Ще се извърши инвентаризация на 27722 ха горски територии, в т ч. залесени 21993 ха и незалесени 5729 хастраница1/6
Дата22.12.2018
Размер2.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6


У В О Д
Заданието за инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план, план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожар в района на дейност на Държавно горско стопанство Кърджали е изготвено съгласно Наредба № 6 от 05.02.2004г. на Министерство на земеделието и горите за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България.

Ще се извърши инвентаризация на 27722 ха горски територии, в т. ч. залесени 21993 ха и незалесени 5729 ха.

Направена е кратка характеристика на горските територии по собственост, по вид на горите и по предназначение. Данните за разпределение на горските територии по собственост са предоставени от общинските служби “Земеделие и гори” в гр. Кърджали и с. Черноочене.

Защитните и специалните гори са описани съгласно чл. 5 ал.1,2,3 от Закона за горите /в сила от 09.04.2011 г./. Посочена е залесената площ по видове насаждения и по бонитети, като са отразени промените в площта настъпили през ревизионния период.

Предвидено е да се направи подробна оценка на досегашното устройство и стопанисване на горите в ДГС Кърджали. Посочени са основните теренно – проучвателни и камерални работи за инвентаризация на горските територии, както и методите за таксиране на горите. Направено е предложение за разпределение на горите по видове гори, обособяване на стопански класове, целта на стопанството и турнусите на сеч.

В заданието са указани основните насоки за изготвяне на горскостопанския план на ДГС Кърджали, проектирането на сечите и мероприятията за възобновяване и опазване на горите. Площта за изработване на горскостопански план е 27262 ха държавни горски територии, от която залесена 21574 ха. и незалесена 5688 ха.

Предвидено е разработване на ловностопански план. За ловоустройство са предвидени горски територии и земеделски земи в района на дейност на ДГС Кърджали, включени в съответните заповеди на МЗГ за определяне на ловностопанските райони. Ловностопанския план ще се изготви на площ от 49179,9 ха ловностопанска площ, от която 27702,0 ха горски територии и 21477,9 ха земеделски земи. Посочени са основните насоки за планиране на ловностопанските мероприятия, свързани със стопанисването и ползуването на дивеча, които ще бъдат разработени по ловностопански райони.

Едновременно с инвентаризацията на горските територии е предвидено да се изготви и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Описано е съдържанието на инвентаризацията, горскостопанския план и плана за ловностопанската дейност и дейностите за опазване горите от пожари, като е изчислена стойността за инвентаризиране на горските територии и изготвяне на горскостопанския план и плана за ловностопанската дейност.

Посочени са сроковете за провеждане на инвентаризацията, изготвяне на плановете и представянето им на инвеститора.

Инвентаризацията на горските територии на Държавно горско стопанство Кърджали ще се извърши в границите на общините:

Кърджали – землища: Кърджали, Багра, Бащино, Бели пласт, Бленика, Божак, Бойно, Брош, Бяла поляна, Белка, Велишане, Висока поляна, Вишеград, Воловарци, Върбенци, Главатарци, Глухар, Гняздово, , Голяма бара, Горна крепост, Горна гледка, Гъсково, Добриново, Долище, Долна крепост, Дъждино, Дъждовница, Дънгово, Енчец, Жинзифово, Житарник, Зайчино, Звезделина, Звезден, Звиница, Звъника, Звънче, Зелениково, Зимзелен, Зорница, Иванци, Илиница,, Невестино, Калинка, Калоянци, Каменарци, Кобиляне, Кокиче, Кокошане, Конево, Костино, Крайно село, Крин, Крушевска, Крушка, Кьосево,, Лисиците, Лъвово, Люляково, Майсторово, Македонци, Миладиново, Мост, Мургово, Мъдрец, Ненково, Опълченско, Орешница, Островица, Охлювец, Панчево, Пеньово, Пепелище, Перперек, Петлино, Повет, Прилепци, Пъдарци, Рани лист, Резбарци, Ридово, Рудина, Сватбаре, Севдалина, Седловина, Сестринско, Сипей, Скалище, Скална глава, Снежанка, Соколяне, Солище, Средника, Старо място, Стражевци, Страхил войвода, Стремово, Стремци, Татково, Тополчане, Три могили, Ходжовци, Царевец, Чеганци, Черешица, Черна скала, Черньовци, Чилик, Чифлик, Широко поле, Яребица, Ястреб;

Черноочене – землища: Черноочене, Бърза река, Възел, Минзухар и Патица.

Ще се използува комбинирания метод за лесоустройство.

Заданието е изготвено на основание договор № 45 от 10.07.2014 г. с ТП ДГС Кърджали.

Държавно горско стопанство Кърджали е подчинено в административно отношение на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян.


Глава І. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.

1. Площ на горските територии.

Площта на горските територии на Държавно горско стопанство Кърджали по лесоустройствен проект от 2006 г. е общо 36263 ха, от която залесена 29852 ха и незалесена 6411 ха

Общата площ на горските територии на ДГС Кърджали към 2014 г. е 27722 ха, в т.ч. залесена 21993 ха и 5729 ха незалесена, а на държавните горски територии - общо 27262 ха., от която залесена 21574 ха. и незалесена 5688 ха.


Промени в площта на горските територии.

През ревизионния период са настъпили следните промени в общата площ на горските територии:а/ Намаление на горските територии

-Със заповед № 1120/10.10.2010 г. на ИАГ за изключени за ДЛС Женда 10632,50 ха обща площ, ог която 9141,6 ха залесена и 1490,9 ха незалесена площ

горски територии в отдели и подотдели: 1-73; 146; 213-238; 241; 242а-и,н-п,1-4; 243а-е,1-4; 244; 245а-з,м-т,1-6; 246а-з,1-6; 247; 248а-м,о-х;1-11; 249-274; 276-290; 291а-о,1,2,8; 292а-и,л-о,1-4; 293; 294а-л,н-т,1-7; 295-298; 299а-г,1-4; 300; 301; 302ж,з,и,3; 304; 305; 306а-м,о,п,1,2,3; 307с,т,у; 355а,3; 356; 509а,3; 558; 578; 581; 615б,д,и,5; 629з; 783; 1101; 1102; 1113; 1122; 1123; 1129; 1135; 1138; 1139; 1140а-ж,1-3; 1153;

-Със заповед № РД 49-309/11.12.2006 г. на МЗГ са изключени 0,1139 ха горска площ в отд.633-9; 634е,4; за изграждане на ветрогенератори;

-Със заповед № ОД 49-310/11.12.2006 г на МЗГ са изключени 0,1136 ха горска площ в отд. 684-1; за изграждане на ветрогенератори;

-Със заповед № РД 49-258/10.07.2007 г. на МЗГ са изключени 0,0427 ха горска площ в отд. 713-1; за изграждане на напорен водоем;

-Със заповед № РД 49-251/10.07.2007 г. На МЗГ са изключени 0,1717 ха горска площ в отд. 499а,г; за изграждане на обект “водоснабдяване група Миладиново”;

-Със заповед № РД 49-247/10.07.2007 г. на МЗГ са изключени 0,0625 ха горска площ в отд. 716в; за изграждане на “Водоснабдителна група “Зимзелен Повет Панчево”;

-Със заповед № РД 49-259/10.07.2007 г. са изключени 0,0072 ха горска площ в отд. 708ж; за площадки към обект “Водоснабдяване група Жинзифово”;

-Със заповед № РД 49-249/10.07.2007 г. на МЗГ са изключени 1,2492 ха горска площ в отд. 503-9; 595б; за изграждане на “водоснабдителна група Мост Бащино І-ви етап”;

-Със заповед № РД 49-288/19.07.2011 г. на МЗХ са изключени 5,7453 ха горска площ в отд. 514г; за добив на еолит от участък “Бели пласт”;

-Със заповед № 789/26.05.2009 г. на ДАГ са изключени 1,1726 ха в отд. 319ж1,з1; за нискоетажно жилищно застрояване;

-Със заповед № РД 49-32/28.01.2011 г. на МЗХ са изключени 0,9826 ха в отд. 343ф1; за изграждане на жилищна устройствена зона;

-Със заповед № РД 49-592/21.12.2012 г. на МЗХ са изключени 0,4212 ха в отд. 422н; за уреголиране на поземлен имот;

-Със заповед № РД 49-300/28.07.2014 г. на МЗХ са изключени 0,2804 ха в отд. 319и; за застрояване с индивидуални еднофамилни къщи;

Всичко изключени площи 10642,86 ха, в т.ч. залесени 9151,04 ха и 1491,82 ха незалесени площи.


б/ Увеличение на горските територии.

-Със заповед № 1120/10.10.2010 г. на ИАГ са включени от ДЛС Женда следните отдели и подотдели по ЛУП на ДЛС Женда от 2003 г. 200л,м,4; 748-782 с обща площ 2101,40 ха. в т. ч. залесена 1293,00 ха и 808,40 ха незалесена площ.

Всичко включени площи 2101,40 ха
в/ Без да се изключват от горските територии са предоставени за ползуване площи, както следва:

-Със заповед № РД 49-76/14.04.2006 г. на МЗГ се учредява право на ползуване на „Мобилтел“ ЕАД София върху 0,0250 ха ГФ в части от подотдели 1175а,б, за разполагане на базова станция;

-Със заповед № РД 49-127/23.05.2006 г. на МЗГ се учредява сервитут на Община Кърджали върху 0,1507 ха ГФ в части от подотдели 1218а,б; 1219а; необходим за тласкателен водопровод;

-Със заповед № РД 49-307/11-12-2006 г. на МЗГ се учредява сервитут на „ЕКО ЕЛ ИНВЕСТ“ ООД Кърджали върху 0,2413 ха ГФ в част от подотдел 684-1, необходим за трасе за ел. Кабел;

-Със заповед № РД 49-313/11.12.2006 г. на МЗГ се учредява сервитут на „ЕКО ЕЛ ИНВЕСТ“ ООД Кърджали върху 0,2801 ГФ ха в части от подотдели 633-9; 634-4; необходим за трасе за ел. кабел;

-Със заповед № 1324/13.07.2008 г. на ДАГ се учредява сервитут на ЕТ „БЕХИ-БЕХИДЕ ЧАУШЕВА“ Кърджали върху 0,1371 ха ГФ в част от подотдел 313л; за прокарване на ел. провод.

-Със заповед № 473/17.03.2008 г. на ДАГ се учредява право на ползуване на „БТК МОБАЙЛ“ ЕООД София върху 0,0500 ха ГФ в част от подотдел 410з; необходимо за разполагане телекомуникационно съоръжение;

-Със заповед № 1914/12.11.2008 г. на ДАГ се учредява право на ползуване на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ“ ЕАД София върху 0,0400 ха ГФ в част от подотдел 570а; необходимо за площадково съоръжение;

-Със заповед № 1545/25-08.2009 г. на ДАГ се учредява право на ползуване на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД София върху 0,0500 ха ГФ в част от подотдел 1173а; необходимо за разполагане на площадково съоръжение;
Всичко предоставени 0,9742 ха

г/ Преди лесоустройството от 2006 г., за нуждите на различни ведомства са предоставени без да се изключват от горските територии, следните площи:

-Със заповед № 38/02.02.1996 г. на КГ са предоставени 0,096 ха на ЕТД „Геоинженеринг“ ООД Хасково за геологопроучвателни работи.

-Със заповед № 236/21.05.1996 г. на КГ са предоставени 0,350 ха на ОЦК Кърджали за разширение на почивна база.

-Със заповед № 106/26.03.1997 г. на КГ са предоставени 0,756 ха на община Кърджали за зона „А“ в с. Мургово.

-Със заповед № 155/24.04.1997 г. на КГ са предоставени 0,350 ха за зона „А“ на с. Рани лист.

-Със заповед № 46-312/29.03.1999 г. на МЗГАР са предоставени 0,400 ха на „Витал си“ София за геоложки проучвания.

-Със заповед № РД 46-1724/24.11.2000 г. на МЗГАР са предоставени 1,600 ха на „Бенитонит“ ЕАД за складово помещение.

-Със заповед № РД 46-893/28.05.2001 г. на МЗГ са предоставени 3,957 ха на „Бенитонит“ ЕАД за трасе на ел. провод.

-Със заповед № РД 46-890/28.05.2001 г. на МЗГ са предоставени 0,400 ха на „Мемориал“ ООД за геоложки проучвания.

-Със заповед № РД 49-188/25.11.2002 г. на МЗГ за предоставени 0,788 ха на община Черноочене за водопровод.

-Със заповед № РД 49-43/24.04.2003 г. на МЗГ са предоставени 0,461 ха на община Кърджали за водопровод на с. Жинзифово.

-Със заповед № РД 49-44/24.04.2003 г. ня МЗГ са предоставени 0,461 ха на община Кърджали за водопровод.

-Със заповед № РД 49-62/04.06.2003 г. на МЗГ са предоставени 0,120 ха на община Кърджали за водопровод.

-Със заповед № РД 49-235/21.11.2003 г. на МЗГ са предоставени 0,040 ха на КОСМО България Мобайт за мобилна базова станция.

-Със заповед № РД 49-62/18.02.2005 г. на МЗГ са предоставени 1,447 ха на „Балкан минерал“ за геоложки проучвания.

-Със заповед № РД 49-21/02.02.2005 г. на МЗГ са предоставени 0,331 ха на „Балкан минерал“ за геоложки проучвания.

Общо предоставени 11,557 ха горски територии.Разпределение на горските територии по вид на горите към 2014г.


Вид на земите

Иглолистни

Широко-листни високост.

Рекон-струкция

Изд. за превръща-не

Ниско-стъблени

Всичко

Насаждения с пъл. 04-1.0

44

15

-

7349

1331

8739

Склопени култури

12408

117

-

1

44

12570

Несклопени култури

288

22

-

11

44

365

Общо с пъл. 04-1.0

12740

154

-

7361

1419

21674

Редини с пъл. 0.1-0.3

3

-

-

155

93

251

Изредени култури

50

14

-

-

4

68

Общо с пъл. 0.1-0.3

53

14

-

155

97

319

Общо залесена площ

12793

168

-

7516

1516

21993

Пожарища

2

-

-

-

-

2

Голини

250

21

-

40

95

406

Сечища

7

12

-

-

-

19

Общо дървопр. гола площ

259

33

-

40

95

427

Обработваеми площи

-

-

-

-

-

-

Ливади

-

-

-

-

-

-

Поляни

378

20

-

251

104

753

Горски разсадници

3

17

-

-

-

20

Изк. голи площи

219

3

-

60

16

298

Ест. голи площи

718

-

-

1680

1833

4231

Общо недървопр. голи площи

1318

40

-

1991

1953

5302

Всичко

14370

241`

-

9547

3564

27722Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница