Съдържание на документацията за публично състезание с предметстраница1/8
Дата28.04.2017
Размер1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за публично състезание с предмет:

„Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)“

1. РАЗДЕЛ І – Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация;

2. РАЗДЕЛ ІІ – Критерий за възлагане;

3. РАЗДЕЛ ІІІ - Условия и указания за организация и провеждане на процедурата;

4. РАЗДЕЛ ІV - Съдържание на офертата – изискуеми документи и указания за подготовката й;

5. Документи образци:

Образец № 1 - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

Образец № 2 – Техническо задание ;

Образец № 3 - Техническо предложение;

Образец № 4 - Декларация за съгласие за участие като подизпълните;

Образец № 5 – Ценово предложение;

Образец № 6 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

Образец № 7 - Декларация за съгласие с клаузите в приложеният проект на договор – подава се отделно за всяка обособена позиция, за която се участва;

Образец № 8 – Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП;

Образец № 9 – Декларация за срока на валидност на офертата – подава се отделно за всяка обособена позиция за която се участва;

Образец № 10 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Образец № 11 – Декларация за липса на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

Образец № 12 – Проект на договор;

РАЗДЕЛ І
Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация
Предмет на поръчката от настоящата документация е „Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)“
Поръчката се състои от 6 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Сървъри“ (3 типа) – прогнозна стойност до 35 610,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 2 - „Работни станции и монитори“ (работни станции 5 типа, монитари 4 типа) – прогнозна стойност до 37 520,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 3 – „Преносими компютри“ (7 типа) – прогнозна стойност до 15 655,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 4 – „Принтери, скeнери и мултифункционални устройства“ – прогнозна стойност до 5 045,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 5 – „Мини РС, контролери, дискове и други компютърни аксесоари“ – прогнозна стойност до 13 030,00 лв без ДДС;

Обособена позиция № 6 – „Мрежово оборудване“ – прогнозва стойност до 11 845,00 лв. без ДДС;
1. Срок за изпълнение – доставката ще се извършва по заявка от Възложителят в срок до 40 /четиридесет/ календарни дни.

1.1. Договорът е със срок до достигане на прогнозната стойност по обособената позиция или до 31.12.2016 г., което от двете настъпи първо.


2. Стойноста и общи изисквания:

2.1. Стойност на поръчката – 118 705,00 лв. /сто и и седемнадесет хиляди петстотин двадесет и пет лева/ без ДДС.

2.2. Общи изисквания:

а) Предлаганите продукти трябва да са нови и неупотребявани, комплектовани с оригинални компоненти от производителя, произведени през 2015 г. или 2016 г.

б) Гаранционният срок не може да бъде по-малък от посоченият в техническото задание – Приложение № 1.

в) Посочените количества на продуктите са прогнозни и не задължават Възложителят да ги закупи. Възложителя може и да заяви и по-голямо количество до достигане на прогнозната стойност на обособената позиция.


3. Критерий за възлагане - „най-ниска цена”.
Всички участници могат да подават оферти за всички обособени позиции.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от Възложителя заявка. Заявената стока се доставя на следния адрес - гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 66 в срок до 40 календарни дни, считани от датата на подаване на заявката.

Избраният за изпълнител следва да осигури сервизни бази в София и страната.

Инсталирането на място ще бъде извършено от техническия персонал на Възложителя.

Изпълнителят осигурява указания и инструктаж по инсталирането, предоставя технически ръководства за експлоатация и поддръжка на доставената апаратура на български и/или английски език.

Техническата оферта на участника следва да включва всички артикули от дадена обособена позиция съгласно Техническите спецификации. За всеки артикул трябва да са посочени производителя, марката, модела, както и параметрите, които притежава, доказващи покриване на минималните изисквания, заложени в Техническите спецификации.

Гаранционният срок не може да бъде по-малък от посоченият в техническото задание – Приложение № 1. Изпълнителят е длъжен да предложи един и същ гаранционен срок за различните компоненти в обособената позиция, освен за компонентите за които гаранционния срок е изрично упоменат. Участниците трябва да са в състояние до 48 часа да дадат диагностично заключение за типа на повредата. В случай на повреда по време на гаранционния срок, която не може да бъде отстранена, Изпълнителят се задължава да подмени продукта в рамките до един месец.
РАЗДЕЛ ІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Класирането на офертите се извършва въз основа на оценката им по критерия “най-ниска цена”.


РАЗДЕЛ ІІІ

Условия и указания за организация и провеждане на Процедурата

1.Условия за участие

1.1. Право на участие

Участник за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за което няма наличие на обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. Наличието на обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, води до отстраняване на участника.

Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на същите изисквания. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата.


1.2. Подаване на офертите

Предложенията на участниците се представят в НИМХ - БАН – гр. София, в Деловодство до 20.09.2016 г. вкл.. До изтичане на крайния срок офертите могат да се подават всеки работен за НИМХ - БАН ден от 09:00 - 12:00 часа и от 13:00 – 16:30 часа.

1.3. Място, дата и час на отваряне на офертите.

Офертите ще бъдат отворени на 21.09.2016 г. в 10:00 часа в сградата на НИМХ - БАН – София, бул. “Цариградско шосе” № 66, Учебен център.

1.4. Срок на валидност на офертите – 120 дни от крайния срок за получаване на оферти.
2. Указания за подготовка и представяне на офертите

Всеки участник подава само една оферта в един вариант, като се придържа точно към предварително обявените от възложителя условия. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника води до отхвърляне на съответната оферта. Единствено офертите, които отговарят на изискванията, определени в тази Документация ще бъдат приети за разглеждане, оценяване и класиране.

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителя в срок до 3 дни от получаването му, публикува в профила на купувача, писмени разяснения.

Всяка оферта трябва да съдържа и отговаря на изискванията на чл. 39 от ППЗОП, както и изискваните от настоящата документация.

Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се изписва: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност - факс и електронен адрес, наименования на поръчката и обособената позиция, за която се подават документите. Опаковката се предава от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до Национален институт по метеорология и хидрология – БАН, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 66, Деловодство.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение.

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка обособена позиция се предоставят поотделно комплект документи по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, върху който се посочва за коя обособена позиция се отнася.

Поради това, че критерият за подбор е еднакъв за всяка обособена позиция, се предоставя само едно заявление за участие.

Офертата трябва да се представи на български език в печатен вид. В случай, че участниците прилагат документи на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод, непредставянето на превод се счита че документът не е представен.

Всяка страница на офертата следва да е подписана, подпечатана и номерирана с пореден номер на страницата.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за подаване на оферти, има чакащи лица, се изготвя списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица, като офертите от списъка се завеждат в регистъра.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците опаковки, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана или разскъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват входящия регистър.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/промяна към оферта Вх.№......”

Изменения и допълнения на офертата след изтичане на срока за подаване не се допускат.

Офертите, които не отговарят на изискванията, не се връщат на участниците и не подлежат на по – нататъшно разглеждане.

Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи.


3. Работа на комисията:

След изтичане на срока за подаване на оферти, възложителят назначава комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.3.1.Първи етап - отварянето на опаковките с офертите

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват на публичното отваряне на офертите.

Комисията отваря запечатаните, непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестява тяхното съдържание, като проверява и за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техничекото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

С тези действия, приключва публичната част от заседанието.


3.2. Втори етап – проверка на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване не могат да присъстват при действията на комисията на този етап.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ПЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя и съставя протокол.

Възложителят отстранявя от участие в процедурата участник, който не отговаря на изискванията на чл. 54

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променени и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация, може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и трети лица, посочени от участника.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените в чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока, комисията разглежда допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с личното състояние и критериите за подбор.3.3. Трети етап – Разглеждане на техничесите предложения за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване не могат да присъстват при действията на комисията на този етап.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.3.4. Четвърти етап - Отваряне на плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

Комисията отваря плик “Предлагани ценови параметри” само на допуснатите до този етап участници.

След обявяване на предлаганите ценови параметри, приключва публичната част от заседанието на комисията.

Когато има наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, комисията изисква подробна писмена обосновка на съответните участници. Комисията определя 5 - дневен срок за представяне на обосновката от получаване на искането за това.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Комисията на закрито заседание провежда окончателното класиране на участниците.

Комисията приключва своята работа с изготвянето на доклад и с предаване на всички документи, изготвени в хода на работа на комисията като протоколи, оценителни таблици, мотиви за особени мнения, ако има такива и др. на Възложителя.
4. Приключване на процедурата.

4.1. В 10 – дневен срок от утвърждаване на протокола, Възложителят издава решение, което може да бъде за :

- определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка;

- прекратяване на процедурата;

4.4. Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22, ал. 1 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.
5. Гаранции

5.1.Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора, в размер на 5 на сто от стойността му.

5.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми, като парична сума, банкова гаранция или като застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

5.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.


6. Сключване на договор за обществена поръчка

6.1. Възложителят сключва в едномесечен срок след влизане на решението в сила, писмен договор с участника, определен за изпълнител при условие, че при подписване на договора определения изпълнител предостави документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 10, ал. 2 от ЗОП, изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, представи определената гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора.

6.2. Договорът съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

6.3. Не се допуска сключването на безсрочен договор.

6.4. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

6.5. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП.

6.6. Възложителят може да прекрати договора при условията на чл. 118 от ЗОП.

6.7. Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.РАЗДЕЛ ІV

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО Й


Съдържание

Форма
Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата

Подписан от участника

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурс ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката;

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;


Образец № 1


При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият

Копие на договора, заверено с подпис на участника, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и оригинал или нотариално заверено копие на документа посочващ представляващият

Техническо задание

Образец № 2

Техническо предложение

Образец № 3

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

Оригинал или нотариално заверено копие


Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – когато е приложимо

Образец № 4

Ценово предложение – поставя се в отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – за всяка обособена позиция;

Образец № 5


Декларация по чл. по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

Образец № 6

Декларация за съгласие – за всяка обособена позиция се попълва отделна декларация, като се отбелязва за коя обособена позиция се отнася;

Образец № 7

Декларация по чл. 102 от ЗОП;


Образец № 8Декларация за валидност на офертата – за всяка обособена позиция се попълва отделна декларация, като се отбелязва за коя обособена позиция се отнася;

Образец № 9Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;

Образец № 10Декларация за липса на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

Образец № 11

Проект на договор;

Образец № 12ОБРАЗЕЦ № 1


Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница