Съдържаниестраница1/13
Дата24.07.2016
Размер0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 3

ВЪВЕДЕНИЕ 4

Раздел I. Управителен съвет и Национален съвет за икономическа политика 7

Управителен съвет 7

Национален съвет за икономическа политика 8

Раздел II. Взаимодействие с колективните членове на БСК 8

Браншови организации 9

Регионални организации 19

Раздел III. Дейности за развитие на икономиката, подобряване на бизнес средата и подкрепа на предприятията 21

Индустриална политика и регулаторна среда 21

Подпомагане на малките и средните предприятия 23

Международно икономическо сътрудничество 23

Околна среда 24

Енергетика 27Раздел IV. Защита на работодателските интереси – трудово право, пазар на труда, бюджет, данъци, социално и здравно осигуряване 28

Пазар на труда 28

Трудово законодателство 30

Професионално образование и обучение 31

Социално и здравно осигуряване 32

Данъчна и бюджетна политика 33Раздел V. Правна защита и Арбитражен съд 35

Правна защита 35

Арбитражен съд 36

Раздел VI. Парламентарна дейност и връзки с обществеността 37

Парламентарна дейност 37

Връзки с обществеността 38

Раздел VII. Услуги в подкрепа на членовете на БСК 40

Подпомагане на износа и външноикономическото сътрудничество 40

Индустрия и околна среда 40

Професионално обучение и квалификация 41

Компютърно обучение 42

Услуги в областта на информационните и комуникационни технологии 43

Оценка на компетенциите на работната сила 43

Информационно обслужване на членовете 45
ВЪВЕДЕНИЕ


Периодът 2008-2013 г. се характеризира с:

 • Продължаваща адаптация на икономиката и институциите след присъединяването към ЕС към приложимото право, договорени преходни периоди и други валидни изисквания;

 • Формиране на институции и капацитет в държавната администрация, бизнеса и третия сектор за кандидатстване и изпълнение на проекти с европейско финансиране, участие в програмирането за период 2014-2020 и др.;

 • Отключване на глобалната икономическа и финансова криза с тежки негативни ефекти върху инвестициите, заетостта, потреблението и основните сектори на българската икономика (строителство, промишленост, търговия), бюджетни приходи и др.;

 • Ограничен достъп до финансиране и негативни политически процеси с ефект върху инвестиционната и стопанска среда (забавено разплащане по ДДС, обществени поръчки и проекти, финансирани от ЕС, натиск вкл. по законодателен път за монополизиране на отделни сектори, защита на обособени корпоративни интереси, промяна на критериите за представителност на националните работодателски и браншови организации и др.), и последващ обрат в основните политики от средата на 2013 г.

През следващия период, 2014-2018 г., следва да бъдат проведени решителни реформи за подобряване на глобалната конкурентоспособност на българската икономика, по-широко навлизане на нововъведения в социално-икономическия живот и решителни промени в регулаторната среда, правосъдната система, образованието, здравеопазването, пенсионно-осигурителната система, енергийната и секторните политики. Членството в подготвителния механизъм (ERM II) и Еврозоната следва да бъде предшествано от подготовката и осъществяването на основен пакет от реформи, договорен на основата на взаимно приемливи компромиси и постигане на високо ниво на съгласие между политическите сили, социалните партньори, гражданското общество и експертната общност. Възприемането на този подход при наличие на благоприятна външна среда ще доведе до ръст на експортния и иновационен потенциал, на инвестициите, на производителността и заетостта. Последващо осезаемо увеличаване на доходите и потреблението могат да доведат до обрат в решаване на натрупаните сериозни социални проблеми (негативни миграционни и демографски промени, драстични социални различия, изоставане от средното равнище на производителност и доходи спрямо ЕС-28 и др.).

Приоритетите в дейността на БСК, на управителните органи, организационното развитие, защитата и подпомагането на дейността на колективните и индивидуални членове, на взаимодействието с държавните органи и социалните партньори ще бъдат насочени към оказване на натиск и съдействие за ускорени и ефективни реформи с цел пряк ефект - значимо подобряване на конкурентостта на национално, регионално, секторно и фирмено равнище.

Управителният съвет приема, че значителна част от утвърдените от Общото събрание на БСК Основни насоки на дейността от предходния период са изпълнени и е отбелязан успех при реализация на конкретни ангажименти:

 • Осъществено бе намаление на задължителните осигурителни вноски, данъчни плащания и опростяване на данъчното законодателство,

 • В ход е преразглеждане на възможностите за ранно пенсиониране и съобразяване на пенсионната възраст с демографската ситуация,

 • Включени бяха във ведомствените бюджети осигуровките за ранното пенсиониране на заетите в отбраната и сигурността;

 • Въведено бе частно принудително изпълнение и бе изведена извън съда фирмената регистрация;

 • Социалните партньори бяха привлечени при планирането, усвояването, мониторинга и оценката на средствата по предприсъединителните, структурните и Кохезионния фонд на ЕС, вкл. чрез участието им в регионалните съвети за развитие;

 • Бяха създадени обществено достъпни регистри за емисиите и замърсяването от големи промишлени предприятия,

 • Беше развита сериозна активност за подпомагане на българските предприятия и изготвяне на предложения към държавните органи за улесняване изпълнението на европейските изисквания;

 • Бе осъществено ефективно лобиране на равнище Европейска комисия и Народно събрание при приемане на новото законодателство в ЕС, вкл. чрез взаимодействието и членството на БСК в BUSINESSEEUROPE;

 • Бяха осъществени дейности по информиране, консултиране и обучение на браншови и регионални съюзи и фирмени специалисти по изискванията на т.нар. тежки инвестиционни директиви и законодателство по околната среда – отпадъци и отпадъчни води, твърди отпадъци, качество на въздуха, търговия с емисии на парникови газове, изисквания към големите горивни инсталации, комплексни разрешителни и подмяна на остарелите замърсяващи технологии с т.нар. “най-добри налични техники”, предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и др.;

 • Осъществен бе последователен натиск от 2003 г. за преразглеждане на основата и реда за определяне на такса битови отпадъци и постигната промяна на ЗМДТ за приемане до средата на т.г. на методика от МС, прилагаща принципът на генерираните количества отпадъци.

 • Разработена и внедрена бе Информационна система за оценка компетенциите на работната сила, изграждане на секторна и регионална референтна мрежа с активно участие на тридесет браншови и регионални сдружения и в партньорство с националните и браншови организации на КНСБ и КТ Подкрепа, получили висока оценка от водещи европейски институции и експерти при над 99% верификация на разходите и др.

Постигнати са конкретни резултати и ефект от приемането на инициирани през отчетния период предложения на БСК, получили висока оценка от колективните и индивидуални членове на БСК, вкл.:

 • премахване на връзката между отделни държавни плащания и такси и текущия размер на минималната работна заплата;

 • значително изравняване на режима и правата за ползване на годишен платен отпуск на наетите в частния и публичен сектор;

 • въвеждане на единното платежно нареждане, което независимо от последните промени спестява значителни времеви и финансови ресурси на бизнеса;

 • възможност за плащане на държавни и общински такси чрез POS-терминали;

 • блокиране разходването на т.нар. Сребърен пенсионен фонд за инвестиции в рискови активи, с което се предотврати намаляването на националния валутен резерв и допълнителното ограничаване на достъпа до финансиране и увеличаване на лихвите;

 • намаляване и изравняване на дължимата наказателна лихва за осигурителни и други държавни вземания (от ОЛП +20% на ОЛП +10%);

 • частично облекчаване на процедурите по несъстоятелност ограничаване на т.нар. „фалит със задна дата“;

 • решение на Конституционния съд за отмяна на забраната за разполагане на площадки за третиране на отпадъци от черни и цветни метали в общини без приет общ устройствен план, приемане на други изменения в управление на отпадъците, инициирани съвместно с БАР, БАМИ, Феникс Ресурс, АРИ и други БК;

 • значително съкращаване и опростяване на издаването на комплексни разрешителни при съгласуване на ОВОС за прилагане на т.нар. най-добри достъпни техники и улесняване на инвестициите в големи промишлени инсталации;

 • разнообразяване на финансовите гаранции и обезщетения в Закона за екощетите и намаляване на финансовия натиск върху бизнеса;

 • ограничаване на монополизма в газопреносната дейност, намаляване на добавката за „Булгаргаз” върху цената на природния газ от 3% на 0.5%;

Същевременно, не бе постигнат конкретен успех в редица направления и ангажименти, включени в основните насоки от предходния отчетен период:

 • значително опростяване на изискуемата информация от работодателите и особено от МСП;

 • повишаване ролята на регионалните организации на бизнеса при усвояване на структурните фондове на ЕС;

 • преустановяване финансирането на социалните функции на държавата за сметка на отделните работодатели;

 • преструктуриране на системата за здравеопазване и механизма за нейното финансиране в съответствие с европейските практики;

 • разширяване действието на принципа за “мълчаливото съгласие”;

 • създаване и развитие на електронно правителство и опростяване на административното обслужване на стопанската дейност;

 • повишаване прозрачността и ефективността на обществените поръчки,

 • отмяна на държавната намеса при формирането на елементите на трудовото възнаграждение, вкл. за продължителна работа;

 • създаване на възможности за гъвкава заетост, без да се нарушават международните и европейските стандарти;

 • отмяна на безвиновната имуществена отговорност на работодателя и повишаване на имуществената отговорност при виновно поведение на работника или служителя;

 • отмяна на някои от законоустановените обезщетения, имащи характер на социално подпомагане, и превръщането им в обект на колективното трудово договаряне;

 • засилване отговорността на службите по трудова медицина за достъпно и качествено обслужване на предприятията;

 • изграждане на ефективна национална система за безопасност, качество и надзор на пазара за съдействие на българските и европейските производители и защита на потребителите.

Настоящият отчет представя неизчерпателно основните проблеми и постижения в изпълнение на политиките и дейностите, осъществявани от БСК през периода 2008-2013 г., в изпълнение на основните насоки, приети от общото събрание и решенията на УС на БСК. Подробна информация за основни инициативи БСК за промяна на законодателството, предприети през отчетния период, е налична на Интернет-страницата на БСК, вкл. за съответната реакция на изпълнителната и законодателна власти.Каталог: uploads -> files -> OS BIA
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница