Съдържаниестраница5/13
Дата21.07.2016
Размер1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3.2Осведоменост за състоянието

3.2.1Връзка между картините на състоянието и техните категории34


Националната картина на състоянието (НКС), която НКЦ поддържа, дава осведоменост за състоянието на национално равнище, докато европейската картина на състоянието (ЕКС) и общата предгранична разузнавателна картина (ОПРК), които Агенцията поддържа, дават осведоменост за състоянието на европейско равнище. Връзката между тези картини и мястото им в рамката на EUROSUR може да бъде описана, както следва:

1) НКС

Националните координационни центрове имат отговорността да създават и поддържат НКС във всяка държава членка. Това е общото количество информация, предоставяна от тази държава членка на EUROSUR, и следователно отразява произхода на данните, информацията и разузнавателните данни, които се съдържат в нея. НКС може да бъде създавана чрез технически платформи, които могат да извършват необходимия обмен на информация, като дават възможност на държавата членка да предоставя в почти реално време съответната информация на европейската картина на състоянието и общата предгранична разузнавателна картина.2) Връзка между ЕКС и ОПРК

ЕКС дава цялостната картина на състоянието по външните граници въз основа на информацията, предоставяна от НКЦ и от Агенцията. Тя включва информация от националните картини на състоянието и общото прилагане на наблюдателните средства. ОПРК се отнася до информация и разузнавателни данни относно областите отвъд външните граници. Поставен е акцент върху предоставянето на услуги, включително аналитични услуги за прогнозиране, обхващащи морските области и трети държави на произход и транзитно преминаване. Двете картини се съчетават и по този начин осигуряват географска непрекъснатост. И двете картини се споделят между държавите членки и са достъпни за Агенцията.3) Връзка между НКС и ЕКС/ОПРК

Възможно е съдържанието на НКС и ЕКС/ОПРК частично да се припокрива, тъй като части от НКС, които се предоставят на Агенцията и на други държави членки, също са присъщи елементи на ЕКС/ОПРК. Съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1052/2013 (например ограничения за споделянето на лични данни)35 са приложими към цялата информация от НКС, която става част от ЕКС/ОПРК.

С цялата съдържаща се в НКС информация, която не е предоставена на Агенцията, се работи в съответствие с разпоредбите, уреждащи НКС. Тези разпоредби са приложими също и към обмена на информация между две или повече съседни държави членки, при условие че този обмен не включва Агенцията. Уреждащите ЕКС/ОПРК разпоредби са приложими автоматично винаги когато Агенцията има участие.

Обменът на информация между тези три картини следва техните три общи категории. 1. Категорията на събитията се състои от

 • инциденти, свързани с неразрешени пресичания на границата, включително информация, която е на разположение на НКЦ, относно инциденти, свързани с опасност за живота на мигранти, и с трансгранична престъпност;

 • информация за кризисни ситуации;

 • информация за неидентифицирани и подозрителни наземни превозни средства, кораби и други превозни средства и лица по външните граници на съответната държава членка или в близост до тях, и

 • други събития, които могат да окажат значително въздействие върху контрола по външните граници.

 1. Оперативната категория се състои от информация относно собствените активи и друга оперативна информация и информация за заобикалящата среда.

 2. Аналитичната категория се състои от обща информация, аналитични доклади, разузнавателни данни, изображения, геоданни и различни видове карти.

3.2.2Притежание и осигуреност на информацията и ориентиран към услугите подход


По принцип информацията е притежание на звеното, което е предоставило информацията (съответният НКЦ или Агенцията). Притежанието може да бъде прехвърляно на друг НКЦ или на Агенцията въз основа на взаимно съгласие. Това прехвърляне може да се извършва на база на всеки отделен случай или да бъде договаряно за дадена група или категория информация, например ако информацията се прехвърля чрез автоматична връзка между EUROSUR и друг софтуер. Искащата права на притежание на информацията държава членка е длъжна да предостави причините за това искане.

Националните координационни центрове са отговорни за предоставянето на възможно най-пълна, точна и своевременна картина. И НКЦ, и Агенцията носят отговорност за гарантиране на наличността, поверителността и неприкосновеността на информацията, която се обменя. Те правят това, като следват стриктно правилата за сигурност, правилата за защита на класифицирани и лични данни и като зачитат правата на притежание при последващо обработване на информация.

Притежателите на информацията носят отговорност за валидирането ѝ, преди да я публикуват в комуникационната мрежа на EUROSUR (ECN). За да се избягва дублиране на информацията, трябва да се полагат усилия, като се използват подходящи процедури и последователни процеси на валидиране. Следва да се обърне специално внимание и да се гарантира, че качваната ръчно информация не дублира вече съществуваща в системата информация от полуавтоматични или автоматични източници (други свързани системи). За да бъде сведен рискът за това до минимум, в Агенцията и в държавата членка се изготвят процедури.

Агенцията възприема ориентиран към услуги подход въз основа на международно договорени стандарти за предоставяне на информация и услуги на EUROSUR.


3.2.3Заинтересовани общности36


Заинтересованите общности се сформират от потребителите на EUROSUR, преследващи общи цели, спазващи общи изисквания или имащи общи интереси. Тези потребители могат да сформират географски групи или групи според тематиката. Например дадена географска заинтересована общност би могла да се съсредоточи върху конкретна област/вид граница или върху споделянето на обща граница с дадена трета държава. Дадена тематична заинтересована общност би могла да се съсредоточи върху допълнителното развиване на аналитичната категория или друга конкретна услуга на EUROSUR, или върху участие в съвместна операция.

Тези общности не са официално установени, но спомагат за подобряване на организацията, и по-специално за увеличаване на сътрудничеството и полезните взаимодействия при предоставянето на услуги и обмена на информация, следователно подобряват способността за реагиране. Обменът на информация и сътрудничеството в рамките на тези групи се уреждат или от разпоредбите за НКС, или за ЕКС/ОПРК, в зависимост от това дали участва Агенцията.Тъй като обхващат различни измерения, възможно е заинтересованите общности да надхвърлят обхвата на EUROSUR и затова отделни разпоредби (например общият мандат на Агенцията) са приложими към частите, които не са обхванати от EUROSUR. Например, ако група от държави членки, които участват в съвместна операция, сформират заинтересована общност, част от събраната и обработена от Агенцията информация в рамките на тази операция може да попада извън обхвата на EUROSUR (информация относно производства по връщане, убежище и др.).

3.2.4Източници на информация37


Категория

Неизчерпателен списък с примери

А — Национална система за наблюдение

 • Система(и) за наблюдение на сухоземните граници

 • Система(и) за морско наблюдение

 • Система(и) за наблюдение на въздушните граници

Б — Стационарни и мобилни сензори

 • Радар: позиция, курс, скорост, време, размер на целта

 • Камери: снимки, видеоклипове, време, посока, данни от обработени изображения

 • Активни камери със селекция на обхвата (active range gated cameras): разстояние до целта, идентификация на кораби

 • Радиочестотни сензори/навигационни системи: позиция, работна честота, тип радиомодулация

 • Хидрофонни системи: данни за движението на кораби, идентификация на кораби

В — Патрули

 • Мисии за наблюдение по морски, сухоземни и въздушни граници

 • Военни активи в подкрепа на мисия в областта на правоприлагането

 • Мисии за издирване и спасяване

 • Митнически мисии/мисии за контрол на рибарството

 • Мисии в областта на морската безопасност (например откриване на нефтен разлив)

Г — Местни, регионални и други центрове

 • Местни и регионални координационни центрове

 • Координационни центрове за морски спасителни дейности

Д — Други органи и системи, включително служители за връзка

 • Национални звена за контакт за предотвратяване на незаконната имиграция/трафика на наркотици

 • Оперативни центрове за трансгранично сътрудничество

 • Национални центрове за контрол на рибарството/морска безопасност и сигурност

 • Звена за контакт между съседни държави членки (например за фалшиви документи, граници, митници или борба с трансграничната престъпност в областта на моторните превозни средства)

 • Посолства, консулства и служители за връзка в трети държави

Е — Агенцията


 • Услуги на EUROSUR за обединяване на данни, включително информация от общото прилагане на наблюдателни средства (например услуга за откриване на плавателни съдове, сателитни изображения, информация за терена, прогноза за времето)

 • Аналитични продукти, разработени от звеното за анализ на риска на Агенцията (например степени на въздействие, определени за гранични участъци)

 • Информация от съвместни операции, включително доклади за събития, изпратени посредством приложението за докладване на съвместни операции (JORA)

 • Информация за собствените активи на Агенцията

Ж — Други НКЦ

 • Съседни гранични участъци: инциденти, доклади от тактически анализ на риска и по възможност патрули

 • Регионални мрежи

 • Европейска патрулна мрежа (ЕПМ)

З — Трети държави

 • Регионални мрежи

 • Двустранно сътрудничество

И — Системи за корабно докладване

 • Система за автоматична идентификация (AIS)

 • Система за наблюдение на корабите (VMS)

 • Система на Съюза за морска информация и обмен, включително SafeSeaNet (SSN) и Системата за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния (LRIT)

3.2.5Категория на събитията38


За наблюдението на сухоземните и морските граници държавите членки трябва да докладват всички събития, изложени в следните глави, независимо от степента на въздействие на даденото събитие.

Ако държава членка реши да докладва инциденти при гранично-пропускателни пунктове или инциденти, свързани с наблюдението на въздушната граница, тя следва: • да декларира обхвата на това докладване на Агенцията; и

 • при докладване изцяло да се придържа към декларирания обхват.

Въпросите, свързани с граничните проверки и наблюдението на въздушната граница, са от значение за развиване на пълна осведоменост за състоянието. Следователно държавите членки следва да продължават да предоставят информация за тях, след като са започнали, и да спрат да го правят само в изключителни и надлежно обосновани случаи. Ако спрат да докладват, държавите членки трябва да декларират прекратяването на докладването пред Агенцията.

3.2.5.1Форма на категорията на събитията на НКС


На подкатегориите на категорията на събитията не трябва да се гледа като на физически отделни подкатегории, а като на съвкупности от данни, свързани с различни теми, които могат да бъдат изобразявани по различни начини, с цел да се подобрят осведомеността за състоянието и способността за реагиране по най-ефективния начин. Начинът, по който събитията се събират в НКС, следва да позволява лесното прехвърляне на всички събития в ЕКС без забавяне, например чрез прехвърляне посредством полуавтоматичен/автоматичен интерфейс или чрез бързо ръчно въвеждане на събитията в ЕКС.

3.2.5.2Подкатегория за неразрешените пресичания на границата


Всички инциденти, свързани с неразрешени пресичания на границата, установени по външните граници на държавата членка, трябва да се докладват в НКС, независимо от броя на участващите хора, тяхното гражданство или степента на въздействие на инцидента. Добра практика е също да се включват инциденти, свързани с гранични проверки и наблюдение на въздушната граница, за да се постигне пълна осведоменост за състоянието.

3.2.5.3Подкатегория за трансгранична престъпност


Тази подкатегория се отнася до всички инциденти, свързани с тежко престъпление с трансгранично измерение, извършено по външните граници или в близост до тях.

3.2.5.4Подкатегория за кризисни ситуации


Тази подкатегория обхваща природни или предизвикани от човека бедствия, злополуки, хуманитарни или политически кризи, или всякакво друго сериозно положение, възникнало по външните граници или в близост до тях, което може да има значително въздействие върху контрола по границите. В този контекст „значително въздействие“ трябва да се разбира като засягащо условията по границата в такава степен, че е необходимо да бъдат предприети допълнителни мерки или специална интервенция, включително необходимост от подкрепления и бързо вземане на решение и реагиране.

3.2.5.5Подкатегория за други събития


Тази подкатегория съдържа информация относно присъствието на неидентифицирани и подозрителни наземни превозни средства, кораби и други превозни средства и лица по външните граници на съответната държава членка или в близост до тях, както и относно други събития, които могат да окажат значително въздействие върху контрола по външните граници.

3.2.5.6Елементи от категорията на събитията на НКС, които трябва да бъдат споделени с ЕКС


Всички докладвани в НКС събития трябва да бъдат предоставени и в ЕКС. НКЦ трябва да гарантира тяхното незабавно качване и препращане към ЕКС.

3.2.5.7Отнасяне към гранични участъци


Всички събития се отнасят към даден граничен участък.

3.2.5.8Степен на въздействие на инцидентите


Когато поддържат съответната си НКС, националните координационни центрове определят въз основа на национална оценка степента на въздействие на всички събития, за които докладват. Агенцията не може да променя степените на въздействие на инцидентите, определени от НКЦ.

3.2.5.9Категория на събитията на ЕКС/ОПРК


ЕКС и ОПРК са достъпни за всички държави членки, участващи в EUROSUR. Агенцията трябва да предоставя на НКЦ неограничен достъп и до двете картини посредством ECN.

Съдържанието на ОПРК отразява структурата, представена в ЕКС, което означава, че информацията обхваща едни и същи тематични области. Взети заедно ОПРК и ЕКС осигуряват географска непрекъснатост. Възможно е да има инциденти, открити в обхванатата от ОПРК област, а прихванати в обхванатата от ЕКС област.

Всички събития, които настъпват в оперативната зона на съвместна операция, пилотен проект или бърза интервенция, координирани от Агенцията, трябва да бъдат докладвани в ЕКС/ОПРК, включително случилите се в оперативната област събития, които обаче не са част от самата съвместна операция. Към тази категория спадат оперативните зони на Европейската патрулна мрежа и всички други оперативни действия, включващи Агенцията.

3.2.5.10Процес на докладване и осигуряване на качеството


Държавите членки и агенцията трябва да гарантират, че докладването е с подходящо качество и че в рамките на EUROSUR няма дублиране на докладваната информация (например на инциденти). За тази цел държавите членки въвеждат механизъм за валидиране, поради което НКЦ е отговорен за окончателното валидиране на предоставените на ЕКС/ОПРК данни. НКЦ трябва да гарантира също и че в ЕКС/ОПРК не се качват други лични данни освен свързаните с идентификационните номера на корабите.

Националната точка за контакт на Frontex (NFPOC) предварително уведомява НКЦ за всякакви планирани операции, които ще се извършат на негова територия.


3.2.6Оперативна категория39

3.2.6.1НКС


Оперативната категория се състои от:

 • подкатегория за собствените активи и за зоните на действие; и

 • подкатегория за информацията за заобикалящата среда (вж. глава 3.2.6.5).

Подкатегорията за собствените активи и зоните на действие съдържа информация за националните активи и персонал, определени и поддържани на национално равнище.

Информацията за собствените активи и зоните на действие се събира в националните системи на държавите членки. Това може да включва например визуализация на областите на отговорност на подчинените структури върху карта с пространствено обвързани данни, разположението и маршрута на патрулите, разпределението и вида на активите, изображения в реално време, предоставяни от видеокамери, обхванатата от камерите област и разположението и координатите на патрулните кораби в реките и в морето. Пряката комуникация между НКЦ и активите за патрулиране посредством специални терминали (например система за наземна групова радиовръзка (TETRA)) значително подобрява способността за реагиране.

Информацията за военни активи в подкрепа на мисия в областта на правоприлагането може да бъде ограничавана въз основа на принципа „необходимост да се знае“ по искане на националния орган, отговарящ за такива активи.

Свързването на информацията, предоставяна в оперативната категория (например относно активи за патрулиране и метеорологични условия), с информацията от категорията на събитията, значително подобрява осведомеността за състоянието и способността за реагиране.

Картината на състоянието на съседни участъци по външната граница, съдържаща се в оперативната категория, може да бъде споделяна между засегнатите държави, а също и с Агенцията на доброволни начала.

3.2.6.2ЕКС/ОПРК


Тази категория се състои от:

 • подкатегория за собствените активи;

 • подкатегория за операциите; и

 • подкатегория за информация за заобикалящата среда (вж. глава 3.2.6.5).

Подкатегориите за собствените активи и за операциите съдържат информация, предоставяна от държавите членки и от Агенцията, когато активите участват в съвместните операции на Агенцията или са на разположение на Агенцията. Следната информация се изисква за всички активи, участващи в оперативни дейности, координирани от Агенцията:

 • вид на актива;

 • наименование на актива (марка/модел/позивна);

 • описание (подробно указание за вида актив);

 • собственик — посочва се държавата членка (стандартно описание, включващо трибуквения код на страната (стандарт ISO 3166-1 alpha-3) на органа на държавата членка, която разгръща актива);

 • местоположение (последна база на разгръщане);

 • наименование на операцията.

Освен това се включва информация относно състоянието и разположението на активите (например актив, който участва в съвместна операция, изпраща информацията за своето разположение посредством системата за позициониране на Frontex), мандат на мисията и участниците в нея, графици на разгръщане и патрулиране, зони на действие, периодични доклади за състоянието, статистическа информация, точки за контакт и координационни точки, както и относно други оперативни дейности, координирани от Агенцията, като например Европейската патрулна мрежа (ЕПМ).

Добра практика е националните координационни центрове да бъдат домакини на дейности, координирани от Агенцията, включително Международния координационен център (МКЦ). Когато МКЦ е отделен от НКЦ, трябва да бъдат осигурени подходящи канали и процедури за комуникация за обмен на информация между тях относно дейностите, координирани от Агенцията.


3.2.6.3Европейска патрулна мрежа (ЕПМ)


Всички държави членки от ЕПМ използват рамката на EUROSUR за споделяне на информация относно ЕПМ. Държавите членки от ЕПМ използват своя НКЦ и ECN, за да:

 • докладват в категорията на събитията на ЕКС/ОПРК всички инциденти, свързани с незаконна имиграция и трансгранична престъпност, установени в зоните на ЕПМ. Могат да бъдат приложени стандартни доклади за мисии, видеоклипове и изображения, които да осигурят подробна информация за инцидента, ако е приложимо;

 • предоставят информация в оперативната категория на ЕКС/ОПРК за общите патрули от ЕПМ, включително информация за наблюдателите (например служители за връзка) на борда на активите за патрулиране;

 • проверяват и актуализират зоните от ЕПМ40 в оперативната категория на ЕКС/ОПРК; и

 • актуализират информацията относно ключови елементи (например графици за патрулиране в ЕПМ и месечна информация относно проведеното патрулиране в зоните на ЕПМ, промени в структурите на ЕПМ).

  Информацията, свързана с ежедневното сътрудничество между държавите — членки на ЕПМ, трябва ясно да бъде отбелязана в оперативната категория на ЕКС/ОПРК.

3.2.6.4Роли и отговорности


Информацията за операции, пилотни проекти и бързи интервенции, координирани от Агенцията, следва да бъде предоставяна, както следва:

 • Агенцията въвежда информация относно оперативната зона на съвместните операции.

 • Приемащата държава членка предоставя информация за активите, участващи в съвместните операции, но тази информация може да бъде предоставена и от Агенцията след договаряне с приемащата държава членка.

 • Системата за позициониране на Frontex предоставя разположението, времето, състоянието и вида на активите, участващи в съвместните операции, пилотните проекти и бързите интервенции, или които са на разположение на Агенцията. Ако участващите в съвместната операция активи не са свързани със системата за позициониране на Frontex, НКЦ на държавата членка, която е домакин на съвместната операция, трябва често да актуализира броя, разположението и състоянието на разгърнатите активи.

Посредством оперативната категория на ЕКС/ОПРК Агенцията може да споделя също и друга информация за операции, пилотни проекти и бързи интервенции, координирани от Агенцията, като например:

 • дневни/седмични доклади за състоянието за всяка конкретна съвместна операция;

 • специализирана информация за медийни цели.

3.2.6.5Подкатегория за информация за заобикалящата среда


Тази подкатегория дава достъп до информация за терена и метеорологичните условия. Посредством оперативната категория на ЕКС/ОПРК Агенцията предоставя наблюдения относно времето, прогнози за времето, океанографска информация и услуги за моделиране на дрейфа, които също могат да се използват за НКС.

3.2.7Аналитична категория41


Аналитичните категории на ЕКС/ОПРК и НКС са взаимосвързани, тъй като могат да бъдат основани на едни и същи данни за състоянието и разузнавателни данни. Двете таблици по-долу съдържат видовете продукти и услуги, които са еднакви и в аналитичната категория на НКС, и в ЕКС/ОПРК.

Продуктите от аналитичната категория по подразбиране не се предоставят при поискване, а въз основа на специфични възложени вътрешни задачи на НКЦ или Агенцията.

Продукти

Описание

Важни събития

Кратък доклад, съдържащ стегнато описание и анализ на събитията или политическите, социалните, икономическите или демографските условия, включително състоянието на основните права, които оказват или биха могли да окажат въздействие върху незаконната имиграция или трансграничната престъпност.

Сводка

Стегнат и обикновено ad hoc доклад с анализ на специфични въпроси, свързани с незаконната имиграция или трансграничната престъпност. Нейната основна цел е бързо и ефективно да информира лицата, вземащи решения, по даден въпрос.

Доклад за аналитично наблюдение

Редовен и по-подробен доклад (в сравнение със сводката) относно незаконната имиграция или трансграничната престъпност, който обхваща специфични региони или въпроси. Той отива по-далеч от сводката, като осигурява по-задълбочен анализ за ситуацията и ако е възможно, препоръки.

Доклади от наблюдения на Земята

Доклади, предоставяни от Сателитния център на ЕС или от предприятия в отговор на искания за услуги за наблюдение на Земята, като например наблюдение на бреговата ивица или наблюдение на предграничната зона.

Помощни аналитични доклади

Тази категория има за цел да позволи споделянето посредством EUROSUR на аналитична документация, която не съответства на основните видове продукти на аналитичната категория (важни събития, сводки и доклади за аналитично наблюдение).

Всички услуги от аналитичната категория са „при поискване“, като могат да бъдат заявени от НКЦ посредством услугите на EUROSUR за обединяване на данни (вж. глава 3.2.8). По подразбиране тези услуги се споделят с всички НКЦ в цялата ECN.

Услуги

Описание

Наблюдение на бреговата ивица

Точни и ad hoc доклади, векторизирани данни и изображения на ивици от бреговата линия (плажове и пристанища), избрани посредством анализ на риска. Те подпомагат оперативната оценка на дейностите, свързани с незаконната имиграция и трансграничната престъпност.

Наблюдение на предграничната зона

Точни и ad hoc доклади, векторизирани данни и изображения на предгранични зони, избрани посредством анализ на риска. Тези доклади подпомагат оперативната оценка на дейностите, свързани с незаконната имиграция и трансграничната престъпност. Тази услуга позволява да се правят заявки за изследвания за степента на пропускливост на границите.

Референтни изображения/съставяне на карти

Сателитни изображения с много висока разделителна способност и векторизирани данни, които обхващат специфични области от трети държави, избрани посредством анализ на риска. Тези изображения са необходими за текущия и бъдещия анализ на дейностите, свързани с незаконната имиграция и трансграничната престъпност.

За генериране и управляване на аналитичната категория се използват следните седем стъпки:

 • Стъпка 1: управление на аналитичната категория

 • Стъпка 2: събиране на разузнавателни данни

 • Стъпка 3: оценяване на разузнавателните данни

 • Стъпка 4: съпоставяне на разузнавателните данни

 • Стъпка 5: анализ и тълкуване

 • Стъпка 6: генериране и визуализиране на продукти и услуги

 • Стъпка 7: разпространение.

3.2.7.1Стъпка 1: управление на аналитичната категория


Тази първостепенна задача има за цел управлението на аналитичната категория и свързания с нея разузнавателен цикъл. Това се постига чрез идентифициране или подобряване на задачи, процедури и политики.

3.2.7.2Стъпка 2: събиране на разузнавателни данни


Агенцията събира информация и разузнавателни данни въз основа на договорените изисквания, акцентирайки върху цел, модел или тенденция. Събирането включва събиране на информация от различни източници в различни формати, първоначално предимно извън рамките на EUROSUR (съвместни операции, мрежи на служителите за връзка и за анализ на риска, агенции на ЕС, мисии и делегации или агенции, фондове и програми на ООН). Това постепенно се променя в зависимост от качеството и количеството на предоставените от НКЦ на EUROSUR разузнавателни данни. Тази стъпка обхваща видовете информация и разузнавателни данни, необходими за генериране на аналитичната категория на ЕКС/ОПРК:

 • Изображения и геоданни: пространствено обвързана информация, като например топографски карти, транспортна инфраструктура, навигационни карти, ограничени зони, тематични карти и цифрови модели на релефа, включително референтни изображения за важните зони на незаконна имиграция и за местоположенията, определени чрез анализ и разузнавателни данни.

 • Стратегическа ключова информация: обхваща дългосрочни прегледи, възникващи тенденции и промени в борбата с незаконната имиграция и трансграничната престъпност, възможни мерки за смекчаване на последствията и за предотвратяване и вероятни начини за промяна на политики, програми и законодателство.

 • Оперативна информация: тактическа и оперативна информация, като например данни от сензори, откриване и проследяване на кораби, изображения от радари, активи за патрулиране, доклади за инциденти, сателитни изображения, оперативна разузнавателна информация и информация от наблюдения (радиоелектронно разузнаване, разузнаване чрез хора).

 • Данни от базата от знания: Базата от знания съдържа формализирано описание на термини и методи, като например категоризация на видовете кораби, описания на типични сценарии и описания на сензори. Тя предоставя средство за ръчно и полуавтоматично събиране, организиране и извличане на знания.

3.2.7.3Стъпка 3: оценяване на разузнавателните данни


Тази стъпка включва две задачи:

 • Оценяване: оценка на надеждността на източника и на достоверността на информацията;

 • Валидиране: оценка на входните данни, филтрирани според стандартизирани критерии (включително правни проверки), с цел да се подобри качеството на данните.

3.2.7.4Стъпка 4: съпоставяне на разузнавателните данни


Съпоставянето включва отсяване на фалшива, несвързана и неправилна информация. Това изисква да се организира останалата информация, като се даде възможност за установяване на всяка връзка между на пръв поглед несвързани елементи. Това включва две задачи:

 • Филтриране: потискане на информацията, която не е съществена за непосредствените информационни изисквания;

 • Обединяване: сливане на оценената и валидирана информация в един съгласуван резултат за предоставяне.

3.2.7.5Стъпка 5: анализ и тълкуване


При аналитичната стъпка информацията се преобразува в тълкуван продукт, който дава възможно най-точното и валидно заключение за бъдещето.

 • Тактическото/оперативното разузнаване допринася пряко за постигане на непосредствена цел и е фокусирано например върху конкретни престъпни дейности с цел тяхното неутрализиране.

 • Стратегическото разузнаване се отнася до съществуващи модели или възникващи тенденции на незаконната имиграция и трансграничната престъпна дейност. Неговата цел се постига чрез синтезиране и анализиране на данни, събирани в определен период, с цел вземане на информирани решения по въпроси, като например възможности за подпомагане, уязвими области, тенденции и модели. То позволява да се правят заключения и прогнози, които да бъдат от помощ за разработване на подходящи мерки за противодействие.

 • Анализът на изображения представлява ключова дейност по генериране на информация, цели и стратегическа разузнавателна информация въз основа на използването на сателитни изображения. При него се откриват и анализират промени и е възможно свързване/обединяване с други източници (отворени, геопространствени, източници на информация от стратегически разработки и източници от трети страни), аналитични доклади и други помощни материали.

Анализите са пригодени към нуждите на потребителите, така че да подпомагат ефективно процеса по вземане на решения.

3.2.7.6Стъпка 6: генериране и визуализиране на услуги и продукти и стъпка 7: разпространение


При тези стъпки резултатите от стъпката за анализ и тълкуване се коригират, придава им се стегната форма, организират се и се изменят преди публикуването на документи и изобразяването на обекти и карти. Окончателният етап е качването в НКС или ЕКС/ОПРК на изцяло нови и актуализирани продукти от аналитичната категория. След като продуктите вече са видими в ЕКС/ОПРК, те се считат за разпространени.

3.2.8Общо прилагане на наблюдателни средства42

3.2.8.1Ролята на Агенцията


Агенцията координира общото прилагане на наблюдателни средства на европейско равнище, като предоставя на държавите членки и на Агенцията централизирани услуги. Като координатор Агенцията трябва да бъде единствената входно-изходна точка за придобиването, обединяването и предоставянето на тези услуги.

3.2.8.2Активиране на услугите


Услугите се активират въз основа на изискванията за поддържане на ЕКС и на ОПРК, на искане от НКЦ и на искане от звената на Агенцията (например за подпомагане на съвместни операции).

3.2.8.3Предоставяне на услугите


1) Обхват на услугите: В таблицата по-долу е показан обхватът на услугите, които могат да бъдат предоставяни:

Обхват на услугите

Регламент (ЕС) № 1052/2013

Предоставяне

Информация за заобикалящата среда, включително:

– информация за терена (например базови карти)

– метеорологични условия


член 10, параграф 5, буква в)Редовно

Наблюдение на бреговата ивица:

член 12, параграф 2, буква а)

При поискване

Проследяване на кораби

член 12, параграф 2, буква б)

При поискване

Наблюдение на определени морски райони

член 12, параграф 2, буква в)

При поискване

Оценка за заобикалящата среда на определени райони

член 12, параграф 2, буква г)

При поискване

Наблюдение на предгранични зони

член 12, параграф 2, буква д)

При поискване

Данни от системите за корабно докладване

член 12, параграф 3, буква а)

Редовно

2) Обединяване на услугите

В рамките на услугите на EUROSUR за обединяване на данни Агенцията придобива, комбинира и изобразява в ЕКС/ОПРК основни и комбинирани услуги от различни наблюдателни средства и други източници по съответстващ на нуждите на крайния потребител начин. Когато е необходимо, услугите могат да бъдат обогатявани чрез предоставяне на подходящ анализ на риска.Примери:
– услуга, свързана с времето, необходимо за откриване на инциденти;
морски навигационни модели, като например модели на дрейф (които дават възможност за изчисление на вероятни местоположения на кораби въз основа на последната им позиция и условията в морето);

откриване на аномалии (дава възможност за откриване на подозрително или нетипично поведение на кораби);


– услуга, свързана с движението на кораби, включително комбиниране на местоположенията на кораби, придобити посредством системата за автоматична идентификация (AIS) и сателитната AIS с данни за местоположението на кораби, записани от наземни и сателитни радари.

Илюстрацията по-долу показва комбинация от различни и отделни услуги, предоставяни от вътрешни и външни доставчици в рамките на една комбинирана услуга.

3) Списък на услугите

Агенцията предоставя услуги или редовно, или на ad hoc основа в зависимост от потребностите. Агенцията предоставя на НКЦ списък с услуги, който съдържа информация и подробности за всяка от стандартно предоставяните услуги. Ако се установи потребност, може да бъде предоставена нова услуга, която не е включена в списъка.4) Процес на предоставяне на услуга

Агенцията използва цикъл на процеса на предоставяне на услуга, който започва от момента на отправяне на заявка и завършва с активирането на услугата. Процесът включва всички стъпки за гарантиране на: • необходимото оценяване и валидиране на заявката за услугата според набор от предварително зададени критерии;

 • подходящи работни процеси за предоставяне на стандартни услуги и проектиране и разработване на нови услуги, и

 • предоставяне на услугата на потребителя.

5) Критерии на валидиране

Агенцията оценява и валидира всяка заявка за услуга, преди тя да бъде предоставена. Тя може или да се съгласи да предостави услугата, или да отхвърли искането по технически, финансови или оперативни причини. Ако отхвърли искането, Агенцията уведомява съответния НКЦ и дава обяснение за отхвърлянето.


3.2.9Политика в областта на личните данни43

3.2.9.1НКС44


Държавите членки обработват лични данни в НКС в съответствие със своите национални разпоредби. Всяка държава членка, която обработва лични данни в своята НКС, отговаря по-специално за сигурността на тези данни, подходящото обучение на персонала и съответствието с националните правила и изисквания за защита на данните.

Държавите членки се уверяват, че при изтичане на определения в националното право срок на задържане на данни, личните данни се заличават или анонимизират в съответствие с националното право. Винаги когато НКС включва лични данни, обработването на такива данни следва да бъде записвано в дневник, за да се осигури одитна следа.


3.2.9.2 ЕКС и ОПРК45


НКЦ трябва да гарантира, че в ЕКС/ОПРК не се качват други лични данни освен свързаните с идентификационните номера на корабите данни. За да избегнат риска от неволно качване на лични данни в ЕКС/ОПРК, държавите членки следва да създадат механизъм за валидиране на равнището на НКЦ, за да гарантират, че когато препращаната към ЕКС/ОПРК информация напуска НКС, тя не включва лични данни. Този механизъм за валидиране може да включва:

 • избягване на изрязването и вмъкването на данни (cut and paste) от национални бази данни, ако те включват лични данни;

 • изчитане на въведения текст за последно преди изпращане, особено в попълваните със свободен текст полета, като се обръща специално внимание на това дали са въведени лични данни;

 • изискване потребителите да обръщат внимание на съдържанието на документите, които прилагат към артефакти, както и на съдържанието на самостоятелни документи, защото те биха могли да съдържат лични данни.

Механизмите в комуникационната мрежа на EUROSUR (ECN) следва да гарантират, че съхраняваните в НКС данни, отбелязани като лични данни от притежателя на информацията (например НКЦ), не се споделят с друг НКЦ, с изключение на личните данни, допускани в ЕКС/ОПРК.

Ако Агенцията открие други лични данни освен данните, свързани с корабните идентификационни номера в ЕКС/ОПРК, тя трябва да уведоми притежателя/създателя на данните (напр. НКЦ) и да поиска тези данни да бъдат премахнати. Притежателят на данните трябва да ги заличи от ЕКС/ОПРК.

По този въпрос Агенцията си сътрудничи с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

3.2.9.3Двустранен обмен между съседни държави членки46


Ако съседни държави членки използват ECN за двустранен обмен на информация, личните данни трябва да бъдат изключени. Това не възпрепятства двустранния обмен на лични данни между държавите членки посредством специални линии за комуникация в съответствие с националните и европейските правила за защита на данните.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница