Седалище по регистрация: bic: ibanстраница1/2
Дата30.07.2018
Размер323.5 Kb.
  1   2

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC:

IBAN:

Банка
Булстат номер/EИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

ДО

БУРГАСБУС“ ЕООД


ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за обществена поръчка


Наименование на поръчката:

Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас;

Обособена позиция 2: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Варна;

Обособена позиция 3: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Плевен и

Обособена позиция 4: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Стара Загора


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме ви един оригинал на настоящата първоначална оферта, съпроводена с необходимата документация и информация.


Оферта за обособена позиция/обособени позиции .........................

Минимални технически изисквания


Участник:

Марка и модел тролейбус:

Предложение на участника:

(кратко описание ако е необходимо)

Забележка:Хомологация в страна членка на Европейски съюз.

Тролейбусите да отговарят на изискванията за конструкцията и използването на моторни превозни средства от категория M3, определени в законодателството на Република България и на Европейския съюз. По-конкретно, предлаганите тролейбуси или техните системи, компоненти и отделни технически възли да са типово одобрени, съгласно приложимите изисквания на:

І.Директива 2007/46/ЕО, и по-конкретно:

- Директива 70/157/EИO на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства или аналогичното й Правило 51 на ИКЕ-ООН;-Директива 70/221/EИO на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно резервоарите за течно гориво и задно разположената защита срещу вклиняване на моторни превозни средства и техните ремаркета или аналогичните й Правило 34 и Правило 58 на ИКЕ-ООН.

- Директива 70/311/EИO на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на кормилните уредби на моторните превозни средства и на техните ремаркета или аналогичното й Правило 79 на ИКЕ-ООН;

-Директива 70/388/EИO на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на устройствата за звуково предупреждение на моторните превозни средства или аналогичното й Правило 28 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Европейския парламент и на Съвета 2003/97/EO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на устройства за непряко виждане и на пътните превозни средства, оборудвани с такива устройства, за изменение на -Директива 70/156/ЕИО и за отмяна на Директива 71/127/ЕИО или аналогичното й Правило 46 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 71/320/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки за спирачните устройства на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета или аналогичното й Правило 13 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 72/245/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно подтискането на радиосмущения, излъчвани от двигатели с искрово запалване, монтирани на моторни превозни средства или аналогичното й Правило 10 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 74/408/EИO относно седалките, тяхното анкерно закрепване и облегалките за глава на моторните превозни средства или аналогичното й Правило 80 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 75/443/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването за заден ход и за измерване на скоростта на моторни превозни средства или аналогичното й Правило 39 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 76/114/EИO за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване;

-Директива на Съвета 76/115/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства или аналогичното й Правило 14 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 76/756/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета Правило 48 на ИКЕ-ООН

-Директива на Съвета 77/389/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства

-Директива на Съвета 77/541/EИO за сближаване на законодателството на държавите-членки по отношение на обезопасителните колани и на системите за задържане на моторните превозни средства или аналогичното й Правило 16 на ИКЕ-ООН

-Директива на Съвета 78/316/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешните инсталации на моторни превозни средства (разпознаване на устройствата за управление, на контролните сигнални устройства и индикаторите) или аналогичното й Правило 121 на ИКЕ-ООН

-Директива на Европейския парламент и на Съвета 2001/56/EO относно отоплението на купето на моторните превозни средства и на техните ремаркета, за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 78/548/ЕИО на Съвета или аналогичното й Правило 122 на ИКЕ-ООН ;

-Директива на Съвета 92/22/EИO относно предпазните стъкла и материалите за изработка на стъкла за моторни превозни средства и техните ремаркета или аналогичното й Правило 43 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 92/23/EИO относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета, както и тяхното монтиране или аналогичните й Правило 54 и 117 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Европейския парламент и на Съвета 97/27/EO относно масите и размерите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 70/156/ЕИО

- Директива на Европейския парламент и на Съвета 2001/85/EO относно специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача и за изменение на Директиви 70/156/ЕИО и 97/27/ЕО или аналогичните й Правило 107 и Правило 66 на ИКЕ-ООН;

ІІ. Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

ІІІ. Приложение №12 на Правило № 107 ИКЕ-ООН.

IV. Тролейбусите следва също така да са оборудвани с адекватни системи за размразяване и обезмъгляване на стъклата и система за измиване и почистване на стъклата.

V. Всички други стандарти, валидни в ЕС или еквивалентите им.


Тип на превозното средство: новопроизведен, в серийно производство, нископодов соло (12м) градски тролейбус с две оси, категория МЗ, клас І, притежаващ ЕО одобряване на типа за комплектовано или напълно комплектовано превозно средство;


Гаранционен срок:


мин. 36 (тридесет и шест) месеца за тролейбуса или 200 000 км пробег;


мин. 36 (тридесет и шест) месеца за силовите агрегати;


мин.72(седемдесет и два ) месеца за външната боя и антикорозионната защита;


мин.84(осемдесет и четири) месеца за поява на пукнатини в коша или рамата;


мин.120 (сто и двадесет) месеца за антикорозионната защита и шумополглъщащото покритие на шасито;

Осигуряване на гаранционно и следгаранционно поддържане и резервни части: мин. 10 години след последната доставка

Габарити в mm:


Дължина:12 000 mm (+/- 200 mm);


Ширина: 2500 mm (± 50 mm) без да се включват външните огледала за обратно виждане;


Височина: не повече от 3 450 mm (с климатичната система);


Външен диаметър при пълен завой: max. 22 000 mm;

Ширина на нископодовия проход при мостовете: не по-малко от 530 мм.
(Директива 2001/85/ЕО или Правило № 107на ИКЕ-ООН)Преден надлъжен ъгъл на проходимост: min. 7о

Заден надлъжен ъгъл на проходимост:min. 7о

Брой оси: 2 бр.

Тегло: (с макс. товар) в kg.:


max. 19 000 kg.


на I-ва управляема ос – max. 7500 kg.


на I-а задвижваща ос – макс. 11500 kg.

Каросерия и агрегати: Трябва да бъдат хидро и корозионно защитени, така че да бъде гарантирана мин. 12 г. експлоатация.

Забележка: да се даде описание на вложените материали.

Пътническо отделение (салон): - всички надписи да са на български и английски език до бутони светлини и ключове;

Височина на пода: 100 % нископодов, височина на входните стъпала при вратите - не повече от 340 mm, измерена при спрял тролейбус без пътници. Да няма допълнителни стъпала в салона за пътници по цялата дължина на тролейбуса;

Височина на салона за пътници:2200mm+/-200mm;

Наклон на пода на преходите в салона за пътници:не повече от 7 градуса;

Седящи места (без шофьора): min. 25 бр.;

Общ брой места (седящи и правостоящи ): min. 75 бр.;

Врати за пътници:


мин. 2+2+2 (мин. три броя) двукрили врати, отварящи се навътре, разположени от дясната страна по посока на движението, с широчина на светлия отвор не по-малко от 1200 мм.;


пневматично управление;


автоматично управление и плътно и сигурно затваряне на вратите;


сигурно затваряне и отваряне на вратите както и блокировка за потегляне при незатворени врати. При съпротивление върху тях от 150 N да е осигуряват връщане в изходно положение. Вратите да са с монтирана арматура за захващане;


наличие на автоматичен заключващ механизъм, предотвратяващ принудително отваряне на вратите от пътниците, когато тролейбуса е в движение;


наличие на звуков и светлинен сигнал при затваряне на вратите;


При втората врата на тролейбуса да бъде монтирана механична, електрически изолирана рампа отговаряща на Директива 2001/85/ЕО или Правило 107 на ИКЕ-ООН и позволяваща качването на колички за трудноподвижни хора и детски колички с товароносимост минимум 300 кг. Вратите да бъдат управлявани чрез команди от шофьорската кабина. Системата за контрол на вратите да позволява тяхното отваряне отвън и отвътре при поискване от пътниците с разрешение на шофьора.

Дръжки:


наличие на кръгла арматура (вертикална и хоризонтална) за захващане от пътниците, хоризонталните части да са оборудвани с висящи ръкохватки не по-малко от 1900мм от пода;


наличие на най-малко 3 „стоп” бутона, монтирани на вертикалната арматура на достъпни места до всяка врата;


пространството за майки с малки деца в колички или колички за трудноподвижни пътници да е оборудвано със съответните подходящи ръкохватки както и със „стоп” бутон;

Прозорци:


Предното стъкло да бъде цяло и лепено. Прозорците в салона за пътниците да бъдат лепени и оцветени за защита от слънчеви лъчи (15 % затъмнени), като не се приемат монтирани чрез гумено уплътнение. Горните части на всички странични прозорци, освен прозорците за аварийни ситуации, да се отварят навътре. Стъклата на прозорците да бъдат безопасни и да изключват възможността от нараняване на пътниците и шофьора при счупване.Тролейбусите да бъдат оборудвани с необходимия брой аварийни прозорци съгласно нормативните изисквания. Задният прозорец и страничните прозорци срещу вратите да бъдат подсигурени с дръжки (отвътре) на местата за правостоящи пътници с оглед избягването на счупвания и инциденти, които могат да възникнат от натиска на пътниците.аварийните изходи да са маркирани и оборудвани с чукчета; аварийните изходи може да не се отварят частично;

Шофьорска кабина:Шофьорската кабина да бъде от полуотворен тип, отделена от салона за пътниците чрез затворена разделителна стена. Да се предвиди разполагането на устройство за валидиране на електронни карти от пътниците и издаване на хартиени билети от водача.


седалка: ергономична, регулируема според тежестта на шофьора;


регулируем волан по височина и наклон;


слънцезащитен сенник: един отпред и един от лявата страна;


предното стъкло да е тонирано едносекционно (да не е вертикално разделено на 2 части) монтирано чрез залепване (монтиране чрез гумено уплътнение не се приема);


наличие на електрически чистачки на предното стъкло с прекъсващо функциониране и автоматично връщане в изходно положение;


наличие на система за измиване на предното стъкло, система за обдухване против замръзване и запотяване;


отваряем страничен прозорец;


отопление на страничното стъкло до шофьора и предно крило на първа врата, което да предотвратява запотяване и да осигурява видимост на шофьора към външните огледала;


наличие на 12V извод в кабината;


наличие на закачалка за дрехи;


наличие на радио; Нивото на шум в шофьорската кабина не трябва да надвишава 70 децибела

Осветление в салона за пътници: To трябва да бъде със стандартни луминесцентни лампи и плафониери или лампи и плафониери, направени чрез LED технология, което да осигурява осветеност не по-малко от 100 lux, измерена на 1 метър над пода. Осветителните тела да са с индивидуални инвертори и да са свързани в минимум два независими токови кръга.

Отопление:


отоплението трябва да е принудително и така да бъде конструирано, че нито шофьора нито пътниците да бъдат изложени на струите горещ въздух, като осигурява температура в салона мин. +15о С при външна температура минус 25 о С; Шофьорът трябва да има възможност за превключване на отоплителната инсталация от режим на вкарване на пресен въздух в рециркулационен режим.


Шофьорската кабина и пътническия салон да се отопляват и допълнително да имат възможност за подгряване от помощна система

Вентилация:


шофьорската кабина и пътническия салон да са със самостоятелна вентилация;


покривът на тролейбуса да има не по-малко от 1 (един) брой люк без заключващ механизъм за аварийни случаи и не по-малко от един брой отдушници;

Климатична система: Климатичната система да се състои от два отделни действащи кръга, по един за шофьорската кабина и за салона за пътници. Компресорът на системата да бъде разположен на покрива и да бъде подсигурен срещу шум и

Под:


Водоустойчив материал с дебелина не по малко от 16 мм и противохлъзгащо покритие (мин. 2,5 mm дебелина), позволяващо машинно почистване, неподдържащо горенето и не отделящи вредни емисии;


Платформата да е плоска, защитена с алуминиеви (пластмасови) ленти или по друг подходящ начин; Ширината на прохода за пътници при мостовете трябва да е не по-малка от 530 мм.


Цвят на пода – подходящ (без бял и черен);

Седалки:


Пластмасови с тапицерия, усилени с оребряване отдолу, ергономични с възможност за подмяна на тапицираната част; да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване; неподържащи горенето и не отделящи вредни емисии при горенето. В тролейбусапред втора врата да бъде обособено пространство за детски колички или колички за трудноподвижни пътници, оборудвано с предпазни колани, ръкохватки и бутони съгласно Правило 107 на ИКЕ-ООН или аналогичната му Директива 2001/85/ЕО.

Тягов двигател:


асинхронен капсулован;


Минимална мощност (мин. 130W)


монтиране на тяговия двигател:пред или зад задвижващия мост;


охлаждане: въздушно

Спомагателна система за аварийно придвижване :

-да отговаря на нормативните изисквания и стандарти към момента на производство на тролейбуса.

мощност на спомагателната система:мин. 80kWили еквивалент

Карданен вал:

Карданният вал трябва да бъде електрически изолиран от


електрическия двигател и следва да позволява гладко и ефективно


пренасяне на въртящия момент и на спирачните усилия от електрическия двигател към задвижващата ос.

Пневматична система:


Разпределянето на сгъстен въздух до другите действащи уреди да бъде извършвано от два независими кръга. Налягането на въздуха и обема на въздуха в тези кръгове да осигурява нормалното функциониране на тези уреди (например спирачки, активиране на вратите и т.н.).

да е изградена от напълно неръждаеми материали (пневматичните маркучи, тръбите и др.);


системата да притежава изсушител на въздух и автоматичен сепаратор на конденз;


наличие на тестови изходи за проверка и поддръжка на пневматичната система;


компресора, въздухопроводите, маркучите и резервоарите за въздух да бъдат подробно описани;

Теглене (дърпане): наличие на теглич от пред и от зад за теглене от друго превозно средство; Демонтиране на бронята да не се налага, за да бъдат използвани приспособленията.

Окачване: на въздушни възглавници с система с възможност за допълнително накланяне надясно в спряло състояние (на спирките).

Кормилна уредба:


Да притежава хидравлично сервоуправление, ляво разположение на кормилната уредба;


Воланът трябва да е регулируем във височина;

Спирачна система: електродинамичната и пневматичната, следва да бъдат с еднопосочно действие и независими една от друга


работна спирачна система: електродинамична


пневматична спирачна система:двоен кръг,автоматична регулация на спирачната сила;


резервна (паркинг) спирачка: с възможност да задържа превозното средство при наклон 18 %;

резервна спирачка за спирки:да осигурява спиране при наклон на пътя до 14%


ABS и ASRпо описание


наличие на алармен сигнал при движение на заден ход;


наличие на възможност (устройство) в предната част на превозното средство за отблокиране на спирачната система;


всички елементи на спирачната система да са корозионно устойчиви отвътре и отвън;

Електрическа система инсталация за ниско напрежение:


Акумулатори –киселинни с работно напрежение: 24 V (2х12V) и не по малко от 180 Аh;статичен преобразувател -600V>24V>3x400V;


прекъсвач на акумулаторите – ръчен;


Силова електрическа инсталация средно напрежение:

Система за управление:Електронен регулатор с IGBT

При рекуперация – ограничение на напрежението до = 720 V

Система за диагностика:

На пулта на водача да има дисплей с графично и цифрово изображение за контролираните величини.

Да има възможност за съхранение и сваляне на информацията

Електромер за отчитане на консумираната и върната електроенергия – ежедневно и с натрупване


Спомагателни двигатели: Асинхронни ~3x400 V


Токовземателна глава: граници за регулиране на налягането 9-14 кг;работна височина 4200-6200 мм;


Защита от пренапрежения: устройство за фиксиране на прътите на височина около 1800 мм.; устройство за автоматично улавяне на прътитеирочина не повече от 38 мм.рез катоден отводител;


системата да позволява в предната част на шофьорския пулт да се монтират (с прилежащото окабеляване) GPS приемо-предавателно устройство и автоматизирана система за управление и контрол в честотен диапазон 300 – 500 MHZ, 12V;

Кабелна инсталация:


Кабели за силова инсталация (=600 V): номинално напрежение =3000V гъвкави;медни;неподдържащи горенето;маслоустойчиви;


Кабели за променливо-токова инсталация (~400 V): Номинално напрежение ~1000V ; гъвкави;медни;неподдържащи горенето;маслоустойчиви;


Кабели за постоянно напрежение (=24 V): Номинално напрежение =500V; гъвкави;медни;неподдържащи горенето;маслоустойчиви;

Система за смазване: централна система за смазване;

Гуми и колела:


радиални, безкамерни; двойни гуми на задвижващия мост;


резервна гума – 1 бр. за всеки тролейбус (без да се носи в тролейбуса)


джанти – стоманени;Колелата трябва да притежават калобрани и на предния мост да имат независимо окачване.

Боя:


тип: подсилена срещу износване при машинно миене;


Един основен цвят (типа на цвета се уточнява при сключване на договора)

Огледала за обратно виждане:


външни, две, с подгряване, с ръчно настройване;


външното огледало откъм вратите (от дясно) - да осигурява наблюдение върху периметрите на вратите и до арките на колелата без да нарушават линията на видимост на шофьора;


вътрешни: едно монтирано отпред и по едно на задните врати, осигуряващи видимост на шофьора към вратите и салона за пътници;

Информационни табла за указване на маршрути:


електронни с възможност за надписи на български и английски език;


осигуряващи информация отвън - по едно отпред и отстрани от дясно, показващ наименованието на маршрута и номера на линията (мин. 15 знака) и едно отзад показващ номера на линията;


осигуряващи информация от вътре - зад кабината на водача да се предвиди място и окабеляване за информационен дисплей, както и окабеляване за монтаж на информационни панели над или около вратите (при всяка от точките да се осигури достатъчен запас от кабел);


наличие на високоговоряща система за информационно обслужване на пътниците в салона;

Система за проверка на билетите: да бъдат предвидени места за монтаж на устройства за проверка на билетите в обсега на вратите. Окабеляването да се извърши до следните точки в салона (при всяка от точките да се осигури достатъчен запас от кабел):


в предната част - до вертикалната тръба за хващане зад кабината;


до вертикалните тръби за хващане срещу всяка от вратите (като се съобрази височината при вратата за качване на трудноподвижни пътници);

Сигурност: (всички маркировки и надписи да са на български и английски език):


2 (два) бр. прахови пожарогасителя, мин. 6 kg всеки лесно достъпни и добре маркирани (за всеки тролейбус);


аварийните изходи да са добре маркирани и оборудвани с чукчета;


предупредителен светлоотразителен триъгълник (за всеки тролейбус);


комплект за първа помощ (аптечка) - (за всеки тролейбус);


ограничена максимална скорост на движение при пълна натовареност до макс. 60 km/h;


обозначени най-малко 4 точки (лесно достъпни) за повдигане на тролейбуса;


обезопасителни спирачки срещу неконтролируемо потегляне на тролейбуса - 2 броя (за всеки тролебус);

Допълнително оборудване:


Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за ремонт на двигателите;


Оборудване за диагностика на пневматичните системи;


Оборудване за диагностика и управление на системите на двигателите;


Оборудване за диагностика и ремонт на електрическите системи;

Техническа поддръжка: Осигуряване на резервни части: мин. 10 години (след доставката на последния тролейбус от тази поръчка);

Инструкции , диаграми и чертежи, състоящи се и включващи следното:


Външен вид на тролейбуса от четири различни изгледа отвън: отпред, от лява страна, от дясна страна и отзад; Чертежът трябва да съдържа всички размери на тролейбуса;


Чертежи и мащабни схеми показващи разпределението на седалките и ръкохватките, планове на вентилационната и отоплителната инсталация;


Чертежи (схеми) показващи разположението на основните възли и агрегати.


Чертежи на вратите и аварйините изходи.Ръководство за поддръжка и ремонт на тяговия двигател и помощния ДВГ, трансмисията . (или на всичко) (5 бр.);


Ръководство за периодично техническо обслужване (5 бр.);


Пълен каталог за резервни части със съответните каталожни номера за поръчка (3 бр.);


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница