Съдържаниестраница13/13
Дата21.07.2016
Размер1.2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

6Мониторинг и оценка63


Трябва да се предприемат следните мерки за наблюдение на техническото функциониране на EUROSUR:

 • В своя доклад, който трябва да бъде готов на 1 декември 2015 г. и да се изготвя на всеки две години след това, Агенцията предоставя преглед на внедряването на ECN, на ЕКС (включително граничните участъци и определянето на степени на въздействие) и на ОПРК, както и на общото прилагане на наблюдателните средства, като описва постигнатия напредък и определя всички мерки, които все още трябва да се предприемат за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1052/2013. • До 31 януари 2016 г. и до същата дата всяка година след това всяка държава членка предоставя годишен доклад относно изграждането и управлението на своите НКЦ и НКС, като описва постигнатия напредък през предходната година и определя всички мерки, които все още трябва да се предприемат за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1052/2013. Комисията предоставя резюме в своята цялостна оценка на EUROSUR, която трябва да бъде готова на 1 декември 2016 г. и да се изготвя на всеки четири години след това.

За наблюдение на оперативното функциониране на EUROSUR трябва да се предприемат следните мерки:

 • От 2015 г. в посочения по-горе годишен доклад всяка държава членка предоставя описание на предприетите на национално равнище мерки (с акцент върху ролята на НКЦ), свързани с тези участъци от външната граница, за които е определена средна или висока степен на въздействие. • В своя доклад, който трябва да бъде готов на 1 декември 2015 г. и да се изготвя на всеки две години след това, Агенцията предоставя преглед на предприетите от държавите членки и от Агенцията мерки, свързани с тези участъци от външната граница, за които е определена средна или висока степен на въздействие. В изготвянето на този доклад Агенцията ще работи със съответната(ите) държава(и) членка(и), за да анализира и оцени мерките, взети на национално и на европейско равнище.Трябва да се предприемат следните мерки за наблюдение на това по какъв начин основните права, включително принципът на забрана за връщане, са зачитани в рамката на EUROSUR:

 • В съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2007/2004 и като приложение към доклада на Агенцията, който трябва да бъде готов на 1 декември 2015 г. и да се изготвя на всеки две години след това, служителят по основните права в Агенцията може да предоставя наблюдения относно спазването от страна на Агенцията на законодателството в областта на основните права. Консултативният форум може да отправя към Агенцията препоръки относно спазването на основните права при прилагане на регламента за EUROSUR. За тази цел служителят по основните права и Консултативният форум имат достъп в рамките на дадените им мандати до цялата информация, свързана със зачитането на основните права за всички дейности на Агенцията в рамките на EUROSUR. • В своята цялостна оценка, която трябва да бъде готова на 1 декември 2016 г. и да се изготвя на всеки четири години след това, Комисията предоставя оценка на спазването от страна на Агенцията и на държавите членки на законодателството в областта на основните права (включително защита на личните данни и на принципа на забрана за връщане) при прилагането на регламента за EUROSUR.64 • В своята цялостна оценка, която трябва да бъде готова на 1 декември 2016 г. и да се изготвя на всеки четири години след това, Комисията предоставя преглед на споразуменията, сключени между държавите членки и трети държави за целите на регламента за EUROSUR, както и оценка на това дали тези споразумения са в съответствие с разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

7Преглед на наръчника и заключителни бележки


Комисията може да променя настоящия наръчник въз основа на принос от Агенцията и държавите членки.

Агенцията и държавите членки след консултация с Европейската комисия могат да се договарят и да класифицират вътрешни документи (каталози, мандати и др.), за да конкретизират допълнително оперативните, техническите или всякакви други изисквания, необходими за изпълнението и ежедневното използване на EUROSUR. Комисията проверява дали тези документи са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1052/2013 и настоящия наръчник.


8Списък с инструменти


 • Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR)

 • Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

 • Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

 • Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

 • Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC

 • Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни

 • Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни

 • Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

 • Харта на основните права на Европейския съюз

 • Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

 • Конвенция за статута на бежанците (1951 г.) и протокола към нея (1967 г.)

 • Международната конвенция от 1979 година за търсене и спасяване по море и други международни конвенции, попадащи под егидата на Международната морска организация


9Списък на съкращенията


AIS

Система за автоматична идентификация

BSRBCC

Сътрудничество в областта на граничния контрол в региона на Балтийско море

CIRAM

Общ интегриран модел за анализ на риска

EASO

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

EBGT

Европейски екипи за гранична охрана

ECN

Комуникационна мрежа на EUROSUR

EEG

Експертна група на EUROSUR

EFCA

Европейска агенция за контрол на рибарството

ETMS

Услуги по техническо управление на EUROSUR

EUROSUR

Европейска система за наблюдение на границите

FRA

Агенция за основните права

ISO

Международна организация по стандартизация

JORA

Приложение за докладване на съвместни операции

LRIT

Система за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния

MAOC-N

Център за морски анализи и операции — Наркотици

MRCC

Център за координация на морските спасителни дейности

NFPOC

Национална точка за контакт на Frontex

SAR

Търсене и спасяване

SATCEN

Сателитен център на Европейския съюз

SIRENE

Искане за допълнителна информация от националните вписвания

TETRA

Система за наземна групова радиовръзка

VHF

Метров обхват

VMS

Система за наблюдение на корабите

VPN

Виртуална частна мрежа

Агенция

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex)

ЕАМБ

Европейска агенция по морска безопасност

ЕВРОПОЛ

Европейска полицейска служба

ЕВРОЮСТ

Европейско звено за съдебно сътрудничество

ЕКС

Европейска картина на състоянието

ЕНОЗД

Европейски надзорен орган по защита на данните

ЕПМ

Европейска патрулна мрежа

ЕС

Европейски съюз

ЕСВД

Европейска служба за външна дейност

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИНТЕРПОЛ

Международна организация на криминална полиция

КИЕС

Класифицирана информация на ЕС

МКЦ

Международен координационен център

МтКЦ

Местен координационен център

НЗ

Наблюдение на Земята

НКС

Национална картина на състоянието

НКЦ

Национален координационен център

ООН

Организация на обединените нации

ОПРК

Обща предгранична разузнавателна картина

РКЦ

Регионален координационен център1 Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR).

2 Напр. Регламент (ЕО) № 562/2006 от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), Хартата за основните права на Европейския съюз.

3 Членове 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

4 Рамката на EUROSUR може да се използва също за наблюдение на въздушните граници и за гранични проверки, ако държавите членки доброволно предоставят тази информация на EUROSUR.

5 Национални координационни центрове, национални картини на състоянието, комуникационна система на EUROSUR, европейска картина на състоянието, обща предгранична разузнавателна картина, общо прилагане на наблюдателни инструменти — вж. член 4 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

6 Член 2 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

7 Включително временни външни граници.

8 Във връзка с външните морски граници EUROSUR подпомага разработването на Общата среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската област на ЕС. След като бъде създадена, CISE ще осигурява по-широка рамка за осведоменост за морското състояние чрез подпомагане на обмена на информация между публичните органи от различни сектори, вариращи от морска безопасност и сигурност до контрол на рибарството, опазване на морската околна среда, митници, граничен контрол, общо правоприлагане и отбрана.

9 Разпоредбите в настоящия наръчник не променят изискванията за националните органи да споделят информация чрез други специални системи въз основа на законодателството на ЕС (напр. митнически органи посредством Системата на Общността за управление на риска в областта на митниците въз основа на Регламент (ЕИО) № 2454//93 на Комисията).

10 Вж. член 3 от Регламент (ЕС) № 1052/2013. Определенията, свързани с обработването на информация, трябва да се използват според определението в Общия интегриран модел за анализ на риска (CIRAM), v.2.0.

11 Член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

12 Това включва Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи; Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола към нея от 1967 г.

13 Регламент (ЕС) № 656/2014 от 15 май 2014 г. за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз.

14 Напр. бременни жени, жени с малки деца, непридружени малолетни и непълнолетни, хора, склонни да бъдат обект на експлоатация, и жертви на експлоатация или трафик на хора. Вж. също VEGA Children Handbook (,,Наръчник на VEGA за децата“), Frontex, 2015 г., и Guidelines on the identification of victims of trafficking in human beings in particular for consular services and border guards (,,Насоки за идентификация на жертвите на трафик на хора, предназначени по-специално за консулските служби и граничната охрана“), Европейска комисия, 2013 г.

15 Вж. глава 1.7 от Общата учебна програма.

16 Напр. за жертвите на трафик на хора и за закрилата на децата.

17 Международната конвенция от 1979 г. за търсене и спасяване по море и други международни конвенции, попадащи под егидата на Международната морска организация.

18 Член 5 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

19 Тези задачи могат да се извършват или от самия НКЦ, или от други национални органи или звена в националния орган — домакин на НКЦ, стига те да работят с НКЦ.

20 Това може да включва разузнаване от открити източници (OSINT), агентурно разузнаване (HUMINT), разузнаване чрез изображения (IMINT) и радиоелектронно разузнаване (SIGINT).

21 Съответният национален орган носи отговорност за командването и контрола на активите и ресурсите. НКЦ има координираща и стратегическа роля, а в зависимост от начина, по който отговорностите са разделени на национално равнище, може да има също и оперативна роля.

22 Член 5, параграф 3, буква а) и член 2, параграф 2, от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

23 Член 5, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

24 Вж. член 4, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и член 3 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (прилага се от 1.5.2016 г.). Като се има предвид тяхната роля в надзора над движението на стоки, преминаващи външните граници, и отговорностите им за анализиране и управление на риска, митническите органи могат да избират представители, които да работят в НКЦ.

25 Член 5, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

26 Член 5, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

27 Член 5, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

28 Член 5, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

29 Член 5, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

30 Член 5, параграф 3, буква з) от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

31 Член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

32 Член 5, параграф 1 и член 22 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

33 Член 17 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

34 Членове 8—11 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

35 Член 13 от Регламент (ЕС) № 1052/2013

36 Вж. приложението към Регламент (ЕО) № 1052/2013.

37 Член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

38 Вж. член 4, параграфи 2 и 3, член 9, параграфи 3 и 4, член 10, параграф 3 и член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

39 Вж. член 9, параграфи 5 и 6, член 9, параграфи 9 и 10, член 10, параграфи 5 и 6 и член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

40 Тези зони са определени въз основа на дейностите по патрулиране на държавите членки и обхващат конкретни крайбрежни области на Средиземно море, Атлантическия океан и Черно море.

41 Вж. член 9, параграф 7, член 10, параграф 7 и член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

42 Член 12 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

43 Член 13 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

44 Член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

45 Член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

46 Вж. член 9, параграфи 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

47 Вж. членове 14—17 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

48 Член 17 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

49 Граничните участъци, определени от държава членка, не засягат статута или суверенитета на дадена територия, нито определянето на международни граници или името на дадена територия, град или област.

50 Член 16 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

51 Когато е приложимо, НКЦ може да съчетава това докладване с докладването на МКЦ.

52 Член 7 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

53 Тази задача може да бъде възложена на функцията на НКЦ за поддръжка на ИКТ (например бюро за помощ), при условие че тези лица могат да преценят коя система е причинила техническия инцидент (напр. ИКТ инфраструктурата на държавата членка или инфраструктурата на възела на ECN).

54 Вж. член 7, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

55 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC.

56 Вж. принципите от букви б, г) и д) от приложението към Регламент (ЕС) № 1052/2013.

57 Механизмите за вътрешна координация на Агенцията се състоят от вътрешно сътрудничество/консултиране между звената на Агенцията и включват структури и процедури, чрез които се предприемат и обработват промени в EUROSUR и които са отговорни за внедряването им от името на Агенцията.

58 Вж. приложението към Регламент (ЕС) № 1052/2013.

59 Член 18 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

60 Програма „Коперник“, позната по-рано като „ГМОСС“ (Глобален мониторинг на околната среда и сигурността), е европейската програма за създаване на европейски капацитет за наблюдение и мониторинг на Земята.

61 Член 20 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

62 В съответствие с ,,Концептуална бележка относно разполагането на европейски служители за връзка по въпросите на миграцията“ (документ на Съвета 13435/4.11.2015 г., JAI 790 ASIM 130 RLEX 853).

63 Член 22 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

64 Комисията може да използва Агенцията за основните права при изготвянето на своята оценка.

BG  BG
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница