Секция: “Микробен биосинтез и биотехнология” Ръководител секцияДата28.04.2017
Размер103.46 Kb.
Секция: “Микробен биосинтез и биотехнология”

Ръководител секция:
Ст.н.с. I ст. Младенка Паунова Илиева-Стоилова, д.т.н.

e-mail: mladenka.stoilova@gmail.com; lbpmbas@yahoo.com;

tel.: +359 32 / 642 430

CV

научни трудове


Списъчен състав:
Ст. н . с. II ст. д-р Бонка Иванова Цветкова

e-mail: bonka_ivanova@abv.bg

служебен тел. +359 2 / 979 31 65
Ст. н . с. II ст. д-р Александър Борисов Рътков

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 80/79
Ст. н . с. II ст. д-р Пенка Първанова Алексиева

e-mail: aleks57@abv.bg

служебен тел. +359 2 / 979 31 45/12
Ст. н . с. II ст. д-р Венета Боянова Иванова

e-mail: venibiva@microbio.bas.bg

служебен тел. +359 2 / 979 31 44/03
Ст. н . с. II ст. д-р Емилина Димова Симова

e-mail: lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831

Ст. н . с. II ст. д-р Цонка Атанасова Христозова

e-mail: tshristozova@yahoo.com; lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831
Ст. н . с. II ст. д-р. Дора Миленова Бешкова

e-mail: beshkova@yahoo.com; lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831
Ст. н . с. II ст. д-р Костанца Иванова Павлова

e-mail: konpavlova@yahoo.com; lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831
Ст. н . с. II ст. д-р Гинка Иванова Френгова

e-mail: lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831
Ст. н . с. II ст. д-р Адриана Георгиева Гущерова

e-mail: marine_bg@abv.bg

служебен тел. +359 2 / 979 31 27
Ст.н.с. II ст. д-р Атанас Иванов Павлов

e-mail: at_pavlov@yahoo.com; lbpmbas@yahoo.com;

служебен тел. +359 32 / 642 430
Н.с. д-р Виктория Йорданова Гешева

e-mail: teteven@excite.com

служебен тел. +359 2 / 979 31 34
Н.с. Весела Христова Райковска

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 35/27
Н.с. Лиляна Василева Начева

e-mail: lin1@abv.bg

служебен тел. +359 2 / 979 31 45
Спец. д-р Димка Стоева Тунева

e-mail: lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831
Спец. Мариана Здравкова Коларова

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 03
Спец. Крася Боянова Алексиева

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 03
Спец. Величка Асенова Иванова

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 77
Спец. Юлия Георгиева Кръстева

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 79/80
Техн. Филип Иванов Филипов

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 77/79
Спец. Донка Ангелова Паскалева

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 65
Спец. Калин Кателинов Тодоров

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 79/80
Спец. Март Георгиев Михайлов

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 79/80
Спец. Игнат Янков Димов

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 77/79
Спец. Татяна Стоянова Гочева

e-mail: lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831
Спец. Васил Георгиев Георгиев

e-mail: vasgeorgiev@gmail.com; lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831
Техн. Светла Стойкова Костадинова

e-mail: lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831
Техн. Елка Василева Генова

e-mail: lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831
Лаб. Стефка Василева Василева

e-mail:


служебен тел. +359 2 / 979 31 27
Лаб. Василка Димитрова Ушерова

e-mail: lbpmbas@yahoo.com

служебен тел. +359 32 / 603 831

Научните изследвания в секцията са свързани с метаболизма на прокариотни и еукариотни клетки и възможности за регулацията му с цел създаване на биотехнологии за получаване на биологично-активни вещества за медицината и стартери и адитиви за хранителната промишленост. Предмет на изследване са следните научни проблеми:
 1. Дрожди – физиология, биохимия и биосинтез на биологично-активни вещества - Ст.н.с. II ст. д-р Цонка Христозова, Ст.н.с. II ст. д-р Костанца Иванова Павлова, Ст.н.с. II ст. д-р Бонка Иванова Цветкова. Изследват се физиологията и биохимия на дрожди (метанолни, хлебопекарски, фуражни) и биосинтез на биологично активни вещества. Изучаване на биологичното разнообразие от психрофилни микроорганизми на о.Ливингстон, Антарктика. Провеждат се изследвания по изолиране, идентифициране и метаболитната способност на психрофилни дрожди за получаване на биологично-активни вещества – ензими, полизахариди, липиди.
 1. Актиномицети и филаментозни гъби – физиология, биохимия, биосинтез и идентификация на първични и вторични метаболити - Ст.н.с. II ст. д-р Венета Боянова Иванова, д.ф.н, Ст.н.с. II ст. д-р Пенка Първанова Алексиева, Ст. н .с. II ст. д-р Адриана Георгиева Гущерова, н.с. д-р Виктория Йорданова Гешева. Провеждат се изследвания по следните направления: Актиномицети – таксономия, физиология, биохимия и биосинтез на ензими, антибиотици и стимулатори. Изолиране, пречистване и доказване структурите на биологично-активни вещества. Филаментозни гъби - оптимизиране на условията за продукция на екстрацелуларни хидролитични ензими от свободни и имобилизирани клетки на филаментозни гъби; охарактеризиране на технически и пречистени ензимни препарати и изпитване на възможностите им за приложение в биотехнологията. 1. Млечно-кисели бактерии – физиология и ресурс за разработване на млечни продукти с висока биологична и хранителна стойност, качество и безопасност - Ст.н.с. II ст. д-р Емилина Димова Симова, Ст.н.с. II ст. д-р Дора Миленова Бешкова, Ст.н.с. II ст. д-р Гинка Френгова – Изследват се физиологията и ресурса на млечнокисели бактерии и решения за реализиране на здравни ползи. Работи се върху създаване на ефективни биоконсорциумни култури за ферментирали млека и сирена с висока физиологична и хранителна стойност чрез: Инкорпориране на антимикробни агенти с широк инхибиторен спектър към селектирани стартерни култури за осъществяване на защитни функции и такива на биоконтролиращи агенти – регулиране на състава на микрофлората, направляване на процесите на формиране и зреене на млечни продукти и участие в биотрансформацията на субстанциите в млякото; Изследване на протеолитичната система на лактобактерии и асоцииране на селектирани щамове лактобацили с високи пептидолитични профили; Нови подходи за разработване на млечни продукти с висока биологична (със здравни ползи) и хранителна стойност, качество и безопасност.
 1. Амино киселини – биотехнологии за получаването им - Ст.н.с. II ст. д-р Александър Борисов Рътков 1. Биологично-активни вещества от растителни in vitro системи - Ст.н.с. I ст. Младенка Паунова Илиева-Стоилова, д.т.н., Ст. н . с. II ст. д-р Атанас Иванов Павлов, Димка Тунева, Васил Георгиев, Татяна Гочева – изследват се различни растителни in vitro системи и приложението им за получаване на ниско-молекулни биологично-активни вещества (включително адитиви и антиоксиданти за хранителната промишленост), ензими и полизахариди. Провеждат се научни изследвания по оптимизация на биосинтетичните процеси, по изолирането, пречистването и идентификацията на получаваните вещества. Специално внимание се отделя на приложението на различни подходи за повишаване добива и ефективността на биосинтетичните процеси (селекция, елиситиране, двуфазни системи за култивиране и др.)Изследователски проекти:
1. 2001/2003: Betalains production by hairy root cultures from Beta vulgaris

Funding: National Research Foundation of Bulgaria

Project leader: Dr Atanas Pavlov
2. 2000/2005: Alternative Approaches of Bioproduction of Alkaloids and Active Substances from Bulgarian Rare and Threatened Medicinal Plants

Funding: NATO /SfP 974453- Bioproduction/

Project director: Dr Monique Burrus

Project co-director for IM-BAS: Prof. Mladenka Ilieva
3. 2005/2006: Integrated approaches to bioprocess optimization of bioactive substances with plant in vitro systems

Funding: EU – Marie Curie /MERG – CT – 2005 - 021344/

Project leader: Dr. Atanas Pavlov
4. 1999/2001: Biological-active natural products from Antarctic microorganisms and elucidation of their structures

DFG 436Bul 113/107/0/1999-2001

Project leader: Prof. U. Gräfe

Project supervisor: Assoc. Prof. V. Ivanova
5. 2003: Secondary metabolites of microorganisms especially actinomycetes

International collaboration with Göttingen University, Germany

Project leader: Prof. A. Zeeck

Project supervisor: Dr. V. Gesheva

Research staff: Prof. A. Zeeck and his group

Dr. V. Gesheva


6. 2002/2004: Active secondary metabolites from Antarctic microorganisms

DFG 436 BUL113/107/0-2(2002-04).

Project leader: Assoc. Professor V. Ivanova, PhD, DSc.

Collaborator:Hans-Knoell-Institut,Germany(Professor,Dr. U.Graefe)
7. 2000/2003: European Partnership for Vocational Training in Healthy Sound Bioproducts (EURO-BioHealth)

ЕС Programme Leonardo da Vinci, Project № BG/00/C/P/TH/93202
8. 2002/2005: Job Oriented e-Learning in Biotechnology and Environmental Protection (JOBeL-Bio)

ЕС Programme Leonardo da Vinci: № BG/02/B/F/PP-132106
9. 2000/2004: Functional cereal-based products: development, characterization and specific health effects

Project № СС-4/2000 funded by the Bulgarian Ministry of Education and Science.
10. 2002/2004: Application of mixed yeast culture for producing of microbial protein from waste products of food industry

Project № 17/02-N funded by the University of Food Technology.
11. 2001/2004: Investigation of the biosynthesis of enzymes from psychrophilic microorganisms

Project № 37/01 funded by the University of Food Technology
12. 2001/2004: Investigation of lipid composition of microorganisms

Project № 07/01 funded by the University of Plovdiv
13. 2004: Biodiversity, biotic organization and protection of biota of Livingston Island, Antarctica

Project № BA 801 funded by the Bulgarian Ministry of Education and Science
14. 2002/2005: Bacterial mixed cultures, degrading chelate agents and their metal complexes – isolation of Bulgarien sources and identification

Project BE 1205/02 funded by the Bulgarian Ministry of Education and Science
15. 2005/2008: Sdudy of psychrophilic microorganisms for production of biological active substances for food and flavour industres

Project 35/05-N funded by the University of Food Technology.
16. 2004/2007: Intelligent software sensor systems for industry and ecology

Project I-1406/04, National Fund of Scientific Investigations, Ministry of Education and Science, Bulgaria

Project leader for Institute of microbiology – BAS- B. Tzvetkova.
17. Filamentous fungi – high active producers of extracellular alpha-galactosidase for nutrient purposes

Grant MU-B-1519/05 from the National Fund for Scientific Research, Republic of BulgariaProject leader: L. Nacheva, SR

Project staff: V. Ivanova, M. Marinova

Project collaborators: Institute of Organic Chemistry with Center of Phytochemistry- BAS
18. Investigation of new hybrid nano materials for obtaining biocatalysts by immobilized whole procariotic and eukaryotic microbial cells

Project supervisor: B. Samuneva, DSc

Project leader: P. Aleksieva, PhD

Project staff: D. Spasova, PhD, E. Bratovanova MS, L. Kabaivanova MS, L. Nacheva SR

Project collaborators: Department of Silicate Technology, University of Chemical Technology & Metallurgy and Institute of Plant Physiology- BAS
19. 2003 – 2005: Разтваряне на кератинова тъкан с оглед ефективното и оползотворяване

Финансиран от МОН – фонд НСНИ: ДОГОВОР СС - 1210

Ръководител : проф. дхм.Петър Недков - ИОХЦФ-БАН

Съръководител : н.с. I ст. д-р Адриана Гущерова – ИМ-БАН


Proteolytic profiles of lactic acid bacteria for fermented milks

Grant: CC-14-06/04, National Science Fund, Ministry of Education and Science, Sofia, Bulgaria

Project leader: Assoc. Prof. E. Simova

Partner: University of Food Technology, Plovdiv, Bulgaria; LB Bulgaricum PLC, R&D Center, Sofia, Bulgaria

21. Bacteriocin-synthesizing lactobacteria in starter cultures for probiotic fermented milks

Grant: Б-14-01/04, National Science Fund, Ministry of Education and Science, Sofia, Bulgaria

Project leader: Assoc. Prof. D. Beshkova

Partner: University of Food Technology, Plovdiv, Plovdiv; LB Bulgaricum PLC, R&D Center, Sofia, Bulgaria

22. Bioconversion of nature substances for production of carotenoid-protein products for agriculture

Grant: CC-12-03/02, National Science Fund, Ministry of Education and Science, Sofia, Bulgaria

Project leader: Assoc. Prof. G. Frengova

Partner: University of Food Technology, Plovdiv, Bulgaria; LB Bulgaricum PLC., R&D Center, Sofia, Bulgaria

23. Mutual metabolism of lactic acid bacteria and yeast in starters for fermented milk types with medical properties

Grant: CC 817/98, National Science Fund, Ministry of Education and Science, Sofia, Bulgaria

Project leader: Assoc. Prof. E. Simova

Partner: University of Food Technology, Plovdiv, Bulgaria; LB Bulgaricum PLC., R&D Center, Sofia, Bulgaria


Recent Publications:


 1. Aleksieva, P., Spasova, D., Radoevska, S. Acid phosphatase distribution and localization in the fungus Humicola lutea. Z. Naturforsch. 2003, 58c, 239-243.

 2. Aleksieva, P., Tchorbanov, B., Michailova, L., Nacheva, L. Improvement of acid phosphatase production by immobilization of Humicola lutea mycelium in polyurethane sponge. World J. Microbiol. Biotechnol. 2003, 19, 247-253.

 3. Aleksieva, P., Nacheva, L., Panayotov A., Tchorbanov, B. Exopolysaccharides from fungal source using low carbohydrates solutions as fermentation substrates. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 2004, 57(2), 91-94.

 4. Angelov, A., Gotcheva, V., Hristozova, Ts., Gargova, S. Application of pure and mixed probiotic lactic acid bacteria and yeast cultures for oat fermentation. J. Science Food and Agriculture 2005, 85, 2134-2141.

 5. Berkov, S., Pavlov, A. A rapid densitometric method for the analysis of hyoscyamine and scopolamine in solanaceous plants and their transformed root cultures. Phytochem Analysis 2004, 15, 141-145.

 6. Berkov, S., Pavlov, A., Ilieva, M., Burrus, M., Popov, S., Stanilova, M. GC/MS of alkaloids in Leucojum aestivum plants and their in vitro cultures. Phytochem Analysis 2005, 16, 98-103.

 7. Berkov, S., Pavlov, A., Kovatcheva, P., Stanimirova, P., Philipov, S. Alkaloid Spectrum in Diploid and Tetraploid Hairy Root Cultures of Datura stramonium. Z. Naturforsh. 2003, 58c, 42-46.

 8. Beshkova, D., Simova, E., Frengova, G., Simov, Z., Dimitrov, Zh. Production of volatile aroma compounds by kefir starter cultures. Int. Dairy J. 2003, 13(7), 529-535.

 9. Beshkova, D.M., Simova, E.D., Frengova, G.I., Simov, Z., Spasov, Z. Effect of oxygen on batch yogurt cultures. World J. Microbiol. Biotechnol., 2002, 18, 3, 361-365.

 10. Beshkova, D.., Simova, E., Simov, Z., Frengova, G., Spasov, Z. Pure cultures for making kefir. Food Microbiol. 2002, 19, 537-544.

 11. Kovatcheva, E., Koleva, I., Ilieva, M., Pavlov, A., Mincheva, M., Konuslieva, M. Antioxidant activity of extracts from L. vera MM cell cultures. Food Chemistry 2001, 72, 295 – 300.

 12. Frengova, G., Simova, E., Beshkova, D. Improvement of carotenoid-sinthesizing yeast by chemical mutagenesis. Z. Naturforsch. 2004, 59c, 99-103.

 13. Frengova, G., Simova, E., Beshkova, D. Carotenoid production by lactosone-gative yeast co-cultivated with lactic acid bacteria in whey ultrafiltrate. Z. Naturforsch. 2003, 58c, 562-567.

 14. Frengova, G., Simova, E., Beshkova, D. -Carotene-rich-protein preparation and exopolysaccharide production by Rhodotorula rubra GED8 grown with yogurt starter culture. Z. Naturforsch. 2006 (in press).

 15. Frengova, G., Simova, E., Beshkova, D. Use of whey ultrafiltrate as a substrate for production of carotenoids by the yeast Rhodotorula rubra. Appl. Biochem. Biotechnol. 2004, 112, 3, 133-141.

 16. Frengova, G., Simova, E., Beshkova, D., Simov, Z. Exopolysaccharides produ-ced by lactic acid bacteria of kefir grains. Z. Naturforsch. 2002, 57c, 805-810.

 17. Georgiev, M., Kuzeva, S., Pavlov, A., Kovacheva, E., Ilieva, M. Enhanced Rosmarinic Acid Production by Lavandula vera MM Cell Suspension Culture through Elicitation with Vanadyl Sulphate. Z. Naturforsch. 2006 (in press).

 18. Georgiev, M., Pavlov, A., Ilieva, M. Rosmarinic acid production by Lavandula vera MM cell suspension: the effect of temperature. Biotechnol. Letters 2004, 26, 855-856.

 19. Gesheva, V. Formation and regeneration of Streptomyces hygroscopicus protoplasts. Сборник 10-ти конгрес по микробиология, 2002 (под печат).

 20. Gesheva, V. Rhizosphere microflora of some citrus as a source of antagonistic actinomycetes. Eur. J. Soil Biol. 2002, 38, 85-88.

 21. Gesheva, V. Microbiota of subantarctic soils from South Georgia Island. Cyprus J. Sci. 2005, 3, 75-81.

 22. Gesheva, V., Ivanova, V., Gesheva, R. Effects of nutrients on the production of AK-111-81 macrolide antibiotic by Streptomyces hygroscopicus. Microbiological Research, 2005, 160, 243-248.

 23. Gocheva, J., Krumova, E., Slokoska, L., Gesheva, V., Angelova, M. Isolation of filamentous fungi from Antarctica. Compt. Rend. Acad. bulg. Sci. 2005, 58, 403-408.

 24. Goshev, I., Gousterova, A., Vasileva-Tonkova, E., Nedkov, P. Characterization of the enzyme complexes produced by two newly isolated thermophylic actinomycete strains during growth on collagen-rich materials. Process Biochem. 2005, 40, 1627-1631.

 25. Gotcheva V., M. Guo, E. Hristozova, Ts. Hristozova, Z. Roshkova, A. Angelov. Assessment of potential probiotic properties of Lactic acid bacteria and yeast strains. Food Biotechnol. 2002, 16(3), 211-225.

 26. Gousterova, A., Braikova, D., Goshev, I., Christov, P., Tishinov, K., Vasileva-Tonkova, E., Haertlé, Т., Nedkov, P. Degradation of keratin and collagen containing wastes by newly isolated thermoactinomycetes or by alkaline hydrolysis. Lett. Appl. Microbiol. 2005, 40, 335-340.

 27. Gushterova, A., Vasileva-Tonkova, E., Dimova, E., Nedkov, P., Haertle, T. Keratinase production by newly isolated Antarctic actinomycete strains. World J. Microbiol. Biotechnol. 2004, 21, 6-7, 831-834.

 28. Gushterova, A., V. Ivanova, K. Aleksieva, M. Kolarova, B. Schlegel, U. Graefe. Taxonomic investigations of the Antarctic mesophilic strain 2BG, producer of secondary metabolites. J. Biotechnol. Biotechnological Equipment 2004, 18, 72-76.

 29. Hoshino,Y., Ivanova, V., Yazawa, K., Ando, A., Mikami, Y., Zaki, S., Karam, Z., Youssef, Y., Graefe, U. Queenslandon, a new antifungal compound produced by Chrysosporium queenslandicum: Production, isolation and structure elucidation. J. Antibiotics 2002, 55, 516-520.

 30. Hristozova, Ts., Angelov, A., Tzvetkova, B., Paskaleva, D., Gotcheva, V., Gargova, S., Pavlova, K. Effect of furfural on carbon metabolism key enzymes of lactose-assimilating yeasts. Enzyme Microb. Technol. 2006 (in press).

 31. Hristozova, Ts., Michailova, L., Tuneva, D., Gotcheva, V., Angelov, A., Roshkova, Z. Mutant Hansenula polymorpha with constitutive alcohol oxidase and peroxisome biosynthesis. Z. Naturforsch. 2002, 57c, 858-862.

 32. Hristozova, Ts., Rasheva, T., Nedeva, T., Kujumdzieva, A. Superoxide dismutase duringng glucose repression of Hansenula polymorpha CBS 4732. Z. Naturforsch. 2002, 57c , 313-318.

 33. Ilieva, M., Pavlov, A., Kovatcheva, E. Further Research into Lavandula Species: Cell Cultures of Lavandula vera and Rosmarinic Acid Production - In: Genus Lavandula – series “Medicinal and Aromatic Plants (M. Lis-Balchin - ed) – Taylor & Francis Publishers 2002.

 34. Ilieva, M., Pavlov, A., Bakalova, A. Phosphodiesterases production in an Aqueous Two-phase system by N. tabacum 1507 – Appl. Biochem. Biotechnol. 2001, 90(3), 261-272.

 35. Kovatcheva, E., Koleva, I., Ilieva, M., Pavlov, A., Mincheva, M., Konuslieva, M. Antioxidant activity of extracts from L. vera MM cell cultures. Food Chemistry 2001, 72, 295 – 300.

 36. Pavlov, A., Ilieva, M., Mincheva, M. Realease of rosmarinic acid by Lavandula vera MM cell suspension in two-phase culture systems. World J. Microbiol. Biotechnol. 2001, 17, 417-421.

 37. Georgiev, V. Betalains biosynthesis by transformed root cultures from Beta vulgaris: influence of main components of the nutrient medium. Scientific works UFT, Plovdiv, Vol. LI 2004, (3), 183-189.

 38. Pavlov, A., Georgiev, M., Georgiev, V., Gocheva, T., Tuneva, D., Ilieva, M., Burrus, M. Cultivation of Leucojum aestivum shoot cultures in bioreactor. Scientific Works UFT 2005, 52(2), 305-310.

 39. Georgiev, M., Georgiev, V., Gocheva, T., Tuneva, D., Pavlov, A., Ilieva, M., Burrus, M. Optimization of nutrient medium composition for galanthamine biosynthesis by Leucojum aestivum shoot culture. Scientific Works UFT 2005 ,52(2), 311-315.

 40. Ilieva, M., Pavlov, A., Bakalova, A. Phosphodiesterases production in an Aqueous Two-phase system by Nicotiana tabacum 1507. Appl. Biochem. Biotechnol. 2001, 90(3), 261-272.

 41. Ilieva, M., Kratchanova, M., Pavlova, E., Dimova, T., Petrova, D., Pavlov, A., Mihneva, M. Polygalacturonase adnd pectinmethylesterase activities during growth of N. tabacum 1508 cell suspension. Scientific Works of Higher Institute of Food and Flavour Industries, XLVI: 2001, 185-190.

 42. Ivanova, V., Oriol, M., Montes, M-J., Garcia, A., Guinea, J. Secondary Metabolites from a Streptomyces Strain Isolated from Livingston Island, Antarctica. Z. Naturforsch. 2001, 56c, 1-5.

 43. Ivanova, V., Graefe, U., Schlegel, B., Kolarova, M., Aleksieva, K. Diphenilether and macrotriolides occurring in a fungal isolate from the antarctic lichen Neuropogon. Preparative Biochem. Biotechnol. 2006 (in press).

 44. Ivanova, V., Graefe, U., Schlegel, R., Schlegel, B., Gushterova, A., Kolarova, M., Aleksieva, K. Isolation and structure elucidation of tyramine and indole alkaloids from antarctic strain. J. Biotechnol. Biotechnological Equipment 2003, 17, 128-133.

 45. Ivanova,V., Aleksieva, K., Kolarova, M., Chipeva, V., Schlegel, R., Schlegel, B., Graefe, U. Neuropogonines A, B and C, new depsidon-type metabolites from Neuropogon sp., an Antarctic lichen. Die Pharmazie 2002, 57, 73-74.

 46. Ivanova,V., Hoshino, Y., Yazawa, K., Ando, A., Mikami, Y., Graefe, U. Isolation and structure elucidation of two new antibacterial compounds, produced by Chrysosporium queenslandicum. J. Antibiotics 2002, 55, 914-919.

 47. Kovacheva, E., Pashova, S., Georgiev, M., Angelova, M., Ilieva, M. Radical scavenging properties of Lavandula vera MM cell culture extracts and preparations. Z. Naturforsch. C 2006 (in press)

 48. Georgiev, M., Kovacheva, E., Marcheva, N., Ilieva, M. Purification of rosmarinic acid extracts from Lavandula vera MM cell biomass. Food Chemistry 2006, 94 (1), 111-114.

 49. Maciuk, M., Georgiev, A., Toribo, M., Zeches-Hanrot, Ilieva, M., Nuzillard, J-M., Renault, J-H. Purification of rosmarinic acid by strong ion-exchange centrifugal partition chromatography. J. Liquid Chromatography and Related Technologies 2005, 28, 1947-1957.

 50. Nedeva, T., Petrova, V., Hristozova, Ts., Kujumdzieva, A. A modified procedure for isolation of yeast mitochondrial DNA. Z. Naturforsh. 2002, 57 C, 960-961.

 51. Nicolova, Kr., Panchev, I., Sajnov, S., Pavlova, K. Optical characteristics of biopolymer films from gelatin, mannan and glucomannan. Proc. of SPIE 2005 (in press).

 52. Nustorova, М., Braikova, D., Gousterova, A., Vasileva-Tonkova, E., Nedkov, P. Chemical, microbiological and plant analysis of soil fertilized with alkaline hydrolysate of sheep’s wool waste. World J. Microbiol. Biotechnol. 2005 (in press).

 53. Pavlov, A., Bley, Th. Betalains biosynthesis by Beta vulgaris hairy root culture in a temporary immersion cultivation system. Process Biochemistry 2006, 41(4), 848-852.

 54. Pavlov, A., Georgiev, M., Ilieva, M. Production of rosmarinic acid by Lavandula vera MM cell suspension in bioreactor: Effect of dissolved oxygen concentration and agitation. Word J. Microbiol. Biotechnol. 2005, 21, 389-392.

 55. Pavlov, A, Georgiev, M, Panchev, I, Ilieva, M. Optimization of rosmarinic acid production by Lavandula vera MM plant cell suspension in a laboratory bioreactor. Biotechnology Progress 2005, 21, 394-396.

 56. Pavlov, A, Georgiev, V, Ilieva, M. Betalain biosynthesis by red beet (Beta vulgaris L.) hairy root culture. Process Biochemistry 2005, 40, 1531-1533.

 57. Pavlov, A, Georgiev, V, Kovatcheva, P. Reletionship between type and age of inoculum and betalains biosynthesis by B. vulgaris hairy root culture, Biotechnol. Letter 2003, 25 (4), 307-309.

 58. Pavlov, A, Kovatcheva, P, Georgiev, V, Koleva, I, Ilieva, M. Biosynthesis and Radical Scavenging Activity of Betalains during the Cultivation of Red Beet (Beta vulgaris) Hairy Root Cultures Z. Naturforschung 2002, 57c, 640-644.

 59. Pavlov, A., Kovatcheva, P., Tuneva, D., Ilieva, M., Bley, Th. Radical scavenging activity and Stability of Betalains from Beta vulgaris hairy root culture in Simulated Conditions of Human Gastrointestinal Tract. Plant Food for Human Nutrition 2005, 60, 43-47.

 60. Pavlov, A., Ilieva, M., Mincheva, M. Release of rosmarinic acid by Lavandula vera MM cell suspension in two- phase culture systems. World J. Microbiol. Biotechnol. 2001, 17, 417-421.

 61. Pavlov, A., Popov, S., Kovacheva, E., Georgiev, M., Ilieva, M. Valatile and polar compounds in Rosa damascene Mill 1803 cell suspension. Journal of Biotechnology 2005, 118, 89-97.

 62. Pavlov, A., Werner, S., Ilieva, M., Bley, Th. Characteristuc of Helianthus annuus plant cell culture as a producer of immunologically active exopolysaccharides. Engineering in Life Sciences 2005, 5(3), 280-283.

 63. Pavlova, K., Grigorova, D., Hristozova, T., Angelov, A. Yeast strains from Livingston Island, Antarctica. Folia Microbiol. 2001, 46(5), 397-401.

 64. Pavlova, K., Angelova, G., Savova, I., Grigorova, D., Kupenov, L. Studies of Antarctic yeast strains for -glucosidase production. World J. Microbiol. Biotechnol. 2002,18, 569-573.

 65. Pavlova, K., Panchev, I., Hristozova, Ts.. Physoco-chemical characterization of exomannan by Rhodotorula aheniorum MC. World J. Microbiol. Biotechnol. 2005, 21, 279-283.

 66. Pavlova, К., Koleva, L., Kratchanova, M., Panchev, I. Production and charactereization of an exopolysaccharide by yeast. World J Microbiol. Biotechnol. 2004, 20(4), 435-440.

 67. Rachev, R., Gesheva, V., Tewfike, T., Bojkova, S., Ztvetkova, R. A new antibiotic, TH818 and its properties. Biotechnol. Appl. Biochem. 2003, 37, 1-6.

 68. Simov, Zh.I., Simova, E.D., Beshkova, D.M. Impact of two starter cultures on proteolysis in Kashkaval cheese. World J. Microbiol. Biotechnol. 2005, DOI: 10.1007/s11274-005-9012-5.

 69. Simova, E., Beshkova, D., Angelov, A., Hristozova, T., Frengova, G., Spasov, Z. Lactic acid bacteria and yeast in kefir grains and in kefir obtain with them. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 2002, 28, 1-6.

 70. Simova, E., Frengova, G., Beshkova, D. Synthesis of carotenoids by Rhodoto-rula rubra GED8 co-cultured with yogurt starter cultures in whey ultrafiltrate. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 2004, 31, 115-121.

 71. Simova, E., Angelov A., Beshkova D., Frengova G., Hristozova T., Spasov Z. Microorganisms present in kefir grans. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 2002, 28, 1 – 6.

 72. Simova, E., Frengova, G., Beshkova, D. Effect of aeration on the production of carotenoid pigments by Rhodotorula rubra – Lactobacillus casei subsp.casei co-cultures in whey ultrafiltrate. Z. Naturforsch., 2003, 58c, 225-229.

 73. Simova, E., Frengova, G., Beshkova, D. Exopolysaccharides produced by mixed culture of yeast Rhodotorula rubra GED10 and yogurt starter (Strepto-coccus thermopilus 13a + Lactobacillus bulgaricus 2-11). J. Appl. Microbiol. 2004, 97, 512-519.

 74. Simova, E., Simov, Zh., Beshkova, D., Frengova, G., Dimitrov, Zh., Spasov, Z. Amino acid profiles of lactic acid bacteria, isolated from kefir grains, and kefir starter made from them. Int. J. Food Microbiol. 2006, 107, 112-123.

 75. Simova, E.D., Beshkova, D.M., Simov, Zh.I. Peptidolytic profiles of starter and nonstarter lactic acid bacteria for manufacturing fermented milks and cheeses. Food Microbiol. 2005 (in press).

 76. Simova, E.D., Simov, Zh.I., Beshkova, D.M. Contribution of starter cocci and nonstarter lactobacilli to proteolysis of Kashkaval cheese. Int. J. Food Microbiol. 2005 (in press).

 77. Tsiroulnikov K., Rezai, H, Bonch-Osmolovskaya, El., Nedkov, P., Gousterova, A., Cueff, V., Godfrory, A., Barbier, G., Ois Meatro, F., Chobert, J.M., Clayette, P., Dormont, D., Grosclaude, J., Hheartle, T. Hydrolysis of the Amyloid Prion Protein and Nonpathogenic Meat and Bone Meal by Anaerobic Thermophilic Prokaryotes and Streptomyces Subspecies. J. Agric. Food Chem. 2004, 52, 6353-6360.

 78. Tzvetkova, B., Hristozova, Ts., Angelov, A., Paskaleva, D. Effect of furfural on the growth of lactose-utilizing Candida blankii 35. World J. Microbiol. Biotechnol. 2004, 20, 219-233.

 79. Vasileva- Tonkova, E., Gesheva, V. Glycolipids produced by antarctic Nocardiodes sp. during growth on n- paraffin. Process Biochem. 2005, 40(7), 2387-2391.

 80. Vassileva-Tonkova, E., Gesheva, V. Potential for biodegradation of hydrocarbons by microorganisms from antarctic soils. Z. Naturforsch. 2004, 59c, 140-145.

 81. Zlatanov, M., Pavlova, K., Grigorova, D. Lipid Composition of Some Yeast Strains from Livingston, Antarctica. Folia Microbiol., 2001, 46(5), 402-406.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница