Съдържание на документацията за публично състезание с предметстраница7/8
Дата28.04.2017
Размер1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. .................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:................................... държава:………………………………………………..…………

постоянен адрес:.........................................................................................................................

...........................................гражданство:.....................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................................................


3…………………
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: .................... ДЕКЛАРАТОР: .........................

(три имена, подпис)

Забележки:


 • Когато собственик на капитала на юридическото лице – участник/член на обединение е друго юридическо лице, се попълват данните за физическите лица, действителни собственици на юридическото лице – собственик на капитала на участника/член на обединение.

 • За чуждестранните физически лица се представят еквивалентни данни, съобразно законодателството на държавата, в която участникът - юридическо лице/член на обединение е установен.

 • Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари:

Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.

 • Извлечение от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари:

Чл. 3. (5) Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.
ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Долуподписаният/ната………………………………………………………………………, в качеството си на …………………………………………… (управител или друг представител) на ………………………………………………... (наименование на участника), и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)“ с 6 обособени позиции, за обособена позиция:
Обособена позиция № 1 - „Сървъри“ (3 типа) – прогнозна стойност до 35 610,00 лв.;

Обособена позиция № 2 - „Работни станции и монитори“ (работни станции 5 типа, монитори 4 типа) – прогнозна стойност до 37 520,00 лв.;

Обособена позиция № 3 – „Преносими компютри“ (7 типа) – прогнозна стойност до 15 655,00 лв.;

Обособена позиция № 4 – „Принтери, скенери и мултифункционални устройства“ – прогнозна стойност до 5 045,00 лв.;

Обособена позиция № 5 – „Мини РС, контролери, дискове и други компютърни аксесоари“ – прогнозна стойност до 13 030,00 лв.;
Обособена позиция № 6 – „Мрежово оборудване“ – прогнозна стойност до 11 845,00 лв.

(Декларацията се подава за всяка обособена позиция отделно, независимо от броя на позициите за които се участва, като се изписва за коя обособена позиция се отнася)
ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта на договора, както и че:

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без възражения;

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за обществената поръчка;

4. Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ми.

5. В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за обезпечаване на изпълнение по договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС.

6. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………..2016г. ДЕКЛАРАТОР:

гр. /………………………/

ОБРАЗЕЦ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102 от ЗОП
Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/


Д Е К Л А Р И Р А М:


Конфиденциален характер представлява следната част от офертата:


 1. ………………………………………….

 2. …………………………………………

 3. ………………………………………….

 4. ……......................................................На базата на тази декларация, възложителя няма право да разкрива описаната по-горе част от офертата, освен ако това не противоречи на ЗОП.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) /Трите имена, подпис и печат/ОБРАЗЕЦ № 9


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“
Долуподписаният/-ата

_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на
_________________ от МВР – гр. _______________,

(дата на издаване) (място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,

(постоянен адрес)


В качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.)


на ____________________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)


търговския регистър по фирмено дело № по описа за г. на ____________ окръжен (градски) съд, със седалище _______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - участник в процедура за

определяне на изпълнител с предмет:


„Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)“ с 6 обособени позиции, за обособена позиция:
Обособена позиция № 1 - „Сървъри“

Обособена позиция № 2 - „Работни станции и монитори;

Обособена позиция № 3 – „Преносими компютри“
Обособена позиция № 4 – „Принтери, скенери и мултифункционални устройства“

Обособена позиция № 5 – „Мини РС, контролери, дискове и други компютърни аксесоари“


Обособена позиция № 6 – „Мрежово оборудване“
(Участникът трябва да посочи за коя от обособените позиции участва, като за всяка обособена позиция, се подава отделна декларация)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Срокът на валидност на оферата, която подаваме е 120 дни, считани след приключване на крайният срок за подаване на оферти.

Дата: ……………………….. ДЕКЛАРАТОР:

---------------------------------------------

ОБРАЗЕЦ № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният……………………………............................................................................,

в качеството си на..........................................................................................................................

“........................................................……..........................................…………………………”,

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм/съм49/представляваният от мен участник50 не е/ е дружество, по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.


2. Не съм/съм51/представляваният от мен участник52 не е/е свързано лице* с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
353. В представлявания от мен участник – обединение, участва/не участва54 дружество, по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, което е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
455. Спрямо мен56/представлявания от мен участник57 е налице изключението по чл. 4, т. ……. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.**
5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.


Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата: ………………….. ДЕКЛАРАТОР:
/трите имена, подпис/

Забележки:

 1. Настоящата декларация се подава от участника или представляващите го лица, а когато са повече от едно – от всички тях, съгласно вписването по актуална търговска регистрация.

 2. Когато декларацията е на чужд език, същата се представя и в превод.

* "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон., както следва:

 • съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

 • работодател и работник;

 • лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

 • съдружниците;

 • дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

 • лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

 • лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

 • лицата, едното от които е търговски представител на другото;

 • лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

"Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

** Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато по Търговския регистър, по партидата на дружествата, съобразно чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са вписани едно или повече от изброените по-долу обстоятелства, съгласно чл.4 от с.з.:

3.1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

3.2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3.3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

3.4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

ОБРАЗЕЦ № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП
Подписаният……………………............................................................................,

в качеството си на....................................................................................................................

на „.....................................................……..........................................…………………………”,

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)“

.

ДЕКЛАРИРАМ:
Не съм свързано лице с друг участник в процедурата по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
Известна ми е отговорността по чл. 313 на НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

Дата: …………………….ДЕКЛАРАТОР:

/трите имена, подпис/

ОБРАЗЕЦ № 12

Д О Г О В О Р - ПРОЕКТ
№ ………./2016г.
Днес ………………2016г., в гр. София, между:

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - БАН, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 66, ЕИК по Булстат 000663814, ИН по ДДС BG 000 663 814, представляван от проф. д-р Христомир Брънзов - Директор на НИМХ-БАН и Силвия Илиева – гл. счетоводител, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

.................................”, със седалище и адрес на управление: ........................., с ЕИК: .............. , ИН по ДДС: .................... , представлявано от ..........................., на длъжност ……………………, от друга страна, наричано по–долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,след проведена процедура публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с „Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)“, на основание чл. 112 от ЗОП, Решение № ........../..........., се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а изпълнителят приема да извършва доставка на .......................................... по Обособена позиция № /посочва се предмета и номера на обособената позиция/, посочени в Техническото предложение на Изпълнителя /Приложение 1/, неразделна част от този договор.ІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ, СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Срокът на договора е от подписването му до 31.12.2016 година или до достигане на сумата от ............................../максималната прогнозна стойност, посочена в документацията за съответната обособена позиция, което от двете събития настъпи първо по време.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след извършената доставка, сумата за продуктите съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база на единичните цени - Приложение № 2.

Уговореното възнаграждение включва:

а/ окончателна цена на доставката;

б/ гаранционно обслужване;

в/ разходите за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка и други, а при внос и митническите сборове и такси;

Чл. 4. Изпълнените заявки се заплащат до 30 /тридесет/ дни с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя: банка: .”..........” АД, банкова сметка IBAN: ..................................., BIC: .................................., след представянето на приемателно - предавателен протокол и фактура - оригинал.

Чл. 5. Продуктите, предмет на настоящия договор са подробно описани по вид и технически параметри в предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оферта – Приложение № 1.


ІІ. КАЧЕСТВО
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира доброто качество на доставените продукти и тяхната годност за функциониране по предназначение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава едновременно с доставката на продуктите да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ всички придружаващи вещи и документи – сертификати за качество, гаранционни карти, както и др. подобни.ІІІ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 7. Срокът за изпълнение на поръчката е: до ......... календарни дни от датата на подаване на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 8. Приемането на изпълнението на поръчката се извършва от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез съставяне на приемно-предавателни протоколи, удостоверяващи идентичността на продуктите и срока на изпълнението.

Чл. 9. Собствеността върху продуктите преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме продуктите, ако те не отговарят на определените в документацията и настоящия договор характеристики и изисквания.

Чл. 11. При извършване на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционната карта за предоставените продукти.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

т. 1. да получи договореното в настоящия договор възнаграждение;

т. 2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме качественото и своевременно изпълнение на поръчката;

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави договорените продукти, в напълно изправно състояние, в пълна комплектовка и в съответствие по вид, качество и показатели на посочените в офертата.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави продуктите ЗАЕДНО с всички съпътстващи части и др. вещи, както и да предаде документите, които ги придружават, а именно следните документи: • фактура – оригинал и два броя заверени копия;

 • гаранционни карти и технически документи за експлоатация;

 • приемателно – предавателен протокол;

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя договореното на място определено от НИМХ-БАН, като предварително уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за точните дата и час.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява оригинална опаковка на стоките на завода производител, гарантираща качеството на съответния продукт, неговото безопасно транспортиране, годност за извършване на товаро-разтоварни действия, както и безопасното съхранение на склад в рамките на срока на годност. Опаковките трябва да съдържат информация за безопасността на продукта и за определения от производителя срок на годност.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоките, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

Чл. 17. В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване) по опаковките (кашони, сандъци, палети и др.) на доставените стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и описаните количества в транспортните документи (опаковъчен лист, товарителница и др.), се съставя констативен протокол, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени и годни стоки. Дефектните такива не се приемат.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови, неизползвани, произведени през 2015-2016 година. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че доставените по този договор стоки нямат дефекти, резултат от лошокачествени материали, качеството на изработката или от някакво действие или пропуск на завода –производител или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се появят при нормалната експлоатация на доставените стоки при съществуващите условия в страната на крайния получател.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоката ще отговаря на параметрите, определени в този договор и техническата документация. Гаранционният срок на стоките, предмет на този договор, е съгласно изискванията на Възложителя и техническото предложение на участника, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол). Гаранционния срок се доказва с гаранционна карта, издадена от производителя.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен на свой риск и за своя сметка да подмени съответното количество некачествена стока във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 15 дни от датата на получаване на уведомлението от страна на Възложителя.


 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дължимото по договора, с качество и срокове посочени в него.

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

 1. сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните критерии за подбор и за него са налице основанията за отстраняване от процедурата;

 2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

 3. заменя посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнител, освен когато:

а) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП;

(б) Замяна се допуска само по изключение съгласно чл. 66, ал. 11 от ЗОП. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че не е нарушена забраната от ЗОП.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница