Съдебни лицаДата18.06.2018
Размер115.42 Kb.
347.96 Съдебни лица
90 години Висш адвокатски съвет, 12-13 ноември 2015 година, София(снимки) , 2015; 347.96/Д21

Адвокатска защита в гражданския процес / Иван Апостолов, Кр. Цончев, Л. Левков. - София : Наука и изкуство, 1969 ; 347.96/А28

Адвокаты-антифашисты : альбом / състав. Иван Бояджиев, Д. Комшев. - София : Септември, 1978 ; 347.96/А28

Анашкин, Г. Народные заседатели в советском суде / Г. З. Анашкин. - Москва : Госюриздат, 1960 ; 347.96/А64

Балчиклиев, Михаил Адвокат / Михаил Балчиклиев. - Варна : Галера, 2000 ; 347.96/Б18

Бейли, Франсис. Съдебният адвокат. С.: Сиби, 2012; 347.96/Б31

Бенчева, Спаска и др. Адвокатът и другите / Спаска Бенчева, Борислав Костов. - Пловдив : Астарта, 2014; 347.96/Б37

Бешков, Панчо Българско нотариално право : кн. 1 / Панчо Бешков. - София : Фенея, 1997 кн. 1. Обща част. – 1997 кн. 2. т.1 Нотариални производства. Конститутивни нотариални актове. – 1999 кн.2. т.2 Нотариални производства, завещания, констативни нотариални актове и обстоятелствени проверки. – 2000 кн.3. Нотариални заверки. Сделки, покани, протоколи, протести на менителнични ефекти. - 2001 ; 347.96/Б43

Бешков, Панчо Частните съдебни изпълнители / Панчо Бешков = Статус, организация и правомощия. - София : Фенея, 2007 ; 347.96/Б43

Борисов, Наско 135 [Сто тридесет и пет] години български нотариат : 1878-2013 / Наско Борисов. - София : Сиела, 2014; 347.96/Б65

Борисов, Наско. Актуални въпроси на нотариалната дейност : Юбилеен сборник по случай 15 години свободен нотариат в България / Наско Борисов. - София : Сиела, 2013; 347.96/Б65

Борисов, Наско. Информационните технологии в помощ на нотариуса / Наско Борисов. - София : Сиела, 201; 1347.96/Б65

Борисов, Наско. Ролята на нотариуса в борбата с имотните измами : Сборник статии, доклади и интервюта / Наско Борисов(. - София : Сиела, 2013; 347.96/Б65

Братоев, Ценимир Членство в адвокатско дружество / Ценимир Братоев. - София : Сиела, 2014; 347.96/Б78

България. Върховен административен съд Тълкувателно решение No 1 на Общото събрание на съдиите от ВАС относно отмяната на влезли в сила решения по администартивни дела по реда на чл.233, ал.2 ГПК във връзка с чл.11 ЗВАС. - София : Фенея, 2001 ; 347.96/(094.57)

България. Върховен съд Казуси в нотариалната дейност : въпроси и отговори. Съдебна практика / Димитър Танев. - София : Фенея, 2001 ; 347.96/(094.57)

България. Закони и др. пр. Закон за адвокатурата. Специално издание : Сборник нормативни актове: Права и задължения на адвокатите. Етичен кодекс. Адвокатски съдружия и адвокатски дружества. Минимални възнаграждения. Изпити. Правна помощ. - София : Сиби, 2012 ; 347.96(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за държавните такси. Тарифи по приложението му и предметен справочник. - София : Наука и изкуство, 1951 347.96/(094.4)

България. Закони и др. пр. Устав на Съюза на юристите в България, приет ан Деветия конгрес, 23 ноември 2001 г., изменен на Деветнадесетия конгрес, 25 март 2011 г.. - София : Фенея, 2011 347.96/(094.4)

България. Закони и др. пр. Адвокатурата в България. Нормативна уредба : Закон за адвокатурата. Етичен кодекс на адвоката. Наредба щ 2. Наредба щ 4 = Bulgarian Bar. Normative Acts. - София : ЦОА Кръстю Цончев, 2008 ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др. пр. Държавни такси : Сборник нормативни актове / Любомира Бориславова : Сборник тарифи и други нормативни актове. - София : Макспринт, 2002 ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др. пр. Държавни такси : Сборник тарифи и други норамтивни актове. - София : Макспринт, 1998. - (Библиотека Нормативни актове) ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за адвокатурата : Проект / Камелия Касабова. - София : 39-то НС, 2002 ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за адвокатурата : Сборник нормативни актове: Права и задължения на адвоката. Етичен кодекс. Адвокатски съдружия и адвокатски дружества. Минимални възнаграждения. Изпити. Правна помощ. - София : Сиби, 2010. - (Поредица Джобни издания) ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за адовкатурата. - София : Нова звезда, 2004 ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др. пр. Правен статут на нотариуса и адвоката. : Сборник нормативни актове. - София : Солотон, 2001 ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др. пр. Съдебни и нотариални такси : Тарифа No 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието. Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност / съст. Любомира Бориславова. - София : Макспринт, 2002. - (Библиотека Нормативни актове) ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др.п Нормативни актове за адвокатурата. - София : Централен съвет на адвокатурата, 1978 ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др.п. Закон за адвокатурата и наредби във връзка с упражняването на адвкатската професия. - София : Висш адвокатски съвет, 1994 ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др.п. Наредба ь 2 За определяне размера на възнаграждението за оказваната от адвокатите правна помощ. Наредба ь 3 За прилагане на чл.36 от Указа за адвоактурата. - София : Централен съвет на адвокатурата, 1982 ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др.п. Нотариална дейност : сборник правни норми / състав. Жернанд Бехар. - София : Сиби, 1999 ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др.пр. Адвокатурата в България : Закон за адвокатурата. Етичен кодекс на адвоката. Наредба 1, Наредба 2, Наредба 3, Наредба 4. - София : Сиби, 2006. - (Поредица Джобни издания) ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др.пр. Адвокатурата в България : Нормативна уредба: Закон за адвокатурата. Етичен кодекс на адвоката. Наредба 2 Наредба 4. - София : Сиби, 2006. - (Поредица Джобни издания) ; 347.96/(094.4)

България. Закони и др.пр. Сборник нормативни актове : Закон за адвокатурата. Закон за правната помощ. - София : Солотон, 2006 ; 347.96/(094.4)

Българската адвокатура : Нормативна уредба = Bulgarian Bar : Normative Acts. - София : Сиби, 2006; 347.96/(094.4)

Василев, Л. Правни основи на адвокатската защита / Л. Василев. - София : Наука и изкуство, 1965 ; 347.96/В24

Винавер, М. М. Очерки об адвокатуре / М. М. Винавер. - 2 изд. - Москва : Ленанд, 2016. - (История права) 347.96/В60

Владимиров, Леонид Суд присяжных : Условия действия института присяжных и метод разработки доказательств / Леонид Владимиров. - 2 изд. - Москва : Ленанд, 2016. - (Академия фундаментальных исследований: История права) 347.96/В70

Власов, А.А. Судебная адвокатура : Учебное пособие для магистров / А.А.Власов. - 2 изд. - Москва : Юрайт, 2012; 347.96 / В

Гельдибаев, М.Х. и др. Прокурорский надзор : Создание и развитие прокуратуры России. Система органов прокуратуры / М.Х.Гельдибаев, А.А.Огородников. - Санкт-Петербург : Питер, 2002 ; 347.96/Г27

Георгиева, Милослава и др. Компас на съдебния репортер / Милослава Георгиева, Деляна Петкова. - Варна : ПИОР, б.г. ; 347.96/Г; 34

Гигова, Валя и др. Актуални проблеми на нотариалната практика / Валя Гигова, Евгения Дашина. - София : Сиби, 1997 ; 347.96/Г46

Глушков, Милен Дисциплинарната отговорност на магистратите по Закона за съдебната власт / Милен Глушков. - София : Софи-Р, 2015 347.96/Г56

Гочев, Янко История на Пловдивската адвокатура / Янко Гочев. - Пловдив : Фабер, 2017 347.96/Г72

Гърция. Закони и др. пр. K??IKA? ?IKHГOP?N (Закон за адвокатите). - 2 изд. - Атина : Ант. Сакула, 2007 ; 347.96/(094.4)

Гърция. Закони и др. пр. NINAKA? E?АXI?T?N ?IKHГOPIK?N AMOIB?N (A?O 1/1/2008) (Адвокатска колегия на Солун: Таблица за минималните адвокатски възнаграждения) (1/01.2008). . - Тесалоники : Янойапиус, 2008 ; 347.96/П51

Гюнер, Семих Дисциплинарна отговорност на адвоката / Семих Гюнер = The Disciplinary Liability of Practicing Lawyers /Semih Guner, 2003 ; 347.96/Г98

Двадесет [20] години Съюз на българските адвокати. - София : Български адвокатски съюз, 1940 ; 347.96/Д26

Джамбазов, Ангел Съдебната власт / Ангел Джамбазов. - София : Галик, 2005 ; 347.96/Д49

Димитров, Красимир Нотариални производства / Красимир Димитров. - София : Нотариални производства, 2013; 347.96/Д59

Димитров, Красимир Нотариално право : Обща част / Красимир Димитров. - София : Сиела, 2009 ; 347.96/Д59

Димитров, Красимир. Правно положение на нотариуса и нотариалната камара. С.: Сиела, 2012; 347.96/Д59

Добчев, Петко Българската адвокатура : 1878-2000 / Петко Добчев, прев. Благовеста Балканджиева. - София : Сиби, 2003 ; 347.96/Д66

Добчев, Петко Българската адвокатура : Нормативни актове 1878-2000 / Петко Добчев, прев. Благовеста Балканджиева. - София : Сиби, 2004 ; 347.96/(094.4)

Добчев, Петко Софийска адвокатска колегия 1878 - 2005 / Петко Добчев, прев. Благовеста Балканджиева = The Sofia Bar Association 1878 - 2005. - София : Сиби, 2005 ; 347.96/Д66

Добчев, Петко., Б. Балканджиева. Висш адвокатски съвет: Юбилеен алманах 1925-2010=Supreme Bar Council: Jubilee Almanac 1925-2010. С.: Сиби, 2012; 347.96/Д66

Дряновски, Борислав. История на Варненската адвокатура (1878-2015) / Борислав Дряновски. - Варна : Славена, 2015; 347.96/Д85

Здравков, Петко Необикновената повест на един съдия / Петко Здравков. - София : Народна младеж, 1982 ; 347.96/З-50

Златева, Цв. Помагало за изпита за придобиване на юридическа правоспособност, 3 доп. и прераб. изд. С.: Нова звезда, 2012; 347.96/З-68

Златева, Цветелина Помагало за изпита за придобиване на юридическа правоспособност / Цветелина Златева. - София : Нова звезда, 2010 ; 347.96/З-68

Ивчева, Весела Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика / състав. Весела Ивчева. - София : Сиела, 2008 ; 347.96/(094.57)

Ивчева, Весела. Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика 2008 - 2015 / Весела Ивчева. - София : Сиела Норма, 2016; 347.96/(094.57)

Индекс на реформата на адвокатската професия в българия, май 2006. - София : Сиби, 2006 ; 347.96/И64

Индекс на реформата на адвокатската професия в България. - София : Сиби, 2004 ; 347.96/И64

Йотов, Борислав Наказателна отговорност и наказателноправна защита на частните и помощник-частните съдебни изпълнители / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 347.96/И85

Йотов, Борислав Правна уредба на дейността на частните съдебни изпълнители / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 347.96/И85

Йотов, Борислав Наказателноправна защита на нотариусите и помощник-нотариусите. Наказателна отговорност / Борислав Йотов. - Соифя : Изд-во за юрид. лит-ра, 2003; 347.96/Й85

Каблешков, Н. Адвокатът, адвокатът-общественик и адвокатският морал: Беседа, държана в Салона на изкуствата и печата в Пловдив, речите на адвокатите: Н. Балтов, Г. Чернооков, Илия Т. Атанасов, Д-р Ал. Пеев, Т. Алтънков, Ст. Протохристев и Гавр. Начев, взели участие в разискванията, и репликите на Н. Балтов и Н. Д. Каблешков. Пловдив: б. м., 1928; 347.96/К12

Калайджиева, Здравка и др. Водене на стратегически дела и дела в обществен интерес в България / Здравка Калайджиева, Михаил Екимджиев. - София : Фондация Български адвокати за правата на човека, 2005 ; 347.96/К16

Кальмицкий, М. Нариси истории нотариату Украини. К.: Гопак, 2008; 347.96/К16

Каменов, Камен Нотариусът и правото / Камен Каменов. - София : Сиела, 2008 ; 347.96/К23

Касабов, Тодор Кръгът на Анархазис : За съда, съдиите и наказателно-правната ни система / Тодор Касабов. - София : Изток-Запад, 2006 ; 347.96/К45

Колебинов, Христо Практическо ръководство по нотариалните служби / Христо Колебинов. - 3 фототип. изд.. - София : Полис, Екслибрис, 1988 ; 347.96/К77

Колев, Тенчо Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията / Тенчо Колев. - София : УИ Климент Охридски, 2013. - (Теория на правораздавателната дейност); 347.96/К79

Кънев, Кирил Професия адвокат : История на адвокатурата в Бургаски регион / Кирил Кънев. - Велико Търново : БИ, 2004 ; 347.96/К96

Майър, Уилиам Д. Свободната адвокатска практика / Уилям Д. Майър; прев. от англ. Мария Пипева. - София : ААЮ, 1992 ; 347.96/М16

Манев, Никола Решението на прокурора за повдигане на държавно обвинение пред съд / Никола Манев. - София : Ромина, 1998 ; 347.96/М25

Матеева, Екатерина Доброволно представителство в нотариалните производства при действието на новия ГПК / Екатерина Матеева. - София : Фенея, 2008 ; 347.96/М39

Матеева, Екатерина Независимост на нотариуса / Екатерина Матеева. - София : Фенея, 2006 ; 347.96/М39

Международна конференция "Състояние и проблеми на сдруженията на юристите в България и ролата на правната професия в процеса на присъединяване към Европейския съюз" : Сборник доклади. - София : Мин-во на правосъдието, 2003. ; 347.96/М43

Милушев, Тодор Български нотариат : Теоритично-практическо упътване: книга 1: Извършване и видове нотариални актове с образци / Тодор Милушев. - София : Акцидентна печатница И.Немечек, 1938 ; 347.96/М61

Митев, Денчо 120 [сто и двадесет] години история на Кюстендилската адвокатура : 1889-2009 / Денчо Митев. - б.м. : Скай-прес, 2009 ; 347.96/М70

Митова-Ганева, Катя. История на Великотърновската адвокатура : Том I. 1878-1944/ Катя Митова-Ганева. - Велико Търново : Фабер, 2015; 347.96/М72

Молчанова, В. и др. Адвокатура в Российской Федерации : Краткий курс лекций / А.В.Молчанова, Ш.Н. Хазиев. - 3 изд. - Москва : Юрайт, 2013. - (Хочу все сдать); 347.96/М81

Начков, Десислав Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори / Десислав Начков. - София : Фенея, 2010 ; 347.96/Н; 34

Нормативни актове за адвокатурата. - София : ЦСА, 1973 ; 347.96/(094.4)

Нотариалната професия в Квебек : Сборник текстове. Проект за сътрудничество Канада-България. - София : Фенея, 2005 ; 347.96/Н92

Общо събрание на адвокатите от страната, София, 27 февруари 2016, НДК, зала 6.(снимки). - София : ВАС, 2016; 347.96/О-15

Отчет на Софийския адвокатски съвет за 1933/1934 година. - София : Култура, 1934; 347.96/О-95

Отчет на Софийския адвокатски съвет за 1934/1935 година. - София : печ. Култура, 1936; 347.96/О-95

Отчет на Софийския адвокатски съвет за 1935/1936 година. - София : Печ. Култура, 1937; 347.96/О-95

Отчет на Софийския адвокатски съвет за 1936/1937 година. - София : Печ. Култура, 1938; 347.96/О-95

Отчет на Софийския адвокатски съвет за 1937/1938 година. - София : Печ. "Розова Долина", 1939; 347.96/О-95

Отчет на Софийския адвокатски съвет за 1939/1940 година. - София : Печ. "Розовад Долина", 1940; 347.96/О-95

Отчет на Софийския адвокатски съвет за 1943/1944 година. - София : Печ. Захари Попов, 1944; 347.96/О-95

Отчет на Централния съвет на адвокатурата в България : 1977 - 1981 година. - София : ЦСА, 1982 ; 347.96/О-95

Отчет на Централния съвет на адвокатурата в България : 1982 - 1986. - София : ЦСА, 1987 ; 347.96/О-95

Отчетен доклад на Инспектората към висшия съдебен съвет мандат 2008-2012 г. С.: Инспекторат към ВСС, 2012 (СД); 347.96/О-88

Палежев, Йордан Русенските адвокати : Животът на едно съсловие / Йордан Палежев. - Русе : Дениця, 2008 ; 347.96/П16

Патриархът на правото. - София : ВАС; 347.96/П71

Петров, Иван Прокуратурата в Европа / Иван Петров. - София : Сиела, 2001 ; 347.96/П46

Поощряване на отчетността, независимостта и ефективността на прокурорската институция : Сравнително-правно изследване. - София : Институт Отворено общество, 2008; 347.96/П62

Поощряване на отчетността, независимостта и ефективността на прокурорската институция : Сравнително-правно изследване. - София : Отворено общество, 2008 ; 347.96/П62

Поощряване на отчетността, независимостта и ефективността на прокурорската институция. - София : Отворено общество, 2008 ; 347.96/П89

Посещение на адвокат Джузепе Консоло във Висшия адвокатски съвет (снимки). - София : ВАС, 2015; 347.96/П96

Пособие для народных заседателей. - Москва : Госюриздат, 1950 ; 347.96/П80

Правата и задълженията на адвоката в практиката на ЕСПЧ / прев. от фр. Яна Даскалова; ред. Даниела Доковска. - София : ЦОА "Кр. Цончев", 2015 347.96/П82

Правилник на Адвокатския съвет при Кюстендилския окръжен съд. - Кюстендил : печ-ца Дюлгеров, 1897. ; 347.96/(094.4)

Практика адвокатской деятельности : Практическое пособие / ред. И.Л.Трунов. - 2 доп. и прераб. изд. - Москва : Юрайт, 2013; 347.96/П82

Прокурорский надзор : Учебник для академического бакалаврията. Общая часть. – 2016 - 3 изд. - Москва : Юрайт, 2016 347.96/П78

Прокурорский надзор. Особенная и специальная части : Учебник для академического бакалавриата / ред. О. С. Капинус. - 3 изд. - Москва : Юрайт, 2017 347.96/П78

Професионална етика на адвокатите : Избор од домашната и мегународната легислатива. - Скопje : 2-ри Август С, 2006; 347.96/П89

Пътеводител : Съдебна власт, Медии. - София : Сиби, б.г. ; 347.96/П98

Розов, Филко Адвокатската защита по граждански дела / Филко Розов. - София : Сиби, 2014; 347.96/Р77

Ролята на адвоката за справедливостта на процеса : Доклади от тържествената конференция, посветена на 100-годишнината от създаването на АК - Благоевград, 09.10.2015 г.. - Благоевград : РИК "Ирин-Пирин", 2016; 347.96/Р81

Русенските адвокати : Животът на едно съсловие в документи. - Русе : Русенска адвокатска колегия, 2008 ; 347.96/Р95

Ръководство за дознатели. - София : МВР Управление "Кадри", 1987 ; 347.96/Р97

Ръководство за съдебните заседатели. - София : Наука и изкуство, 1953 ; 347.96/Р97

Ръководство на младия адвокат. - София : ЦОА "Кръстю Цончев", б.г. ; 347.96/М68

Ръководство на съдебния заседател. - Варна : ХИОР, 1998 ; 347.96/Р97

Симеонов, Добри и др. Практическо ръководство по нотариални производство / Добри Симеонов, Цвятко Панчев, Христо Омарбалиев. - София : "Наука и изкуство", 1959; 347.96/С37

Симеонов, Добри и др. Практическо ръководство по нотариални производство / Добри Симеонов, Цвятко панчев, Христо Омарбалиев. - София : Наука и изкуство, 1959 ; 347.96/С37

Славев, Теодори др. Институтът на съдебния заседател : Сравнителноправно изследване / Теодор Славев, Мария Костадинова; науч. ред. Даниела Доковска. - София : Български институт за правни инициативи, 2016; 347.96/С42

Сорокотягин, И.Н. и др. Профессиональная этика юриста / И.Н.Сорокотягин, А.Г. Маслеев. - 3 прераб. и доп. изд. - Москва : Юрайт, 2017 347.96/С49

Справочник на съдебния заседател. - 2 доп. и прераб. изд. - София : Сдружение Дике, 2006 ; 347.96/С59

Справочник на съдебния заседател. - 2 доп. и прераб. изд. - София : Дике, 2006; 347.96/С59

Справочник на съдебния заседател. - София : Дике, 2004 ; 347.96/С59

Сравнителноправен анализ на правния статут на адвоката, придобиването и изгубването на правата на адвокат и упражняването и организацията на адвокатската професия в законодателството на Европейския съюз и страните-членки на Европейския съюз, както и в съвременните законодателни уредби на други държави. - София, 2001 ; 347.96/С60

Стайкова, С. Нотариално право: Обща част. С.: Фенея, 2012; 347.96/С62

Стайкова, Станка Нотариално право : Специална част. Том първи / Станка Стайкова. - София : Фенея; Том първи. – 2013; 347.96/С62

Сталев, Живко Нотариалният акт / Гивко Сталев. - 2 изд.. - София : Фенея, 2004; 347.96/С63

Стенограма от проведената кръгла маса на тема Прозрачност и отчетност в прокуратурата, 25-26 ноември 2011 г.. - София : Отворено общество, 2011; 347.96/С75

Стоев, Симеон и др. Възпитателното въздействие на съдебния процес / Симеон Стоев, Димитър попов, Стоян Златев. - София : Мин-во на правосъдието, 1985 ; 347.96/С77

Съдийски вестник : ХХ, no. 1-10. - София : Сдружение на българските съдии, 1938 ; 347.96/С96

Тасев, Христо. Из записките на юриста / Христо Тасев. - София : Нова звезда, 2016; 347.96/Т36

Терзиев, Вениамин Съдебната защита и адвокатурата : Исторически преглед / Вениамин Терзиев. - София : Наука и изкуство, 1987. - (Библиотека на практикуващия правник) ; 347.96/Т53

Туртуриков, Георги История на Старозагорската адвокатура : 1879-2009. 130 години адвокатура в Стара Загора и региона / Георги Туртуриков. - Стара Загора : Джеми Стратус, 2009 ; 347.96/Т91

Туртуриков, Георги. История на Хасковската адвокатура : 136 години Адвокатура Хасково. 1879-2015 / Георги Туртуриков. - Велико Търново : Абагар, 2015 347.96/Т91

Тюлеков, Димитър, Димитър Шалев. 100 [сто] години Благоевградска адвокатура (1915-2015). Благоевград : РИК "Ирин-Пирин", 2015 347.96/Т98

Харис, Ричард Упътвания към адвоката за водене на граждански и наказателни дела / Ричард Харис; прев. от англ. Аспарух Велев. - София : Софи-Р, 1994 ; 347.96/Х27

Циков, Ставре Адвокатурата во Република Македониjа : 1945-2005 / Ставре Циков. - Скопие : Адвокатска комора Репубилка Македония, 2005 ; 347.96/Ц61

Шамба, Т.М. и др. Адвокатура в Российской Федерации : Учебник / Т.М.Шамба, В.Н.Кокин. - 3 изд. - Москва : Норма, 2012; 347.96/Ш19

Шличите, З. Использование виктимологических данных в адвокатской деятельности / З. Шличите. - Вильнюс : Минтис, 1981 ; 347.96/Ш75

Экзамен на звание адвоката. - 3 изд. - Москва : Юрайт, 2013; 347.96/Е40

60-e anniversaire de la declaration universelle des droits de l'Homme : 1948-2008. - Paris : Avocat de Paris, 2009 ; 347.96/С35

Berufsrecht der Anwaltschaft. - Bonn : Deutscher Anwaltverlag, 1997 ; 347.96/Б38

Calamandrei, Piero Delle Buone Relazioni fra i giudici egli avvocati : nel nuovo processo civile / Piero Calamandrei. - Le Monnier : Firenze, б.г.. ; 347.96/К16

Carlson, Rhonda Introduction to Paralegalism / Rhonda Carlson. - New York : Times Mirror, 1997 ; 347.96/К40

CCBE Annual Report, 2014. - Brussels : CCBE, 2014; 347.96/А64

CCBE Recommendations: On the Protection of Client Confidentiality within the Context of Surveillance Activities. - Brussels : CCBE, 1996; 347.96/С28

Chartes des principes essentiels de l'avocat europeen et Code de deontologie des avocats europeen. - Paris : CCBE, 2009 ; 347.96/Ч; 34

Cоde de l’advocat. Paris: Edition Salloz, 2012; 347.96/(094.4)

Das Moderne Notariat : Strukturen und Aufgaben = Современные нотариат : Структуры и задачи. - Koln : Deutsche Notarzeitschrift, 1993 ; 347.96/М79

Decree on the Bar. Instruction No 1 of the Minister of Justice = Ordonnance Relative a l'Ordre des Avocats. Arrete No 1 du Ministere de la Justice= Указ об адвокатуре. Инструкция No 1 Министра юстиции = Erlass Uber die Rechtsanwaltschaft. Verorgung No 1 des Ministers der Justiz. - Sofia : б.м., 1979; 347.96/(094.4)

Feuerich, Wilhelm E. Bundes Rechtsanualsordnung : mit den Grundsatzen des annultlichen Standesrechts - Richtk A: Komentar / Wilhelm E. Feureich. - Munchen : Verlag Franz Kahlen Gmvtt, 1987 ; 347.96/Ф42

France. Lois. etc Regulatory Decision no. 1888-001 establishing Harmonised Practice Rules for the French Bars. - Paris : National Bar Council of France, 1999 ; 347.96/Р44

Guidelines for Bars and Law Societies on Free Movement of Lawyers within the European Union. - Brussels : CCBE, 2016; 347.96/Г30

Jean-Jacques Uettwiller - president UIA in Supreme Bar Council - Sofia, Bulgaria, November 2015. - София : ВАС, 2015; 347.96/Ж18

La Caisse des Reglements Pecuniaires des Avocats / CARPA. - Paris : Ordre des avocats a la cour de Paris, 2004 ; 347.96/K14

Legal Profession Reform Index for Bulgaria : Volume II. - ; American Bar Association, 2006 ; 347.96/Л54

Legal Profession Reform Index for Bulgaria. - Washington : ABA-CEELI, 2004 ; 347.96/Л54

Legislation regarding the Lawyer's Profession : Law for Organization and Practice of the Lawyer's Profession. The By-Laws of the Lawyer's Profession. - Bucuresti : Monitorul Oficial, 2001; 347.96/(094.4)

Mandatory Continuing Legal Education. - Sofia : Bulgarian Institute for Legal Initiatives, 2010 ; 347.96/(094.4)

Participation of Lawyers in the European Union. - 2004. - Spain ; 347.96/П23

Professional Ethics and the Social Responsibility of European Lawyers. - Pisa : Pisa University Press, 2012; 347.96/А57

Ratgeber : Praktische Hinweise fur junge Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte. - Bonn : Allianz Versicherungs-AG, 1997 ; 347.96/Р38

Salatas, Christos The Multiracial Minoan State, a model of the European Union / Christos Salatas. - Athens, 2009 ; 347.96/С15

Selected Statutes, Rules and Standards on the Legal Profession. - 1992 ed. - St.Paul : Wet Publishing Co, 1992 ; 347.96/(094.4)

Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft : 2007-2008. - Bonn : Deutscher Anwaltverlag, 2009 ; 347.96/С18

The European Court of Human Rights- Questions and Answers for Lawyers. - Brussels : CCBE, 2016; 347.96/Е18Training of Lawyers in Europe. - Pisa : Pisa University Press, 2009 ; 347.96/Т79

Wydick, Richard Professional Responsibility / Richard Wydick. - California : Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publications inc, 1992 ; 347.96/У36


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница