Шумен тп”държавно горско стопанство – търговище”Дата22.08.2016
Размер106.99 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП ГР.ШУМЕНТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ТЪРГОВИЩЕ”

гр. Търговище ул. “Цар Освободител” №22 тел. 0601 6-48-06 тел.Централа /факс/ 0601 6-48-50


РЕЗЮМЕ

мониторинг и оценка на горските територии

/Принцип №8 на FSC/
Мониторинговият план на територията, управлявана от ДГС Търговище включва прилагане на “Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойност на територията, управлявана от ДГС Търговище”, като в допълнение се следят и следните аспекти в горските територии:

а) Темпове на растеж, зона на възобновяване, видове, възраст и видов състав на горските ресурси (1 -7 ГФ, 1ГС);

б) Продукцията се регистрира за всеки тип горски продукт и данните се съхраняват и могат да бъдат основа за бъдещи анализи (данни от счетоводството);

в) Измененията на околната среда, засягащи флората, фауната, почвите и водните ресурси (напр. ерозия, епидемични разпространения на вредители, разпространение на агресивни видове, установени места за гнездене на застрашени видове птици) (доклади от теренни служители съгласно Системата за мониторинг);

г) Социално-икономически аспекти (напр. разходи за стопанисване на горите, добив от всички продукти, продуктивност и производителност, както и изменения в общността и взаимоотношенията с работниците, или в условията. Провеждат се срещи с представители на местните общности.

д) Площ на определените гори с висока консервационна стойност на територията на стопанството (доклада за ГВКС на стопанството, както и данните за промените от прилагане на Системата за мониторинг).


След анализиране на резултатите от проведеният мониторинг в горските територии, съобразявайки се с мащабите и интензивността на горскостопанската дейност, Ви представям резултатите от провеждания Мониторингов план, разпределен по следните аспекти:
1. Собственост на горите

Съгласно Горскостопански план от 2013г., площта на горските територии и горите върху земеделски земи на територията на стопанството е както следва.Вид собственост

Площ, ха

ГТ

Гори върху ЗЗ

Общо

Държавна

15255.9

249.3

15505.2

Общинска

1716.6

1158.9

2875.5

Частни физически лица

345.9

295.5

641.4

Частни юридически лица

224.7

46.3

271.0

Религиозна

44.3

3.1

47.4

Чуждестранна

 

7.8

7.8

Съсобственост

 

0.7

0.7

Населени места

 

0.7

0.7

ОБЩО

17587.4

1762.3

19349.7

Със Заповед на МЗХ са изключени 3ха от горския фонд, поради промяна на предназначението (имот № 000328 в землището на с.Кралево представлява път, обслужващ кариера Кралево).
2. Ползване от горите по дейности - обем и вид на ползването, в т.ч. движение на сертифицирани и несертифицирани горски продукти

2.1. Ползване на дървесина

Съгласно ГСП от 2013г., средно годишното ползване на дървесина е в размер на 34039м3 лежаща маса, в т.ч. 2613м3 едра строителна дървесина, 10425м3 средна строителна дървесина, 2501м3 дребна строителна дървесина и 18500м3 дърва за огрев.

През 2014г. е добита дървесина в размер на 39636м3 лежаща маса, в т.ч. 7476м3 едра строителна дървесина, 8556м3 средна строителна дървесина, 841м3 дребна строителна дървесина, 21925м3 дърва за огрев и 838м3 вършина.

Стопанството е част от групов сертификат RA-FM/COC-006748 на Северноцентрално държавно предприятие Габрово, издаден на 31.12.2013г. със срок до 31.12.2018г.

Считано от 01.01.2014г. върху превозните билети и фактурите се изписват номера на сертификата и категорията на материалите „FSC 100%”. Документите се съхраняват при отговорните длъжности лица на лесно достъпни места /индикатор 8.3.1. и 8.3.2/.

При работа с несертифицирана дървесина (конфискувана като предмет на нарушения, предоставена за продажба от други лица, произхождаща от гори, които не са в обхвата на сертификата), такава дървесина се съхранява разделно от сертифицираната дървесина на отделни складове.

Несертифицираната дървесина НЕ се продава като сертифицирана, като не се допуска при продажбата на такава дървесина (която не е от сертифицирани гори, конфискувана е като предмет на нарушения или е предоставена за продажба от други лица) – да се поставят данните „RA-FM/COC-006748 FSC 100%” на превозните билети и фактурите или такава дървесина да се обозначава като сертифицирана по друг начин /индикатор 8.3.3./.

2.2. Ползване на недървесни горски продукти

Ползването на недървесни горски продукти е добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях.

Ползването на недървесни горски продукти от горските територии се извършва, без да се нарушават правата на трети лица и разпоредбите на действащата нормативна уредба.

Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях от горските територии, когато не представлява стопанска дейност, се извършва безвъзмездно и свободно.

Ползването на недървесни горски продукти, предмет на стопанска дейност през 2014г. са следните: 3т. липов цвят, билки – 8,600т, плодове – 1т. трънки, семена – 1т., репродуктивни материали (издънки) – 300бр., продажба на 19481бр. горски фиданки, произведени в Горски разсадник, в т.ч. 552бр. иглолистни и 18929бр. широколисти.

2.3. Ползване на дивеч

През 2014г. на територията на стопанството са отстреляни: благороден елен – 7бр., сърни – 5бр., диви свине – 89бр., яребици – 239бр., пъдпъдъци – 10286бр., гълъби, гривяк и гургулици – 1406бр., диви гъски – 1бр., диви патици – 829бр., бекаси, бекасини и свирци – 209бр., лисици – 266бр., белки – 57бр., порове – 6бр., чакали – 136бр., скитащи кучета – 474бр. и 199бр. други хищници.


3. Измененията на околната среда вследствие на биотични, абиотични и антропогенни фактори

През 2014г. на територията на стопанството се наблюдаваше съхнене на иглолистните култури (бял бор и черен бор), в следствие от абиотични и биотични фактори.

В отд.213”ж” и отд.223”е” съхненето е съответно 30% и 10%, поради което предвиждаме извеждане на санитарна сеч. Насажденията са маркирани през 2014г. и са включени в Годишният план за ползване на дървесина за 2015г.

В останалите насаждения се наблюдава съхнене до 10%. В слабо засегнати (до 10%) насаждения не е предвидено водене на лесозащитни мероприятия, а ще бъдат изведени предвидените в ГСП от 2013г. отгледни сечи (прореждания, пробирки).

През 2014г. санитарна сеч е изведена в 273”л” върху площ ог 23,1ха.
4. Социално икономически аспекти - промени в обществото и /или отношението им спрямо горските ресурси и дейности

Социално-икономически аспекти - напр. разходи за стопанисване на горите, добив от всички продукти, продуктивност и производителност и т.н. – данните се изготвят и съхраняват в счетоводството на стопанството и могат да бъдат основа за бъдещи анализи

Няма изменения в общността и взаимоотношенията с работниците, както и в условията.
5. Срещи с представители на местните общности

Текущо през годината се извършват работни срещи с представители на местните институции и общности - МВР, РСПБЗН, Общинска администрация, Областна дирекция и Общинска служба „Земеделие”, Служба по геодезия картография и кадастър, РИОСВ, Сдружение на ловците и риболовците и др.6. Наличие и промяна на гори с ВКС

Горите с висока консервационна стойност са определени в „Доклада за ГВКС на ДГС-Търговище”, изготвен от „Екоконсулт 97”ЕООД гр.София и предаден на 19.12.2012г.

Горите с висока консервационна стойност на територията на ТП „ДГС Търговище” са както следва:

ВКС 1. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В КОИТО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ СТОЙНОСТИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (НАПР. ЕНДЕМИЗЪМ, ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ, РЕФУГИИ)
ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ


По смисъла на Закона за защитените територии, категориите ЗТ на територията на стопанството са 3 природни забележителности (ПЗ) и 4 защитени местности (ЗМ).

Природни забележителности:

Боаза” - водопада разположен в м. Боаза, землището на с.Пролаз;

„Коня” е скално образувание – голина, наподобяващо изображение с форма на кон; разположено в м. Парка;

Дервентска пещера” - разположена в землището на с.Пролаз на 1.3 км СИ от с.Пролаз.Защитени местности:

Игликина поляна” - разположена в землището на гр. Търговище, с обща площ 9.2 ха. с цел опазване естествено находище на растителния вид лечебна иглика (Primula veris L.), лечебно растение под ограничителен режим на ползване.

„Урумово лале” - разположена в землището на с. Пайдушко, община Търговище, с обща площ 20,6 ха. с цел опазване естествено находище на растителния вид урумово лале (Tulipa urumoffii Hayek), български ендемит, застрашен от изчезване вид, представен в трите му форми - жълта, червена и пъстра, включен в Червената книга на България.

Петка балкан” - разположена в землището на с. Братово, община Търговще, с цел опазване вековна смесена гора от видовете цер, благун, зимен дъб на възраст около 150 г. с неравномерен строеж.

Божур поляна”, с обща площ 18 ха обявена с цел опазване находище на червен божур (Paeonia peregrina), лечебна иглика (Primula veris L.), както и на защитени растителни и животински видове.Вековни дървета, обявени със заповед на КОПС

Летен дъб – в землището на с. Александрово, м. Бакаджик; възраст 350г., височина -18м, обиколка – 4,30м

Защитени зони от Национална екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, свързани с територията на стопанството. Защитените зони са както следва:

По Директивата за птиците

По Директивата за местообитанията

BG0002093 Овчарово

BG0000421 Преславска планина
BG0000589 Марина дупкаВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ


Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, установени на територията на ДГС Търговище са:

1. Черноморска ведрица (Fritillaria pontica Wahlenb.)

2. Храсталачна глушина (Vicia dumetorum L.)

3. Грахова глушина (Vicia pisiformis L.)

4. Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hooker f.)

5. Давидов мразовец (Colchicum davidovii Stef.)

6. Горска съсънка (Anemone sylvestris L.)

7. Гола копривка (Celtis glabrata Stev.)

Други видове с природозащитен статус

Урумово лале (Tulipa urumoffii Hayek)

Български сърпец (Serratula bulgarica Acht. et Stoj.)


Животински видове включени в приложението:

1. Видра (Lutra lutra )

2. Черен щъркел (Ciconia nigra L.)

3. Малък креслив орел (Aquila pomarina)

4. Орел змияр (Circaetus gallicus)

5. Малък орел (Hieraetus pennatus)

  1. Черна каня (Milvus migrans)

Други животински видове с природозащитно значение

1. Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

2. Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

3. Смок мишкар (Еlaphe longissima longissima Laurenti)

4. Сив кълвач (Picus canus)

5. Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)

6. Черен кълвач (Dryocopus martius)

7. Голям ястреб (Accipiter gentilis)

8. Малък ястреб (Accipiter nisus)

  1. Осояд (Pernis apivorus)

  2. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)

11. Бухал (Вubo bubo L.)

12. Горска улулица (Strix aluco)

ВКС 1.3. КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ


На територията на стопанството има две пещери – „Марина дупка” и „Дервентска пещера”, където потенциално има прилепи.

Сватбовища на елени - Благороден елен (Cervus elaphus).ВКС 3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ РЕДКИ, ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ ИЗЧЕЗВАЩИ ЕКОСИСТЕМИ, ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАКИВА.


На територията на стопанството са определени следните екосистеми:

G1.66 Medio-European limestone [Fagus] forests

G1.69 Moesian [Fagus] forests

G1.7А1 91I0 Euro-Siberian steppe [Quercus] woods

G1.7C4 Thermophilous [Tilia] woods

G1.A4 Ravine and slope woodland

Гори във фаза на старост (Old growth forests)ВКС 4. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ВАЖНИ ПРИРОДНИ ФУНКЦИИ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ (НАПР. ЗАЩИТА НА ВОДОСБОРИ, КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА).
ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА

Каптаж и чешми в горски територии.

ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ

Крайречна естествена гора от Salix alba.

ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ

Насаждения с наклон над 30о

ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ

Широколистни гори, разположени между иглолистни насаждения, между иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни насаждения и земи с различно селскостопанско ползване, имащи ширина на насаждението минимум 100 м. и максимум 250 м. и състав включващ всички широколистни видове без бреза, акация и тополови култивари.

ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ

Защитна ивица край път и Защитна ивица край ж.п. линия София-ВарнаВКС 6. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ, РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ

  • Лесопарк „Младост” - отд. 41, 43, 44, 45, 46, 51. В непосредствена близост до гр.Търговище. Често посещаван от туристи с цел отдих и рекреация.

  • Ранновизантийска и средновековна крепост „Мисионис” (Крумово кале) – разположен в Лесопарк”Младост”.

  • Ежегоден събор в м. ”Баба Конду” с. Братово – вековна кория в отд. 94е, обявена за Защитена местност. Мястото е обявено за свято от мюсюлманското население и ежегодно се провеждат събори, курбани и религиозни обреди. Чества се през месец юли.

През 2013г. и 2014г., мониторингът се извърши от теренните служители при ежедневната им работа, съгласно изискванията на “Системата за провеждане на мониторинг” и на изискванията в Доклада за ГВКС на стопанството /критерий 8.1. и 8.2/.При документиране на мониторинга и попълване на стандартните формуляри за мониторинг (ВКС 1.2 – растения, ВКС 1.2 и 1.3 – животни и ВКС 3 – редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми) се ползват и данни от протоколи, паметни записки и доклади от лесовъдския персонал на стопанството /критерий 8.1. и 8.2/.
През 2014г. няма констатирана промяна в състоянието на горите с висока консервационна стойност.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница