Секция Микробна генетика лаборатория по генетика на млечно кисели бактерии ръководител: доц д-р Светла Трифонова ДановаДата13.09.2016
Размер71.35 Kb.
Информация за нов сайт на Имикб
Секция Микробна генетика
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕНЕТИКА НА МЛЕЧНО КИСЕЛИ БАКТЕРИИ
Ръководител: доц. д-р Светла Трифонова Данова
Тел: +359 2 9793119, Fax: +3592 8700 109

Email: stdanova@yahoo.com or std@microbio.bas.bg
Колектив:

Гл. ас. д-р Йордан Манасиев

Росица Тропчева- докторант
Област на изследвания: МЛЕЧНО КИСЕЛИ БАКТЕРИИ и ПРОБИОТИЦИ
Анотация:

Mолекулярно-генетични изследвания на млечно-кисели бактерии (МКБ): видова идентификация с помощта на PCR, ДНК хибридизационни и други високо дисктиминативни молекулярни методи, секвенционен и филогенетичен анализ; типизиране и генeтично паспортизиране на новоизолирани и колекционни щамове; плазмиди, гени и молекулни механизми на полезни и здравословни ефекти.

Биологична активност, пробиотични свойства и лабораторна оценка на технологично значими свойства на млечно-кисели бактерии.
Постижения:

За първи път е характеризирана нестартерната микрофлора на традиционни български млечни продукти със съвременни молекулярни подходи и е получена информация за биоразнообразието на лактобацилните видове в бяло саламурено сирене и катък и е оценен техния пробиотичен потенциал и възможности за приложението им във функционални храни.Създадена е богата колекция от референтни ATCC култури и оригинални български щамове МКБ от различни екологични ниши (ферментационни продукти и човешки изолати), `аст от които са оценени лабораторно като пробиотични добавки и компоненти на нови терапевтични формули.
Проекти:

2008-2012 Молекулярна характеристика, иммуномодулиращи свойства и механизми на здравословни ефекти при български лактобацили от различни екологични ниши – финансиран от ФНИ –България, (Имикб-БАН- БФ при СУ- ЕЛБИ)

2008-2011 Конфокален лазерен сканиращ микроскоп за оценка на българските биоресурси. финансиран от ФНИ –България (Имикб)

2007-2011 “Изследване на антимикробни и хипоалергични продукти от млечно-кисели бактерии”- NATO SFP 982 164 (в партньорство с БФ при СУ; ИНРА- Франция, Азърбейджан, Армения, Египет)
Публикации:


 • R. Georgieva, R. Tropcheva, P. Koleva, D. Nikolova, J. Manassiev, S. Antonova-Nikolova, G. Dobreva-Yosifova, Y. Evstatieva, V. Paskov, S. Danova „Traditional Bulgarian chesses and beneficial lactic acid microflora”, Proceedings of the 1st international symposium on “Traditional foods from Adriatic to Caucasus”, 15-17 April 2010, Tekirdag, Turkey, pp. 320-322.

 • R. Tropcheva, D. Nikolova, Y. Evstatieva, R. Georgieva, S. Danova “Antifungal Activity of Lactobacillus strains from traditional Bulgarian dairy products”, Proceedings of the 1st international symposium on “Traditional foods from Adriatic to Caucasus”, 15-17 April 2010, Tekirdag, Turkey, pp. 46-48.

 • R. Georgieva, I. Iliev, T. Haertlé, J-M Chobert, I. Ivanova, S. Danova. Technological properties of candidate probiotic Lactobacillus plantarum strains, International Dairy Journal, 2009, 696-702

 • S. Danova, R. Georgieva, P. Koleva, R. Tropcheva, J. Manasiev, D. Nikolova. Biodiversity and activity of Lactic acid bacteria from traditional Bulgarian milk products, Proceeding of International Scientific conference: Food Science, Engeenering And Technologies, 23-24 October 2009, Plovdiv, vol LVI, Issue 1, 275-280

 • S. P. Stoylov, A. Gyurova, V. Bunin, A. Angersbach, R. Georgieva, S. Danova. Electric dipole moments of E. coli HB 101”, Bioelectrochemistry, 2009, 75, 50–54

 • R. Georgieva, P. Koleva, D. Nikolova, D. Yankov, S. Danova, “Growth parameters of probiotic strain Lactobacillus plantarum, isolated from traditional white cheese”. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, 23SE, 861-865

 • D. Nikolova, Y. Evstatieva, R. Georgieva, S. Danova, V. Savov, S. Ilieva, P. Dalev, Molecular taxonomic characterisation of probiotic strain Lactobacillus sp. 50P1, 2009, 23SE, 779-782

 • M. Petrova, R. Georgieva, S. Dimitonova, N. Ivanovska, N. Hadjieva and S. Danova, “Inhibitory activity of vaginal lactobacilli against human pathogens”, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, 23SE, 627-631

 • P. Koleva, R. Georgieva, D. Nikolova, S. Danova, “Lactic acid microflora of Bulgarian milk products Biotechnology & Biotechnological Equipment 2009, 23SE, 856-860

 • M. Petrova, R. Georgieva, L. Dojchinovska, N. Kirilov, I. Iliev, S. Antonova, N. Hadjieva, I. Ivanova, S. Danova, Lactic Acid Bacteria against pathogenic microbes. Tracia Journal of Sciences, 2009, 7 (2), 33-39

 • G. Dobreva-Yosifova, L. Yocheva, A. Mehmed, S. Danova and S. Antonova-Nikolova. In vitro characterization of probiotic properties of lactic acid bacteria from Bulgarian rye sourdoughs Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, 23SE, 801-805

 • N.Kirilov, T. Petkova, J. Atanasova, Sv. Danova, I. Iliev, Y. Popov, T. Haertle and I. V. Ivanova. Proteolytic activity in lactic acid bacteria from iraq, armenia and bulgaria Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, 23SE, 643-646

 • S.P. Dimitonova, B.V. Bakalov, R.N. Aleksandrova-Georgieva, S.T. Danova, Phenotypic and molecular identification of vaginal Lactobacillus isolates from Bulgarian women. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 2008, 41, 469-477

 • S. P. Stoylov, A. Gurova, R. Georgieva, S. Danova Do bacteria have an electric permanent dipole moment? Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2008, 64, 255–259

 • R. N. Georgieva, I. N. Iliev, V. A. Chipeva,, S. P. Dimitonova, J. Samelis, S.T. Danova, Identification and in vitro characterisation of L. plantarum strains from artisanal Bulgarian white brined cheeses, Journal of Basic Microbiology, 2008, 48, 234-244

 • Silviya P. Dimitonova, Boris V. Bakalov, Julia P. Serkedjieva and Svetla T. Danova. Inhibitory activity and protective properties of vaginal lactobacilli from healthy Bulgarian women. Anaerobe, 2007, 13 178–184

 • Todorov S.D., Botes M., Danova S.T. and Dicks L.M.T. Probiotic properties of Lactococcus lactis subsp. lactis HV219, isolated from human vaginal secretions. Journal of Applied Microbiology, 2007, 103, 629-639

 • Irena Tzvetkova, Michèle Dalgalarrondo, Svetla Danova, Ilia Iliev, Thomas Haertlé, Iskra Ivanova and Jean-Marc Chobert. Hydrolysis of major dairy proteins by lactic acid bacteria from Bulgarian yogurts. Journal of Food Biochemistry 2007, 31 (5), 680-702

 • Galina D. Stoyancheva, Svetla T. Danova and Ivo Y. Boudakov. Molecular identification of vaginal lactobacilli isolated from Bulgarian women, Antonie van Leeuwenhoek International journal of general and molecular microbiology 2006, OCT 2006, 90 (3): 201-210

 • Lidiya Angelova, Michèle Dalgalarrondo, Ignat Minkov, Svetla Danova, Nicolai Kirilov, Julia Serkedjieva, Jean-Marc Chobert, Thomas Haertlé, Iskra Ivanova. Purification and characterisation of a protease inhibitor from Streptomyces chromofuscus 34-1 with an antiviral activity. Biochimica et Biophysica Acta GS, 2006, AUG 1760 (8): 1210-1216

 • Todorov Svetoslav D., Stoyancheva Galina D., Martina Meincken, Danova Svetla T. and Dicks Leon M.T. Characterization of bacteriocin HV219, produced by Lactococcus lactis subsp. lactis HV219 isolated from human vaginal secretions, Journal of Basic Microbiology 2006, Vol. 46, No. 3, 226-238

 • S.T. Danova, G. Stoyancheva, Y. Manasiev and V. Miteva, Development and application of random DIG labelled probes based on total genomic Lactobacillus DNA”, World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2005, 21: 835-842

 • Svetla Danova, Kaloyan Petrov, Plamen Pavlov, Penka Petrova Isolation and characterization of Lactobacillus strains involved in koumiss fermentation”, International Journal of Dairy Technology, 2005, vol. 58, No 2 May, 100-105Department of Microbial Genetics,

Address: 'Georgi Bonchev' str., bl 26 Sofia 1113 Bulgaria
LABORATORY OF GENETICS OF LACTIC ACID BACTERIA
Head: Assoc. Prof. Svetla Danova, PhD

Telephone: +359 2 9793119 Fax: +3592 8700 109

Email: stdanova@yahoo.com or std@microbio.bas.bg
Staff: Research Assoc. Jordan Manasiev, PhD; Rositsa Tropcheva, PhD Student
Main research topics: Lactic Acid bacteria and Probiotics
Annotation:

Molecular-genetic researches on Lactic acid bacteria (LAB): species identification by different PCR methods, DNA hybridization and other high discriminative molecular methods, sequence and phylogenetic analyses; typing and genetically passportization both of new isolates and laboratory strains collections, studies on plasmids, genes and molecular mechanisms of the beneficial and healthy effects.

Biological activity, probiotic properties and laboratory evaluation of relevant technological properties of lactic acid bacteria.

Achievements: It has been characterized for the first time NSLAB (non starter lactic acid bacteria) of traditional Bulgarian dairy products with modern molecular approaches and there was received information about the biodiversity of LAB species in white brined cheeses and katak. It was assessed their probiotic potential and capacity for application in development of functional foods.

A rich laboratory collection was established from reference ATCC cultures and original Bulgarian LAB strains isolated from different ecological niches (fermented products and human isolates), some of them have been evaluated on laboratory level as probiotic additives and components of new therapeutic formulas.

Recent Projects:

 • 2008-2011: “Molecular characterization, immunomodulation activity and mechanisms of healthy benefits of original lactobacilli from different ecological niches” DOO2-187- research project with National Scientific found, Bulgaria-.

 • 2007-2011 “Study of antimicrobial and hypoallergenic products of lactic acid bacteria” research NATO, coordinated by INRA-Nantes (France) and Biological faculty-Sofia University.

 • 2008-2011 “Confocal laser-scanning microscopy-for evaluation of Bulgarian bioresurses”, NSF, BULGARIA-2009-2011-Coordinated by Department of cell morphology, Institute of Microbiology, BAS.

Recent publications

 1. R. Georgieva, R. Tropcheva, P. Koleva, D. Nikolova, J. Manassiev, S. Antonova-Nikolova, G. Dobreva-Yosifova, Y. Evstatieva, V. Paskov, S. Danova „Traditional Bulgarian chesses and beneficial lactic acid microflora”, Proceedings of the 1st international symposium on “Traditional foods from Adriatic to Caucasus”, 15-17 April 2010, Tekirdag, Turkey, pp. 320-322.

 2. R. Tropcheva, D. Nikolova, Y. Evstatieva, R. Georgieva, S. Danova “Antifungal Activity of Lactobacillus strains from traditional Bulgarian dairy products”, Proceedings of the 1st international symposium on “Traditional foods from Adriatic to Caucasus”, 15-17 April 2010, Tekirdag, Turkey, pp. 46-48.

 3. R. Georgieva, I. Iliev, T. Haertlé, J-M Chobert, I. Ivanova, S. Danova. Technological properties of candidate probiotic Lactobacillus plantarum strains, International Dairy Journal, 2009, 696-702

 4. S. Danova, R. Georgieva, P. Koleva, R. Tropcheva, J. Manasiev, D. Nikolova. Biodiversity and activity of Lactic acid bacteria from traditional Bulgarian milk products, Proceeding of International Scientific conference: Food Science, Engeenering And Technologies, 23-24 October 2009, Plovdiv, vol LVI, Issue 1, 275-280

 5. S. P. Stoylov, A. Gyurova, V. Bunin, A. Angersbach, R. Georgieva, S. Danova. Electric dipole moments of E. coli HB 101”, Bioelectrochemistry, 2009, 75, 50–54

 6. R. Georgieva, P. Koleva, D. Nikolova, D. Yankov, S. Danova, “Growth parameters of probiotic strain Lactobacillus plantarum, isolated from traditional white cheese”. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, 23SE, 861-865

 7. D. Nikolova, Y. Evstatieva, R. Georgieva, S. Danova, V. Savov, S. Ilieva, P. Dalev, Molecular taxonomic characterisation of probiotic strain Lactobacillus sp. 50P1, 2009, 23SE, 779-782

 8. M. Petrova, R. Georgieva, S. Dimitonova, N. Ivanovska, N. Hadjieva and S. Danova, “Inhibitory activity of vaginal lactobacilli against human pathogens”, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, 23SE, 627-631

 9. P. Koleva, R. Georgieva, D. Nikolova, S. Danova, “Lactic acid microflora of Bulgarian milk products Biotechnology & Biotechnological Equipment 2009, 23SE, 856-860

 10. M. Petrova, R. Georgieva, L. Dojchinovska, N. Kirilov, I. Iliev, S. Antonova, N. Hadjieva, I. Ivanova, S. Danova, Lactic Acid Bacteria against pathogenic microbes. Tracia Journal of Sciences, 2009, 7 (2), 33-39

 11. G. Dobreva-Yosifova, L. Yocheva, A. Mehmed, S. Danova and S. Antonova-Nikolova. In vitro characterization of probiotic properties of lactic acid bacteria from Bulgarian rye sourdoughs Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, 23SE, 801-805

 12. N.Kirilov, T. Petkova, J. Atanasova, Sv. Danova, I. Iliev, Y. Popov, T. Haertle and I. V. Ivanova. Proteolytic activity in lactic acid bacteria from iraq, armenia and bulgaria Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, 23SE, 643-646

 13. S.P. Dimitonova, B.V. Bakalov, R.N. Aleksandrova-Georgieva, S.T. Danova, Phenotypic and molecular identification of vaginal Lactobacillus isolates from Bulgarian women. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 2008, 41, 469-477

 14. S. P. Stoylov, A. Gurova, R. Georgieva, S. Danova Do bacteria have an electric permanent dipole moment? Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2008, 64, 255–259

 15. R. N. Georgieva, I. N. Iliev, V. A. Chipeva,, S. P. Dimitonova, J. Samelis, S.T. Danova, Identification and in vitro characterisation of L. plantarum strains from artisanal Bulgarian white brined cheeses, Journal of Basic Microbiology, 2008, 48, 234-244

 16. Silviya P. Dimitonova, Boris V. Bakalov, Julia P. Serkedjieva and Svetla T. Danova. Inhibitory activity and protective properties of vaginal lactobacilli from healthy Bulgarian women. Anaerobe, 2007, 13 178–184

 17. Todorov S.D., Botes M., Danova S.T. and Dicks L.M.T. Probiotic properties of Lactococcus lactis subsp. lactis HV219, isolated from human vaginal secretions. Journal of Applied Microbiology, 2007, 103, 629-639

 18. Irena Tzvetkova, Michèle Dalgalarrondo, Svetla Danova, Ilia Iliev, Thomas Haertlé, Iskra Ivanova and Jean-Marc Chobert. Hydrolysis of major dairy proteins by lactic acid bacteria from Bulgarian yogurts. Journal of Food Biochemistry 2007, 31 (5), 680-702

 19. Galina D. Stoyancheva, Svetla T. Danova and Ivo Y. Boudakov. Molecular identification of vaginal lactobacilli isolated from Bulgarian women, Antonie van Leeuwenhoek International journal of general and molecular microbiology 2006, OCT 2006, 90 (3): 201-210

 20. Lidiya Angelova, Michèle Dalgalarrondo, Ignat Minkov, Svetla Danova, Nicolai Kirilov, Julia Serkedjieva, Jean-Marc Chobert, Thomas Haertlé, Iskra Ivanova. Purification and characterisation of a protease inhibitor from Streptomyces chromofuscus 34-1 with an antiviral activity. Biochimica et Biophysica Acta GS, 2006, AUG 1760 (8): 1210-1216

 21. Todorov Svetoslav D., Stoyancheva Galina D., Martina Meincken, Danova Svetla T. and Dicks Leon M.T. Characterization of bacteriocin HV219, produced by Lactococcus lactis subsp. lactis HV219 isolated from human vaginal secretions, Journal of Basic Microbiology 2006, Vol. 46, No. 3, 226-238

 22. S.T. Danova, G. Stoyancheva, Y. Manasiev and V. Miteva, Development and application of random DIG labelled probes based on total genomic Lactobacillus DNA”, World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2005, 21: 835-842

 23. Svetla Danova, Kaloyan Petrov, Plamen Pavlov, Penka Petrova Isolation and characterization of Lactobacillus strains involved in koumiss fermentation”, International Journal of Dairy Technology, 2005, vol. 58, No 2 May, 100-105.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница