Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района гр. Бухово с. ЯнаДата01.08.2018
Размер103.39 Kb.
Публична покана с изх. № 12-00-3512/11.03.2013 г.

1. Наименование на обществената поръчка: Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района гр. Бухово – с. Яна

2. Кратко описание: Локалната автоматизирана система за радиационен мониторинг в района гр. Бухово – с. Яна е изградена по програва ФАР на ЕС и е въведена в действие през 1999 г. Тя е единствената в страната работеща локална мониторингова система за непрекъснато наблюдение на основни радиологични показатели на атмосферния въздух около обекти на уранодобивната промишленост. Експлоатира се и се подържа от ИАОС към МОСВ.

В обхвата на поръчката е извънгаранционното сервизно обслужване на измерителната и комуникационна апаратура в двата мониторингови контейнера (МК) на системата, инсталирани в град Бухово и село Яна, както и оборудването в локалната станция в град Бухово, захранваща цифров информационен дисплей за on-line информиране на населението в града. Обект на сервизното обслужване са и техническите средства за комуникация, архивиране и визуализиране на актуална информация от двата МК в централната станция, инсталирана в сградата на ИАОС – град София.

2.1. Общата стойност на поръчката не може да надвишава 36 666,67 лв. без ДДС или 44 000,00 лв. с ДДС.

2.2. Срок за получаване на офертите: 19.03.2013 г, 17:30 ч.

2.3. Срокът на валидност на офертата - 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от крайния срок на подаване на офертите.

2.4. Посочените в ценовото предложение цени не могат да се променят за срока на договора.

2.5. Всеки участник може да подава само една оферта.

3. Офертите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”.

4. Срок за извършване на сервизното обслужване - 2/две/ години, считано от датата на подписване на договор за възлагане изпълнението на поръчката.

5. Изисквания към участниците в обществената поръчка:

5.1. Изисквания за качество - високо качество на изпълнение на сервизната дейност при спазване изискванията на БДС/ISO/IEC. Представяне на валиден към датата на подаване на офертата сертификат за акредитация по ISO 9000 или еквивалентен.

5.2. Професионален опит на фирмата и сервизните инженери. Изпълнение минимум на 1 договор за доставка/сервиз на аналогично оборудване през последните 3 години.

5.3. Наличие на персонална лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения на сервизния/ите инженер/и съгласно ЗБИЯЕ.

5.4. Кандидатът да има оторизация/упълномощаване /или еквивалентно/ от фирмата – производител / доставчик на оборудването или от нейн представител за Р България.


6. Технически спецификации:
6.1. Брой профилактични прегледи - мин. 3 бр./год.
6.2. Срок за реагиране - до 24 часа
6.3. Срок за отстраняване на възникнала повреда зависимост - до 30 дни

от характера на повредата и при наличие на резервни части във

възложителя.)
6.4. Изготвяне на следните документи:

6.4.1. Информация за актуалния статус на оборудването, предмет на договора- минимум веднъж годишно и препоръки за подобряване на експлоатационните условия-при необходимост;

6.4.2. Списък с необходимите за закупуване резервни части и консумативи на стойност над 100,00 лв. Всички резервни части на стойност до 100,00 лв. са за сметка на изпълнителя;

6.4.3. Протокол за всяка извършена дейност (профилактика, ремонт, подмяна на резервни части, смяна/преинсталиране на софтуер, настройка и др.), подписан от съответния служител на ИАОС, експлоатиращ оборудването, сервизния инженер и съответния н-к отдел.

6.5. При необходимост от подмяна на дефектирали компоненти се предвижда доставка на резервни части на стойност над 100,00 лв. по предварителна писмена заявка от Изпълнителния директор на ИАОС. Срок за доставка на резервни части след заявка от Изп.директор на ИАОС – до 30 дни.

6.6. Предлаганите резервни части трябва да са оригинални, нови и неупотребявани, с гарантиран произход и доказани технически характеристики.

6.7. Производител/доставчик на оборудването е “Canberra Packard Central Europe” GmbH, Австрия, с дъщерна компания в Р България - „Канбера Пакард България” ЕООД.

7. Срок за изпълнение - 2 години от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката.

8. Изисквания към офертите на участниците:

8.1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.

8.2. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя.

8.3. Офертите трябва да съдържат следната информация:

8.3.1. данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението, номер на банковата сметка;

8.3.2. посочване на ЕИК;

8.3.3. предложение за изпълнение на обекта на поръчката;

8.3.4. ценово предложение;

8.3.5. срок на валидност на предложението;

8.4. Други изисквания:

8.4.1. Офертата се подава в запечатан плик, придружен от писмо с посочен изходящ номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система на ИАОС и поставяне на входящ номер. Офертата следва да постъпи в деловодството на ИАОС, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 до изтичане на посочения в поканата срок.

8.4.2. С участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, ще се сключи писмен договор.


9. Сключване на договор:

9.1. С класирания на първо място и определен за изпълнител участник.

9.2. Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

9.3. Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

9.3.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя ОБЩИНСКА БАНКА - клон “Денкоглу”, гр. София, SWIFT BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 2 (два) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура;

9.3.2. Свидетелство за съдимост съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

9.3.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

9.3.4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

9.3.5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.
10. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценката на предложенията се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта. Отделните показатели и съответните им коефициенти на относителна тежест в комплексната оценка са конкретизирани в таблицата по-долу:


Показател – П

(наименование)

Коеф. на относителна тежест

Максимален

брой точки

Символно

обозначение

на

показателя

1

2

3

4

1. Оценка на предложената цена – П 1

0,30

10

Тц

2.Оценка на степента на съответствие – П 2

0,70

10

Тс


Забележка: В колона № 2 са посочени коефициентите на относителна тежест на всеки показател, като част от комплексната оценка /до 1/; в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки /еднакъв за всички показатели/; в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.
Показател 1 – Оценка на предложената цена – П 1, с максимален брой точки 10 и коефициент на относителна тежест в комплексната оценка 0,30.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се опрeделят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
Сmin

Тц = 10 х -----------, където:

Cn
10 е максималният брой точки на показателя;

Сmin е най-ниската предложена цена;

Cn е цената на n-тия участник.
Точките по първия показател на n-тия участник се получават по следната формула:

П 1 = Тц х 0,30, където:

0,30 е коефициент на относителната тежест на показателя.


Показател 2 – “Оценка на степента на съответствие” на техническото задание на Възложителя и предложените технически характеристики от участника – П 2, с максимален брой точки – 10 и коефициент на относителна тежест в комплексната оценка – 0,70.

Максималният брой точки получава/т офертата/ите, която/които са с технически характеристики, еднакви или по-добри от посочените в техническото задание на Възложителя. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват като сума от точките, посочени в таблицата:
Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района гр. Бухово – с. Яна”

Параметри

Точки


1. Профилактични прегледи, проверка и настройка

3 профилактични прегледа за год.


1 точка

4 профилактични прегледа за год.

2 точки

Повече от 4 профил. прегледа за год.

4 точки

2. Време за реакция след уведомяване

24 часа


1 точка

до 20 часа

2 точки

3. Срок за отстраняване на възникнала повреда

30 дни

1 точка

до 20 дни

2 точки

4. Срок на доставка на резервни части след получена заявка

30 дни

1 точка

до 20 дни

2 точки


Maксимално възможен брой точки за “Степен на съответствие” - Tс10П2 = Тс х 0,7

Тс = Т1 + Т2 + Т3 + Т4, където Т1, Т2, Т3 и Т4 са техническите изисквания на Възложителя.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя. КО = П1 + П2
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
11. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА: Михаил Шишенков – н – к отдел ЛРИ, телефон: 02/940 64 36; Иво Димитров – ст. юрисконсулт АПО, телефон: 02/940 64 03.

Проект на оферта

        1. ОФЕРТА


от
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(пълно наименование и адрес на изпълнителя, тел, факс, ЕИК, представляващ)
За поръчка с предмет:
“Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района гр. Бухово – с. Яна”,
при следните финансови и технически условия:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката:

1.1. Без ДДС: ............................................ лева.

1.2. С ДДС: ……………………..............лева.


1.3. Тази цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, както и всички данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България.
2. Техническото предложение за сервизното обслужване включва:

3. Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите.


4. Банкова сметка на участника...................................................................................
5. Срок за извършване на сервизното обслужване ...................................................

............... 2013 г. Подпис: ..............................


(име, длъжност и печат)

стр. от

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница