Съдържание


ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКстраница22/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК


Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие е неизменна част от цялостната оценка за наблюдение, актуализация и оценка на ОПР. Чрез нея ще се отчита напредъкът на постигане на поставените цели и приоритети за развитие по физически и финансови характеристики, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Белоградчик до 2020 г. са структурирани в матрица на индикаторите (Приложение 2). За всяка приоритетна област в плана са избрани няколко водещи индикатора за въздействие, а за по-точното и адекватно измерване на прогреса по приоритетните дейности – към всяка мярка е определен поне един основен индикатор, който най-пълно съответства на нея. За всеки индикатор са посочени съответните мерни единици, в които ще бъде измерван, източници на информация (НСИ, община Белоградчик и др.), периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите (където е налична такава), прогнозна целева стойност, която да се постигне в края на периода на ОПР. Някои индикатори не притежават базова стойност, което се дължи или на липсващата система за събиране на данните, или на разминаване в данните от различните източници на информация. По тази причина е подходящо да се разработи и поддържа информационна база за тях в общината, като така ще се създаде възможност за сравняване и отчитане на напредъка по дейностите за реализация.

Системата от индикатори е структурирана в две основни направления - индикатори за резултат – отнасят се до наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината и индикатори за въздействие - отчитат изпълнението на специфичните и стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период.

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие следва да се имат предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. В тази връзка, освен специфичните индикатори в матрицата за индикатори са изведени и общи такива, чието изменение също следва да бъде обект на измерване през следващия програмен период.Те включват общи показатели, които измерват икономическия растеж, демографското развитие, инфраструктурната осигуреност на територията, както и екологичното състояние:

Демографски показатели:

 • Естествен прираст на населението

 • Възрастова структура на населението

 • Относителен дял на лицата с висше и средно образование

 • Механичен прираст


Пазар на труда

 • Равнище на заетост

 • Равнище на безработица

 • Дял на безработните до 29 годишна възраст от общия дял на безработното население

 • Средна годишна заплата на наетите лица по трудови или служебни правоотношения

Икономически показатели

 • Нетни приходи от продажби по икономически дейности (хил. лв)

 • Разходи за придобиване на ДМА по икономически дейности

 • Динамика на чуждестранни преки инвестиции (хил. евро )

 • Брой заети по икономически дейности

 • Разходи за НИРД по сектори

 • Брой средства за подслон в община Белоградчик

 • Брой реализирани нощувки, вкл. от чуждестранни туристи

 • Брой отглеждани животни

 • Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища

 • Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрено водоснабдяване

 • Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ

 • Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия


Екология9

 • Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти);

 • Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии;

 • Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението;

 • Разходи за ДМА с екологично предназначение;

 • Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението;

 • Дял от територията с висок риск от ерозия;

 • Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – от 2009 г. нов - Степен на постигане на националните цели за използване на ВЕИ и енергийна ефективност.


 1. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА


Дейностите по наблюдение и оценка на изпълнението са необходим елемент от качественото изпълнение на Общинския план за развитие. Те целят да се определи степента на реализиране на заложените цели и приоритети, като се отчита фактът, че е необходимо постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие. Извършването им гарантира, че при изпълнението на плана ще се следват заложените в него цели, като в случай на нужда, за постигане на гъвкавост и устойчивост на политиките, ще се предприемат и необходими мерки за актуализацията им.

За да се постигне ефективно реализиране на дейностите, е необходимо да се изградят системи за управление и контрол, наблюдение и оценка, които отговарят на специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие. В процеса на реализация на плана е наложително да се спазват принципите на ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на управленските функции на конкретните дейности, говорно и добро управление, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението. Наблюдението на изпълнението на ОПР се извършва при условия и по ред, определен в Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.

Подходите, които ще се използват при реализацията на дейностите по Общинския план, както и цялостното му изпълнение са следните:


 • кандидатстване по конкретни проекти на база мерките и дейностите от Плана, чрез използване на възможностите и ресурсите на Оперативните програми за периода 2014-2020 г.;

 • реализация на друга част от мерките и проектите чрез партньорства на местната власт с частния бизнес и неправителствения сектор.

Принципът на публично-частно партньорство е основата за постигането на резултати по реализацията на плана чрез двата източника.

Дейностите по наблюдението, актуализацията и оценката на ОПР следва да се извършват през целия период от изпълнението на плана. За постигането на качествено управление на тези процеси следва да се предвиди организация на високо ниво и съответното времево разпределение.

Съгласно Закона за регионално развитие, чл. 23, Кметът на Общината има задължението да:

…. 2. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за развитие;

3. организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие на територията на съответната община;

4. представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет;

5. осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по реализацията му.

Съгласно правилника за прилагане на ЗРР:

1. Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на общинския план за развитие.

2. Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на разработване и съгласуване на общинския план за развитие.

3. Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие, като същите се публикуват и на интернет страницата на общината

4. Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.


За изпълнението на плана следва да се сформира Работна група/Звено за управление, което да подпомага кмета на общината в неговата дейност. Тя ще включва представители на общата и специализираната администрация, представена от съответните дирекции, представители на Общинския съвет и представители на неправителствения сектор, бизнеса и други заинтересовани страни. Привличането на представители на гражданското общество в изпълнението на ОПР е важен елемент в прилагането на принципите на партньорство.

Препоръчително е работната група да има следната структура:

- Ръководител;

- Заместник-ръководител;

- Секретар;

- Експерти;

- Представители на заинтересовани страни.
Работната група следва да изпълнява следните функции:

- Да следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането на изходна информация по приетите индикатори;

- Да информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по изпълнението на ОПР;

- Да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, които Кметът внася в Общинския съвет. Годишният доклад съдържа информация за настъпили промени в рамките на общината от социално, икономическо, екологично и др. естество. В него следва да се отрази още до каква степен са изпълнени предвидените приоритети, мерките и индивидуалните проекти и схеми за подпомагане, да се дадат аргументирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, оценка и актуализация на Плана. Докладът се обсъжда и приема от Общински съвет;

- Да следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР;

- Разглежда и приема резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР, включително предлага решения на Кмета на общината, свързани с препоръки в резултат на междинната оценка;

- Организира актуализирането на Общинския план за развитие на община Белоградчик

- Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства, изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР;

- Обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация, включително:


 • Промени във финансовата рамка;

 • Промени в източниците на финансиране;

 • Промени в програмата за реализация

 • Промени в структурата и начина на управление на ОПР

 • Други промени

- Предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения, свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително промени и преразпределения на средствата по ОПР;

- Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет, за целите на съфинансирането на планираните за съответната година проекти, включени в Програмата за реализация на ОПР;

- Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл. концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, във връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на предпроектни проучвания – концесионни анализи и анализи за приложимостта на публично-частните партньорства;

За целите на отчетността работната група следва да изготвя протоколи от своите заседания.

Включването на различни експерти в работната група е от изключителна важност, тъй като Общинският план за развитие е комплексен документ, който изисква експертиза в различни сфери от социално-икономическо, техническо, инженерно, екологично естество. В случай, че се счете за необходимо, са възможни консултации с външни експерти, с цел мобилизиране на подходяща експертиза за изпълнение на отделните дейности – инженерна, социално-икономическа и юридическа.
Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана.

За целите на реализация на Плана, следва да се разграничат понятията мониторинг и оценка. В този смисъл „оценката“ трябва да се разбира като постоянна дейност, която поставя фокус върху ефектите, постиженията и изпълнението. Мониторингът следва да се възприема като текуща дейност, която е насочена към ресурсите.

Наблюдението се осъществява чрез индикатори, които са предварително разгледани и утвърдени и с които се проследява физическото и финансовото изпълнение на ОПР. Чрез индикаторите се анализират резултатите от изпълнението на приоритетите, мерките и се определя степента на постигане на дейностите. Те отчитат още постигнатия напредък по отношение на целите, социално-икономическото състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото местно развитие, конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие.

Съгласно Закона за регионално развитие, Общинският план подлежи на 3 вида оценки:

- Предварителна;

- Междинна;

- Последваща.

Предварителната оценка на ОПР се изготвя на основание чл. 13, ал.2, т. 3 от Закона за регионално развитие, успоредно с изготвянето на плана. Тя следва да съдържа прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на общината и екологична оценка. Екологичният компонент в оценката оценява доколко стратегията за развитие на общината, определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. Оценката се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, заедно с ОПР.

Междинната оценка се изготвя на основание чл. 33 .ал. 1 от Закона за регионално развитие, не по-късно от 4 години от началото на периода на действието на плана. Съгласно изискванията, междинната оценка трябва да съдържа оценка на първоначалните резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

Последващата оценка се изготвя на основание чл. 34 .ал. 1 от Закона за регионално развитие, не по-късно от една след изтичането на периода на действие на ОПР. Съдържанието на последващата оценка е както следва:


 • Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;

 • Оценка на общото въздействие;

 • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

 • Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие, като същите се публикуват и на интернет страницата на общината.

Наблюдението и оценката следва да проследяват и физическия прогрес върху територията на общината - настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети конкретни действия.

При актуализацията на Общинския план трябва да се взимат под внимание:


 • Промените в националната законодателна рамка;

 • Постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите от

 • кохезионната политика на ЕС;

 • Отчитане на Националната стратегическа референтна рамка по отношение на регионалното развитие;

 • Подобряване на връзките с оперативните програми;

 • Актуализация на Областна стратегия за развитие.

Съгласно чл. 38. От Правилника за приложение на ЗРР, Общинският план за развитие се актуализира:

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие;

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на общинския план за развитие;

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.

(2) За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие.

(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие.

(4) За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
  2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
  2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
  2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
  2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
  2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
  2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
  2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
  2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница