Съдържание въведение резюме етно-демографска характеристика на населениетостраница2/5
Дата14.08.2018
Размер0.58 Mb.
1   2   3   4   5

На територията на Общината функционира единствения музеен комплекс в с. Сейдол . обявен от НИПК за единичен и като групов паметник на културата /с предварителна категория”местно значение” от 1994г./.

Действащият музеен комплекс е с над 600 кв. м. с разгъната експозиционна площ и фонд с над 7 000 единици. Експозицията е в помощ на учебно-възпитателния процес на училището. В четири зали е покрит навес е разположено внушителна по количество етнографска колекция. Тя е ценен източник на автентична и точно документирана документация за бита и културата на местното население. Към нея е комплектована фоно и видеотека с над 200 изпълнения на автентичен фолклор с около 30 възстановки на местни обряди и обичаи, както и друг аудио и видео документален материал. Експозицията е разположена в четири зали – „Археология”, „Нумизматика”, „Минерология”,”Земеделие и бит”. Музейния комплекс разполага с изложбена и заседателна зали, включващи 100 платна на български художници.

Действащата тъкачна работилница възстановява и съхранява популярен местен занаят – тъкачеството. Тук на разположение има тъкачни станове с възможност за обучение и тъкачество на около 30 души. Просторната градина дава ясна представа за бита и живота на нашите деди, живели тук преди години. Комплекса се използва като творческа база и с учебно-познавателна цел от възпитаниците на местни учебни заведения.

Зоокът съществува от 20 години на площ от 1,5 дка. В различни по големина клетъчни помещения се отглеждат, а в някои се размножават около 60 вида животни, сред които и доста атрактивни и нетипични за нашата фауна.

Исторически местности – антично селище в околностите на гр. Лозница; историческо място „Бункера” с. Манастирско; историческо място”Юмрука”- гр. Лозница, историческо място”Чистилището” - с. Синя вода; и историческо място „Змиярника” – с. Манастирско, както и „Вила Рустика” покрай яз. „Бели Лом”.

Местност „Тюлбето” на около 3 км от с. Сейдол. Намира се на високо място с буйна гора, в горната си част завършва с равна поляна, оградена с вековни дъбови дървета за които има поверие че са свещени. От тук се открива панорама към поречието на р. Врана и към Търговищкия балкан. От поколение на поколения се предават легенди за това как м. „Тюлбето” е използвано от турци и българи по време на техните религиозни празници. Християни са правели молебен за дъжд по Гергьовден за добра реколта и берекет. Местността е определена за обредна по времето на Турската империя.

Във всички селища има религиозни храмове, но почти всички се нуждаят от основни ремонти.1.1.Общи проблеми

 • Обособяване на собствеността на сградите, понеже значителна част от тях представляват публична общинска собственост и читалищните настоятелства не могат да оперират целенасочено с наличните помещения, за да имат икономическа изгода от тях защото влизат със Закона за Местното самоуправление и за местната администрация;

 • Нужда от основен ремонт на всички читалищни сгради и религиозни храмове;

 • Нужда от ново техническо оборудване

 • Нужда от компютъризация;

 • Фолклорното наследство на Общината да се популяризира в различни фестивални, национални и регионални участия в страната и чужбина и др.


1.2.Специфични проблеми

 • Липса на регионална политика за интеграция на етническите малцинства и запознаване с етнокултурните ценности на различните етнически групи

 • непознаване на турската, ромската и родопската култура от мнозинството.

 • Липса информационен център за Община Лозница

 • липса на културни средища, читалища, библиотека в някои села /например с. Студенец/
 1. ОБРАЗОВАНИЕ

Образователното равнище на населението в Община Лозница е сравнително ниско, особено това на малцинствата.

Основен проблем е и ниската раждаемост и респективно липсата на достатъчен брой деца, които да посещават училище.

Брой училища :


 • Начални - 3

 • Основни – 5

 • Средни – 2, като едното училище е Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие

Брой детски градини – 8 • Лозница

 • Веселина

 • Бели Лом

 • Ловско

 • Синя вода

 • Трапище

 • Чудомир

 • Сейдол

Българското образование трябва да бъде базисна обществена ценност, да уважава правата и свободите на всеки индивид и да не допуска дискриминация на никакво основание. Тя трябва да се ангажира със създаването на съвременни условия в българското училище за опознаване и разбирателство между различните етнически и верски групи, като систематично полага усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак.

Редица изследвания, проведени чрез представители на граждански организации /НПО, социологически проучвания, както и експертни оценки на Министерството на образованието и науката/ сочат, че в българското образование се очертават редица общи за всички етнически малцинства и специфични за всяко от тях проблеми, затрудняващи качественото образование, равноправната интеграция и развиването на културната идентичност на децата и учениците.


2.1. Общи проблеми

 • Изготвяне на социални програми за стимулиране на образованието на деца от малцинствата в Община Лозница, съвместно с НПО.

 • Децата от турски и ромски произход не владеят или лошо владеят българския език. Малък процент от тях са обхванати в предучилищни групи в училищата и детските градини.

 • Липса на занимални, както и на извън класни форми, съобразени с интересите на децата и с особеностите при обучение на деца - билингви.

 • Недостатъчно владеене на български език, ниско образователно ниво на родителите, липса на мотивация за образование, отрицателно влияние на семейната среда.

 • Непознаване на културата на малцинствата от мнозинството, недоверие между общностите, изолация и само изолация, липса на диалог на децата между различни общности.

 • Липсват необходимите условия за получаване на качествено образование в малките селски училища, характерни за редица общини със смесено по своя етнически и религиозен състав население.

 • Недостатъчно са представени в учебното съдържание историята и културата на малцинствата. Основополагащите елементи на културната идентичност най-често се свеждат до традиционния фолклор, без да се отчитат всички останали културни постижения на етническите малцинства, а още по-малко приносът им към общонационалната култура и развитието на обществото. • Липсва подходящ социално-психологически климат в обществото, гарантиращ образователните права на децата и учениците от етническите малцинства за равноправната им интеграция и развитието на културната им идентичност.

 • Липсва адекватен специализиран организационно-административен механизъм за иницииране, координиране и контролиране на ефективна образователна политика за равноправна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

  • Не достигат квалифицирани кадри и липсва стратегия за квалификация и преквалификация на учители и административен персонал в областта на образованието за работа в мултиетнична среда и особено на работещите с деца-билингви.

  • Ниският стандарт на живот е фактор за нередовно посещение на училище и непълноценно участие в учебно-възпитателния процес.


2.2. Специфични проблеми

Освен общите проблеми, отнасящи се до всички етнически малцинства, за децата и учениците от различните малцинства са налице и специфични проблеми, затрудняващи качественото образование и равноправната им интеграция


А. За децата и учениците от ромското малцинство


 • Записване на голям брой деца без увреждания в помощни училища.

 • Затруднена адаптация на децата от ромски произход в детската градина и началното училище.

 • Прояви на дискриминация в детските градини и в училищата.

 • Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на български език.

 • Недостатъчно обхващане на ромските деца в групи по майчин език, както и незадоволително равнище на преподаването му.

 • Недостиг на квалифицирани учители, познаващи ромската култура.

 • Недостиг на квалифицирани учители, владеещи ромски език.

 • Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми.

 • Бедността като фактор за нередовното посещаване и прогресиращо

 • увеличаване броя на отпадналите ученици.

 • Липса на механизми за превенция на риска от отпадане.

 • Липса на учебници и учебни помагала по ромски език.

 

Б. За децата и учениците от турското малцинство


 • Недостиг на квалифицирани учители, владеещи турски език, в общините с турско население.

 • Недостиг на осъвременени учебници и учебни помагала по майчин турски език.

 • Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на български език.

 • Недостатъчен обхват на децата в обучението по майчин турски език и незадоволително качество на преподаването му.

 • Етноцентризъм в учебното съдържание и преподаване, формиращо негативно отношение към турската общност.

 • Затруднена адаптация на децата от турски произход в детската градина и началното училище.

 

В.  за децата и учениците от други малцинства

 


 • Липса на утвърдени учебни програми, учебници и учебни помагала.

 • Недостиг на квалифицирани учителски кадри.


3.Здравеопазване

Здравен статус и здравен риск

Причина


2000

2001

2002

2003

2004

Инфекциозни болести и паразитози

60

440

580

351

269

Новообразувания

132

197

129

114

142

Болести на ендокринните жлези, хр., обм. Имунитет

289

619

646

479

627

Болести на кръвта и кръвотворните органи

200

69

78

72

51

Психични разстройства

91

245

290

183

214

Болести на нервната система и сетивните органи

377

1081

946

874

853

Болести на органите на кръвообращението

1230

2802

3773

3149

1313

Болести на дихателната система

2125

2578

1585

1508

1454

Болести на храносмилателната система

196

677

597

452

494

Болести на пикочно-половата система

503

803

906

721

1000

Усложнения на бременността и ражданията

17

133

71

22

7

Болести на кожата и подкожната тъкан162

162

264

281

181

266

Болести на костно-мускулната и съединителната тъкан

147

258

338

276

380

Вродени аномалии

-

20

34

5

2

Симптоми, признаци и недобре определени състояния

2

4

405

276

345

Травми и отравяния

226

471

405

276

345

Всички класове

3677

9860

11971

8226

9645

Каталог: files -> socialni deinosti
socialni deinosti -> Отчет за изпълнение и реализирани дейности на Стратегия за социално включване на Община Габрово
socialni deinosti -> Увод 4 Глава първа: Анализ на потребностите 5
socialni deinosti -> Стратегия за развитие на социалните услуги в община лозница
socialni deinosti -> Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община габрово глава първа общи положения
socialni deinosti -> Община габрово план за развитие на социалните услуги в


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница