Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работи


Специално внимание бе отделено на отразяването на редовната сесия на Специалния комитет на ООН по операциите по поддържане на мира (С-34) в Ню Йоркстраница10/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Специално внимание бе отделено на отразяването на редовната сесия на Специалния комитет на ООН по операциите по поддържане на мира (С-34) в Ню Йорк, която завърши с единодушното признаване на необходимостта от реформиране на операциите за мир (ОМ) и поставянето на политическия процес, превенцията и посредничеството, както и на търсенето на първопричините за конфликтите, в основата на урегулирането на кризите.

Продължава търсенето на възможности, в координация с Министерството на отбраната, за подновяване на участието на военнослужещи в операции по поддържане на мира на ООН и за увеличаване на участието в мисии и операции на ООН с полицейски служители, което би повишило авторитета на страната ни в международен план и би имало положителен ефект по отношение на приноса на страната към усилията на международната общност за постигане на стабилна среда за сигурност. МВнР допринася с информационно-аналитичен принос към формирането на националните позиции в областта на санкционните режими на СС на ООН. Работи се по проект на Постановление на Министерски съвет относно създаването на механизъм за междуведомствена координация по приемането и прилагането на международни ограничителни мерки.

Продължиха усилията за намиране на съвместен и адекватен отговор за противодействие на тероризма и насилствения екстремизъм. Страната ни подкрепи първата съществена реформа, реализирана по инициатива на новоназначения генерален секретар Антонио Гутереш в областта на противодействието на тероризма, чрез създаването на Служба за борба с тероризма на ООН, начело на която застана заместник генералния-секретар Владимир Воронков. България продължи да отстоява позицията си за значението на осигуряването на силно лидерство в укрепването на координацията и осъществяването на изпълнението на Глобалната стратегия за борба с тероризма от 2006 г .

Усилена бе работата за намирането на общо решение в рамките на ООН по въпроса, произтичащ от широкомащабните мигрантски и бежанки потоци. България участва активно в консултативните тематични сесии по Глобалния пакт за сигурна, законна и редовна миграция (ГПМ) и във всеобщите усилия на държавите членки за отстояване на европейските позиции по темата, както и в подготвителната среща в Пуерто Ваярта, Мексико, която частично послужи за основа на нулевия проект на ГПМ, бъдейки част от втората фаза на подготовката на Пакта (от общо три). Същевременно протече и подготовка за активно включване на България в сближаването на позициите между ДЧ на ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, когато ще започнат и приключат междуправителствените преговори по Глобалния пакт (трета фаза). Водеща роля в координацията на ниво ЕС следва да има Работната група на високо равнище по убежище и миграция (HLWG), която ще разглежда ГПМ на съвместни заседания с РГ по въпросите на ООН (CONUN).

Република България продължи да подкрепя концепцията „Отговорност за защита”. Страната ни участва в Седмата среща на Глобалната мрежа на националните лица за контакт, която се проведе в Доха в периода 24-25 април 2017 г. Страната ни подкрепя визията на новия ГС на ООН, че ОзЗ следва да има по-видимо практическо измерение в политиката на Организацията. Застанахме твърдо, наред с другите ДЧ на ЕС, зад идеите заложени във визията, включително приоритетното място на превенцията, и подкрепихме препоръките в Деветия годишен доклад на ГС на ООН на тема „Отговорност за предотвратяване на масови и тежки престъпления и нарушения на правата на човека” от м. август 2017 г.
Координацията на български кандидатури в системата на ООН

Текущо продължи и дейността по координацията на приоритетните български кандидатури за изборни органи и организации от системата на ООН, и систематизиране в досиета-справки на отправените молби, сключените споразумения, предложенията за обвръзки и получените подкрепи.

Проведе се цялостен преглед на работата по подновяване и набиране на подкрепа за кандидатурата на Република България за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2038 – 2039 г.

Кампанията по кандидатурата на Република България за член на Комисията на ООН по превенция на престъпността и наказателното правосъдие (CCPCJ) за периода 2018-2020 г. протече успешно и предвид липсата на конкуренция в ИЕРГ, българската кандидатура бе ендорсирана от регионалната група и приета.


Устойчиво развитие, участие във втори и пети комитети към ОС на ООН, ИКОСОС, функционалните и регионалните комисии към ИКОСОС

МВнР следеше и анализираше стартиралия процес за преглед и последващи стъпки по изпълнението на Програмата 2030 на ООН за устойчиво развитие (Agenda 2030 on Sustainable Development), приета през септември 2015 г.

Министерството предприе действия по разпространение на информация сред ресорните български министерства, които имат отношение към изпълнението на съответните цели за устойчиво развитие (ЦУР) и техните подцели, както и относно прецизиране на ключовата роля на Националния статистически институт в процеса по събирането, обработването и докладването на данни за изпълнението на Програма 2030 на ООН в национален план.

Беше извършена подготовка на българското участие в Диалога на високо равнище по „Изграждане на устойчив мир за всички: синергии между Дневния ред на развитието 2030 и изграждането на устойчив мир“ (24 януари 2017 г., Ню Йорк, САЩ)

Активно участвахме съвместно с МОСВ при подготовката и участието на българските делегации в оганите по линия на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (РКООНИК) относно операционализирането на Споразумението от Париж по климата, както и в рамките на Конференцията на страните по РКООНИК (COP 23), 6-17 ноември 2017 г., Бон, Германия.

МВнР, заедно с МОСВ, участваше в изготвянето на материали за участието на президента Румен Радев в Световната среща за борба с климатичните промени „One Planet Summit”, 12 декември 2017 г. в Париж.

Съвместно с ПП-Ню Йорк, МВнР следеше, подпомагаше и при необходимост изпращаше съответните указания, свързани с участието на България в работата по линия на Втори комитет на ОС на ООН по време на неговата 72-а сесия и идеята за цялостната реорганизация на неговата работа. Специално внимание бе отделено на дискусията и преговорните процеси относно очакваната реформа на системата на ООН по развитието и привеждането на дейността и програмите на ОС на ООН, ИКОСОС, Политическия форум на високо равнище по устойчивото развитие и други органи на ООН, свързани с развитието в съответствие с целите на Програма 2030 за устойчиво развитие.

Аналогична дейност бе осъществена и по отношение на работата на Пети комитет на ОС на ООН. Предприети бяха съответните действия за погасяване от МВнР на задълженията на България към операциите на ООН по поддържане на мира и към редовния бюджет на ООН за 2017 г. Бяха извършени дейности в подкрепа на обсъждането на въпроса за възстановяване на дължими средства по закрити операции на ООН по поддържане на мира по време на втората подновена сесия на Пети комитет в рамките на 71-та сесия на ОС.Продължи активната работа в рамките на функционалните и регионалните комисии на ИКОСОС, в това число координация на позицията на Р България и участието в годишните сесии на Комисията по наука и технологии за развитие, Комисията по статистика, Комисията по предотвратяване на престъпления и наказателно правосъдие, Форума на ООН по горите.

Текущо бе осъществявана необходимата координация по подготовката и участието на представители от заинтересованите български ведомства в експертните заседания на органите на Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ), които работят в 8 основни направления. Извършени бяха действия в подкрепа на българското участие в 67-ма сесия на Икономическата комисия на ООН за Европа (Женева, 26-27 април 2017 г.) и Регионалния форум по устойчиво развитие за региона на ИКЕ (Женева, 25 април 2017 г.), и 7-та сесия на Срещата на страните по Конвенцията на ИКЕ за оценка на въздействието върху околната среда и 3-та сесия на Протокола за стратегическа екологична оценка (Минск, 15 юни).

Извършване на действия в подкрепа на подписването от Р България на резолюцията „Да открием нова ера за устойчив вътрешен транспорт и мобилност“ (“Embracing the new era for sustainable inland transport and mobility”) по време на Министерската среща „Минало и бъдеще на Комитета по вътрешен транспорт на Икономическата комисия на ООН за Европа“, 21 февруари 2017г.
Участие в програмите и фондовете на ООН

През 2017 г. МВнР продължи да следи дейността на борда на ПРООН/УНФПА/УНОПС и на съответните програми, като текущо изготвяше становища по проблеми, разглеждани на редовните му заседания.

Ведомството поддържа активно сътрудничество с Фонда на ООН за населението (УНФПА) и по-конкретно с неговия регионален офис за Източна Европа и Централна Азия в Истанбул.

Продължи активното съдействие на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по въпроси, свързани с участието на България в работата на ЮНЕП и на многостранните екологични конвенции (общо над 20), администрирани от ООН, ЮНЕП или със самостоятелен статут.


Участие в специализираните агенции към ООН и в други международни организации, форуми и конференции

МВнР извърши координиране на участието на водената от министър Николина Ангелкова българска делегация за участие в 22-та Генерална асамблея на Световната организация по туризъм към ООН в гр. Чънду, Китай (11-16 септември 2017 г.). Осъществена бе и необходимата подготовка по участието на България в 105-та сесия на Изпълнителния съвет на СОТ, 10-12 май, Мадрид, по време на която беше избран кандидатът на Грузия за Генерален секретар на СОТ посланик Зураб Пололикашвили, като беше сключено споразумение за взаимна подкрепа, съгласно което Грузия ще подкрепи кандидатурата на г-жа Г. Тишева за член на Комитета на ООН по премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/ за периода 2019-2022 г.

МВнР извърши необходимата дейност по координиране на позицията на България за участие в Асамблеята на ИМО през ноември 2017 г. в Лондон и най-вече по кандидатурите за членове на Съвета на Международната морска организация (ИМО), по които имаше гласуване по времето на Асамблеята на ИМО.

МВнР извърши координиране на участието на българската делегация в 57-та серия от срещи на асамблеите на страните-членки на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), 2 - 11 октомври 2017 г., Женева, Швейцария.

Министерството извърши действия по координация на българското участие в 156-та сесия на Съвета на Световната организация по прехрана и земеделие към ООН – ФАО в Рим, 24-28 април 2017 г. МВнР продължи да оказва съдействие по съгласуване на текста и сключване на споразумение за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по проект BlackSea4Fish, който се осъществява от Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО)

Българска делегация участва в 17-та сесия на Генералната конференция (ГК) на ЮНИДО (Виена, 27 ноември – 1 декември 2017 г.)

Координиране на участието на Български представители в подготвителните срещи за Годишния икономически и екологичен форум на ОССЕ и в Годишна среща по изпълнението на ангажиментите в икономическото и екологическото измерение на ОССЕ (16-17 октомври 2017 г., Виена).

Предприемане на действия за осигуряване на подкрепа за подновената българска кандидатура за длъжността „Заместник-генерален директор” на Международната организация за космически връзки (МОКС) „Интерспутник“ на българския гражданин Светломир Стойчев на изборите, които се проведоха по време на предстоящата съвместна сесия на Съвета и на Експлоатационния комитет на МОКС „Интерспутник“ на 14 юни т.г. в Прага;

Подготовка, съвместно с Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” на българското участие в Конференция на Международната асоциация на фаровите администрации (Париж 18-19 април 2017 г.), във връзка с трансформирането й в междуправителствена организация.

Координиране позицията на България, съвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в рамките на 40-та среща на Асамблеята Европейската организация за спътникови съобщения, (ЕВТЕЛСАТ), 15-16 март, Париж.

Координиране позицията на България, съвместно с Министерството на икономиката, в рамките на 119-та сесия на Съвета на Международна организация по кафето (МОК), 13 – 17 март, Лондон.

Координиране на българската позиция съвместно с Патентното ведомство на България по предварителния избор на Председател на Европейското патентно ведомство

Координиране на позицията на България, съвместно с Изпълнителната агенция по лозата и виното, по процеса на избор на нов генерален директор на Международната организация по лозарство и винарство (OIV).

Съвместно с Министерство на икономиката, координиране позицията за участие на България в Общото събрание на Международното бюро за изложения (БИЕ) през ноември 2017 г. в Париж, във връзка с избора на домакин на Международно изложение 2023 г.

Извършване на дейности в изпълнение на РМС за присъединяване на Р България към Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги.
2. Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ

През периода екипът продължи своята дейност по осъществяване на българската политика на сътрудничество за развитие в контекста на общата политика на сътрудничество за развитие на ЕС, на новия Европейски консенсус за развитие и Европейския консенсус за хуманитарна помощ, на усилена подготовка за Българското председателство на СЕС. Дейността беше основана на утвърдения от правителството принцип, че политиката на сътрудничество за развитие е неразделна част от външната политика на България, на усилията за постигане на устойчиво развитие, укрепване на международния мир, сигурност и стабилност на основата на ценностите на демокрацията, плурализма, върховенство на закона и зачитането на правата на човека.

Бяха положени усилия за про-активно участие във формирането на европейската политика на сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ в различни форуми и на различни нива.

За заседанията на СВнР/Развитие на 16 март, 19 май, 11 септември и 11 декември бяха разработени и представени национални позиции.

По-специално, през февруари беше разработена и утвърдена Рамкова позиция на България по новия Европейски консенсус за развитие. СВнР/Развитие през май одобри Новия Европейски консенсус за развитие, в който се излагат основните принципи, които ще ръководят подхода на ЕС и ДЧЕС в европейската политика на сътрудничество за развитие през следващите 15 години и в този смисъл представлява стратегия за осъществяването на Целите за устойчиво развитие от Програма 2030 на ООН във външната дейност на ЕС.

През май за първи път бе проведена съвместно обсъждане от министрите на вътрешните работи и на външните работи на външните аспекти на миграцията. Вниманието беше фокусирано върху миграционните потоци по Централния Средиземноморски маршрут, като бе поставено ударение върху краткосрочните и дългосрочни коренни причини за нелегална миграция и ефективното противодействие срещу контрабандата и трафика на хора.

Разработените теми за СВнР/Развитие могат да бъдат представени в резюме.

-16 март (неформален) в Брюксел по темите: договаряне на съвместно заявление по новия Консенсус за развитие; бъдещето на партньорството ЕС-Африка, вкл. Съмита ЕС-Африка и африканския стълб след Котону; миграция и развитие, вкл. Външния инвестиционен план и др.;

- 19 май в Брюксел по темите: хуманитарни кризи с акцент на тези в Нигерия, Сомалия, Южен Судан и Йемен; работа по базовите причини за глад и недохранване; операционализиране на връзката между хуманитарна помощ и развитие, повишаване на резистентността; рамката след Котону; Европейски консенсус за развитие, Изпълнение на Програма 2030 за устойчиво развитие и др.;

- 11 септември (неформален) в Талин по темите: иновативно взаимодействие с по-напредналите развиващи се страни; ролята на информационните технологии за развитието; стратегически подход към резистентността и операционализиране на връзката между хуманитарната помощ и развитието; Външен инвестиционен план на ЕС и др.;

- 11 декември в Брюксел по темите: операционализиране на връзката между хуманитарната помощ и развитието и Съмита ЕС-Африка и рамката след Котону.

България взе активно участие в поредната годишна Международна конференция Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона (4-5 април 2017 г., Брюксел), чийто домакин за първи път бе ЕС. Българската делегация изрази съпричастност с международната подкрепа към сирийския народ и обяви принос в размер на €4.13 млн. за 2017 -2019 г. към Механизма на ЕС за бежанците в Турция.

България участва в срещите на генералните директори по развитието и по хуманитарната помощ в Брюксел, като бяха разработени редица теми.

- 6-7 март в Брюксел по темите: устойчивостта и сушата в регионите на Африканския Рог и на Сахел; предстоящите Срещи на високо равнище ЕС-Африка и ЕС-Латинска Америка и Карибския басейн; Външния инвестиционен план, инициативата за възобновяема енергия в Африка и дигитализацията; търговското измерение на устойчивото развитие; потенциалните ефекти от промяната в политиката на сътрудничество за развитие на САЩ; основните хуманитарни кризи и приоритетите за 2017 г.; напредък по ангажиментите по Голямата сделкаи др.;

- 2-3 октомври в Брюксел по темите: Европейски външен инвестиционен план: следващи стъпки; ефективност на помощта и изпълнение на „Голямата сделка”; управление на рискове – стандарти за контрол при предоставяне на хуманитарната помощ в трудни ситуации; защита в случаи на насилие в спешни ситуации в областта на равенство на половете; Среща на високо равнище ЕС-АС: състояние и развитие на конкретни проекти; Средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка 2014 – 2020; Ново партньорство със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и др.

Изпълнение на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 год.

В изпълнение на РМС № 1015 от 24.11.2016 г. през 2017 г. бе продължено финансирането със 640 хил. лв. на 37 проекта за развитие - в Сърбия (15), Република Македония (2), Босна и Херцеговина (7), Украйна (6), Молдова (6) и Виетнам (1). Значителна част от тях са ориентирани към подпомагане на културните и образователните институции и сдружения,  насърчаване на образованието, културното многообразие и междукултурния диалог, изграждане и поддържане на малка социална инфраструктура.

Бяха успешно изпълнени тристранни проекти САЩ—България в Грузия и в Украйна, съ-финансирани чрез Фонда EDCF на Държавния депртамент. Проектите бяха изпълнени от Българската агенция за безопасност на храните (Грузия) и от Дипломатическия институт (Украйна).

Министерството на външните работи отвори Покана за заявяване на интерес към службите на омбудсманa (или идентични национални институции) от страни партньори от Западните Балкани и Черноморския регион, които да участват в подбор за получаване на финансова подкрепа. В отговор на поканата пет проекта получават финансиране.

През първата половина на 2017 г. проектът Софийски форум по конкуренция (СФК) получи ново финансиране в размер на 98 хил. лева. Целта е България, като ДЧ на ЕС, да предаде своя опит в областта на правото и правоприлагането по конкуренция на органите по конкуренция в страните партньори в рамките на постоянно действаща платформа за техническа помощ, обмен на опит и консултиране, насочена към целевата аудитория от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Република Македония, Косово, Сърбия, Черна гора), както и Грузия.

От бюджета на МВнР бяха отпуснати средства за финансиране на проекти за развитие на Министерството на външните работи за повишаване на административния капацитет на полицейски служители от Афганистан и Ирак, а също и на Министерството на здравеопазването за проекта „Младежко лидерство за развитие и реализация на Целите за устойчиво развитие“ в общ размер на 265 хил. лв.

Прието бе и ПМС за финансиране на три проекта на Дипломатическия институт, насочени към Афганистан, Украйна и Грузия на обща стойност 209 хил. лв. Проектът в Украйна е в сътрудничество и съ-финансиране с фонд на Държавния департамент на САЩ.

Бяха подготвени и приети решения на МС в общ размер на 918 хил.лв. за финансиране със средства по ОПР на дейността на редица международни организации:  • Европейския фонд за демокрация (ЕФД) – 195 хил. лв.

  • Програмата на ООН за развитие (ПРООН) – 26 хил. лв.

  • Службата на Върховния комисар по правата на човека – 129 хил. лв.

  • Централния фонд на ООН за реакция при спешни ситуации (CERF) – 35 хил. лв.

  • Звеното за подпомагане на изпълнението (ISU) на Конвенцията за касетъчните боеприпаси (ККБ) – 5 хил.лв.

  • Звеното за подпомагане на изпълнението (ISU) на Отавската конвенция за противопехотните мини – 3.5 хил. лв.

  • Възстановяването на освободените от ДАЕШ райони в Ирак – 293 хил. лв.

Бяха подготвени и приети решения на Министерския съвет бяха за предоставяне на доброволна целева вноска на УНИЦЕФ – Армения в размер 306 534 лева за осъществяване на проект „Реформата в областта на детските грижи в Армения: уроците на българския опит” (Child Care System Reform - Learning from Bulgarian Experience), както и на дарение на УНИЦЕФ по сметката за финансиране на инициативата „Образованието не може да чака“ в размер на 100 000 евро (195 583 лева).

В края на 2017 г. беше успешно финализира координацията и бе прието Решение на МС за финансиране през 2017 и 2018 на 55 проекта в приоритетните страни партньори от Западните Балкани и Черноморския регион в общ размер на 3.8 млн. лв.

След подготвяне и приемане на Решение на МС през април 2017 г., за справяне с хуманитарните кризи в Афганистан, Йемен и Сирия бяха направени три доброволни приноса по 100 хил. евро.


  1. Права на човека

На 05 април 2017 г. Правителството одобри доклад за дейността на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ) за 2016 г.

Механизмът беше създаден в края на 2013 г. за подобряване на координацията между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека.

Мрежата от контакти в рамките на НКМПЧ твърдо се установи като надеждна платформа за оперативно разглеждане и реакция по редица въпроси в правозащитната област. Активното участие на всички компетентни държавни органи, на националните институции по правата на човека – Омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, както и на неправителствения сектор, в редовните заседания на НКМПЧ, носи голяма допълнителна стойност и позволява прилагането на всеобхватен подход при повишаването на качеството на защитата на правата на човека в страната.

МВнР съдейства за подготовката и провеждането на Петото редовно заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека под председателството на заместник-министъра на външните работи г-н Юрий Щерк. От страна на Министерството взе участие и Генералният директор по глобалните въпроси г-н Пламен Бончев. Заседанието се проведе на 12 октомври т. г. в Министерство на външните работи.

В заседанието взеха участие заместник-министрите на вътрешните работи, на правосъдието и на здравеопазването, омбудсманът на Република България Мая Манолова, председателите на Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, експерти от ресорните министерства и ведомства, както и представители на неправителствения сектор.

По време на обсъжданията беше разгледана процедурата по приемане на законопроект за повишаване на статута на Омбудсмана и разширяване на правомощията на институцията с цел по-ефективна защита на българските граждани.

Основни въпроси в дневния ред бяха още задълженията на България по въпросите за правата на човека на международно равнище. От Държавната агенция за закрила на детето представиха доклад относно готовността на България за присъединяване към Третия факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето. Отчетени бяха препоръките към страната по отношение на Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация, както и напредъка по подготовката на делегацията за предстоящата защита на националния доклад по Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от ноември 2017 г. Беше обсъдено и представянето на средносрочния доклад на България по Универсалния периодичен преглед пред Съвета по правата на човека на ООН в края на 2018 г.

В периода 1–10 февруари 2017 г. в Ню Йорк се проведе 55-та сесия на Комисията за социално развитие. България участва в сесията като наблюдател. Приоритетната тема за 55-та сесия беше „Стратегии за изкореняване на бедността за постигане на устойчиво развитие за всички“. В продължение на добрата практика от минали години в българската делегация за сесията участваха младежки делегати. Дирекция „Права на човека” допринася редовно за подготовката на младежките делегати по отношение на участието им в пленарните заседания и в други паралелни инициативи при подготовка на техните изказвания. Тази година делегатите направиха изказване по приоритетната тема на сесията и организираха две съпътстващи събития. Младежките делегати участваха също активно и в преговорите по резолюцията Политики и програми по отношение на младежта”. Традиционното участие на български младежки делегати в сесиите на Комисията за социално развитие и в Младежкия форум и успешното им представяне допринасят значително за утвърждаването на позициите на България като водеща страна в ООН по линия на насърчаването на младежкото участие в глобалните процеси на вземане на решения.

Подготвено беше изказването на заместник-министър Любомир Иванов за участие в сегмента на високо ниво в рамките на 34-та редовна сесия на Съвета по правата на човека (СПЧ) към ООН, 27.02-24.03.2017 г., Женева. Беше обезпечено участието на експертно ниво в най-натоварения период от сесията с цел подпомагане работата на ПП-Женева. Нашата делегация направи национални изказвания в годишните панели по правата на детето и по правата на хората с увреждания, в засиления интерактивен диалог по миграцията, в интерактивния диалог по Украйна, както и при приемането на окончателните доклади от Универсалния периодичен преглед по правата на човека във Венецуела и в Молдова. Постоянният представител на България в Женева бе основен панелист в съпътстващо събитие по правата на хората с увреждания, чиито съорганизатор бе нашето постоянно представителство.

Оказано беше съдействие при изготвянето на националните позиции за 61-та сесия на Комисията по положението на жените, Ню Йорк, 13-14 март 2017 г. България участва с национално изказване в рамките на общия дебат, както и с доброволна презентация, направена от българския постоянен представител в ООН и г-жа Геновева Тишева, кандидат на България за член на Комитета на ООН по премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW). Осъществяването на доброволната презентация бе изключително важно за официалното представяне на кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на CEDAW за периода 2019-2022 г.

На 4 и 5 май 2017 г., в Женева се проведе защитата на консолидирания доклад на Република България по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация. Българската делегация бе водена от постоянния представител към ООН и другите международни организации в Женева, посланик Деяна Костадинова, и включваше експерти от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС, Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето, Съвета за електронни медии, Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи. В продължение на две заседания, българската делегация направи национална презентация относно законови, съдебни, административни и др. мерки, предприети с цел привеждане в действие на разпоредбите на Конвенцията и получи поздравления от Комитета за високата и задълбочена подготовка на защитата и изчерпателните и професионални отговори на поставените 95 допълнителни въпроси.

Бе подготвено и осъществено участие в 35-та редовна сесия на Съвета по правата на човека към ООН в периода 6-23 юни 2017 г. в Женева. Постоянният представител на България направи изказвания по време на: 1) Индивидуалния интерактивен диалог със Специалния докладчик относно трафика на хора, 2) Панелната дискусия относно непридружените деца и подрастващи мигранти, 3) Годишната панелна дискусия относно права на жените и Дневния ред 2030 за устойчиво развитие: здраве и равенство на половете, 4) интерактивния диалог за състоянието на правата на човека в Украйна.

Между 11 и 29 септември в Женева се състоя 36-а редовна сесия на Съвета по правата на човека на ООН. Българската делегация участва с национални изказвания в рамките на Годишната дискусия относно интегрирането на равенството на половете чрез дейността на Съвета и неговите механизми и Панелната дискусия относно въздействието на множество и пресичащи се форми на дискриминация и насилие в контекста на расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност относно пълноценното реализиране на правата на жените и момичетата, както и по правата на човека в Украйна и Грузия. На 27 септември 2017 г., ПП-Женева проведе събитие на тема „Овластяване на децата с увреждания чрез включващо образование на основата на многообразието“. Събитието постави началото на българската инициатива в СПЧ, посветена на ролята на включващото образование за овластяване на децата с увреждания.

В периода 11 – 22 септември във Варшава се проведе Годишната среща-преглед по човешкото измерение на ОССЕ. Представители от министерството взеха дейно участие в пленарните заседания, наред с други съпътстващи събития и оказаха съдействие на членовете на българската делегация, включително при подготовката на националните изказвания. Делегацията беше ръководена от посланика на България в Полша г-н Емил Ялнъзов, а като членове тази година бяха включени представители на високо ниво от няколко национални институции – Централната избирателна комисия, Националната комисия за борба с трафика на хора и Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси при МС. Подготвено бе и участието на председателя на ЦИК на Р България Ивилина Алексиева в срещата-преглед – като панелист в работна сесия 3, както и нейна двустранна среща с новоназначения директор на ОССЕ/БДИПЧ Ингеборг Гисладотир.

Заместник-министърът на външните работи Юрий Щерк води делегацията, с която България защити своя VI-ти периодичен национален доклад пред Комитета на ООН против изтезанията по време на 62-та му сесия в Женева на 20 и 21 ноември. Докладът показва как страната ни прилага и какъв напредък е постигнала по Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание. Българските представители отговориха на въпроси за достъпа до правна защита и правни гаранции, състоянието на затворите и местата за задържане, защитата на правата на бежанците и мигрантите, непридружените деца, употребата на сила от правоохраняващите органи, трафика на хора, дейността на Омбудсмана като Национален превантивен механизъм, реформата в съдебната система и др.

Бе координирано и подготвено участието на българската делегация в 67-мата годишна сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация – Будапеща, 11-14 септември 2017 г. В контекста на изборите за органи и комитети на СЗО, проведени по време на сесията, бе постигната договореност за взаимна подкрепа с Таджикистан – подкрепа от наша страна за номинирането на Таджикистан за член на ИС на СЗО в замяна на подкрепата им за кандидатурата на Г. Тишева за Комитета на ООН за премахване на дискриминацията спрямо жените. В рамките на сесията представителите на българската делегация проведоха среща с д-р Ханс Клюге, директор на отдел „Здравни системи и публично здраве”, който представи информация относно възможността в България да се осъществи съвместен проект на Световната здравна организация, Европейската комисия и Министерството на здравеопазването с фокус върху реформата на здравната система у нас.

Бе оказано съдействие за подготовката и осъществяването на Мисия за оценка на потребностите от страна на Бюрото на ОССЕ за демократичните институции и правата на човека (БДИПЧ) на 6 и 7 декември 2017 г. в София по повод възможното включване на България в осъществяван от БДИПЧ многогодишен проект, озаглавен „Turning Words into Action to address anti-Semitisms“. Мисията беше в състав г-жа Кристина Финч, началник на отдел „Толерантност и недискриминация” на БДИПЧ и г-н Миколай Вжечионковски, експерт по проекти на Бюрото. Във връзка с публикуваното в рамките на този проект ръководство „Understanding Anti-Semitic Hate Crimes and Addressing the Security Needs of Jewish Communities”, целта на посещението бе провеждане на срещи с представители на компетентните институции и организации в България, идентифицирани от БДИПЧ като потенциални партньори при разработването на проект на ръководство, който да бъде конкретизиран, що се касае до основни принципи и практически стъпки за адресиране на антисемитизма и повишаване на сигурността на еврейската общност в страната ни.

Представители на МВнР, в сътрудничество с експерти на Министерството на здравеопазването и дипломати от ПП-Женева, координира съгласуването на българските позиции във връзка с темите в дневния ред на 140-та сесия на Изпълнителния съвет на СЗО (Женева, 23 януари – 1 февруари 2017 г.) и със 70-тата сесия на Световната здравна асамблея (СЗА) (Женева, 22-31 май 2017 г.), в т. ч. позиция относно избора на нов генерален директор на СЗО, позиция по палестинската резолюция, по въпроса за евентуално участие на представители на Тайван в СЗА като наблюдатели и др. Представител на отдел „МХО” участва в състава на българската делегация за сесията на СЗА с ръководител министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров и експерти на МЗ и дипломати от ПП-Женева и МВнР. Бяха проведени двустранни срещи и с тримата основни кандидати за генерален директор - д-р Тедрос Адханом Гебрейесус (Етиопия), д-р Саня Нищар (Пакистан) и д-р Дейвид Набаро (Великобритания), както и с министрите на здравеопазването на Норвегия, Румъния, Испания, Дания и с регионалния директор на СЗО за Европа д-р Жужана Якаб. На 23 май българската делегация даде подкрепата си за д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, който бе избран за Генерален директор на СЗО.

Бе координирано и подготвено и участието на българската делегация и в 67-мата годишна сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация – Будапеща, 11-14 септември 2017 г. В контекста на изборите за органи и комитети на СЗО, бе постигната договореност за взаимна подкрепа с Таджикистан – подкрепа от наша страна за номинирането на Таджикистан за член на ИС на СЗО в замяна на подкрепата им за кандидатурата на Г. Тишева за Комитета на ООН за премахване на дискриминацията спрямо жените. В рамките на сесията представителите на българската делегация проведоха среща с д-р Ханс Клюге, директор на отдел „Здравни системи и публично здраве” в СЗО, който представи информация относно възможността в България да се осъществи съвместен проект на Световната здравна организация, Европейската комисия и Министерството на здравеопазването с фокус върху реформата на здравната система у нас.

С новия ръководител на Офиса на СЗО в България д-р Скендер Сила, бе установено също плодотворно сътрудничество. Бе проведена среща с представители на отдела още през м. януари, като бяха обсъдени възможните форми на засилено сътрудничество с Европейския офис на СЗО в Копенхаген, а през декември г-н Сила бе приет от зам.-министър Ю. Щерк.

МВнР продължи да работи пълноценно по линия на международното сътрудничество на страната ни с Програмата на ООН за контрол на наркотиците (UNDCP), Комисията на ООН за наркотичните вещества (CND), Службата на ООН за наркотици и престъпност (UNODC), Международния съвет за контрол на наркотиците (INCB), както и по линия на институциите и програмите на ЕС в тази област. През м. февруари бе в ход подготовката на 60-та сесия на Комисията по наркотични вещества – Виена, 13-17 март 2017 г., като се разглеждаха и съгласуваха с компетентните ведомства позициите на България по внесените проекторезолюции. Представител на отдел „МХО” участва в състава на българската делегация за 60-та юбилейна годишна сесия на Комисията на ООН по наркотични вещества (КНВ) – Виена, 13-17 март 2017 г., в състава на която бяха включени представители на Министерството на здравеопазването и Националния център по наркомании, МВР, Министерството на икономиката, Агенция „Митници”, МВнР.

През 2017 г. продължи работата по линия на приоритетни български кандидатури за органи и организации от системата на ООН в областта на правата на човека: кандидатурата на Република България за член на СПЧ за 2019-2021 г., кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW) за 2019-2022 г. и кандидатурата на България за член на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО. Дирекция „Права на човека”, в сътрудничество с ПП-Ню Йорк, ПП-Женева и други компетентни звена в МВнР, продължи да работи за постигането на максимален брой подкрепи за горните кандидатури.

След направен анализ и съгласуване с ръководството на МВнР, ПП-Ню Йорк и ПП-Женева бе решено дейностите по набиране на подкрепа да се съсредоточат преди всичко върху кандидатурата на България за CEDAW – Г. Тишева поради високата степен на конкуренция, която се очаква на тези избори през юни 2018 г., и поради слабата вероятност за конкуренция на кандидатурата ни за СПЧ. Към края на отчетния период са постигнати споразумения за подкрепа/взаимна подкрепа за българските кандидатури, както следва: 84 подкрепи за кандидатурата на България за член на СПЧ за 2019-2021 г. и 75 подкрепи за кандидатурата на Геновева Тишева за член на CEDAW за 2019-2022 г.

МВнР участва пълноценно на експертно равнище в поредицата неформални тематични консултации през 2017 г. в Женева във връзка с разработването на Глобален пакт за бежанците съгласно Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите (2016 г.), както и в Десетия годишен диалог на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) на тема „Към разработване на Глобален пакт за бежанците“. В рамките на годишния диалог бяха потвърдени принципите на Декларацията от Ню Йорк, обсъждани бяха изводите от прилагането на Всеобхватната рамка за отговор на бежанската криза и бяха обменени мнения по ключовите теми и проблеми, свързани с разпределението на отговорността между държавите. МВнР активно участва в изработването на обща позиция на ДЧ на ЕС за участие във форума.

МВнР координира и подготви участието на българската делегация в 108-мия Съвет на Международната организация по миграция – Женева, 28 ноември-2 декември 2017 г., в рамките на който България представи позициите си по проблемите на бежанската и миграционната криза, както и приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС в тази област.

На 5 декември 2017 г. в МВнР се състоя среща на г-н Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи, с г-н Еуженио Амбрози, директор на регионалния офис за ЕС, Швейцария и Норвегия на Международната организация по миграция (МОМ). От българска страна бе потвърдена подкрепата за усилията и дейността на МОМ в глобален план, а от страна на МОМ сътрудничеството с българските институции бе определено като добро и успешно.

Бе постигнато много добро ниво на сътрудничество с МОМ при предварителното съгласуване на традиционните препоръки на МОМ към Българското председателство на Съвета на ЕС (мерки в областта на вътрешното измерение – реформирането на Общата европейска система за убежище и регламента Дъблин; международно измерение на миграцията – изработването на Глобалния пакт по миграцията), в който процес активно участваха компетентните дирекции в МВнР, в т. ч. „Права на човека”, и ППРБЕС.

През годината дирекция „Права на човека” поддържаше редовен контакт с представителството на МОМ в София и лично с ръководителя му г-н Радослав Стаменков по теми от взаимен интерес. Контакт бе поддържан и с г-н Матайс льо Рут, представител на ВКБООН за България по теми от взаимен интерес.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница