Съдържание


Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната средастраница18/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

7.4. Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната среда


Структурите в Община Белоградчик, които носят отговорност за дейностите по опазването на околната среда са: Община Белоградчик (в която работи еколог); Общински съвет; ДГС „Белоградчик”. Изпълняват се изискванията, касаещи опазването и подобряването на компонентите на околната среда, засегнали в „Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Белоградчик 2008-2013 г.” и „Програма за опазване на околната среда на община Белоградчик 2009-2013 г.”. Предстои актуализацията им. Общината работи върху Краткосрочна (за периода 2013-2016 г.) и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Белоградчик 2013-2023 г.

Със съдействието на Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013” през 2011 г. са реализирани проекти по „Подготовка на проектно предложение за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик” и „Подготовка на проектно предложение за изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Белоградчик”.

През 2013 г. Общината е предприела необходимите действия за оползотворяване на възможностите, предоставяни от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013”, и бъдеща реализация на подготвени технически проекти и внесени проекти в ДФЗ, но не получили финансиране, поради изчерпване на финансовия ресурс за: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Рабиша (ІІ етап), с. Стакевци, с. Дъбравка и махала Извос към с. Чифлик, община Белоградчик; Създаване на парк "Приказни герои” (за насърчаване на туристическите дейности); Подобряване средата на живот на населението чрез рехабилитация на улица, площад и обществени зелени площи в гр. Белоградчик.

Сред приоритетните проекти за Общината е националния проект за изграждането на нов път и ГКПП на българо-сръбската граница при Салаш–Ново корито. В проекта е предвидена рехабилитация и реконструкция на Път III-1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш – граница с Република Сърбия” в частта му от с. Салаш до границата с Република Сърбия. През 2012 г. бе изпълнен и друг важен национален проект за рехабилитация на път ІІІ-102 в участъка Бела – Белоградчик - Извос.

От 2012 г. на територията на общината работи първата фотоволтаична система с мощност 112,8 kW, изградена в землището на с. Вещица. Дългосрочната програма на общината за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива (за периода 2013-2023 г.), в частта въвеждаща използването на термични слънчеви колектори, включва общински сгради, потребяващи електроенергия или течни горива за производство на гореща вода. Добър пример за това са сградите на СОУ „Христо Ботев” гр. Белоградчик и ОУ „Васил Априлов” с. Рабиша.

По някои от сериозните геоекологични проблеми в Общината се очаква положително развитие, което се свързва с реализацията на ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение за периода 2014-2020 г., заявени в Стратегията за развитие на Област Видин.Основно значение за развитието на общината има поддържането и опазването на естествените й природни ресурси. В тази връзка приоритетно значение за отстраняването на наличните екологични проблеми имат:

  • изграждането на регионално съоръжение за управление на отпадъците, с което да се разрешат проблемите със замърсяването на почвите и водите в общината;

  • изграждането на селищни пречиствателни станции за отпадни води;

  • реконструкции на селищната водопроводна мрежа;

  • управление на рисковите явления, свързани с наводнения, свлачища и други форми на деструкция на терените;

  • опазване на почвените ресурси от ерозия и деструкция;

  • опазване на естествените горски системи, които имат стабилизиращо влияние за формирането на водните ресурси и поддържането на почвеното плодородие.  1. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ


Община Белоградчик работи за устойчивото изграждане на институционален капацитет и за подобряване процеса на управление на модерна и ефективно функционираща административно-териториална единица. Служителите на общинска администрация непрестанно повишават своя административен капацитет, в стремежа си за въвеждане и прилагане на добри практики в сферата на административното обслужване като показателно за това са управлението и разработване на проекти съфинансирани от структурните фондове на ЕС.

8.1. Административно обслужване


Представителите на общинска администрация се стремят към предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация на гражданите като за тази цел използват на всички възможни канали за информация – информационни табла, брошури, медии, Интернет – пространство, телефони. Община Белоградчик прилага опростени и оптимизирани процедури, съответстващи на потребностите на гражданите. Предоставя се еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички граждани, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход и религиозни убеждения. Регулярно се отчитат и запознават всички заинтересовани страни с постигнатите резултати, спрямо заложените цели и показатели на Община Белоградчик. Поддържа се постоянна обратна връзка с гражданите за измерване на тяхната степен на удовлетвореност от качеството на обслужването и непрестанното подобряване на работните процеси. Резултатите от тези проучвания периодично се публикуват чрез различните канали за информация.

8.2. Структура на администрацията


Администрацията на Община Белоградчик е разпределена на обща и специализирана. Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на физически и юридически лица. Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органите на местната власт. Администрацията е организирана в две дирекции („ФСД и АПОН“ и „Устройство на територията и стопански дейности“) и пет отдела („АПОН“, „Финанси и приходи“, „Програми, проекти и обществени поръчки“, „Управление на заетост по програми и проекти“, „ТСУ управление на общинска собственост гори“), в съответствие с приетата от Общинския съвет структура (Фиг.17). Общата численост на администрацията е 65 щ.бр.Фиг. 18. Структура на общинска администрация в Община Белоградчик


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница