Семинар №1: „Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 2012 г същност, причини, измеренияДата24.09.2017
Размер50.04 Kb.
Задание
за разработване на проект

към курс “Принципи на макроикономиката”


І. Определяне на темата (заглавието) на курсовия проект

Курсът по Макроикономика приключва с провеждане на четири семинарни занятия. В тях студентите участват с курсов проект, чието заглавие те определят самостоятелно в областта на предложените за обсъждане въпроси в някоя от семинарните теми.Тематичен план на семинарните занятия

  • Семинар № 1: „Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2012 г. – същност, причини, измерения”.

(Обхваща учебния материал в теми 8, 9, 10 от конспекта по Макроикономика).

Основни въпроси за обсъждане: причини за възникване на кризата - дерегулиране на финансовия сектор и „финансиализация” на икономиката на САЩ и другите високо развити държави; финансови иновации на фондовия пазар в САЩ и тяхното разпространение в световната икономика; сравнителен анализ на Голямата депресия (1929 – 1933 г.) и глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2012 г.

(Обхваща учебния материал в теми 8, 9, 10 от конспекта по Макроикономика).

Основни въпроси за обсъждане: либерализация на световните капиталови потоци; глобализация на финансовия сектор; особености на кризата в ЕС и по-специално в страните от еврозоната и в страните извън еврозоната – причини и фактори за прерастване на финансовата криза в криза на държавния дълг; отражение на глобалната криза върху икономиката на развиващите се страни в Азия (по-специално - в Китай), Латинска Америка, Африка.

  • Семинар № 3: „Фискална и парична политика в периода на възникване, развитие и преодоляване на кризата”.

(Обхваща учебния материал в теми 13, 14, 15 от конспекта по Макроикономика).

Основни въпроси за обсъждане:

- паричната политика преди и в условията на глобалната криза; роля на централните банки (сравнение между функциите и действията на Федералната резервна система на САЩ и Европейската централна банка); фискалната политика в условията на кризата; асиметрията между обединената парична политика и национално-обособената фискална политика в страните от Еврозоната и нейните последствия; кризата на суверенния дълг – същност и начини за нейното преодоляване.

- Отражение на кризата върху българската икономика: причини, същност, механизми, мащаби; проблеми на паричната и фискална политика; мерки за излизане от кризата; функциониране на паричния съвет в условията на кризата. Преосмисляне на  • Семинар № 4: „Дебатът за бъдещето на капитализма в контекста на глобалната финансово икономическа криза от 2008 - 2012 г.”

(Обхваща целия учебен материал)

Основни въпроси за обсъждане: сблъсък и противоборство на макроикономически парадигми в търсене на обяснения за причините и същността на кризата от 2008 - 2012 г. и на подходи и средства за нейното преодоляване – позиции и идеи на привържениците и противниците на активна намеса на правителството в икономиката, на представителите на различните школи и направления в съвременната икономическа теория (ключови понятия: „неокласически синтез”, „кейнсианство”, „монетаризъм”, „неолиберализъм”, „пазарен фундаментализъм”, „либертарианство”, „хетеродоксална икономика”, „австрийска школа”, „постаутистко направление в икономическата теория” и др.)
ІІ. Съдържание и структура на курсовия проект

Проектът е с обем от около 10 страници и се разработва на основата на най-малко три литературни източника.

Един от източниците играе ролята на водещ (определящ) източник, а другите два имат допълващо значение.

Водещият източник е съдържанието на избрана от студента глава в текста на една от посочените по-долу монографии. В случай, че в качеството на водещ източник бъде предпочетена монография извън посочения списък, решението за това трябва да бъде обосновано в увода на курсовия проект.

В първата част на своя проект (около 50% от обема на разработката) студентът прави резюме на възгледите и съжденията на автора на водещия източник относно избраната тема.

Във втората част на проекта (останалите 50% от обема на разработката) студентът представя собствената си позиция по избраната тема - във формата на коментар върху резюмето в първата част на проекта. За целта той привлича допълнителна информация и аргументация от поне още два литературни източника, по собствен избор.

Съдържанието на проекта включва следните елементи:

- увод: в него студентът съвсем накратко обосновава избора на темата на курсовия проект и на основния и допълващите литературни източници;

- съдържание, първа част: резюме на концепциите и съжденията във водещия литературен източник;

- съдържание, втора част: коментар на студента върху съжденията в първата част на курсовия проект, в който той подкрепя, доразвива, илюстрира, аргументира или критикува възгледите на автора на водещия литературен източник, подкрепяйки позицията си с текстове от най-малко два допълващи литературни източника.

- заключение;

- използвана литература: описват се чрез актуални адреси в интернет използваните допълващи източници, както и други източници на информация, включена в курсовия проект. При описанието се спазват академичните изисквания и се посочват: автор, заглавие, издателство или списание, вестник, година на издаване; за цитатите в текста – и страница. Уебсайтове не могат да бъдат „източници“; посочва се пълния електронен адрес на използвания източник.

Курсовият проект трябва да отразява възможно най-съвременна информация.

Готовите проекти се предават във формат „doc.” в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма Turnitin за преписани чужди текстове.
ІІІ. Водещи литературни източници

Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща „ИнфоДар”, 2010 г.

Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство „Изток – Запад”, 2009 г.

Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща „МаК”, 2010 г.

Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство „Рива”, 2009 г.

Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии – съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство „Сиела”, 2010 г.

Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010 г.

Макс Оте. Кризата идва: новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея. София, Издателство „Еастра холдинг груп” АД, 2009 г.


ІV. Оценяване на проекта:

Обект на оценяване са следните компоненти:  • Логичност на изложението; дълбочина на анализа; обоснованост, убедителност и оригиналност на изводите и обобщенията - 70%;

  • Актуалност - 20%;

  • Коректно използване на литературните източници - 10%.

Крайната оценка за курса ще се оформи от трите компонента според посочените им тегла.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница