Съдържание І. Увод ІІ. Профил на община стралджа ІІІ. Общ swot анализ ІV. Визия, приоритетистраница1/18
Дата11.01.2018
Размер3.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
СЪДЪРЖАНИЕ


І. УВОД
ІІ. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ІІІ. ОБЩ SWOT АНАЛИЗ
ІV. ВИЗИЯ, ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ


 1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА


VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
VІІ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
VІІІ. ТАБЛИЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

I. УВОД

Общинският план за развитие има за цел да се определят стратегическите насоки в развитието на Община Стралджа и конкретните мерки и проекти за изпълнение в периода 2009г-2013 г. За целта е събрана, актуализирана и оценена информация за социално-икономическите процеси в общината с основно внимание към ефективно използване на природните дадености и стопански обекти, както и към проблемите, породени от изискванията за членство в Европейския съюз.

Използван е утвърденият от Общински съвет Общински план за развитие на Община Стралджа 2007-2013г, при изготвянето на който бяха приложени основни принципи като партньорски подход, публичност и прозрачност, съгласуване изискванията за устойчиво развитие, интегриране на отделни сектори, реалистичност.Основните задачи на плана за развитие на община Стралджа са:

 • Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.

 • Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана.

 • Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели.

 • Да актуализира базата за усвояване на очакваните фондове от ЕС и привличането им към територията на общината. Да очертае рамката на проекти, за които да се потърси финансиране по национални и международни програми и проекти.

 • Да стимулира създаването и утвърждаването на ново гражданско самосъзнание и ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.

 • Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и чрез разширяване на социалната основа на стратегическото планиране.

Принципът на партньорство е приложен при всички етапи на разработване на плана. В неговото изработване основно участие взеха общинската администрация, общински съвет, местни ръководители, представители на неправителствени организации, учебни заведения и независими консултанти.

Актуализирането на плана премина последователно през следните фази:

 • Формиране на работни групи и партньорства: Бяха формирани четири работни групи в секторите Икономика, Човешки ресурси, Инфраструктура и околна среда, Общински бюджет и общинска собственост.

 • Събиране и анализ на информацията: В тази фаза бяха проучени наличните документи за стратегическо планиране в общината и събрана актуална статистическа информация. Бяха създадени и разпространени анкети за допълнителна информация от общината;

 • Проучвания и консултации: Бяха проведени срещи с ръководители на промишлени предприятия, земеделски кооперации и арендатори, както и с представители на неправителствени организации.

 • Предварителен проект: Изготвен проект на плана за предварително обсъждане от общинския съвет и публично обсъждане. След отразяване на забележките и препоръките, той е преработен в окончателен вид и представен за официално приемане.

Планът за развитие на общината е актуализиран съгласно Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие,одобрени със Заповед №РД 02-14-844 от20.05.2009г на министъра на МРРБ в съответствие със ЗРР/31.08.2008г-ДВбр.50/2008г и ППЗРР-ДВбр.80/2008г


 1. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

  1. Географско положение и природни условия и ресурси

  Географско положение

  • Община Стралджа е сравнително малка община, разположена на 20 км североизточно от областния център Ямбол и на 80 км западно от центъра на Югоизточен планов регион Бургас, в източната част на Горнотракийската низина в Тунджанската хълмиста подобласт.

  • Граничи с общините Котел, Сунгурларе, Карнобат, Средец, Болярово, Тунджа и Сливен.V

 • Общината обхваща територия 676,3 кв. км и съставлява 20,2% от територията на Ямболска област. Включва 22 населени места и 16 кметства. В общината живеят 14 184 жители. Тя е трета по големина в рамките на област Ямбол.

 • Община Стралджа се намира относително встрани от крупни индустриални агломерации. Тази даденост, както и редица други фактори, предопределят приоритетно развитие на селското стопанство.

 • По своето географско разположение община Стралджа и нейния център са част от транспортно-комуникационната система на страната. Това й дава възможност (пред голяма част от общините в България) да осъществява връзки с останалата част от страната. Тук се кръстосват, на пътен възел “Петолъчката”, пътищата от Южна и Северна България, а на ж.п. възел Зимница и ж.п. линиите Пловдив – Бургас с подбалканската линия.

  Релеф

 • Територията е с разнообразен релеф, от равнинен и частично хълмист към полупланински релеф.

 • Средната надморска височина е 205,3 м.

 • Благоприятните условия, които предлага релефа диференцират разнообразни стопански дейности - пътната инфраструктура, механизираното обработване на селскостопанските площи и доброто обезпечаване с хидромелиоративни съоръжения.

 • Северните и южните части на общината, характерни с хълмисти морфоложки структури в съчетание с останалите природогеографски елементи са подходящи за развитие на краткотраен отдих
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница