Семинар Проучвателно посещение а Наименование и предмет на предложената прояваДата29.08.2016
Размер89.74 Kb.
ТипСеминар


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗНЕСЕНА ПРОЯВА НА КОМИСИЯ ECOS ПРЕЗ 2012 г.


BGВид на предложената проява (изберете един):


 • Изнесено заседание и конференция Х

 • Семинар 

 • Проучвателно посещение 


а) Наименование и предмет на предложената проява:
Активното остаряване като регионален и паневропейски ресурс“
Възрастовата структура на населението във Финландия претърпява бързи промени и броят на хората над 65 години, които все още не се нуждаят от лечение и грижи, нараства. Тази част от населението е по-добре образована, както и по-богата и в по-добро здраве от предходните поколения. С нарастването на броя на възрастните хора нуждите от услуги ще стават по-разнообразни, което ще изисква социалните и здравните грижи да станат по-гъвкави. Финландия си постави за цел акцентът да се измести от институционални към по-леки форми на предоставяне на грижи. Това изисква инвестиции в мерки, които да позволят на възрастните хора да живеят в своите домове възможно най-дълго, например чрез свързването на компютърни приложения и предоставянето на услуги. Вместо остаряването да се разглежда като източник на проблеми и нарастващи разходи, целта е да се превърне в ресурс и да се търсят активно свежи идеи за предизвикателствата, пред които този процес ни изправя. Във Финландия в тази област вече се осъществяват няколко иновативни проекта за развитие.
Конференцията, която е част от тази програма, ще включва представяне на добри практики от Финландия и Европа и обсъждане на бъдещите перспективи по отношение на остаряването. Планират се едно или няколко проучвателни посещения, за да бъдат представени нови практики, които вече се прилагат.
б) Връзка на предложената проява с работната програма и политическите приоритети на комисия ECOS и Комитета на регионите:
Въпросът е пряко свързан с темата на „Европейска година на активното стареене и на солидарността между поколенията 2012 г.“ и е също така една от основните сфери на интерес за комисия ECOS.
в) Политическа цел на предложената проява:
Подкрепянето на способностите и потенциала на хората да запазят активността си, както и инвестирането в техните възможности да останат независими, е най-добрата, проактивна политика във връзка с остаряването.
Проявата SuomiAreena (Финландска арена) по темата за социалното въздействие ще се проведе в Pori от 16 до 20 юли 2012 г. Това е дискусионен форум, на който участват национални, регионални и общински лица, отговорни за вземането на решения, както и активни граждани от цяла Финландия. В течение на една седмица на SuomiAreena се провеждат редица събития, по подобие на Дните на отворените врати в Брюксел, като през 2011 г. те наброяваха 95 различни интерактивни дискусии, всичките открити за обществеността. Програмата на SuomiAreena през 2012 г. ще включва открита дискусия по темата за активното остаряване, организирана от комисия ECOS, която ще бъде отворена за всички членове на обществеността. Това ще спомогне за повишаване на популярността на дейността на ЕС и на Комитета на регионите сред широката общественост, която ще може да сподели своите надежди и мнения с управляващите.
В Европа се отправят критики към ролята на ЕС в националното управление. За обикновените хора дейността на ЕС изглежда твърде отдалечена и повишаване на информираността за тази дейност се оказва изключително предизвикателство. През есента на 2012 г. във Финландия ще се проведат местни избори и критиките към ЕС на национално равнище ще имат и местно отражение. С оглед на това е изключително важно обикновените хора да научават за работата и влиянието на различните органи на ЕС по-бързо и по-подробно отколкото досега.
г) Стратегическо значение на предложената проява (междуинституционален график, дейности на комисия ECOS):
Като се има предвид протичащата бързо промяна на възрастовата структура в Европа, разпространението на добри практики в тази област е от изключително важно значение.
Повишаването на информираността за работата на Комитета на регионите е едно предизвикателство. Целта е да се обвърже тук предложеното събитие със SuomiAreena, социално проява под формата на дискусия, открита за широката общественост, което ще намери широко отразяване в националните медии. Организаторите на тази дискусия са националните комерсиални телевизии и град Pori.
Темата е продължение на доклада на г-н Rob Bat от 2009 г. относно остаряването (ECOS V 004) и дискусията и конференцията ще осигурят потенциалната основа за работа по новото становище на Комитета на регионите относно активното остаряване.
д) Добавена стойност на предложената проява:
Освен че се насърчава дебатът по активното остаряване, тази дейност ще подтикне към по-близки връзки между органите на Европейския съюз и регионите и ще включи в дискусиите лица, работещи на местно и най-близко до гражданите равнище.
е) Допълнителни забележки:
Проявата ще бъде организирана в Pori през 2012 г. през 29 седмица от годината:
Социална дискусия SuomiAreena, 16-20 юли 2012 г.
Като цяло над 20 000 души посетиха едноседмичното събитие през 2011 г. Сред най-популярните прояви бяха палатката на „Правителството срещу опозицията“ и дискусията на високо равнище относно устойчивото развитие, в която взеха участие президента на Финландия г-жа Tarja Halonen и генералният секретар на ООН г-н Ban Ki-Moon. SuomiAreena 2011 г., организирана от MTV3 и град Pori, включваше над 95 дискусии както в Pori, така и в други части на провинция Satakunta. Събитието през 2012 г. ще бъде седмото по ред.
Оратори на SuomiAreena са били: председателят на ЕЦБ г-н Jean-Claude Trichet, председателят на Европейската комисия г-н Jose Manuel Barroso, председателя на комисията за ЕС към естонския парламент г-жа Kristiina Ojuland, управителният директор на телевизионния канал Ал Джазира г-н Wadah Khanfar, бившият президент на Финландия г-н Martti Ahtisaari и европейският комисар г-н Olli Rehn.
Допълнителна информация може да намерите на: www.mtv3.fi/suomiareena
Джаз фестивал в Pori
Сто петдесет и две хиляди души от целия свят посетиха едноседмичния фестивал през 2011 г. Сред изпълнителите бяха: Miles Davis, Duffy, Alicia Keys, Dizzy Gillespie, Manhattan Transfer, Paul Anka, Ted Curson, Ray Charles, Santana, Erykah Badu, Ricky Martin, Elton John, Stevie Wonder и Tom Jones. Събитието през 2012 г. ще бъде четиридесет и седмото по ред. Допълнителна информация може да намерите на: www.porijazz.fi/en
Предложено място за провеждане: Pori

Запланувана дата: 16 – 17 юли 2012 г.

Предложението се прави от (име на члена): г-жа Satu Tietari
*
* *
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗНЕСЕНА ПРОЯВА НА КОМИСИЯ ECOS ПРЕЗ 2012 г.
Вид на предложената проява (изберете един):


 • Изнесено заседание и конференция x

 • Семинар 

 • Проучвателно посещение 

а) Наименование и предмет на предложената проява:


Кризата с дълга като предизвикателство за регионалната финансова политика и договора между поколенията“
б) Връзка на предложената проява с работната програма и политическите приоритети на комисия ECOS и Комитета на регионите:
Поради кризата с дълга в отделните държави-членки на Европейския съюз нараства натискът за публичната сфера. Поради драстични мерки за икономии от страна на правителствата и регионите намалява покупателната способност, безработицата нараства поради – частично – необходимите икономии от страна на икономиката, а публичните приходи спадат За да се избегне отрицателната спирала на кризата с дълга, са необходими новаторски стратегии. От икономическа и социална гледна точка това означава, че ще се даде тласък на икономическия растеж, значително ще намалее безработицата и ще нарасне реалната пенсионна възраст. С увеличаването на продължителността на живота в европейското общество трябва да се очаква нарастване на разходите за поддържане на пенсионната система, което налага извършването на основна реформа на системата. Иновативни модели на заетост и системи за стимулиране би трябвало направят възможно по-дългото активно участие в трудовата сфера на граждани в напредваща възраст. Призовава се в политическата и икономическата област да се разглежда тази проблематика, за да се разработят устойчиви, приобщаващи модели на заетост на бъдещето.
2012 г. е Европейска година на активното стареене и на солидарността между поколенията. Темата ще бъде разгледана на тази конференция и ще я свърже с областите икономика и регионална политика. Иновативните модели на заетост, които се основават на ноу-хау и опита на възрастните хора, и ученето през целия живот са основните теми, чрез които би трябвало да се намери изход от кризата с дълга.
в) Политическа цел на предложената проява:
Целта на конференцията ще бъде обсъждане на иновативни стратегии, които позволяват на работниците да извършват по-дълго професионалната си дейност. Освен това трябва да се открият стимули на регионалната политика за устойчиво, приобщаващо изпълнение на договора между поколенията. Целта е също така икономиката да се включи в по-голяма степен в решаването на въпроси на социалната политика. Ще бъдат обсъдени концепции като ученето през целия живот на работното място, иновативни модели на заетост за поколението над 50 годишна възраст или концепции за оставане на работното място след навършване на законово установената пенсионна възраст.
г) Стратегическо значение на предложената проява (междуинституционален график, дейности на комисия ECOS):
Мерките в областта на икономическата и социалната политика срещу кризата с дълга, засилване на икономическото управление в ЕС и приобщаващият икономически растеж са области, които ще бъдат в центъра на вниманието на тази конференция и са включени в междуинституционалната програма на комисия ECOS. При това като основен въпрос ще се разглежда регионално-политическият компонент – регионите като източник и място на прилагане на иновациите и иновативните модели.
д) Добавена стойност на предложената проява:
Конференцията се провежда изцяло в рамките на Европейската година на активното стареене и на солидарността между поколенията. Добавената стойност, която следва да донесе конференцията, трябва да се изразява в представяне на проблема за заетостта с оглед на застаряващото общество от регионална и икономическа гледна точка. Регионалните представители ще обсъдят идеи и концепции за това как може да се окаже активен отпор на кризата с дълга чрез приобщаваща, устойчива политика на заетост.
е) Допълнителни забележки:
Предложено място за провеждане: Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten

Запланувана дата: 25 – 26 юни 2012 г. (дата още не е потвърдена)

Предложението се прави от (име на члена): д-р Josef Martinz
*
* *
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗНЕСЕНА ПРОЯВА НА КОМИСИЯ ECOS ПРЕЗ 2012 г.
Вид на предложената проява (изберете един):


 • Изнесено заседание и конференция 

 • Семинар 

 • Проучвателно посещение X

а) Наименование и предмет на предложената проява:


Реакциите спрямо новите колебания на финансовите пазари“
б) Връзка на предложената проява с работната програма и политическите приоритети на комисия ECOS и Комитета на регионите:
Иновациите в областта на финансовите пазари, надзора и проучването на финансовите пазари и стратегията „Европа 2020“/ Последици от икономическата и финансовата криза
в) Политическа цел на предложената проява:
Участниците в екскурзията ще се срещнат с представители на централно европейски финансови институции, изследователски центрове на финансовия пазар и действащи лица на пазара и ще се запознаят с механизми за преодоляване и предотвратяване на кризи.
г) Стратегическо значение на предложената проява (междуинституционален график, дейности на комисия ECOS):
Сътрудничество с европейски институции като напр. ЕЦБ.
д) Добавена стойност на предложената проява:
Създаване на контакти между представители на регионалните и местите власти и представители на централно европейски финансови институции, изследователски центрове на финансовия пазар и действащи лица на пазара.
е) Допълнителни забележки:
Предложено място за провеждане: Франкфурт на Майн

Запланувана дата: 13 септември 2012 г.

Предложението се прави от (име на члена): г-н Nicola Beer

____________CdR 253/2011 DE/EN - TZ-ai .../...

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница