Съдържание



страница10/13
Дата21.07.2016
Размер1.2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

4.5Управление на непрекъснатостта на дейността58


В ISO стандарт 22301:2012 непрекъснатостта на дейността е определена като способността на дадена организация да продължава да предоставя продукти или услуги на приемливи, предварително зададени нива и след случай на прекъсване. Този стандарт определя управлението на непрекъснатостта на дейността като процес на цялостно управление, който:

 • определя потенциалните заплахи за организацията и въздействията върху бизнес операциите, които могат да причинят тези заплахи, ако станат реалност; и

 • дава рамка за изграждане на устойчивост на организацията, така че тя да може да реагира ефективно, като гарантира интересите на своите ключови заинтересовани страни, репутация, марка и създаващи стойност дейности.

Тъй като ECN е разпределена система с възел във всяка държава членка и в Агенцията, непрекъснатостта на услугата трябва да се гарантира както на национално, така и на европейско равнище.

Рисковете и проблемите, застрашаващи безпроблемното функциониране на различните компоненти от рамката на EUROSUR, трябва да бъдат идентифицирани и оценени, а националните координационни центрове и Агенцията трябва да бъдат подготвени да реагират подходящо при възникване на тези рискове. Националните координационни центрове и Агенцията трябва да предотвратяват или поне да свеждат до минимум потенциалното въздействие на заплаха или риск, който застрашава потока на информация в ECN и оказва въздействие върху създаването, поддържането и разпространяването на НКС, ЕКС и ОПРК.



 • Агенцията носи отговорност за изследване на рисковете и заплахите, на които ECN като цяло е възможно да бъде изложена, и гарантира нейната стабилност и добро функциониране.

 • националните координационни центрове носят отговорност за гарантиране на ефективното използване на своя възел от EUROSUR, за въвеждането на своите данни в ECN и за осигуряването на необходимите съоръжения за правилното функциониране на техния възел на ECN, както и гарантират, че необходимите мерки за сигурност са въведени с цел защита на възела на ECN. НКЦ трябва да гарантират свързаност с мрежите на НКЦ и своите национални системи, за да дадат възможност за използването и прехвърлянето на данни в рамките на ECN.

Тези задължения трябва да бъдат спазени чрез разработване на планове за непрекъснатост на дейността в рамките на Агенцията и на всеки НКЦ, както е описано в Меморандума за разбирателство, и въз основа на следните пет ключови стъпки:

4.5.1Анализ на въздействието


Целта на тази стъпка е да се определят ключовите процеси и функции в рамките на системата и въздействието, в случай че те спрат да бъдат достъпни за операции.

Анализът обхваща функциите и услугите, предоставяни от Агенцията, ECN и НКЦ, като те са категоризирани като:



 • Критични функции — не могат да бъдат прекъсвани за повече от час. Недостъпността на тези функции трябва да бъде незабавно отстранена, тъй като те оказват силно въздействие върху функционирането на цялата рамка на EUROSUR.

 • Основни функции — допустимо е прекъсване най-много за един ден. Въпреки това те следва да бъдат възстановени възможно най-бързо, а в най-добрия случай да бъдат недостъпни за не повече от около два часа.

 • Необходими функции — функции, които са важни за правилното функциониране на рамката на EUROSUR и ключови за резултатите на НКЦ в дългосрочен план. Те могат да бъдат прекъсвани най-много за седмица, без това да оказва влияние върху ключовите резултати; въпреки това те следва да бъдат възстановени възможно най-бързо.

Като част от процеса по акредитация е извършен анализ на риска за дейността за ECN.

4.5.2Управление на риска


Целта на тази стъпка е установяване, анализиране, контрол и наблюдение на рисковете. Рисковете трябва да бъдат оценявани във връзка с вероятността те да възникнат и последствията от тяхното възникване. Типичните рискове включват:

 • загуба на ключови активи (централен офис, оборудване или инфраструктура);

 • загуба на ключов персонал (включително неговото отсъствие);

 • загуба на спомагателни външни услуги (например сключили договор външни доставчици, загуба на електричество, вода и други комунални услуги).

4.5.3Разработване на стратегия и план за непрекъснатост на дейността


Целта на стратегията за непрекъснатост на дейността е да се определят критериите за приемане на риска и мерките за смекчаване на неприемливи рискове. За всички критични, основни и необходими функции трябва да е определен срок за възстановяване. В плана за непрекъснатост на дейността са описани процедурите, по които организациите се ръководят за реагиране, възстановяване, възобновяване и подновяване на функционирането на предварително зададеното оперативно ниво след прекъсване. Тези планове обикновено включват подробности, свързани със:

 • целта, обхвата и потребителите на плана;

 • референтни документи;

 • предположения;

 • роли и отговорности;

 • ключови лица за контакт;

 • активиране и деактивиране на плана;

 • комуникация;

 • реагиране при инциденти;

 • ред на възстановяването на дейности;

 • планове за възстановяване на дейности;

 • планове за възстановяване при бедствия;

 • необходими ресурси;

 • възстановяване и възобновяване на дейности.

Тези планове следва да бъдат интегрирани в цялостния план за непрекъснатост на дейността на държавите членки и на Агенцията.

4.5.4Комуникация в случай на прекъсване


Ако непрекъснатостта на дейността на ECN бъде преустановена, НКЦ и Агенцията се уведомяват взаимно за инцидента и за възможното въздействие, използвайки каналите на комуникация, определени в Меморандума за разбирателство. Уведомлението следва да включва описание на прекъсването, неговото въздействие върху ECN и дали НКЦ или Агенцията са активирали своите планове за непрекъснатост на дейността. Ако прекъсването може да има по-широко въздействие, всички държави членки трябва също да бъдат уведомени за инцидента и неговото потенциално въздействие.

Ако държава членка или Агенцията извършват тестове, които е възможно да имат потенциално въздействие върху цялостното функциониране на ECN, те предварително се уведомяват взаимно за тестовете и техните очаквани ефекти и продължителност.


4.5.5Поддържане на управлението на непрекъснатостта на дейността


Тези процеси и планове трябва редовно да бъдат поддържани, коригирани и подобрявани, за да се гарантира, че те са подходящи за настоящата ситуация. Това включва редовно провеждане на тестове и упражнения, предприемане на корективни действия и изменение и одитиране на процесите и плановете.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница