отчитане по емисионната стойност на записаните акции, се съставят следните статии:

 1. За записаните на учредителното събрание акции:

Д-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 120 000

ан.с/ки на акционерите, 100 000 акц. х 1,20 лв./акц., парични вноски – 120 000

К-т с/ка Основен капитал, изискващ регистрация 3 100 000

ан.с/ки на акционерите, 100 000 акц. х 1 лв./акц. – 100 000

К-т с/ка Премии, свързан с капитал 20 000
 1. За внесените 25 % от емисионната стойност на акциите:

Д-т с/ка Други парични средства 30 000

ан.с/ка Набирателна сметка – 30 000

К-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 30 000

ан.с/ки на акционерите, 100 000 акц. х 1,20 лв./акц. х 25 %,

парични вноски - 30 000
 1. За прехвърлените средства от набирателната сметка по разплащателната

сметка:

Д-т с/ка Разплащателна сметка в левове 30 000

К-т с/ка Други парични средства 30 000

ан.с/ка Набирателна сметка – 30 000
 1. За внесените 75 % от емисионата стойност:

Д-т с/ка Разплащателна сметка в левове 90 000

К-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 90 000

ан.с/ки на акционерите, 100 000 акц. х 1,20 лв./акц. х 75 %,

парични вноски - 90 000


 1. За отпечатаните акции – налични ценни книжа:

Д-т с/ка Други собствени активи, невключени

в стопански оборот (гр. 96) 4 100 000

ан. с/ка Обикновени акции, 100 000 бр. х 1 лв./акц. – 100 000

К-т с/ка Други сметки за условни пасиви 100 000


 1. За предоставените на акционерите акции – обратната счетоводна статия

на статия 5.


 1. За отнасяне на премията от емисията на акциите в премийния резерв,

тъй като тя е реализирана:
Д-т с/ка Премии, свързани с капитал 20 000

К-т с/ка Премийни резерви 20 000


Ако се прилага отчитане по номиналната стойност на акциите по с/ка Вземания по записани дялови вноски:

1. За записаните на учредителното събрание акции:


Д-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 100 000

ан.с/ки на акционерите, 100 000 акц. х 1 лв./акц., парични вноски – 100 000

К-т с/ка Основен капитал, изискващ регистрация 100 000

ан.с/ки на акционерите, 100 000 акц. х 1 лв./акц. – 100 000


2. За внесените 25 % от стойността на акциите:
Д-т с/ка Други парични средства 30 000 (120 000 х 25 %)

Д-т с/ка Други парични средства 30 000 (120 000 х 25 %)

ан.с/ка Набирателна сметка – 30 000

К-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 25 000

ан.с/ки на акционерите, 100 000 акц. х 1 лв./акц. х 25 %,

парични вноски - 25 000

К-т с/ка Премии, свързан с капитал 5000
Статия 3 е същата, както статия 3 по-горе.
4. За внесените 75 % от емисионата стойност:
Д-т с/ка Разплащателна сметка в левове 90 000

К-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 75 000

ан.с/ки на акционерите, 100 000 акц. х 1 лв./акц. х 75 %,

парични вноски - 75 000

К-т с/ка Премии, свързан с капитал 15 000
Останалите статии са същите. Възможно е премиите да бъдат отнасяни в премийния резерв на части съобразно направените вноски.
Представяне в баланса на салдото от с/ка Вземания по записани дялови вноски в края на периода (приемаме, че са внесени само 25 % от записаните акции, т.е.съставени са само първите три статии по-горе):
Извлечение от баланса – раздел А. Собствен капитал:

Невнесен капитал по

номинална стойностНевнесен капитал по

емисионна стойност


І. Основен капитал
1. Записан капитал *

100 000

100 000

2. Невнесен капитал

(75 000)

-

Общо за І:

25 000ІІ. Резерви1. Премиен резерв **

5000

20 000

ІІІ. Невнесен капитал

-

( 90 000)

Общо собствен капитал:

30 000

30 000

* Салдото от с/ка Основен капитал, изискващ регистрация

** Салдото от с/ка Премии, свързани с капитал


Както се вижда, ефектът върху собствения капитал на двата подхода на отчитане е един и същ. Разликата е в мястото на представяне на салдото от с/ка Вземания по записани дялови вноски: при отчитане по номинална стойност се използва статия за невнесения капитал в групата на основния капитал, докато при отчитане по емисионна стойност – по самостоятелна група за невнесения капитал, която се добавя в края на раздела за собствения капитал. Причината за това е, че групата за основния капитал се води задължително по номинална стойност – както записаният капитал, така и невнесеният капитал.

Възможно е част от основния капитал на акционерното дружество да бъде формиран и чрез непарични (наричани още апортни, имуществени) вноски. Те трябва да бъдат оценени по реда на чл. 72 от ТЗ – от три вещи лица, назначени от съда, пред който ще се извърши регистрацията на акционерното дружество. Възприетата в устава на дружеството оценка на непаричните вноски не трябва да надвишава оценката на вещите лица (т.е. може да бъде равна или по-ниска). Срещу направената имуществена вноска на вносителя се издава временно удостоверение, срещу което впоследствие се предоставят акции (чл. 167 от ТЗ).


КАЗУС: На учредителното събрание акционер “Х” е записал 8500 обикновени акции с номинал 1 лв./акц., срещу които ще внесе имуществена вноска във вид на офисобзавеждане. Имуществената вноска е оценена съгласно изискванията на ТЗ от три вещи лица за 9000 лв., като същата оценка на активите е възприета и в устава на дружеството. Офисобзавеждането е апортирано и заприходено в състава на дълготрайните материални активи на дружеството.
Счетоводни статии

 1. За записаните акции срещу имуществената вноска:

Д-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 8500

ан.с/ка Акционер “Х”, 8500 акц. х 1 лв./акц.,

непарична вноска

К-т с/ка Основен капитал, изискващ регистрация 8500


 1. За внесеното офисобзавеждане от акционера:

Д-т с/ка Офисобзавеждане 9000

К-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 8500

ан.с/ка Акционер Х, 8500 акц. х 1 лв./акц., непарична вноска – 8500

К-т с/ка Премии, свързани с капитал 500


 1. За отнасяне на премията в премийния резерв:

Д-т с/ка Премии, свързани с капитал 500К-т с/ка Премийни резерви 500
За предоставените на акционера акции, ако са налични ценни книжа, се съставят статии по задбалансовите сметки, както в предишния пример.


1 Допълнителни подробности за финансовата характеристика на обикновените и привилегированите акции са представени в бр. 6 и 7 от 2004 г. на сп.”Счетоводство ХХІ” от Ваня Борисова, “Финансови инструменти на капиталовия пазар”.


2 По този въпрос Вж. статията на същия автор “Основните промени в МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне” в бр. 4 от 2005 г. на сп. “Счетоводство ХХІ”, с. 7.

3 Към сметката за основния капитал могат да се открият аналитични сметки (сметки с четири цифри) в зависимост от това дали записаният капитал е непоискан; поискан, но невнесен; поискан и внесен. Тук за краткост това е избегнато.


4 Ако акциите са безналични ценни книжа, тази сметка не се използва.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница