Съдържаниестраница2/13
Дата21.07.2016
Размер1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

2Основни насоки

2.1Цели и рамка на EUROSUR3


EUROSUR е система с множество предназначения, използвана за откриване, предотвратяване и борба с незаконната имиграция и трансграничната престъпност по външните граници, като по този начин допринася за последващото развитие на достиженията на правото от Шенген. Нейната цел е да допринася за защитата и опазването на живота на мигрантите при опитите им да преминат външните граници.

За да постигне тези цели, EUROSUR предвижда обща рамка за обмен на информация и сътрудничество между всички органи, отговарящи за наблюдението на външните сухоземни и морски граници.4 EUROSUR следва подход, основан на разузнаване и анализ на риска, чрез който националните и европейските органи могат по-добре да разберат какво се случва по външните граници, и им дава възможност за по-бърза реакция на новите маршрути и методи за незаконна имиграция и трансгранична престъпност. Ключовите елементи на този подход включват обмен на информация в почти реално време, редовно споделяне на разузнавателни данни и тясно сътрудничество между органите на национално и европейско равнище.Рамката на EUROSUR се състои от няколко компонента5, които са взаимосвързани по следния начин:

На национално равнище органите си сътрудничат посредством национални координационни центрове за наблюдение на границите и обменят информация посредством национални картини на състоянието. На европейско равнище националните координационни центрове обменят информация помежду си и с Агенцията посредством комуникационната мрежа на EUROSUR, с неограничен достъп до европейската картина на състоянието и общата предгранична разузнавателна картина.

Агенцията си сътрудничи също и с други органи, служби и агенции на ЕС (напр. Европейската служба за външна дейност, Европол, Евроюст, Агенцията за основните права), за да използва най-пълноценно наличната информация, способности и системи. Например Агенцията координира общото прилагане на наблюдателните инструменти в сътрудничество с Европейската агенция по морска безопасност и Сателитния център на ЕС, за да предоставя на националните координационни центрове и на себе си информация от наблюдение на външните граници и на предграничната зона.

EUROSUR позволява на държавите членки да реагират по-бързо на инциденти и критични ситуации, възникващи по външните граници. В помощ на тази дейност външните сухоземни и морски граници са разделени на „гранични участъци“, за всеки от които е определена степен на въздействие. Този подход позволява да се установят „горещи точки“ по външните граници посредством стандартизирана реакция на национално равнище и подкрепа от Агенцията, ако е необходимо.

За да постигнат целите, свързани с EUROSUR, държавите членки обменят също информация и работят със съседни трети държави въз основа на споразумения и посредством специфични регионални мрежи, основани на тези споразумения.

Когато обменят информация и си сътрудничат в мрежата на EUROSUR, държавите членки и Агенцията трябва да спазват изискванията за защита на основните права, по-специално принципа на забрана за връщане, и защитата на личните данни.


2.2Обхват6


Тема

В обхват

Незадължителни

Извън обхват

Граничен контрол (наблюдение и проверки)

 • Наблюдение на външни въздушни граници

 • Проверки по гранично-пропускателните пунктове

 • Вътрешни граници

Наблюдение

на границите

 • Наблюдение

 • Откриване

 • Идентифициране

 • Проследяване

 • Предотвратяване

 • ЗалавянеПравни и административни мерки след залавяне (напр. процедури по предоставяне на убежище, обратно приемане, връщане, съдебни разследвания)

Осведоменост за състоянието8

 • Събития, информация и анализ на:9

 • Неразрешено пресичане на границите

 • Трансгранична престъпност

 • Риск за живота на мигрантите

 • Разположение, състояние и вид на

 • активи на националните органи с отговорност за наблюдение по външните граници в националната картина на състоянието (НКС)

 • активи на Агенцията в европейската картина на състоянието (ЕКС) и общата предгранична разузнавателна картина (ОПРК)

Разположение, състояние и вид на активите при гранично наблюдение/мисия в областта на правоприлагането, проведена в съседните участъци по външната граница на друга държава членка

Разположение, състояние и вид на военните активи, които не са в подкрепа на мисия в областта на правоприлагането

Способност за реагиране

 • Неразрешено пресичане на границите

 • Трансгранична престъпностКоординиране на дейностите по морско търсене и спасяване

Лични данни

Лични данни във връзка с идентификационните номера на корабите в ЕКС/ОПРК

Лични данни в НКС

Всякакви други лични данни в ЕКС/ОПРК
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница