Съдържание: Въведение – 3 4 стр. Списък на тренинг-обученията: 5 – 6 стр. Общи условия на образователната платформаДата22.07.2017
Размер260.22 Kb.


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение3 - 4 стр.
2. Списък на тренинг-обученията: 5 – 6 стр.
3. Общи условия на образователната платформа: 7 – 10 стр.
4. Представяне на тренинг-обученията – кратки описания и работни програми: 11 - 24 стр.
5. Треньори – обучители: 25 – 27 стр.
6. Контакти: 28 стр.

ВЪВЕДЕНИЕ


Обучението и развитието е идея, цел и кауза на “Salve” Център за опит и идеи.
Искаме и можем да сме полезни на директорите в повишаване квалификацията на учителите.
За това създадохме Образователна платформа 2012/2013 учебна година с 15 тренинг-обучения, от които 5 нови.

С какво сме полезни?


 • Квалифицираме по модерни теми, свързани с най-новите тенденции в европейското и световно образование
 • Акцентираме върху:
 • Модерното мислене за нас и нашите ученици

 • Ключовите компетентости, включени в Европейската референтна рамка

 • Работата в екип

 • Уменията за комуникация

 • Позитивната среда за учене в училище

 • Интерактивните методи на преподаване

 • Дебатът, презентациите, разработването на проекти

 • Новите методи и уроци по света

 • Европейските практики и казуси

 • Практики от българското училище и детска градина
 • Даваме конкретни работни програми, литература, игри, задачи, презентации, уроци и казуси от световния образоветелен обмен, които могат да се използват в клас
 • Решаваме казуси от конкретната работа в българското училище
 • Решаваме конкретни задачи, които директорът си е поставил
 • Обучаваме забавно и практически ориентирано
 • Чрез тестове и игри всеки учител прави самооценка на работата си
 • Учителите споделят своя опит
 • Тренинг-обученията играят ролята и на тиймбилдинг
 • Подготвяме специални тренинг-обучения и лекции по желана от директорите и/или учителите тема

СПИСЪК НА ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЯТА
Тренинг-обучение

1.

Интерактивни методи в педагогическата практика в училище

/За учители от всички специалности,по ключова компетентност „Умения за учене”/

2.

Интерактивни методи в педагогическата практика в детската градина

/По ключова компетентност „Умения за учене”/3. НОВО

Дебатът – една интелектуална игра

/Методика за всеки предмет/4.

Създаване на позитивна среда за учене в училище

/Създаване на условия в училище за преодоляване на агресията у учениците/

5.

Създаване на позитивна среда за живот на децата в детската градина

/Създаване на условия в детската градина за преодоляване на агресията у децата/

6.

Умения за планиране и ръководство на проекти

/По ключова компетентност „Инициативност и предприемачество/7.

Умения за работа в екип

/За учителския колектив, по ключова компетентност „Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване”/8. НОВО

Как да научим учениците да общуват и работят в екип

/По ключова компетентност „Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване”/9.

Екипното творческо мислене - силата на училището и класа като марка

/По ключова компетентност „Инициативност и предприемачество”/

10.

Умения за комуникация

/По ключова компетентност „Общуване на роден език”/

11.

НОВО

Ораторско майсторство и презентиране

/По ключова компетентност „Общуване на роден език”/

12.

НОВО

Как да научим децата да мислят модерно

училище и детската градина,

по ключова компетентност „Умения за учене”/

13.

Успешният PR на училището и детската градина

/Утвърждаване на имиджа и популяризиране на дейността на училището, силата на новите медии/

14.

Главните учители – мениджъри или лидери

15.

НОВО

Тиймбилдинг

/За учителски и ученически колективи/


* След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение за безплатни консултации лично или по интернет.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА

Методика
Тренинг-обученията се провеждат по методика на “Salve” Център за опит и идеи, разработена на базата на европейските стандарти и практиката в българските училища и детски градини.
В обучението последователно се редуват лекции и презентации с дискусии и практически упражнения в малка група. Предоставя се възможност на всеки участник да изкаже собствено мнение и да сподели досегашен опит.
По време на тренинг-обученията се създава творческо пространство и условия за общуване, създават се идеи за конкретни, реално изпълними дейности за повишаване качеството на работа в училището и детската градина.
Обученията са полезни за директорите и учителите и с това, че паралелно с получаване на знания, формиране на умения и изграждане на нагласи у участниците, чрез тестове и игри, всеки може да направи самооценка на работата си. Осъществява се и споделяне на опит между учителите по съответната тема още по време на обучението.

Целеви групи


 • Учители от всички специалности на училищата

 • Учители от детските градини

 • Директори и помощник-директори на училища и детски градини

 • Главни учители

 • Педагогически съветници

 • Училищни психолозиПродължителност на тренинг-обученията
Тренинг-обученията са разработени за 8 часа, но могат да бъдат преформатирани според нуждите и желанията на отделното училище или детска градина

Време и място
Обучителните модули се провеждат в удобно за участниците време и място. Центърът разполага със собствена база за обучения.

Преподаватели
Преподавателите са с богат педагогически опит както в работа в училище, така и в тренинг-обученията. В разработването и анализа на обученията е включен и психолог – аспирант на БАН, с дългогодишен опит в социалната психология.

Сертифициране
В края на тренинг-обучението участниците получават удостоверение за участие.
Център за опит и идеи “Salve” е лицензиран от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности: европейски социален фонд 2007-2013 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Агенция по заетостта – Програма BG051PO001–2.1.11 „Аз мога повече”.

Финансови условия
Финансовите условия се определят от продължителността на модула и броя на обучаваните. Таксата включва обучението, папка с учебни материали, използването на презентационна техника - преносим компютър, флип чарт, мултимедия, допълнителни персонални консултации на учители и директори, командировъчни на обучителите.
Финансовите условия са съобразени с препоръките на Министерството на образованието, младежта и науката за заделяне на средства за квалификация на учителите.

Опит
Salve има седем годишен опит в работата като обучителен център. Центърът е обучил над 2000 директори, учители и ученици в училища и детски градини в общините Асеновград, Брезово, Марица, Калояново, Карлово, Пловдив, Пазарджик, Раковски.
Salve има опит в провеждането на тренинги с фирми, кметове и общински съветници.
Salve е инициатор и организатор и на няколко образователни конференции:


 • „Лидерът – коректив, вдъхновител и организатор” - откриване, развиване и създаване на условия за изява на лидерските качества у младите хора от селата в община „Марица”
 • Кръгла маса съвместно с район Централен, гр. Пловдив, на тема „Въздействието на контролната дейност на директора върху кариерното развитие и професионалното израстване на учителя”
 • “Интерактивни методи в педагогическата практика в училищата на община Марица” - с издаването на електронен сборник
 • „Интерактивни методи в педагогическата практика в детските градини в община Марица” – с издаването на електронен сборник
 • „Интерактивни методи на обучение в педагогическата практика в СОУ „Константин Величков” – Пловдив”На нас се довериха:
В Пловдив:

СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, СОУ „Св. Климент Охридски”, СОУ „Христо Г. Данов”, СОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Братя Миладинови”, СОУ „Константин Величков”, СОУ „Св. Кирил Философ”, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ „Найден Геров”, СОУ „Черноризец Храбър”, ПГ по електротехника и електроника, ОУ „Виктория и Киркор Тютюнджиян”, ОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Д-р Петър Берон”, ОУ „Яне Сандански”, ОУ „Тодор Каблешков”, ОУ „Пенчо Славейков”, ОУ „Димитър Талев”, сборна група от учители от детски градини в район „Източен”


В региона:

Стамболийски – ОУ „Христо Ботев”; Карлово – ОУ „Райна Попович”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ „Васил Левски”, ПГ по жп транспорт; Първомай – СОУ „Асен Златаров”; Асеновград – ОУ „Петко Каравелов”, ЦДГ „Никола Вапцаров”, ЦДГ „Слънце”; Хисаря – ОУ „Св. Климент Охридски”, Кричим – ОДЗ „Незабравка”, ОДЗ „Ралица”


По проекти:

Община Пазарджик – проект „Интерактивни методи в педагогическата практика” за учителите по „Религия”Община Марица – проекти „Интерактивни методи в педагогическата практика” и „Създаване на позитивна среда за учене в училище” за училищата и детските градини
Община Раковски - проекти „Интерактивни методи в педагогическата практика” и „Създаване на позитивна среда за учене в училище” за училищата и детските градини
Община Брезово - проект „Интерактивни методи в педагогическата практика” за училищата и детските градини

ПРЕДСТАВЯНЕ

НА

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЯТА

Интерактивни методи в педагогическата практика в училище
Интерактивни методи в педагогическата практика в детската градина
/За учители от всички специалности,

по ключова компетентност „Умения за учене”/

Кратко представяне
Имайки предвид оскъдната литература по тази изключително важна тема, тренинг-обучението е изработено от Salve с уникална методика и включва разглеждането на 10 интерактивни метода на преподаване. В обучението са включени много практически занимания, които могат да се използват директно в преподаването от учителите. В това обучение Център Salve e обучил над 1200 учители, организирал и провел 3 конференции със споделяне на опит.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение на участниците за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма


 • Интерактивно запознаване

 • Въведение – общ преглед

 • Лекция. Беседа

 • Мозъчна атака

 • Работа в група

 • Решаване на казуси и инциденти

 • Сюжетно-ролеви игри

 • Задаване на въпроси

 • Кооперативно обучение /учене/

 • Спор, обсъждане, разискване

 • Дискусия. Дебат. Кръгла маса

 • Демонстрация на „Кръгла маса”

 • Проект

 • РефлексияДебатът – една интелектуална игра
/Методика за всеки предмет/


Кратко представяне
Тренинг-обучението дава възможност на учители от различни специалности да усвоят методиката за планиране, организиране и провеждане на дебат с ученици.
Уменията, които се усвояват чрез участието на учениците в дебата, са много важни за времето, в което живеем.
Този интерактивен метод на обучение е полезен с възможностите, които дава да се работи успешно в екип, да се организират мислите като се излагат ясно, ефективно и убедително, да се защитава позиция чрез конкретни доводи, да се оборват идеи чрез добре обмислени аргументи.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма


 • Интерактивно запознаване

 • Въведение – що е дебат

 • История на дебата

 • Видове дебати

 • Необходими умения при водене на дебат

 • Правила при водене на дебат

 • Планиране на дебат

 • Предварителна подготовка за дебата

 • Схема за провеждане на дебат

 • Примерни теми за дебат

 • Демонстрация на дебат

 • Рефлексия


Създаване на позитивна среда за учене в училище
Създаване на позитивна среда за живот на децата в детската градина
/Създаване на условия в училището и детската градина за преодоляване на агресията у учениците/
Кратко представяне
Тренинг-обучението е насочено към това как се създава позитивна среда като условие за преодоляване на агресията в училище и детската градина, как се създава атмосфера, която стимулира желанието за академични знания, как да се разчита на мотивацията на учениците и децата, вместо на ефекта от наказания и награди, как да се работи за откриване и развиване таланта у учениците и децата. Паралелно с това се дава възможност за самооценка на учителя в тези посоки.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение на участниците за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма


 • Интерактивно опознаване

 • Сформиране на групи

 • Позитивна среда за учене в училище – въведение /позитивна среда за живот в детската градина – въведение/

 • Качества на добрия учител

 • Самооценка на учителя

 • Изграждане автопортрет на групата

 • За творческата индивидуалност

 • Позитивната класна стая

 • Определяне на настроението

 • Единните педагогически изисквания

 • Седем урока за „развиване на завитото”

 • Работа в група - как изразявам и как потискам чувства

 • На „горещия” стол

 • Паралел между похвала и насърчение

 • „Хвърли страха в шапката”

 • Още за агресията у учениците

 • Дискусия. Дебат

 • Рефлексия

Умения за планиране и ръководство на проекти
/По ключова компетентност „Инициативност и предприемачество/

Кратко представяне
Настоящият тренинг е свързан с важните съвременни умения за планиране и ръководство на проекти. Обучителите имат опит в разработването на над 100 проекта, свързани с европейски фондове, образователни инициативи, PR програми.
В обучението се дава универсален алгоритъм за разработването на проект, както и много полезни контакти с организации, финансиращи образователни проекти.
Още по време на тренинг-обучението участниците разработват по работни групи проекти по важни за училището или детската градина проблеми и ги презентират пред участниците в тренинга.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение на участниците за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма


 • Интерактивно запознаване

 • Техники за екипно творческо мислене

 • Въведение в темата

 • Формулиране на цели

 • Целеви групи

 • SWOT анализ

 • Стратегия и подход

 • Тактика и дейности

 • Времева рамка

 • Бюджетиране

 • Ръководство на проект

 • Сформиране на групи. Планиране на проект. Презентация на проект

 • Попълване на формуляр за кандидатстване – специфика и изисквания

 • Европейски фондове в България, как да изберем най-подходящата програма за финансиране на нашата идея


Умения за работа в екип
/По ключова компетентност „Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване ”/

Кратко представяне
Тренинг-обучението е свързано с ключовата компетентност „Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване”. То помага на директорите в усилията им за създаване на условия за изграждане на ефективни екипи от учители, а те от своя страна – ефективни екипи от ученици. В обучението са включени много игри, решаване на казуси, тренинги.
По време на обучението се акцентира върху осъзнаване разликата между екип и група; добрата комуникация в екипа; как да се изгради и ръководи екип; сработване на екипа; изграждане на желание за сътрудничество; как да се справяме с проблемите в екипа; мотивация и развитие на екипа. Решават се много казуси.
Създава се Етичен кодекс на учителския колектив.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение на участниците за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма


 • Що е това „добър екип” и как работи той?

 • Разпознаване на успешните екипи

 • Какви качества трябва да притежава членът на добрия екип?

 • Паралел между група и екип /таблица/

 • Какво е това „Правила на честта” и защо се нуждаем от тях?

 • Създаване на Етичен кодекс на екипа

 • Кога и как се прави забележка, когато някой член на екипа наруши Етичния кодекс?

 • Какво да правим, когато ние получим забележка за нарушаване на Етичния кодекс?

 • Наръчник за отстраняване на проблемите в екипа /таблица/

 • Подходи към взимане на решения

 • Един ефективен подход, който помага за ефективна работа в екип – „Шест мислещи шапки”

Как да научим учениците да общуват и работят в екип
/По ключова компетентност „Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване ”/

Кратко представяне
Тренингът създава необходимите умения на съвременния човек за работа в екип и дава възможности за тяхното формиране в училище. По време на тренинга се слага акцент върху изграждане на умения за общуване, взимане на решения, излагане на мнения и защитаване на позиция, планиране и организиране на различни дейности, съобразяване с чужда позиция, самоуважение и уважение към другите, уважение към различното мнение и позиция.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма


 • Аз и другите

 • Самоуважение, уважение и толерантност

 • Екип и група

 • Комуникация в екипа

 • Какви качества трябва да притежава членът на добрия екип

 • Какво е това „Правила на честта” и защо се нуждаем от тях

 • Създаване на Етичен кодекс на екипа

 • Кога и как се прави забележка, когато някой член на екипа наруши Етичния кодекс

 • Какво да правим, когато ние получим забележка за нарушаване на Етичния кодекс

 • Подходи към взимане на решения

 • Един ефективен подход, който помага за ефективна работа в екип - „Шест мислещи шапки”

 • Игри и решаване на казуси

Екипното творческо мислене - силата на училището и класа като марка
/По ключова компетентност „Инициативност и предприемачество”/

Кратко представяне
По време на обучението се усвоява модел за това как се работи радостно и мотивирано в една позитивна работна среда, за която всеки е допринесъл, а също така и как една работна група прераства в екип. Изгражда се мотивация за зачитане на установения ред, когато се работи в екип.
Участниците осмислят същността и ролята на марката „Училище” или „Клас”, кога и как се създава желана силна марка и ролята на всеки от колектива за това.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение на участниците за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма


 • Интерактивно запознаване

 • Въведение

 • Първи модул – Екипно творческо мислене

 • Група или екип – паралел, предимства, недостатъци

 • Мозъчна атака – ценност, правила, методи

 • Бяло мислене – факти, цифри, информация

 • Червено мислене – чувства, предчувствия, интуиция

 • Жълто мислене – преимущества, печалби, спестявания

 • Черно мислене – предпазливост, застраховка, безопасност

 • Зелено мислене – изследване, предложения, нови идеи

 • Синьо мислене – контрол, обобщение, подреждане

 • Втори модул – Да имаш марка

 • Силата на марката и мотивацията

 • Същност и роля на марката

 • Кога една марка е силна

 • Ползата от създаването на силна и работеща марка

 • Как се създава желаната марка

Умения за комуникация

/По ключова компетентност „Общуване на роден език”/
Кратко представяне

Настоящото обучение е насочено към развиване на комуникативната способност на учителя в променящата се съвременна динамична среда. Модулът се базира на интерактивни форми на работа като анализ на казуси, симулативни игри, работа в малки групи, писане и анализ на текстов материал, с приложение на нови информационни и комуникационни технологии.След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение за безплатни консултации лично или по интернет.
Работна програма

 • Интерактивно запознаване

 • Анализ на аудиторията

 • Комуникационни канали

 • Изясняване целта на писане и говорене

 • Как да структурираме идеите си

 • Събиране и обработване на информацията

  • Източници на информация

  • Как да задаваме въпроси

 • Техники на писане и говорене

  • Основни послания

  • Ключови фрази

  • Забранени думи и изречения

 • Подобряване на устната комуникация

  • Различни комуникативни ситуации

  • Формиране на речеви умения

  • Как да направим добра устна презентация

 • Писане на ефективни текстове

  • Писмо

  • e-mail

  • меморандум

  • автобиография

  • мотивационно писмо

  • рекламен текст

 • Форматиране на писмения текст

 • Правопис

 • Писмени техники и визии за по-силно внушение

 • Техники на говорене

  • Телефонни умения

  • Речеви етикет

  • Изрази, които правят впечатление

 • Умения за слушане, умения за въздействие


Ораторско майсторство и презентиране

/По ключова компетентност „Общуване на роден език”/
Кратко представяне
Тренинг-обучението „Ораторско майсторство и презентиране” има за цел да даде детайлни знания, свързани с различните видове презентации и да изгради умения за успешни презентации. С интересни практикуми се усвояват способности да се говори пред публика, да се организира пространството, да се активизира аудиторията. В обучението се дават и съвременни умения за подготовка и разработване на компютърни презентации.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма

 • Интерактивно запознаване

 • Въведение – Що е презентация

 • Видове бизнес и лична презентация

 • До какво довеждат успешните презентации

 • Какво изискват добрите презентации

 • Анализ на аудиторията

 • Три + три основни вида презентации според целта

 • Преодоляване на сценичната треска

 • Организация на пространството

 • Външен вид и поведение на презентатора

 • Осем начина за завладяване на аудиторията още от самото начало

 • Осем съвета за активиране на аудиторията да слуша

 • Осем подхода за справяне с въпросите и отговорите

 • Способи за запаметяване

 • Десет заповеди за успешна презентация

 • Не правете тези грешки

 • Кое е по-важно – ораторът или речта

 • Формиране на умения за:

  • изказване

  • водене на диалог

  • слушане

  • задаване на въпроси

 • Подготовка и изработване на презентация

 • Демонстрации:

  • Индивидуални

  • Групови


Как да научим децата да мислят модерно
/В училище и детската градина, по ключова компетентност „Умения за учене”/
Кратко представяне

Целта на тренинга е да се обучат учителите как да научат учениците и децата да мислят модерно. Подобно обучение може да се реализира в Часа на класа и се отнася до всички възрасти.

В курса се усвояват 10 инструмента за мислене и методът „Шест мислещи шапки” по методиката на световно известния гуру на мисленето Едуард де Боно.

Инструментите за мислене и подходът „Шест мислещи шапки” дават възможност за целенасочено и творческо мислене. Постига се обективно оценяване на ситуация и бързо взимане на ефективни решения. Децата започват да мислят нестандартно и творчески. Усвояват се техники за създаване и реализиране на работещи идеи. В групата се обсъждат и намират отговори на конкретни житейски въпроси, поставени от участниците. Решават се казуси от ежедневието. Активно се участва в ситуационни игри. По време на тренинг-обучението се усвоява модел за това как се работи радостно и мотивирано в една позитивна работна среда, за която всеки е допринесъл, а също така и как една работна група прераства в екип. Изгражда се мотивация за зачитане на установения ред, когато се работи в екип.След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение на участниците за безплатни консултации лично или по интернет.
Работна програма

 • Интерактивно запознаване. „Интелигентност”. „Мислене”. „Инструменти за мислене”. Опознаване по нестандартнен начин.

 • Мозъчна атака – възникване, същност, правила. Тренинг. Инструмент за мислене „Плюс, минус, интересно”. Тренинг

 • Инструмент за мислене „Отчитане на всички фактори”. Тренинг. Инструмент за мислене „Следствия и резултати”. Тренинг

 • Инструмент за мислене „Гледните точки на другите”. Тренинг. Инструмент за мислене „Важност и приоритети”. Тренинг

 • Инструмент за мислене „Намиране на варианти”. Тренинг. Прозорец на Йохари. Играта „Кой кой е?”

 • Инструмент за мислене „Крайни преследвани цели”. Тренинг. Инструмент за мислене „,Сравняване, при което се търсят сходства и различия”. Тренинг

 • Инструмент за мислене „Налична информация, скрита информация”. Тренинг. Инструмент за мислене „Случайна дума”. Тренинг

 • Инструмент за мислене „Факт и мнение”. Тренинг

 • Техника за мислене „Шест мислещи шапки” – същност. Тренинг

 • Бяла шапка – същност. Тренинг. Червена шапка – същност. Тренинг

 • Жълта шапка – същност. Тренинг. Черна шапка – същност. Тренинг

 • Зелена шапка – същност. Тренинг. Синя шапка – същност. Тренинг

Успешният PR на училището и детската градина
/Утвърждаване на имиджа и популяризиране на дейността, новите медии/


Кратко представяне
Тренинг-обучението включва теоретични знания и практически упражнения с цел формиране умения за успешно реализиране на PR кампания, комуникационна програма и PR събития за дадено училище или детска градина.
Курсът предоставя знания за това какво е PR, какви са етапите за създаване на PR кампания, как се формулират цели и задачи, как се определят целевите публики, по какъв начин се използват комуникационните канали, каква стратегия и тактика се предприема за увеличаване популярността на учебното заведение. Изработват се конкретни PR програми, PR текстове, създават се идеи, свързани със специфичните казуси на отделното училище или детска градина.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма


 • PR – дефиниции и особености

 • Специфики на образователния PR

 • Създаване на позитивен образ на училището или детската градина

 • Създаване на PR програма за конкретно училище или детска градина – основни моменти в програмата

 • Целеви групи

 • Канали на комуникация

 • PR стратегия

 • PR тактика

 • Връзки с медиите

 • PR събития. Организиране и провеждане

 • Подготовка на писмени текстове за ефективен PR

 • Новите медии и PR на училището или детската градина – уеб сайт, фейсбук, Интернет

 • Връзки с партньорски организации. Лобизъм.

 • Кризисен PR

 • Анализ на ефективността на PR стратегията

 • Разработване на конкретни стратегии и работа по конкретни казусиГлавните учители – мениджъри или лидери

Кратко представяне
Тренинг-обучението има за цел участниците да открият лидера в себе си, да се мотивират да направят положителна промяна в себе си посредством личен интегритет и самодисциплина, да се вдъхновят да въодушевят останалите чрез отговорно и прозорливо лидерство.
По време на работата в тренинг-обучението участниците осъзнават имат ли желание и призвание да бъдат лидери. Знанията, уменията и нагласите помагат за постигане виждането, влиянието и мотивацията, необходими за постигането на успеха в лидерството.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение за безплатни консултации лично или по интернет.

Работна програма


 • Предизвикателствата пред главните учители като съвременни лидери

 • Мениджърски срещу лидерски умения

 • Кой лидер е ефективен

 • Как да придобием лидерски умения

 • Ситуационно лидерство

 • Как да създадем визия на лидера

 • Как да мотивираме хората

 • Как да се грижим за себе си

 • Инструменти за ръководене и мотивация

 • Решаване на казуси и използване на тестове

 • Въведение в бизнес-етикет


Тиймбилдинг
/За учителски и ученически колективи/

Кратко представяне
Тиймбилдингът е насочен към учителските и ученическите колективи. По време на обучението учителите усвояват техники и игри за провеждане на тиймбилдинг, които могат да приложат успешно със своите ученици.
Тиймбилдингът се наложи през последните години като форма на изграждане на екип, защото той дава възможност за опознаване на хората в нестандартни условия, повдигане духа на колектива, засилване желанието за съпричастност, готовност за споделяне на позитивни практики, за справяне с напрежението в професията и ежедневието. Тиймбилдингът допринася за създаване на позитивна среда за работа.
Тренингът, разработен от Salve, включва беседи, тренинги и специфични игри в зависимост от локацията на неговото провеждане – арт занимания, игри на открито, танци и други забавни дейности.
След приключване на тренинг-обучението обучителите са на разположение на участниците за безплатни консултации лично или по интернет.


Работна програма


 • Запознаване и опознаване в групата по нетрадиционен начин

 • Екипни и организационни ценности

 • Поставяне на цели и мотивация

 • Създаване на позитивна среда за работа

 • Техники за водене на разговор

 • Правила за водене на спор

 • Взимане на групови решения

 • Решаване на проблеми

 • Игри за ума и емоциите, решаване на казусиТРЕНЬОРИ-ОБУЧИТЕЛИ

ЛИЛЯНА РУСКОВСКА
Образователно-квалификационна степен - Магистър

Специалност „Химия и учител по химия и физика”

Преподавателски опит в областта на мотивационното обучение - 30 години

Педагогически опит при работа с възрастни - 20 години


Лиляна Русковска е специалист в областта на управлението, стратегическото планиране, изграждане и управление на екип, мотивационни лекции, обучения-тренинги за получаване на знания, формиране на умения и изграждане на нагласи.
Ученичка е на световно известния психолог Едуард де Боно - създател на латералното мислене. През 1985 година е усвоила лично от него умението да преподава техники и подходи за съзнателно творческо мислене, в които е обучила и обучава курсисти от различни възрасти вече повече от 30 години.
Има дългогодишен стаж в системата на образованието като учител в Английска езикова гимназия, директор на училище „Димчо Дебелянов”, директор на „Частна професионална гимназия по бизнес и банково дело”, секретар на Общински съвет за просвета, старши експерт в Регионален инспекторат по образование - Пловдив. Има голям опит като организатор на конференции, дискусии, дебати, обучения, семинари, курсове, състезания, форуми.
Лиляна Русковска е автор на методики за тренинг-обучения, които провежда като лектор и треньор. Автор е на книги в областта на педагогическата психология: “Да влезеш в обувките на Детето” („Изкуството да възпитаваш”), Как да направим Детето нещастно” („Изборът е Ваш”), , “Как да направим мъжа нещастен” („Изкуството да си Жена”), книги за деца.

АНЕТА РУСКОВСКА
Образователно-квалификационна степен - Магистър

Специалност „Българска филология”

Преподавателски опит в областта на мотивационното обучение - 9 години

Педагогически опит при работа с възрастни - 9 години

Анета Русковска управлява департамента на агенция “Salve” за PR и обучения.
Анета Русковска има седемгодишен опит като PR мениджър в комуникационна агенция Publicis/MARC и оглавява офиса на Агенцията за Южна България.

В работата си за Publicis/MARC Анета Русковска разработва и изпълнява със своя екип различни национални и регионални проекти. Част от тях са Beiersdorf България /за марките NIVEA, Eucerin, Atrix/, Делегация на Европейската комисия в България, ДЗИ, Xerox, Astra Zeneca, банка “Хеброс”, Българо-Американска кредитна банка, Allied Domecq, Gucci&Rochas Fragrances, Ericsson, ITD, AXS_One, MicroStrategy, Sony, BSR – инвеститори в жилищен комплекс от затворен тип, Здравна каса, Sanofi, Schell, Philip Morris, Американски университет, Многонационални сили на НАТО, Белла, Каменица, акушеро-гинекологична болница „Селена” - Пловдив, Роза Импекс


Анета Русковска има дългогодишен опит като журналист - 7 години работи в радио TNN, където е автор и водещ на няколко радио-предавания. Автор е на множество статии, в момента консултира като редактор сутрешния блок на Пловдив за БНТ 2.
Анета Русковска има опит като преподавател - „PR и новите медии” в магистърската програма на Пловдивския университет – „Бизнес комуникации и връзки с обществеността” и “Медии и политика” в програмата на Филологическия факултет.
Анета Русковска е председател на “Сдружени пловдивски твроци” – неправителствена организация, която разработва проекти в областта на изкуствата, културата, образованието и книгоиздаването. Член е на Дружеството за връзки с обществеността – България.

ЛЮДМИЛА МАРИНОВА - консултант
Образователно-квалификационна степен – Магистър /„Организационна психология” и „Социална психология”/

Специалност „Психология”

Преподавателски опит в областта на мотивационното обучение - 10 години

Педагогически опит при работа с възрастни - 10 години


Людмила Маринова е психолог с богата практика като обучител и треньор. Член е на: Българска асоциация по маркетинг; Worldwide Consultants Network; The International Association for Group Psychotherapy and Group Processes
Като обучител е работила в Soft Skills Обучения по проектите:


 • „Придобиване на ключови лидерски компетенции” - програма, съфинансирана от ЕС за Технополис България

 • „Работа с трудни клиенти” – обучение на служителите от клонова мрежа на Обединена Българска Банка

 • „Преговори с ключови клиенти” – обучение на служители в централата на ОББ.

 • „Тиймбилдинг” - за служители и ключови клиенти на ROCA Bulgaria

Людмила има опит като маркетинг мениджър в компанията Ай Шууф, мениджър в PR агенциите Publicis/Marc и United Partners, PR мениджър в Белведере България.


КОНТАКТИ

Лиляна Русковска – Управител


032 94 21 21, 0888 88 70 73
Гр. Пловдив, ул. „Петрохан” №8
www.salvebg.net

l.ruskovska@abv.bg“Salve” Център за опит и идеи

032 94 21 21, 0888 88 70 73, 0887 748 622

www.salvebg.netКаталог: blog -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Съобщение за медиите Google и btv – най-силни марки в България
uploads -> Елена Ханджийска -10 б клас в зпг
2012 -> Charity marathon from Bucharest to Sofia collects donations to support social causes
uploads -> Предложение знания и умения, които трябва да притежават работещите в ит бранша
uploads -> Закон за доброволчеството!
uploads -> Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг Директор: 0659/9
2012 -> Доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания 2010 2011 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница