Съдържание


ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТстраница23/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ


Принципът на партньорство, прозрачността при вземане на решения и широкото участие на обществеността са взаимосвързани принципи, които са от съществено значение за ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие. Провеждането на държавна политика за регионално развитие се основава на прилагането на най-подходящите инструменти за участие на всички партньори и заинтересовани страни, както в процеса на подготовка, така и в процеса на реализация на общинския план. Повишената ангажираност, разширените експертни познания, мотивирането на заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация, задълбоченото идентифициране на съществуващите проблеми и съответно намиране на най-подходящия начин за тяхното решаване са основните ползи и добавена стойност, които партньорството би могло да донесе.

Общественото участие, което осигурява прозрачността и контрола по изпълнението на плана, може да се осъществи по два начина:

- Обществен комитет, който следи и на който се предоставя непрекъснато цялата информация за хода на реализацията;

- Участие на представители на обществеността в работната група на ОПР.Етапи на прилагане принципа на партньорство

В процеса на изготвянето на ОПР:

По време на разработването на общинския план за развитие следва да се премине през няколко етапа, които осигуряват информиране на заинтересованите страни, възможност за изразяване на мнение, консултиране и вземане на съвместни решения.

Първият етап, на информиране има за цел запознаване на обществеността с ролята на гражданите и бизнеса в определянето на приоритетите за развитие на Общината, за възможностите за реализация и очакваните резултати в икономическата и социалната сфера. Информирането на заинтересованите страни може да се осъществи по различни начини, а именно чрез: информационни срещи със заинтересованите страни, фокус-групи, дискусионни форуми, пресконференции; публикации в медиите и в интернет, както и на сайта на общината, разпространение на бюлетини, листовки, брошури, плакати, транспаранти и др.; съвещаване чрез електронни пощи.

Следва етапът на консултиране, в рамките на който се разясняват конкретни задачи, които стоят пред управляващите и гражданите и заинтересованите страни са поканени да коментират намерението им да осъществят тези задачи и да споделят мнения относно предложения подход на работа. Подходящи форми и начини за консултиране: работни срещи, граждански панели, проучване на мнения – интервюта и др.; Разясняват се и необходимостта и значението на стратегическото паниране на местното развитие за повишаване на ефективността на публичните разходи и осигуряване на добавена стойност за Общината;Вземане на съвместни решения е последващият, също основен етап от прилагане принципа на партньорство. При него управляващи, икономически партньори, граждани и всички други заинтересовани страни работят съвместно с цел формулиране на общи решения. Обсъждат се възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса. Ефективни методи и подходи за вземане на съвместни решения са: публично обсъждане, “кръгла маса”, “обществен форум”, „конференция на бъдещето“, планиране с участие – смесени работни групи”.

По време на изпълнението на ОПР:

В процеса на изпълнение на ОПР основните инструменти за осигуряване на информация

и публичност са съвместните действия по реализация на решенията, както и наблюдение и оценка на изпълнението. Реализация на решенията (съвместни действия) цели да се предприемат съвместни действия на всички заинтересовани страни за осъществяването на вече одобрените и подготвени за изпълнение проекти и инициативи: социални дейности, насочени към децата или хората с увреждания; инициативи, свързани с опазването на околната среда и нейното възстановяване – залесяване, поддържане на зелени площи, паркове и др.; организиране на културни и спортни събития; конференции на местно ниво и други обществено значими проекти. В заключителния етап при прилагане принципа на партньорство, а именно Наблюдение и оценка на изпълнението, следва да се включат всички страни – управляващи, граждани, външни наблюдатели и оценители и всички други представители, взели участие в етапите на планиране и изпълнение. Етапът цели още формиране на позитивни обществени нагласи и активна гражданска позиция относно участието в процеса на наблюдение и осигуряване на обществена подкрепа за реализацията на Общинския план за развитие. За по-успешната реализация на дейностите могат да се сформират смесени групи за мониторинг и оценка, обществени съвети, комисии и др.
Мерки за консултиране на партньорите

Вземането на съвместни решения се очертава като една от основните предпоставки за прилагане принципа на партньорство. Долуописаните подходи се характеризират с това, че търсят общи решения чрез постигане на консенсус между различните страни. • Кръгла маса. Кръглата маса е открита обществена дискусия, водена от професионален модератор. Важна предпоставка за успеха на кръглата маса е различните групи участници да бъдат поставени при равни условия. Кръглата маса цели дългосрочни решения и устойчиви резултати по конкретна тема. По време на дискусията се води протокол, който е публичен и общодостъпен;

 • Обществен форум. Форумът е цикъл от структурирани обществени дискусии (форум-сесии) между равнопоставени участници, които са разпределени по работни маси в зависимост от своята професионална или социална принадлежност (администрация, бизнес, култура, образование, млади хора, малки населени места и др.). Освен това в залата трябва да има достатъчно места за наблюдатели на процеса и представители на медиите. Дискусията се води от външен професионален модератор, а организацията на процеса се осъществява от местен екип - инициативна група. По време на всяка форум–сесия се води протокол, който е на разположение на всички, които проявяват интерес. Задължителни принципи на обществения форум са: откритост, спазване на правилата за работа, прозрачност и публичност, консенсус при вземане на решенията, които са задължителни за всички и подлежат на изпълнение и контрол.

 • Конференция на бъдещето. Конференцията на бъдещето е структурирана и динамична обществена дискусия, която се провежда еднократно, но продължително (1-2 дни) и цели да очертае дългосрочна перспектива за развитие и да инициира процес за промяна чрез общо разбиране за действителната ситуация и формулиране на обща визия, цели и идеи за проекти. Целият процес се ръководи от външен, професионален модератор и се отразява във фото-протокол, който след конференцията се изпраща на всички участници. Резултатите са: формиране на обща, споделена от всички визия, цели и проектни предложения с участието на представителите на съответната общност.

 • Планиране с участие. Планирането с участие е продължителен и комплексен процес (8-10 месеца), който обикновено се осъществява с участието на ключови заинтересовани страни и с подкрепа от външни експерти. Процесът се управлява от отговорните институции и се основава на партньорство и участие на всички заинтересовани страни и личности. Освен време са необходими определени ресурси и план за действие. Координацията на процеса се осъществява от Управляваща група, в която се включват отговорни представители на инициаторите, а по отделните теми/ сектори се сформират работни групи, в които участват както експерти от съответната институция, така и представители на заинтересованите страни с опит и експертиза по темата.

 • Онлайн анкета. Онлайн анкетата е форма за допитване до гражданите, която може да се разработи и качи на сайта на общината, с цел граждани, които нямат физическа възможност да присъстват на гореописаните събития, да се включат с мнение по въпросите на планиране и реализация на плана.

Предпоставки и правила за успешно включване на заинтересованите страни

 • Осигуряване на равен достъп на всички заинтересовани обществени групи, като те трябва да бъдат официално поканени, но участието им да е доброволно, както и спазване принципа на равнопоставеност;

 • Преди избора на подхода, формите и методите на работа е необходим предварителен анализ на обективните условия, възможности и рискове, който да бъде представен по разбираем начин на всички страни;

 • Предварително разработен актуален план за работа, с ясно дефинирани цели и етапи, участници, методика на работа, очаквани резултати и процедури за обществено одобрение;

 • Реализиране на достъпен процес на приобщаване чрез добра предварителна подготовка и ясно разработена цел;

 • На всеки етап е необходимо да се дава обратна връзка на всички участници и заинтересовани страни относно развитието на процеса и постигнатите резултати.

 • Включване на резултатите от процеса на участие във формулирането на самите решения и политики;


 1. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Програмата за реализация е водещата предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. Тя има оперативен характер, конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на развитието и се отнася до политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината.

Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, да осигури съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана. Идентифицираните проекти в програмата са съотнесени към определена мярка от приоритетните области с цел максимално рационална подредба на проектите, оптималното им управление и разпределение на финансови ресурси.

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.

Основни компоненти на програмата са:

• Оперативните насоки и цели на програмата – отразяват логиката на интервенциите – политически, институционални, организационни, информационно- комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от изпълнението на програмата и на общинския план за развитие като цяло;

• Мерките и предвидените дейности за подкрепа и осигуряване на схеми за финансиране, включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти и източници;

• Списък на дейностите, които ще се разработват и изпълняват в рамките на програмата. Списъкът на дейностите отразява и е свързан както с оперативните цели на програмата, така и с приоритетите и стратегическите цели на общинския план за развитие на многогодишна база.Програмата за реализация е приложена в Анекс 3.

1 Методически указания за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020)

2 Закон за регионалното развитие, Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.

3 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.

4 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК


5

Без несамостоятелните полудневни детски градини.


6

Източник: Национална здравноосигурителна каса


7

ВиК ЕООД – гр. Видин


8

Областна стратегия за развитие на община Видин 2014-2020 г.


9 Съгласно седемте индикатора за наблюдение на глобалните цели по околна среда


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница