Съдържание


ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 2.1. Обща характеристика на икономиката на община Белоградчикстраница7/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

2.1. Обща характеристика на икономиката на община Белоградчик


Община Белоградчик се намира в Северозападния район от ниво 2, област Видин. Северозападният район от ниво 2 има най-нисък принос към националния БВП, като изостава значително и по показателите на останалите райони в ЕС. Районът е изостанал в много аспекти, което се дължи на комплексни фактори. За да се смекчат диспаритетите между районите, на национално ниво е предприета политика за прилагане на интегрирани териториални инвестиции за СЗР, които да насочат фокусирани средства за подобряването на състоянието на района. Брутният вътрешен продукт на Област Видин за 2010 година възлиза на 500.6 млн. лева. Това е областта с най-нисък принос към БВП за района (9,8%), изоставаща значително след област Враца (29.8%) и Монтана (28.8%).


Фиг.2. Брутен вътрешен продукт на област Видин за периода 2007-2010 г. (хил. лв.)
За периода 2007-2010 г. БВП на областта се е покачил с 12%, като пикът е през предкризисната 2008 година. Нарастването с колебливи темпове е тенденция, характерна за цялата страна.

По показателя БВП на човек от населението областта отново се нарежа на последно място в района, като за 2011 г. стойността на този показател е 4681 лева (за област Враца: 7731 лв.). Освен по средните стойности за района, областта изостава значително и по средните показатели за страната (за България за 2011 година е 9359 лв/чов.). Постигнатият напредък по този показател за периода 2007-2011 г. е незначителен – стойността за 2011 е близка до тази от 2007 година (4439 лв/чов.).

Брутната добавена стойност представлява разликата между брутната продукция и междинното потребление и е индикатор за нивото на производителността на труда.

Фиг.3. Разпределение на БДС по сектори за 2010 година (%)
Разпределението на БДС по сектори разкрива икономическия профил на областта, който е със силно присъствие на третичния сектор. Тази тенденция е характерна и за страната. Специфично за областта е съотношението индустрия/аграрен сектор, в което селското стопанство има превес. За същата година това съотношение в страната е 29% към 5%, а за района 12% към 33%. Тези данни са показателни за много слабо развита индустрия в област Видин и за явен превес на аграрния сектор.

Проблемите на областно, регионално и национално ниво оказват влияние и върху местната икономика. Макросредата, в която се развива икономиката на община Белоградчик, се оформя под въздействието на множество фактори (политически, социално- икономически и демографски). Съвкупното им влияние като цяло се отразява негативно върху икономическото й развитие.

Фиг.4. Произведена продукция и нетни приходи по икономически дейности за 2012 година в хил. левове
По произведена продукция по икономически дейности на преден план изпъкват преработващата промишленост, търговията и селското стопанство. От графиката по-горе става ясно, че нетните приходи от продажби от преработващата промишленост са два пъти по-ниски от стойността на произведената продукция, което би могло да бъде признак за липса на рентабилност на сектора и за необходимост от промени в насока повишаване на добавената стойност.

Броят на предприятията в нефинансовия сектор за 2012 година са 239, като 104 от тях работят в сферата на търговията, а 24 – в селското стопанство, като техния брой се е увеличил спрямо предходните три години. В сферата на хотелиерството и ресторантьорството функционират 35 предприятия. Предвид туристическите ресурси на общината и потенциала за развитие на туризма, наличната материално-техническа база е от ключово значение за поемане на туристопотока.

Вложените средства в дълготрайни материални активи са 5959 хил. лева, като най-много са в преработващата промишленост. Средствата се насочват предимно за закупуване на сгради и машини и съоръжения.

Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с масови съкращения, затихват. Предприятията с печалба в общината са 63.2%, което е сравнимо със средното за областта.

Прави впечатление, че разходите за възнаграждения в селското стопанство за 2012 година спадат шест пъти спрямо 2008 година и 4 пъти спрямо 2011 година.

Икономиката на общината е разгърната предимно в микропредприятия с до 9 души персонал (94%), а с над 10 души работят общо 15 предприятия. Големи предприятия (с над 250 заети) на територията на общината не са налице, като през 2009 година тези с над 50 души персонал наброяват 3.

Заетостта е съсредоточена основно в сферата на услугите, търговията, текстилна промишленост. Увеличават се заетите в сферата на услугите в частния сектор, а заетите в индустрията и услугите от обществения сектор намаляват.


Фиг. 5. Брой заети по сектори за 2012 година
Както при повечето общини със слабо развита икономика, преобладават заетите в администрацията, образованието, здравеопазването и социалните дейности, които се издържат от местните данъци и държавни субсидии.

В периода 2008-2012 година броят на заетите лица прогресивно намалява като от 964 души през 2008 година през 2012 наброяват едва 711.
Фиг. 6. Брой заети лица в община Белоградчик за периода 2008-2012 година
Докато броят на заетите в третичния сектор бележи лек ръст, заетите в селското стопанство от 145 души през 2008 г. намаляват на 35 през 2012, което представлява спад от 4 пъти. В строителството, който е най-засегнатия от кризата сектор, заетите намаляват 11 пъти. Намаляването на броя на заетите лица се дължи на съкращенията, особено в малките и микропредприятия, свиването на пазарите, както и на нарушената демографска структура на населението.

Още един проблем, който е валиден за пазара на труда в цялата страна е липсата на квалифицирана работна ръка, която да отговаря на нуждите на бизнеса. Поради тази причина е необходимо тясно взаимодействие между образователните институции, администрацията и бизнеса, с цел създаване на подходящо квалифицирана работна ръка.

Равнището на безработица за общината за 2011 година е 26%, при средно за страната 10.4%. Високата безработица е характерна за целия район, като се дължи на ниско образование и квалификация на населението, липса на работни места и общия застой на икономиката. В тази връзка трябва да се предприеме преквалификация към перспективни за общината сектори, съобразено с нуждите на пазара на труда, както и да се стимулира развитието на частния бизнес.

Средната годишна заплата за 2012 година е 5663 лева, като нараства с 36,5% спрямо 2008 година. Тази стойност е много близо до средната стойност на областта. Въпреки положителните тенденции на повишаване, тези стойности покриват едва 70% от средното за страната. Общината е най-големият работодател като осигурява временна заетост по различни програми.

Икономиката на община Белоградчик бавно и колебливо се възстановява от кризата, която обаче се явява само една от причините за неблагоприятните тенденции в общината. Основните проблеми, които тя изпитва към момента са:

- Недобра конкурентоспособност на предприятията;

- Недобра бизнес среда;

- Липса на инвестиционни интереси;

- Недобра материално-техническа база;

- Недобра техническа инфраструктура;

- Слабото развитие на трансграничното партньорство;

- Периферно местоположение.

За да се преодолеят тези проблеми е необходимо да стимулира предприемачеството, да се привлекат инвестиции за конкурентни за общината сектори, да се фокусират усилията на общината в развитието на устойчив туризъм, предлагащ разнообразен и качествен туристически продукт, преквалификация на работната сила спрямо нуждите на пазара на труда и по-добър маркетинг.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница