Съдържание


Анализ на факторите на въздействиестраница17/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

7.3. Анализ на факторите на въздействие

7.3.1.Отпадъци


В системата за организирано събиране и извозване на отпадъците са обхванати всички населени места в Община Белоградчик. Системата се обслужва от дружество „ЕКО-ТИТАН” ЕООД. Събирането на ТБО става по определена в договора за възлагане на услугата честота.

На територията на Общината няма изградена инсталация за предварително третиране на отпадъците, поради което всички генерирани битови и производствени отпадъци се депонират. За тази цел се използва общинското депо за битови отпадъци, разположено в землището на град Белоградчик. Депото е в експлоатация от 1980 година и е с обща площ от 16,3 дка при проектен капацитет е 105 000 м3. То е със силно ограничен остатъчен обем и не може да бъде ефективно използвано. Актуалното му състояние не съответства на изискванията на Наредба №12 за площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 152 от 22.12.1998). Поради липса на реална алтернатива към настоящия момент не е разработван план за закриването му. След изграждането на регионалното депо за битови отпадъци – Видин, и след преустановяване на дейността на общинското депо, ще бъде търсено финансиране за актуализация и изпълнение на предварително изготвен подробен технически проект за цялостната му рекултивация от 2007 г..

След началото на експлоатация на регионалното депо във Видин се очаква и разрешаване на въпросите с третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци (съгласно Наредба - ДВ, бр.29 от 30.03/1999). Опасните отпадъци на територията на Общината са с ограничен обем и се генерират предимно от Многопрофилната болница за активно лечение в град Белоградчик. Производствените отпадъци се формират основно от предприятията в дървопреработващата и шивашката промишленост.

Общината не разполага с депо за строителни отпадъци и земни маси. Същите временно се съхраняват на депото за битови отпадъци. На територията на РИОСВ – Монтана съществува само едно депо за строителни отпадъци - в гр. Видин. Към момента няма подобни депа, които да се намират в процес на изграждане или за които да има проектна готовност. Общините под контрола на РИОСВ – Монтана не разполагат с инсталации за предварително третиране на строителните отпадъци. Не са предприети или планирани действия от страна на общините или частния бизнес относно въвеждане на алтернативи на депонирането, специализирани технологии, инсталации и съоръжения за преработване и/или рециклиране на строителни отпадъци с цел тяхното оползотворяване, посредством повторното им влагане в строителството.

През 2009 година Община Белоградчик е прекратила договора с «ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ» АД за разделно събиране, съхранение, сортиране и обработка на отпадъци от опаковки, образувани в домакинствата, административните учреждения и търговските обекти на нейната територия. Проектът е включвал разполагането на 87 броя пластмасови цветни контейнера със специализирани отвори за отделните видове опаковки с обем 1,1 м3, разпределени в 29 комплекта, които са обслужвали жителите на град Белоградчик.

Полагат се постоянни грижи за почистването на установени нерегламентирано замърсени територии във всички населени места в Общината. Площадките, определени за растителни отпадъци и оборски тор в населените места, които се ползват и за други видове отпадъци, се почистват своевременно. Те се събират и извозват два пъти годишно с техника, а по-дребните отпадъци се почистват от местните жители, които работят по програми за заетост. Следи се за недопускане на вторични замърсявания.


7.3.2. Управление на отпадъците


Община Белоградчик изпълнява „Програма за управление на дейностите по отпадъците 2008-2013” приета от Общинския съвет с Решение No188/26.01.2009. Предстои актуализирането й в съгласие с разпоредбите на новия ЗУО (ДВ, бр.53/13.07.2013).

В програмата са предвидени мерки за намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на тяхната опасност; оползотворяване; екологосъобразно обезвреждане; почистване на старите замърсявания с отпадъци. Основно значение за реализирането на програмните намерения има изграждането регионалното депо в землището на село Жеглица (на 13 км от Видин), което ще обслужва всички общини на територията на област Видин, в т.ч. община Белоградчик. Проектът за Регионалното депо се изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Предвидено е на депото да се изградят инсталации за предварително третиране на строителни отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци. За експлоатацията на депото е издадено комплексно разрешително с решение на министъра на околната среда и водите.

В същото време, пренасочването на отпадъците, продуцирани от община Белоградчик към регионалното депо във Видин е свързано с проблеми, обусловени от голямата териториална отдалеченост на обекта. Извозването на отпадъците на подобно разстояние ще оскъпи услугата, и съответно таксата за смет. На това основание Общината работи за инициирането на практически решения, в това число върху идейно предложение за изграждане на претоварна станция в терена на настоящото сметище на Белоградчик.

7.3.3. Акустична среда


В Община Белоградчик не съществуват предпоставки за голямо шумово натоварване. Наличните пътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на шумовото замърсяване на околната среда. В промишлените предприятия в град Белоградчик и в малките населени места шумът се ограничава в границите на конкретното производство или дейност и е в съгласие с Наредба 7 за Хигиенно-защитните зони. Предприятията, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, както и разположените в близост до жилищни райони, извършват собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда.

Наличните кариери на територията на Общината са потенциален източник на шум, но шумовото натоварване се ограничава до месторазположението на добивните и преработвателните обекти.


7.3.4. Природна и техногенна радиоактивност


Радиационният контрол се осъществява в три локални мониторингови станции -Монтана, Видин и Вълчедръм, които са част от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

По данни на РИОСВ Монтана (към 2012 година) не са констатирани отклонения от естествените стойности и надфонови превишения.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница