Съдържание на документацията за публично състезание с предмет


V. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕстраница8/8
Дата28.04.2017
Размер1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

V. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на качеството на доставените продукти на изискванията на настоящия договор и тяхната годност за функциониране и използване по предназначение.

Чл. 22. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва безплатно гаранционно обслужване и сервиз за период от .............. /......................./ месеца, считано от датата на приемно-предаването.

/2/ Гаранционното обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията и повредите на продуктите /негови части/ в рамките на гаранционния срок. Ако повредата не може да се отстрани, продуктите се заменят с нови, в срок не по-дълъг от 15 дни.

Чл.23. /1/ Гаранционното обслужване и сервиз се осъществява след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

/2/ За отстраняване на отклоненията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му предостави свободен достъп до продуктите.

Чл. 24. Изпълнителят е длъжен в срок до 3 работни дни от уведомлението по чл. 23, ал. 1 да транспортира за своя сметка и приеме в свой сервиз повреденият продукт, за което се изготвя двустранен протокол.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

т. 1. да получи в собственост продуктите, описани в техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружаващите вещи и документи, съобразно изискванията за качество определени в настоящия договор;

т. 2. да иска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да достави и предаде продуктите съобразно настоящия договор

т. 3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката;

т. 4. да се възползва от правата, включени в гаранционната отговорност.

Т. 5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да доставя резервни части за период не по – кратък 4 години.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

т. 1. да приеме продуктите, съответствуващи на подадената оферта и договорените изисквания за качество,

т. 2. да провери продуктите при приемането и да отрази резултатите в двустранен приемо-предавателен протокол.

т. 3. да плати цената на продуктите по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка срещу издадена от последния фактура.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството и качеството на доставената стока от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ И СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ

Чл. 28. При скрити недостатъци на доставените продукти, отклоняващи се от договорените в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право:

т. 1. да развали договора като върне целият продукт или части от него и да получи обратно цената заедно с разноските и претърпените вреди;

т. 2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани недостатъка за своя сметка;

т. 3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени продукта /съответната част/ с друга от същия вид, модел и характеристики, като по отношение на последната условията на настоящия договор ще се прилагат, считано от доставката й;

т. 4. да задържи вещта и да изисква намаление на цената.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предявява рекламации за видими дефекти или такива проявили се след въвеждане на стоката в експлоатация в рамките на гаранционния срок. Рекламация за скрити дефекти се предявява при откриването им, до изтичане на гаранционния срок.

Чл. 30. Стоката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното количество или качество, или при която се констатира дефект, ще бъде доставена и заменена с нова от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 31. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща или заменена стока.
Тези права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се погасяват с изтичането на гаранционният срок посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от....................месеца/но не по – малко от посоченият в техническото задание/.
VІІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 32. (1) В случай на забава на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 0,2 % за всеки просрочен ден.

В този случай, сроковете за гаранционната отговорност, както и тази за скрити недостатъци, се считат съответно удължени с времето на забава.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при доставка на некачествени стоки. Тези стоки ще се считат за недоставени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще плати неустойка в размера, посочен в ал. 1 от този договор до датата, на която същите бъдат заменени с нови.

(3) Възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

(5) В случаите по ал. 4, когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

(6) При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред съответния компетентен съд.

Чл. 33. Изправната страна може да търси реално претърпените щети, ако са по-големи от определените съгласно настоящия договор, също може едностранно да прекрати договора с писмено уведомление от другата страна по договора.
VІІІ. ГАРАНЦИИ, Санкции и неустойкИ

Чл. 34. (1) Преди подписване на договора изпълнителяТ внася парична гаранция, представя банкова гаранция или застраховка за изпълнение в размер на 5 % от стойността на обособената позиция. Банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по която се превежда гаранцията е: УниКредит Булбанк

BIC:UNCRBGSF,

IBAN: BG17UNCR76303300000753.

(2) Документът за внесена гаранция се представя при подписване на настоящия договор и се задържа за срока на изпълнение на договора.

(3) Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция за периода, през който средствата законно са престояли у него.

(4) Възложителят връща на Изпълнителя внесената парична гаранция по ал. 1 или остатъчната сума от нея, ако се е удовлетворил от нея за частично неизпълнение, след изтичане на срока на договора в срок от 10 (десет) работни дни.

Чл. 35. (1) При пълно неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да получи като неустойка цялата гаранция.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число:

- при забава изпълнението на услугата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в договорения срок повредата;

- при едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл. 36. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на забавената доставка дневно, но не повече от 10% общо. Тази неустойка се приспада при заплащане цената на забавената доставка.

Чл. 37. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 1% от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% общо.

Чл. 38. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи представената гаранция за изпълнение като неустойка.

Чл. 39. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси обезщетение за претърпени имуществени вреди над нейния размер.


ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 40. Договорът се прекратява:

  1. С изтичане на срока;

  2. С изпълнение на задълженията;

  3. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

  4. С едномесечно предизвестие от страна на Възложителя;

  5. Едностранно от Възложителя със седем дневно предизвестие, считано от датата на получаването:

а/ при доставки, съдържащи некачествени материали;

б/ при две поредни доставки извършени след срока по чл. 7 от договора  1. С изчерпване на средствата

Чл. 41. Възложителят може да прекрати договора едностранно ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 42. Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение.

Чл. 43. Страните си оказват взаимно сътрудничество при изпълнение на поетите задължения.

Чл. 44. Двете страни се задължават да не разгласяват данни станали им известни по повод сключването и изпълнението на настоящия договор.

Чл. 45. Лицата за контакт са, както следва:
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: лице за контакт: ....................................., телефон .....................

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: лице за контакт: ....................................., телефон .....................


Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за редовно връчени и когато са изпратени на стария адрес
Чл. 46. При непостигане на съгласие между страните, спорните въпроси ще се отнасят за решаване пред компетентния съд.

Чл. 47. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 48. Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра, по един за всяка една от страните.
Неразделна част от настоящия договор е Техническо предложение – Приложение № 1 и Ценово предложение – Приложение № 2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................................

/ проф. д-р Хр.Брънзов/ /........................................./


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:/С. Илиева/1Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

2За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

3Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

4Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

5Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

6Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

7Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

8Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

9Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

10Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

11По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

12Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

13Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

14Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

15По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

16Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

17Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

18Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

19Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

20Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

21Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

22В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

23Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

24Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

25Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

26Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

27Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

28Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

29Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

30Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

31Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

32Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

33Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

34Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

35Например съотношението между активите и пасивите.

36Например съотношението между активите и пасивите.

37Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

38Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

39Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

40С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

41За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

42Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

43Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

44Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

46Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

47При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

48В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС
49 Формата в първо лице, единствено число се отнася за едноличен търговец, като невярното твърдение се зачертава.

50 Включително, когато участникът е обединение, което е неперсонифицирано дружество, като невярното твърдение се зачертава.

51 Формата в първо лице, единствено число се отнася за едноличен търговец, като невярното твърдение се зачертава.

52 Включително, когато участникът е обединение, което е неперсонифицирано дружество, като невярното твърдение се зачертава.

53 Тази точка се вписва в декларацията, когато участникът е обединение, без оглед на правно-организационната форма.

54 Невярното твърдение се зачертава.

55 Тази точка се попълва, ако лицето е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочва конкретната точка от чл. 4.

56 Отнася се за едноличен търговец, като излишното се зачертава.

57 Включително когато участникът е обединение, което е неперсонифицирано дружество.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница