Съдържание пълно описание и технически спецификации на предмета на поръчкатастраница1/4
Дата08.06.2018
Размер0.56 Mb.
  1   2   3   4


ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции”:Обособена позиция № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“;

Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”;

Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”;

Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”;

Обществената поръчка се реализира със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, във връзка с реализация на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Финансиране съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН-BG16RFOP001-1.009-0001-C01 от дата 04.10.2017 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” за реализация на проектно предложение BG16RFOP001-1.009-0001.

Действителните СМР за изпълнение предмета на поръчката започват след подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

Основен приоритет на Оперативна Програма Региони в Растеж 2014 - 2020 г. е устойчивото и интегрирано градско развитие. Устойчивото и интегрирано градско развитие е идентифицирано като фактор за устойчив икономически растеж в Националната програма за реформи 2011-2015 г. (основен документ, отчитащ макроикономическото развитие на България и постигане целите на Стратегия Европа 2020 г.). Устойчивото и интегрирано градско развитие е идентифицирано като важна част от ключов приоритет 3 „Постигане на устойчиво, интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал” и във втория основен документ за развитие на България до 2020 г.: Националната програма за развитие „България 2020”.

В тази връзка основно предизвикателство пред Община Велико Търново до 2013 г. беше разработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), включващ пакет с готови проекти за реализация от 01.01.2014 г., в рамките на изпълнение на ОПРР 2014-2020 г. ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащите стратегически документи. В рамките на идентифицирани зони за въздействие – зони с преобладаващ социален характер, зони с потенциал за икономическо развитие, зони на публични функции с висока обществена значимост, се предвижда да бъдат реализирани конкретни проекти в рамките на ИПГВР. Предмет на настоящата обществена поръчка е реализация на пет от тези проекти.

2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

2.1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

2.1.1. Обособена позиция 1: Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“.

Детската градина е разположена свободно в благоустроен и богато озеленен двор, достъпен от вътрешноквартални улици „Стефан Мокрев” от север и „Филип Симидов” от юг. Граничи с жилищни имоти от запад и изток от имота.

Сградата се състои от 4 конструктивно независими корпуса, функционално свързани помежду си – северен и южен двуетажни корпуси с по 4бр. градински групи, западен корпус с басейн в сутерена и яслена група в надземния етаж и топла връзка - централно разположена, с един надземен етаж и сутерен, които корпуси са разположени около вътрешен двор.

Сградите са масивни. Конструкцията е сглобяема стоманобетонна, изпълнена по системата ЕПЖС. Конструктивната система е стенна: едроразмерни стоманобетонни стенни панели, междуетажни конструкции от стоманобетонни подови панели.

Покривите са двойни, плоски, от стоманобетонни панели с хидроизолация, странични бордове и вътрешно отводняване.

Северния и южния корпуси са с по 2 етажа с по две детски групи и сутерен с обслужващи и спомагателни помещения.

Западния корпус е с яслена група и басейн на сутеренно ниво.

Централния корпус представлява „топла връзка“ между северния и южния корпус и в него са разположени канцеларии на първи етаж и обслужващи помещения на сутеренно ниво.

Прозоречната дограма и външните врати в по-голямата си част са подменени с РVС.

През лятото на 2015г. е извършен основен ремонт на тоалетните и умивалните към детските и яслената групи.

През същата година са монтирани дворни съоръжения за игра върху ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи в цвят червен и зелен.

Външните стени и покривът не са топлоизолирани, което е предпоставка за значителни топлини загуби.

Вътрешната дограма е дървена или метална - в лошо техническо състояние.

Вътрешните покритията по подове, стени и тавани в по-голямата си част са в амортизирани.

На покривната хидроизолация и отводнителната система от покривите не е извършван основен ремонт в близките 15 години, поради което се наблюдават течове по стените на помещенията на втория етаж и атмосферни води проникват в основите на сградата и овлажняват външните стени на помещенията сутеренно ниво.

Отоплителната система е остаряла, амортизирана и неефективна.

Водопроводната инсталация дефектира често. Не е изпълнена система за битово горещо водоснабдяване.

Обслужващите и кухненските помещения са с остаряло оборудване, инсталации и покрития, които се нуждаят от основно обновяване.

Като цяло вътрешното обзавеждане и оборудване е остаряло и има нужда от основното му обновяване.

Вътрешният двор не се ползва по предназначение и има проблеми при отводняването му.

Прилежащата на сградата настилка от бетонни тротоарни плочки е с пропадания и пукнатини, което е предпоставка за задържане на атмосферните води и тяхното просмукване в северните помещения на полуподземно ниво, в които се наблюдават последиците от влагата - изронена мазилка, подкожушена мазилка и мухъл.

Дворните настилки са в лошо състояние и се нуждаят от подмяна.

Липсват достатъчно спортни площи на открито и закрито.

Дворната площадка за игра на яслената група е отдалечена от помещенията и не е достатъчно ясно обособена.

Старите уреди за игра са метални, в лошо техническо състояние. Новите уреди за игра са недостатъчно разнообразни и не удовлетворяват изискването за минимален процент достъпност за деца с физически увреждания.

Не са обособени на удобно място площи за игра за яслената група.

Теренът е ограден с ограда с масивна долна част с височина 50-100см от видим бетон, нагоре - метални пана.

Оградите са в сравнително добро състояние2.1.2. Обособена позиция 2: Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”.

Имотът се намира на улица „Рада Войвода” № 11. Имотът е публична общинска собственост. Съгласно действащия застроителен и регулационен план на гр. Велико Търново имотът се разполага в УПИ ІV кв. 7 и граничи: на север – междублоково пространство; на изток – междублоково пространство; на юг – ул. „Рада Войвода”; на запад - междублоково пространство. В експлоатация от 1977г.

Детската градина е разположена свободно в двора, достъпен от вътрешноквартални улици на север, юг и изток.

Разполага с площадки за игра и занимания на открито, физкултурна площадка. През 2014г. са монтирани 12 бр. детски съоръжения за игра, като в зоната на падане е изпълнена ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи.

Всички дворни настилки от асфалтобетон и тротоарни плочки са в много лошо техническо състояние.

Теренът е ограден с ограда с масивна долна част с височина 30-100см от бетон с мазилка, нагоре - метални пана. Оградите са с изронена бетонна повърхност, а металните части – изкривени, с излющена боя и ръждясали.

Сградата е с един полуподземен и три надземни етажа. Конструкцията е сглобяема стоманобетонна, изпълнена по системата ЕПЖС. Конструктивната система е стенна: едроразмерни стоманобетонни стенни панели, междуетажни конструкции от стоманобетонни подови панели. Покривът е двускатен от стоманобетонни панели с покривно покритие цигли. Няма видими деформации и повреди в конствуктивните елементи на сградата.

При ремонтни работи, извършени през 2012 г. външната дограма на сградата е подменена с РVС.

Външните стени и покривът не са топлоизолирани, което е предпоставка за значителни топлини загуби.

Вътрешните покрития по подове, стени и тавани са амортизирани.

Отоплителната система е остаряла, амортизирана и неефективна.

Сградните инсталации са в лошо техническо състояние.

Вътрешните дограми – метална и дървена са в лошо техническо състояние.

При планировката и изграждането на детското заведение не е осигурена достъпна среда за хора с физически увреждания и не са изпълнени изискванията на действащата нормативна уредба за осигуряване на безопасност при пожар.

Прилежащата на сградата настилка е с пропадания и пукнатини, олуците са с липсващи участъци и със свободно отичане и атмосферните води проникват в основите на сградата и външните стени на помещенията сутеренно ниво.

2.1.3. Обособена позиция 3: Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”.

Училището е разположено в жилищната зона на квартал „Чолаковци“. Състои се от 6 корпуса на 1, 2 и 4 надземни етажа с или без сутерен. Сградите са ситуирани в северната част на благоустроен двор, който граничи на изток, юг и запад с улици, а на север – със залесена територия.

Обособени са източен вътрешен двор с озеленени площи и площадка за тържества на открито и южен двор със спортни игрища и площадки на различни нива. На север от сградите е оформена асфалтирана алея – за зареждане и паркиране.

Дворът е благоустроен, достъпен от улица „Бяла Бона” на юг и от улица „Еким Генчев” на запад от имота. Поради значителната денивелация на терена, на изток и на север са изградени бетонни подпорни стени с височина от 1,00 до 3,50м.

Достъпът е чрез два южни входа (автомобилен и пешеходен) от улица „Бяла Бона” и два автомобилни достъпа от запад – ул. „Петър Пърмаков“.

Училището е построено през 1978 г. като конструктивно независими функционално свързани 6 бр. корпуси.

Сградите са масивни, скелетно-гредова конструктивна система - със стоманобетонни колони, плочи, плосък покрив с битумна хидроизолация, на по-късен етап защитен със скатни покриви от ЛТ ламарина. Подземната част е монолитна, надземните етажи са изградени по метода „Пакетноповдигани плочи“.

Двата учебни корпуса „А“ и „Б“ са с четири надземни и един подземен етажи – едностранна коридорна система изток-запад.

Административния корпус „В“ е двуетажен – едностранна коридорна система север-юг и свързва на партерно ниво учебните корпуси и физкултурния салон.

Физкултурния салон – най-южния корпус „Г“ е едно и двуетажен – с едноетажна спортна зала и складове, канцеларии, санитарни помещения и съблекални, разположени на две нива в западната част на корпуса.

Западния корпус „Д“ е едноетажна столова с кухненски блок и сутерен с работилница и складове.

Най източния корпус „Е“ е едноетажен. В него си помещава котелно, гараж и др. технически помещения.

В учебните помещения, хранилищата, канцелариите и др. подобни подовото покритие е паркет с дървени первази, стените са с блажна боя, таваните са с постна боя – при правени по-предишни ремонти на някои от помещенията – стените и таваните са с латекс.

В санитарните, кухненските помещения, столовата, стълбищата, коридорите и фоайетата – пода е с шлайфана монолитна мозайка с мозаичен перваз, стените са с блажна боя, в санитарните и кухненски помещения е изпълнена фаянсова облицовка с различна височина от 150 до 220см от пода, нагоре и таваните са с постна боя или латекс.

В помещенията на сутеренно ниво и в корпус „Е“ подът е циментова замазка, стените и таваните са с постна боя.

При ремонтни работи, извършени през 2013г. по въвеждане на мерки за енергийна ефективност, външната дограма на сградата е подменена с ПВЦ петкамерна стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Изпълнен е външен топлоизолационнен пакет по фасади от 8см ЕРS (съответно по цокъл - 8см ХРS). На всички помещения гранични с покриви е направена топлоизолация от 10см минерална вата върху окачени тавани от минералфазерни плочи модул 60/60см.

Подменена е отоплителната инсталация, монтирани са два броя котли с гориво природен газ, монтирани са нови помпи и спирателна арматура в котелното помещение.
2.1.4. Обособена позиция 4: Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”.

По действащия застроителен и регулационен план на гр. Велико Търново за имота на училищният комплекс на СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново” е отреден урегулиран поземлен имот ІV, кв. 336

Граничи на изток с ул. „ Г. Измирлиев“, на запад – с ул. „Борис Богданов“, на юг с междублоково пространство и на север – с улично уширение и застроен имот, предназначен за обществено-обслужващи дейности.

Училището е разположено свободно в имота.

Входовете за двора на училището са 1бр. от запад и 2 входа от изток.

Северната част на двора е благоустроена с алеи, игрища, площадки и озеленени площи.

В двора, в близост до северната граница са изградени 2бр. спортни игрища с изкуствена тревна настилка – в много лошо състояние. Игрищата са с по един вход и са оградени с метална мрежа на метални колове с обща височина 3м. Мрежата като цяло не е в добро състояние – има разкъсани и разнищени участъци и височината не предпазва от високи топки.

Дворните алеи са с бетонна настилка.

На места поради слягане на прилежащата на сградите настилка са се образували пропадания и хлътвания, които са причина за проникване на атмосферни води в сутеренните помещения.

В южната част на двора, която е на по-висока тераса, се изгражда спортно игрище. Между двете нива на двора в момента няма пряка връзка. Разделени са от висока около 3м подпорна стена, в която се наблюдават ерозионни процеси, тъй като не е изпълнена ефективна дренажна система.

По останалите граници на северната част на училището е изпълнена ограда с масивна долна част и метални пана.

Училището представлява комплекс от сгради и съоръжения, разположени свободно в благоустроено дворно пространство

Състои се от пет функционално свързани сгради – три учебни корпуса (А+Б+В, А1, А2), корпус с физкултурни салони и басейн (Г) и корпус столова (Д).

Училищната сграда се състои от следните учебни корпуси, предмет на финансиране:

• Учебен корпус /Секция А+Б+В/, функционално свързани помежду си, на четири етажа със сутерен, масивна конструкция

• Учебен корпус (А1) - на три етажа, със сутерен масивна конструкция

• Учебен корпус (А2) Ученическо общежитие - на три етажа, масивна конструкция

• Учебен корпус (Г) – на два етажа със сутерен, масивна конструкция

• Свързващ корпус между А+Б+В и А2 - три етажа

• Сграда Корпус (Д) - един етаж:

• Зала за фитнес (бивша столова).
Сградите са монолитни, със стоманено-бетонова конструкция, стоманобетонови колони, греди и рамки, стенни и покривни панели. Фасадите са от окачени стенни панели, част от вътрешните стени са от стоманобетонни панели, други са тухлени зидове по етажите, в сутерена - монолитни бетонни външни стени и преградни тухлени зидове.

Покривите са четирискатни с неизползваемо подпокривно пространство.

Подът е армирана бетонова настилка в сутерена, стоманобетонни подови панели или стоманобетонни междуетажни плочи, с покритие от циментова замазка, линолеум, паркет и мозайка.

Външните прозорци и врати са три типа – слепена дървена дограма, дограма на метална рамка и PVC дограма.

Стените отвън са с гладка циментопясъчна мазилка и цокъл от мита мозайка.

Цокълът на сградата е с мита бучарда.

Няма видими деформации и повреди в конструктивните елементи на сградата, свързани с нарушаване на носещата способност, коравина, дуктилност и дълготрайност.

Отоплението на сградата е централно и се осигурява от „Топлофикация – ВТ“. Отоплителната инсталация е водно помпена.


2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА. Обхват на СМР на поръчката.
2.2.1. Обособена позиция 1: Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“.

Обектът е III-та /трета/ категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква „в” и „ж” от ЗУТ и чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ.

За обекта има издадено разрешение за строеж № 120/10.06.2016 г.. на основание одобрен работен инвестиционен проект по части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, КИПиА, Газификация, Енергийна ефективност, Геодезия, Паркоустройство, ПБЗ, ПБ, ПУСО. Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

Основни акценти на проекта

Инвестиционните намерения на възложителя са свързани с реконструкцията и внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата. Предвижда се обновяване на обзавеждането, сградните системи и инсталации, покритията по под, стени и тавани, мерки за ликвидиране причините за течове от покрива и капилярната влага от проникване на атмосферни води на сутеренно ниво, основен ремонт и благоустрояване на дворното пространство, създаване на достъпна среда за хора с увреждания, осигуряване противопожарните изисквания за такъв вид заведения, основен ремонт на сградните инсталации и съответните топлоизолационни мероприятия по стени и покриви за постигане показателите за топлосъхранение на енергия, предвидени в енергийното обследване за обекта. Предвижда се подмяна на котелната инсталация и газификация на сградата като се запази връзката с градската топлофикационна мрежа.

Проектът предвижда изпълнението на следните ремонтни работи:

Част архитектура 1. вътрешни ремонти

 • Демонтажни работи

 • Ремонти по подове

 • Ремонт басейн

 • Ремонти по стени и тавани

 • Тавани и топлоизолация върху окачен таван

 • ДограмаВрати – доставка и монтаж

 1. Ограждащи конструкции

 • Фасади – топлоизолация

 • Ремонт покриви

 • Ремонт асансьори

 1. Външни ремонти

 • Ремонт на външни стъпала

 • Ремонт съществуваща настилка по пешеходни площи

 • Ремонт площадки за игра и алеи

 • Нова площадка за яслена група

 • Детски съоръжения в площадка за яслена група

 • Вътрешен двор

 • Ремонт огради

Част конструкции

 1. Пасарелка

 2. Площадка яслена група

 3. Вътрешен двор – атриум

Част ВиК

 1. Водопровод

 2. Канализация

Част Електро

 1. Подмяна осветителна инсталация

 2. Ремонт електро-разпределителни табла

Част ОВК

 1. Подмяна котелна инсталация

 2. Абонатна в техническо помещение – басейн

 3. Отоплителна инсталация

 4. Вентилационна инсталация

 5. Соларна инсталация - за 2бр. бойлера 1000 литра

 6. Соларна инсталация – басейн

 7. Демонтажни работи

 8. Вентилационна инсталация котелно

Част КИПиА

 1. Направа табло сигнализация, вентилация и осветление котелно

 2. Окабеляване помпи, монтаж регулатори на температура

Част газификация

2.2.2. Обособена позиция 2: Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”.

Обектът е IV-та /четвърта/ категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 4, буква „б” и „д” от ЗУТ и чл. 9 във връзка с чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ.

За обекта има издадено разрешение за строеж № 194/30.07.2015 г.. на основание одобрен работен инвестиционен проект по части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, КИПиА, Газификация, Енергийна ефективност, Геодезия, Паркоустройство, ПБЗ, ПБ, ПУСО. Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

Основни акценти на проекта

Инвестиционните намерения на възложителя са свързани с реконструкцията и внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата, както и в реконструкцията на двора, детските площадки и оградата на имота. Предвижда се обновяване на обзавеждането, сградните системи и инсталации, покритията по под, стени и тавани, мерки за ликвидиране причините за течове от покрива и капилярната влага от проникване на атмосферни води на сутеренно ниво, основен ремонт и благоустрояване на дворното пространство, създаване на достъпна среда за хора с увреждания, осигуряване противопожарните изисквания за такъв вид заведения, основен ремонт на сградните инсталации и съответните топлоизолационни мероприятия по стени и покриви за постигане показателите за топлосъхранение на енергия, предвидени в енергийното обследване за обекта. Предвижда се подмяна на котелната инсталация и газификация на сградата. Предвижда се ремонт на всички детски площадки, пътеки, огради, засаждане на декоративна растителност и др.

Проектът предвижда изпълнението на следните ремонтни работи:

Част архитектура 1. Вътрешни ремонти

 • Ремонт подове, стени и тавани

 • Дограма и врати – доставка и монтаж

 1. Ремонт покрив

 1. Топлоизолация по фасади

 2. Външни ремонти

 • Ремонт двор – детски площадки

 • Ремонт пътека "Любопитен паун"

 • Ремонт пътека „Мравояд“

 • Пешеходни площи за общо ползване

 • Ремонт водна площ за газене

 • Ремонт бетонни алеи

 • Ремонт огради

 • Съоръжения за игра

Част конструкции

 1. Навес северен вход

 2. Навес тераси

Част ВиК

 1. Водопровод

 2. Канализация

Част ОВК

 1. Вътрешна отоплителна инсталация

 2. Инсталация слънчеви колектори

 3. Котелна инсталация

 4. Вентилация кухня

 5. Климатизация

 6. Демонтажни работи

Част КИПиА

 1. Вентилация котелно

 2. Електрическа инсталация

 • Табло осветление вентилация и сигнализация

 • Захранване помпи

 • Контролер за управление и регулиране

Част газификация

 • Изграждане сградна газопроводна инсталация

Част електро

 1. Реконструкция и модернизация на осветителна уредба

 2. Реконструкция главни разпределителни табла

 3. Пожаро известителна инсталация. Аварийно и евакуационно осветление.

Част паркоустройство

 1. Доставка и засаждане на иглолистни дървета

 2. Доставка и засаждане на широколистни дървета

 3. Доставка и засаждане на вечно зелени широколистни храсти

 4. Доставка и засаждане на листопадни широколистни храсти

 5. Тревни площи

Част пожарна безопасност

 • Доставка пожарозащитни средства
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница